Facebook
Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2023 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych

Jak szukać?»

Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2022  »  Odliczenia od dochodu  »   Odliczanie strat z lat ubiegłych przez podatników PIT
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Odliczanie strat z lat ubiegłych przez podatników PIT

Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
1. Termin i wysokość odliczenia

Składając rozliczenie podatkowe za 2022 r., podatnik może obniżyć wykazany w nim dochód o nierozliczone straty podatkowe, które powstały z tego samego źródła przychodów w pięciu poprzednich latach podatkowych.

Stosownie do art. 9 ust. 3 updof, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Przy czym możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej (w ramach limitu 5.000.000 zł) dotyczy strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 r. (art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym - Dz. U. poz. 2244).

Zwróć uwagę!

Podatnik PIT od dochodu osiągniętego w 2022 r. może odliczyć straty z lat ubiegłych, które powstały w latach 2017-2021.

Jeśli w 2022 r. podatnik nie osiągnął dochodu ze źródła przychodów, to w tym roku nie będzie mógł odliczyć straty z tego źródła przychodów poniesionej w latach poprzednich. W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych, po roku podatkowym, w którym poniósł stratę ze źródła przychodów, nie osiągnie dochodu z tego źródła, w ogóle nie odliczy straty z tego źródła przychodów.

Rok poniesienia straty Sposób rozliczenia straty w zeznaniu za 2022 r.
2017, 2018 podatnik może obniżyć dochód uzyskany w 2022 r. ze źródła przychodów, w którym poniósł stratę, przy czym kwota obniżenia nie może przekroczyć 50% kwoty straty
2019, 2020, 2021 podatnik może:
- obniżyć dochód uzyskany w 2022 r. ze źródła przychodów, w którym poniósł stratę, przy czym kwota obniżenia nie może przekroczyć 50% kwoty straty, albo
- obniżyć jednorazowo dochód uzyskany ze źródła przychodów, w którym poniósł stratę, o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł (nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach pięcioletniego okresu liczonego począwszy od roku następującego po roku, w którym poniesiono stratę, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty)
Przykład

Podatnik osiągał następujące wyniki z pozarolniczej działalności gospodarczej w poszczególnych latach:

 • 2017 r. - strata 3.000 zł,
 • 2018 r. - dochód 20.000 zł,
 • 2019 r. - strata 1.000 zł,
 • 2020 r. - dochód 1.000 zł,
 • 2021 r. - strata 90.000 zł,
 • 2022 r. - dochód 200.000 zł.

W rozliczeniu rocznym za:

1) 2018 r. obniżył dochód o 1.500 zł straty z 2017 r. (50% straty poniesionej w 2017 r.),

2) 2020 r. obniżył dochód o 1.000 zł straty z 2017 r. (do wysokości dochodu osiągniętego w 2020 r.),

3) 2022 r. obniżył:

 • dochód o 500 zł nieodliczonej w poprzednich latach straty z 2017 r. (odliczenie nie przekroczyło 50% straty poniesionej w 2017 r.),
 • jednorazowo dochód o 1.000 zł straty z 2019 r.,
 • jednorazowo dochód o 90.000 zł straty z 2021 r.

Limit kwotowy w wysokości 5.000.000 zł, w ramach jednorazowego obniżenia dochodu uzyskanego z danego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych, dotyczy osobno straty każdego roku podatkowego mającego miejsce po 31 grudnia 2018 r.

Przykład

Podatnik w 2022 r. osiągnął dochód w wysokości 10.250.000 zł, od którego odliczył straty poniesione w latach 2020-2021 z tego samego źródła przychodów. W sumie odliczył straty w łącznej kwocie 10.000.000 zł (5.000.000 zł straty z 2020 r. i 5.000.000 zł straty z 2021 r.).

Wyłączenia

Możliwość odliczenia strat nie dotyczy strat wymienionych w art. 9 ust. 3a updof, czyli strat:

 • z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof,
 • z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
 • z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da updof, który reguluje tzw. exit tax,
 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego, z wyjątkiem strat z odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach pierwszej oferty publicznej oraz strat związanych z przychodami z działalności gospodarczej uzyskiwanymi przez osoby, które korzystają z ulgi na powrót, ulgi dla rodzin posiadających co najmniej 4 dzieci oraz osób korzystających z ulgi dla pracujących seniorów.

Rozliczenie wspólne małżonków a odliczanie strat

W przypadku kiedy podatnik rozlicza się wspólnie z małżonkiem, a w poprzednich latach on lub jego małżonek wykazał straty podatkowe, tego rodzaju straty mogą być odliczone w rozliczeniu wspólnym. Każdy z małżonków odlicza wówczas własne straty, nie może natomiast odliczyć strat małżonka.

"Przedawnienie" ustalania straty podatkowej

Nie ma szczególnych uregulowań dotyczących przedawnienia straty. W związku z tym do "przedawnienia" straty stosuje się ogólną regułę wynikającą z art. 70 Ordynacji podatkowej. Wobec tego termin przedawnienia ustala się, przyjmując okres przedawnienia hipotetycznego zobowiązania podatkowego za rok, w którym wystąpiła strata. Wynosi on zasadniczo 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.


2. Odliczenie w ramach tego samego źródła przychodów

Od dochodu z danego źródła można odliczyć wyłącznie stratę z tego samego źródła.

Na podstawie art. 10 ust. 1 updof, odrębnymi źródłami przychodu są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c updof.
Przykład

Podatnik w 2021 r. poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie 29.000 zł. W 2022 r. poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie 15.000 zł i osiągnął dochód z prywatnego najmu w kwocie 32.000 zł opodatkowany według skali podatkowej. W zeznaniu PIT-36 za 2022 r. nie odliczy od dochodu z prywatnego najmu straty z pozarolniczej działalności gospodarczej poniesionej w 2021 r., ponieważ strata ta powstała ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza i może obniżyć dochód uzyskany tylko z tego źródła przychodów. O wysokość straty z pozarolniczej działalności gospodarczej poniesionej w 2021 r. będzie mógł obniżyć dochód osiągnięty z tego źródła w kolejnych latach podatkowych, nie później jednak niż w zeznaniu podatkowym za 2026 r.

Kwotę odliczanej w roku podatkowym straty wykazuje się w odpowiednim dla podatnika zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-28, PIT-28S, PIT-38.


3. Straty poniesione z pozarolniczej działalności gospodarczej

Prawo do odliczenia straty przysługuje podatnikowi niezależnie od tego, czy prowadzi działalność opodatkowaną według skali podatkowej (PIT-36) czy podatkiem liniowym ze stawką 19% (PIT-36L). W obu przypadkach powstała strata podlega odliczeniu od dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej w kolejnych pięciu latach podatkowych, następujących po roku podatkowym, w którym poniósł stratę ze źródła przychodów (z zachowaniem limitu wysokości straty możliwej do odliczenia).

Straty z lat ubiegłych odliczane w zaliczkach

Podatnicy mogą obniżać dochód o wysokość straty poniesionej w latach ubiegłych już na etapie ustalania miesięcznych (kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku gdy podatnik pomimo dokonywania odliczenia części straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego od dochodu bieżącego (zaliczkowo), w ostatecznym rozliczeniu za ten rok podatkowy nie osiągnął dochodu, lecz stratę, w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, nie traci kwoty straty, którą "zaliczkowo" odliczył. Kwota ta może być odliczona w kolejnych latach podatkowych. Potwierdzają to organy podatkowe, np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.292.2017.1.WM.

Pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona w różnych formach

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną (np. spółki cywilnej) podatnikami podatku dochodowego są jej wspólnicy, a nie spółka. Każdy ze wspólników przychody i koszty uzyskania przychodów z tytułu udziału w spółce ma obowiązek rozliczyć proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zyskach tej spółki (art. 8 ust. 1 i 2 updof). W sytuacji gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy kwota kosztów uzyskania przychodów będzie wyższa od kwoty przychodów, u wspólnika wystąpi strata z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podatnik może być wspólnikiem wielu spółek niebędących osobami prawnymi i jednocześnie prowadzić własną (odrębną) działalność gospodarczą. Roczne przychody i koszty z tych działalności zalicza się do jednego źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i łączy w ramach tego źródła. Dochód lub stratę podatkową liczy się łącznie dla wszystkich form prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przykład

Podatnik w 2022 r. prowadził działalność gospodarczą indywidualnie i w formie spółki cywilnej. Z działalności prowadzonej indywidualnie poniósł stratę (125.000 zł). Natomiast z tytułu udziału w spółce cywilnej uzyskał dochód (1.323.000 zł). W rozliczeniu rocznym przychody i koszty podatkowe z działalności prowadzonej w każdej z tych form rozliczy łącznie. W rezultacie stratę z indywidualnej działalności "skompensuje" z dochodem z udziału w spółce cywilnej.


Przykład

Spółkę cywilną tworzą dwie osoby fizyczne (wspólnik A i wspólnik B). Mają w niej równe udziały (po 50%). Każdy z nich osiągnął następujące wyniki z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki cywilnej:

 • w 2016 r. - strata 17.035,72 zł,
 • w 2017 r. - strata 14.016,70 zł,
 • w 2018 r. - strata 12.016,45 zł,
 • w 2019 r. - strata 12.320,66 zł,
 • w 2020 r. - strata 16.232,42 zł,
 • w 2021 r. - dochód 36.157,99 zł.

Wspólnik A w 2021 r. oprócz prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki zaczął indywidualnie prowadzić taką działalność. W 2021 r. w ramach tej nowej działalności poniósł stratę w kwocie 14.253,72 zł.

W zeznaniu PIT-36 za 2021 r. wykazał dochód osiągnięty z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 21.904,27 zł (36.157,99 zł - 14.253,72 zł), od którego odliczył straty z lat ubiegłych w kwocie 21.534,44 zł, na którą złożyło się 50% straty poniesionej w 2016 r. (tj. 8.517,86 zł), 50% straty poniesionej w 2017 r. (tj. 7.008,35 zł), 50% straty poniesionej w 2018 r. (tj. 6.008,23 zł). Podatnik zrezygnował z możliwości odliczenia w PIT-36 za 2021 r. części straty poniesionej w 2019 r. (tj. 369,83 zł). Gdyby ją odliczył, to w rozliczeniu za 2022 r. mógłby odliczyć jedynie 50% straty poniesionej w 2019 r. A tak w zeznaniu PIT-36 za 2022 r. będzie mógł obniżyć dochód (o ile go osiągnął) jednorazowo o straty poniesione w latach 2019-2020.

Wspólnik B w zeznaniu PIT-36 za 2021 r. wykazał dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 36.157,99 zł, od którego odliczył 50% wysokości strat z lat 2016-2018 (w sumie 21.534,44 zł), 100% straty poniesionej w 2019 r. (12.320,66 zł) i część straty poniesionej w 2020 r. w kwocie 2.302,80 zł. W zeznaniu PIT-36 za 2022 r. wykaże dochód, który obniży o 50% straty poniesionej w 2020 r. (8.116,21 zł). Nieodliczoną część straty poniesionej w 2020 r. w kwocie 5.813,41 zł (16.232,42 zł - 2.302,80 zł - 8.116,21 zł) będzie mógł odliczyć od dochodu osiągniętego w kolejnych latach podatkowych, nie później jednak niż w zeznaniu podatkowym za 2025 r.

Strata nieodliczona przez zmarłego przedsiębiorcę

Generalnie podatnik ma możliwość rozliczenia swojej, a nie cudzej straty. Niemniej jednak dochód przedsiębiorstwa w spadku osiągnięty w roku podatkowym może być obniżony, na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 updof, o wysokość straty poniesionej i nieodliczonej przez zmarłego przedsiębiorcę (art. 9 ust. 3b updof). Jeśli zmarły przedsiębiorca w latach 2017-2021 poniósł straty z działalności gospodarczej, przedsiębiorstwo w spadku ma możliwość ich podatkowego rozliczenia w zeznaniu za 2022 r.

Straty z działów specjalnych produkcji rolnej

Możliwość obniżenia dochodu na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 updof, może również dotyczyć straty z działów specjalnych produkcji rolnej. Warunkiem jest jednak, by dochód z działów specjalnych produkcji rolnej był ustalany na podstawie ksiąg przez okres następnych pięciu kolejnych lat podatkowych (art. 9 ust. 4 updof).

Odliczanie straty po zmianie formy opodatkowania

Podatnik zachowuje prawo do odliczenia straty poniesionej z działalności gospodarczej także po zmianie formy opodatkowania dochodów z tego źródła przychodów z podatku liniowego na skalę podatkową lub odwrotnie, a także po zmianie z podatku liniowego lub skali podatkowej na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast nie ma możliwości odliczania straty z lat ubiegłych, jeżeli w roku podatkowym z tytułu działalności gospodarczej opłacany jest podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Odliczanie straty w przypadku opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

Podatnik osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, od których opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3-3b updof, jeżeli nie została odliczona od dochodu na podstawie przepisów ustawy o PIT (art. 9 ust. 5 updof w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. z 2022 r. poz. 2540, zwanej dalej ustawą o ryczałcie). Możliwości takiej nie mają podatnicy, którzy opłacają kartę podatkową.

W przypadku dokonywania odliczeń straty od przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatnik stosuje odpowiednio art. 9 ust. 3-3b updof. Przy czym, jeżeli osiąga przychody opodatkowane różnymi stawkami, stratę odlicza od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów (art. 11 ust. 3 ustawy o ryczałcie).

Przykład

W 2021 r. podatnik prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Z działalności tej poniósł stratę w wysokości 90.000 zł.

W 2022 r. kontynuował tę działalność, zmienił jednak formę opodatkowania na opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. Osiągnął przychód opodatkowany ryczałtem w kwocie 220.000 zł, w tym 140.000 zł jest opodatkowane stawką 8,5%, a 80.000 zł stawką 5,5%.

Podatnik ustalił udział przychodów opodatkowanych według poszczególnych stawek ryczałtu w przychodach ogółem:

 • stawka 8,5% (140.000 zł : 220.000 zł) x 100 63,64%,
 • stawka 5,5% (80.000 zł : 220.000 zł) x 100 36,36%.

W zeznaniu PIT-28 za 2022 r. od przychodu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym podatnik ma prawo w oparciu o art. 9 ust. 3 pkt 2 updof odliczyć jednorazowo stratę poniesioną w 2021 r. Wielkość odliczeń od przychodów opodatkowanych według poszczególnych stawek ryczałtu:

 • stawka 8,5% (90.000 zł x 63,64%) 57.276 zł,
 • stawka 5,5% (90.000 zł x 36,36%) 32.724 zł.

Likwidacja działalności

Jeżeli w związku z likwidacją pozarolniczej działalności gospodarczej albo przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową bądź wniesieniem do takiej spółki przedsiębiorstwa osoby fizycznej następuje wygaśnięcie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, podatnicy tracą możliwość rozliczenia straty poniesionej wcześniej z tego źródła przychodów. Jeżeli jednak przed upływem pięcioletniego okresu do rozliczenia straty ponownie rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej samodzielnie lub też w formie spółki niebędącej podatnikiem CIT, uzyskają możliwość odliczania straty. Przy czym nie może być przekroczony pięcioletni okres przewidziany do jej rozliczenia.

Strata odliczana w okresie zawieszenia działalności

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221), przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w tej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie (art. 25 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców). Zatem w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może wystąpić dochód z działalności gospodarczej. Dochód ten podatnik może pomniejszyć o stratę z lat ubiegłych.

W przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, okres zawieszenia nie zostaje wyłączony z okresu pięcioletniego następującego po roku podatkowym, w którym poniesiono stratę.

Straty ze spółki komandytowej

Możliwość odliczenia straty poniesionej z działalności spółki komandytowej, zanim stała się ona podatnikiem CIT, przewiduje art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123), zwanej dalej ustawą nowelizującą. W myśl tego przepisu wspólnik spółki komandytowej będący podatnikiem PIT, który przed dniem uzyskania przez spółkę statusu podatnika CIT poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, może obniżyć przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updof (dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych), o nieodliczoną przed dniem nabycia przez spółkę statusu podatnika CIT stratę, w takiej części, w jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Warunkiem jest, żeby strata ta nie mogła zostać odliczona zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 updof lub art. 11 ustawy o ryczałcie, ze źródła przychodów, z którego została poniesiona.

Do odliczenia straty stosuje się odpowiednio zasady, o których mowa w art. 9 ust. 3 updof, z tym że przy obliczaniu pięcioletniego okresu, o którym mowa w tym przepisie, uwzględnia się lata następujące po roku, w którym strata została poniesiona (art. 15 ust. 4 ustawy nowelizującej).


4. Straty z innych źródeł przychodów

Prywatny najem

Z tytułu przychodów z prywatnego najmu, tj. przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof i art. 6 ust. 1a ustawy o ryczałcie, można było do końca 2022 r. opłacać podatek według skali podatkowej albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (od 2023 r. jedyną formą opodatkowania prywatnego najmu jest ryczałt).

Podatnicy, którzy stosowali opodatkowanie dochodów z prywatnego najmu według skali podatkowej, mogli ponieść stratę, która podlega odliczeniu na zasadach przewidzianych w art. 9 ust. 3 updof.

Rozliczenie straty z prywatnego najmu nie wymaga kontynuowania opłacania podatku według skali podatkowej. Po przejściu na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych podatnik może taką stratę rozliczyć w kolejnych latach, pomniejszając przychód do opodatkowania uzyskany z tego źródła przychodów.

Przykład

Podatnik w 2021 r. z prywatnego najmu opodatkowanego według skali podatkowej poniósł stratę w wysokości 24.000 zł. W 2022 r. osiągnął dochód z tego źródła przychodów w kwocie 5.000 zł. W zeznaniu PIT-36 za 2022 r. odliczył stratę poniesioną w 2021 r. w kwocie 5.000 zł. O nieodliczoną stratę w kwocie 19.000 zł będzie mógł obniżyć przychód z najmu opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, który osiągnie w latach 2023-2026.

Działy specjalne produkcji rolnej

Przychody z działalności rolniczej zostały przez ustawodawcę wyłączone z zakresu opodatkowania PIT, przy czym wyjątkiem są działy specjalne produkcji rolnej. Jeżeli osoba prowadząca działy specjalne produkcji rolnej wybrała opodatkowanie na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 15 updof, to przychód osiągnięty z działów specjalnych ustala się na podstawie art. 14 updof, czyli według zasad właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej (choć jest to osobne źródło przychodów). W myśl art. 24 ust. 4 updof, dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego.

Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy dochody z tej działalności ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, mogą odliczać stratę na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 updof. Aby jednak jej rozliczenie było możliwe, musi być spełniony wymóg określony w art. 9 ust. 4 updof. Przepis ten obliguje podatników do ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie ksiąg przez okres następnych pięciu kolejnych lat podatkowych po roku, w którym poniesiono stratę.

Kapitały pieniężne

Przepisy ustawy o PIT w art. 9 ust. 6 przewidują rozliczenie na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 updof strat z:

 • odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
 • tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w zamian za wkład niepieniężny.

Dochody z tytułów wymienionych w art. 9 ust. 6 updof są opodatkowane zgodnie z art. 30b ust. 1 updof stawką w wysokości 19%, przy czym podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalany z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 30b updof. Jeżeli przychód jest niższy od kosztów jego uzyskania, wówczas wystąpi strata podatkowa. Podatnicy osiągający przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowanych w trybie art. 30b updof obowiązani są do ich rozliczenia w zeznaniu podatkowym (PIT-38).

Podatnik, który w danym roku poniósł stratę z kapitałów pieniężnych, również ma obowiązek złożenia zeznania PIT-38. Strata powstała w danym roku podatkowym i wykazana w zeznaniu PIT-38, może zostać odliczona od dochodów w kolejnych latach podatkowych. Przy czym odliczenie poniesionej straty może nastąpić tylko w ramach tego samego źródła przychodu, którym w tym przypadku są kapitały pieniężne.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.