Facebook
PIT 2022

Jak szukać?»

NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2022

Niezbędna pomoc dla PIT 2022

Okres obowiązywania: od 1.01.2022 do 31.12.2022
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  120.000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł
120.000   10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

 
Pracownik uzyskujący przychody Kwota miesięczna Kwota roczna
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 250 zł łącznie nie więcej niż 3.000 zł
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej z każdego z tych
stosunków
250 zł
łącznie nie więcej niż 4.500 zł
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 300 zł łącznie nie więcej niż 3.600 zł
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z każdego z tych stosunków
300 zł
łącznie nie więcej niż 5.400 zł
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2021
 
Lp. Tytuł uzyskania przychodów Roczny limit
50% kosztów
uzyskania przychodów
1 zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego 120.000 zł
2 opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną
3 korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami, w ramach:

a) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
b) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
c) produkcji audialnej i audiowizualnej;
d) działalności publicystycznej;
e) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
f) działalności konserwatorskiej;
g) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
h) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej


Ograniczenie 50% kosztów

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a) cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-3, 4-6b, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2022 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne
    w 2022 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2022 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2022 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  e) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2022 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  f) leki
    w 2022 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki
Ulgi i odliczenia

 Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2022 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia

Przychody i koszty

Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 9.01.2023

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Wspólne opodatkowanie

Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 9.01.2023

Przegląd Podatku Dochodowego

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 8.02.2021

Odliczenia od dochodu

Gazeta Podatkowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych

Gazeta Podatkowa

Odliczenia od podatku

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Dochody zagraniczne

Przegląd Podatku Dochodowego

Przegląd Podatku Dochodowego

Pozostałe zagadnienia

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa
Druki Gofin
pit 2022
Informujemy, że Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej oraz niekomercyjnej zawiera nową, bezpłatną funkcjonalność - PIT, która umożliwia roczne rozliczenie podatku dochodowego za 2022 r. Wypełnij PIT w Programie DRUKI Gofin i złóż go w sposób tradycyjny lub przez internet !
wydawca partner
PIT 2022 - druki
Deklaracje i informacje
Zeznanie

Program PIT - archiwum

Rozliczałeś podatek dochodowy korzystając z programu PIT 2020 lub wcześniejszych wersji?
Jeżeli chcesz dokonać korekty zeznań za poprzednie lata możesz pobrać wersje archiwalne programu PIT.
POMOCNICZE LINKI
Organizacje pożytku publicznego
Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1,5% podatku, prowadzi w formie elektronicznej Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.niw.gov.pl
Witam. należy wysyłać deklaracje roczną pit4R od umowy zlec. stuudenta?? nie ma obowiązku poboru zaliczek, więc wydaje sie mi że nie wysyłą sie zerowej? PIT-11 OCZYIŚCIE WYSYŁAM?
PIT 2017 - Pit-4R od zleceń???
Składając PIT-2, zaznaczyłem w polu C.6 pole pierwsze (chcę aby moja zaliczka była pomniejszana o kwotę zmniejszającą podatek 300 zł), oraz pole C.7 że rezygnuję z wcześniej złożonego oświadczenia.
Czy ...
PIT 2017 - PIT-2 pole 7 zaznaczać?
Dzień dobry,

w 01.2022. korygowałam pracownikowi wynagrodzenie za 12.2021., okazało się, że pracownik miał L4 w 12.2021., a było wypłacone wynagrodzenie. Płatnika skorygowałam, ale teraz na deklaracji PIT-11 ...
PIT 2017 - Ujemne składki na ubezpieczenia społeczne na PIT-11 pomocy :(
Spółka Jawna ma 5 udziałowców, czterech po 5% i jeden 80%. Podatek pit w/g skali podatkowej. W 2022 był dochód 130 tys zł i udziałowiec 80% zapłacił spory pit5. Czy ...
PIT 2017 - Udziały właścicieli sposobem na niepłacenie pit-5?
W jakie pozycje to nalezy wpisać ??
PIT 2017 - PIT-4R i PIT-11 gdzie um o dzieło
Pracownik na macierzyńskim - płaci zus.
firma nie wypłaciła w 2022 nic
czy składać zerowy pit-11?
PIT 2017 - Pit-11 a zero przychodu
We wtorek tj. 24 stycznia wysłałam e-dekl. PIT-11 dla 60 pracowników.
Dnia następnego tj. 25 stycznia pobrałam UPO dla 55 pracowników.
Przy 5-ciu jest kod zwrotny: 302 - ,,dok. wstępnie ...
PIT 2017 - Kod zwrotny PIT-11 za 2022 rok - 302 ***
Uchodźca z Ukrainy nadany Pesel
Umowa zlecenie 06.04.2022 do 08.07.2022
Brak oświadczenia
pobierany podatek zryczałtowany 20%
Wystawiam PIT-11 czy IFT ?
PIT 2017 - Pit-11 czy IFT rezydent czy nie???
Cześć. Słuchałam szkolenia z nowego PIT-2 i była na nim mowa o tym, że osoby z którymi zaczynamy współpracę od 2023 roku należy poinformować o możliwości złożenia PIT-2 i jeśli ...
PIT 2017 - PIT-2_informowanie podatników
Dzień dobry, mieliśmy dwóch pracowników na umowę o pracę na najniższą krajową. W związku z tym zaliczki na PIT-4 były zerowe. Czy wysyłamy PIT-4R w takim przypadku?
PIT 2017 - Zerowe zaliczki, czy składamy PIT-4R?
Czy wysyłamy zerowi PIT-11 jeżeli pracownik nie miał wypłat w 2022 roku ?

Od 01/2022 - 04/2022 miał zasiłek chorobowy płatny przez ZUS
Od 05/2022 - 12/2022 miał zasiłek ...
PIT 2017 - PIT-11 zerowy (zasiłek chorobowy + macierzyński) wysyłamy ?
Od wczoraj probuje wysłac PIT-11 za 2022 r i druk wysyła ale nie ma potwierdzenia od wczoraj. czy ktos ma taki sam problem/
PIT 2017 - PIT-11 druki gofin
Mam pracownicę z Ukrainy. Nie mam żadnej informacji czy jest na jakieś emeryturze . Ma ukończone 63 lata. Czy w pit-11 wykazuję dane w poz. 43 ?
PIT 2017 - PIT-11, Ukrainiec , wiek emeeytalny.
Jeśli pracownik koszystał z ulgi na dzieci 4+,to zaznaczamy w pit-11 poz 119?
PIT 2017 - Pit-11(29) poz 119
Jeżeli pracownica skończyła 60 lat w dniu 06.08.2022 a wypłata była 30.08.2022 i nie złożyła oświadczenia o niepobieraniu podatku bo i tak podatek był zerowy ze względu na niski dochód ...
PIT 2017 - Pit-11 dla 60 latka
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.