Facebook
PIT 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2021

Niezbędna pomoc dla PIT 2021

Okres obowiązywania: od 1.01.2021 do 31.12.2021
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
  85.528 zł 17% minus kwota
zmniejszająca podatek
85.528 zł   14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek odliczana
w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad
do
  8.000 zł 1.360 zł
8.000 zł 13.000 zł 1.360 zł - [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku - 8.000 zł) : 5.000 zł]
13.000 zł 85.528 zł 525,12 zł
85.528 zł 127.000 zł 525,12 zł - [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek

Skala podatkowa w PIT 2021
 
Pracownik uzyskujący przychody Kwota miesięczna Kwota roczna
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 250 zł łącznie nie więcej niż 3.000 zł
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej z każdego z tych
stosunków
250 zł
łącznie nie więcej niż 4.500 zł
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 300 zł łącznie nie więcej niż 3.600 zł
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z każdego z tych stosunków
300 zł
łącznie nie więcej niż 5.400 zł
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2021
 
Lp. Tytuł uzyskania przychodów Roczny limit
50% kosztów
uzyskania przychodów
1 zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego 85.528 zł
2 opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną
3 korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami, w ramach:

a) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
b) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
c) produkcji audialnej i audiowizualnej;
d) działalności publicystycznej;
e) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
f) działalności konserwatorskiej;
g) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
h) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej


Ograniczenie 50% kosztów

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a) cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-3, 4-6b, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2021 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne
    w 2021 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2021 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2021 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  e) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2021 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  f) leki
    w 2021 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki
Darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 52n ust. 1 ustawy o pdof i art. 17 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1163
   w 2021 r.: 
  - od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. - kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
  - od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 - kwota odpowiadająca wartości darowizny
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2021 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia

Przychody i koszty

Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022

Wspólne opodatkowanie

Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022

Odliczenia od dochodu

Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022

Odliczenia od podatku

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

Dochody zagraniczne

Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (557) z dnia 1.03.2022

Pozostałe zagadnienia

Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
PIT 2021 - druki
Deklaracje i informacje
Zeznanie

Program PIT - archiwum

Rozliczałeś podatek dochodowy korzystając z programu PIT 2020 lub wcześniejszych wersji?
Jeżeli chcesz dokonać korekty zeznań za poprzednie lata możesz pobrać wersje archiwalne programu PIT.
POMOCNICZE LINKI
Organizacje pożytku publicznego
Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku, prowadzi w formie elektronicznej Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.niw.gov.pl
Dostałam pismo z US że nie zgadza się poz.25 należna zaliczka PIT-36L z działem J zaliczki należne i zapłacone. W ciągu roku zaliczki były płacone prawie co miesiąc i ogólnie ...
PIT 2017 - Błędy w pit-36l
Mam taki problem , nie zaktualizowałem programu kadrowego i teraz dowiedziałem się o nieszczęsnym rozporządzeniu z 7 stycznia. Emerytom i rencistom zatrudnionym w firmie naliczałem wynagrodzenia wg polskiego ładu, bez ...
PIT 2017 - Oświadczenie o niepobieraniu podatku a PIT-2
Pracownik złożył wniosek o wydanie pit-11 za 2022.
Teraz w poz 109 wykazuję wysokość składki zdrowotnej (100%) ?
PIT 2017 - PIT-11 za 2022
W której pozycji PIT-36L wpisuje zapłacone odsetki ( zapłacone w 2022) od należnej zaliczki za 2021r
PIT 2017 - W której pozycji PIT-36L
Zastanawiam się czy w PIT-36L można odliczyć darowiznę na cel pożytku publicznego. Myślałam, że nie można, ale ktoś mi zasiał wątpliwość.
dzięki za odp.
PIT 2017 - PIT-36L - odliczenie darowizny
Czy kiedy ostatni raz w 2021 r prowadzone były księgi rachunkowe ( w 2022 to KPiR) to zaznaczam krzyżyk w poz. 17 - czy już nie powinnam?
PIT 2017 - PIT-36L - pozycje 11 - 20 - w informacjach dodatkowych
Czy jak dziecko uczące się lat 19 osiągnęło dochód 4000 zł to samotna matka może skorzystać z opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?
PIT 2017 - Pit-37 dla osób samotnie wychowujących
Ludzie, zgłupiałam... Jednoosobowa działalność gospodarcza liniowo, pełne księgi. Jest możliwość odliczenia np.fotowoltaiki, którą szef zamontował na swoim domu. Ujmuję to w PIT-36L, ale czy będzie to też ujęte gdzieś w ...
PIT 2017 - PIT-36L termo w księgach
Mam pytanie, Otrzymałam PIT-11 w którym ma wykazany przychód z umowy o pracę poz. 29 i koszty uzyskania przychodu 3.600,00 zł oraz przychód z tyt. pełnienia funkcji członka zarządu poz. ...
PIT 2017 - PIT-11, umowa o pracę, przychody z tyt. pełnienia funkcji członka zarządu
PIT-36L z działalności to jaki PIT z umowy o pracę? PIT-36 czy PIT-37? :)
PIT 2017 - PIT-36L z działalności to jaki PIT z umowy o pracę?
Bardzo proszę o pomoc w wyliczeniu, osoba do 26 r.ż

PIT - 11 Polska
poz. 92 : 13.342,24 zł ( w tym: poz. 94 : ...
PIT 2017 - PIT-11+holandia , osoba do 26 roku życia..........
Dzień dobry,
Mam pytanie. Z rocznego podsumowania Skattemelding do PIT-36 biorę poniższe kwoty:
1. Przychód całkowity (przed wszelkimi odliczeniami - total income).
2. Podatek zapłacony (taki jak wychodzi z podsumowania).
PIT 2017 - PIT-36 - przychody z Norwegii a składki
Jestem przed 26rokiem życia. nie uczę się. mam umowę o pracę
w której pozycji pit-11 powinna być moja składka na ubezpieczenie społeczne?
PIT 2017 - Poz.76 w pit-11 ,dlaczego księgowa wykazała mi tutaj skladkę?
Moje dziecko (14 lat) dostało wygraną w konkursie - 150zł. Dostaliśmy PIT-11. Czy trzeba złożyć zeznanie lub wpisać w naszym zeznaniu?
Proszę o pomoc.
PIT 2017 - 14 letnie dziecko dostało wygrana w konkursie i PIT-11 - co zrobić?
Osoba fizyczna prowadząca JDG wykazuje zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% w poz. 70 PIT-36L, a jeśli dodatkowo opłaca składki zdrowotne z tytułu bycia wspólnikiem w innych spółkach ...
PIT 2017 - PIT-36L składka zdrowotna
Czy fAKTURA od nievatowca może być uwzględniona w rozliczeniu PIT-39?
PIT 2017 - PIT-39 a fv od niewatowca
Jeżeli za 2020 nie był składany żaden pit (praca za granicą), to PIT36 podpisać kwotą 0,00 ?
PIT 2017 - PIT-36 jak podpisać ?
Osoba do 26rż. Dochód po przeliczeniu na zł 16.815,40, podatek zapłacony za granica 2.295,10. Wychodzi do zapłaty 38 zł.

PIT-36 Poz. 61 ...
PIT 2017 - Holandia - PIT-36 - proszę o sprawdzenie
Czy jeżeli pracownik ma już zawieszoną działalność opodatkowaną według skali podatkowej od ponad roku i pracuje jednocześnie na etacie, to może złożyć u pracodawcy pit-2 z prośbą o możliwość stosowania ...
PIT 2017 - Zawieszona działalność a pit-2
Oprócz tego w PIT-36 2021 wykazuję również przychodu ze stosunku pracy i zlecenia.
Czy z tymi informacjami mogę zadać stratę z działalności nierejestrowanej 2020 do PIT-36 za 2021?
dziękuję
PIT 2017 - Czy mogę stratę a dział. nierejestrowanej z 2020r zadać do PIT-36 2021 z dział.nierejestrowanej?
Znajomy ma tam nagroda w ramach programu lojalnościowego santaplus - wartość do inne?
osoba do 26 r.życia
PIT 2017 - Pit-11 część F - wartość do PIT-37 inne?
Rozliczałam się w 2021 r. na ryczałcie. Przez kilka miesięcy miałalam zasiłek chorobowy, czy w PIT-37 z zasiłku chorobowego mogę odliczyc ulgę na dzieci ze składek ZUS ( społ. ...
PIT 2017 - Składki nieodliczone w pit-28
Koleżanka nie otrzymała PIT-11, ma teraz problem z rozliczeniem się, tym bardziej, że miała podpisane dwie umowy o pracę na pół etatu, dodatkowo z wypłatą wynagrodzenia był problem.

PIT 2017 - Nie otrzymano PIT-11
Witam
W 2020 roku sprzedałam działkę, którą otrzymałam w drodze darowizny w 2019 roku. Za 2020 roku złożyłam PIT-39 z kwotą przychodu i zerowymi wydatkami na cele mieszkaniowe. Nie płaciłam ...
PIT 2017 - PIT-39 czy w taki sposób składam korektę?
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Druki Gofin

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Forum

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Polski Ład

Tarcza Antykryzysowa

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.