Facebook
Bilans 2023

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat wg załącznika ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
1. Działalność operacyjna

Działalność operacyjna dotyczy statutowej działalności przedsiębiorstwa. Na działalność operacyjną jednostki składają się przychody i koszty operacyjne. Wynik na działalności operacyjnej stanowi różnicę pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń bez VAT oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia, lub cenach nabycia albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych (por. art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

1.1. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ustalane są na poziomie ceny sprzedaży netto, to znaczy pomniejszonej o udzielone rabaty, opusty, bonifikaty oraz dotacje, bez VAT. Wśród przychodów osiąganych z podstawowej działalności operacyjnej wyróżnia się przychody netto ze sprzedaży:

 • produktów (wyrobów gotowych i półproduktów, robót i usług),
 • towarów i materiałów.

Z art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, że za przychód w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą przyjmuje się wyrażone w rzeczywistych cenach sprzedaży kwoty należne z tytułu sprzedaży produktów (tj. wyrobów gotowych, usług i robót), towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń i zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług (VAT należnego). Ustalając przychód bilansowy należy kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości, takimi jak zasada wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną, zasada memoriału, współmierności przychodów i kosztów, a także zasada ostrożnej wyceny. Ponadto należy pamiętać, iż do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym (por. art. 20 ustawy o rachunkowości). Co do zasady, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu zapłaty. Za przychody z tytułu sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz wykonanie usług wpływające na wynik finansowy danego roku przyjmuje się więc kwoty należne od nabywców w kwocie netto (tj. bez VAT należnego), dotyczące danego okresu sprawozdawczego, niezależnie od terminu ich zapłaty. W celu prawidłowego ujęcia przychodu w ewidencji księgowej należy właściwie ustalić moment jego powstania. Ustawa o rachunkowości nie określa pod jaką konkretnie datą przychód uważa się za zrealizowany (z wyjątkiem przychodów z długotrwałych umów o usługi, w tym budowlane - art. 34a tej ustawy). W świetle przepisów podatkowych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej (ksiąg rachunkowych), zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy (por. art. 9 ust. 1 updop oraz art. 24a ust. 1 updof). W związku z tym w praktyce, w celu uniknięcia rozbieżności pomiędzy przepisami bilansowymi i podatkowymi, jednostki niestosujące MSR, ustalając moment powstania przychodu dla celów bilansowych, często stosują przepisy ustaw o podatku dochodowym. Jest to jednak możliwe pod warunkiem, że nie wpływa istotnie na wynik finansowy tych jednostek. Przy czym moment ujmowania przychodów ze sprzedaży powinien zostać opisany w polityce rachunkowości takiej jednostki i tym samym ujawniony we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. Przypominamy, iż dla celów podatkowych, według ogólnych zasad określonych w art. 12 ust. 3a updop oraz art. 14 ust. 1c updof, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (albo częściowego wykonania usługi), nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Do przychodów nie zalicza się m.in. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (por. art. 12 ust. 4 pkt 1 updop oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 updof).

1.2. Zasady korygowania przychodów w księgach rachunkowych

Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają wprost zasad oraz momentu dokonywania korekt przychodów, tj. czy przychód należy skorygować w dacie wystawienia faktury korygującej, czy też w dacie powstania przychodu. Przy wprowadzaniu do ksiąg rachunkowych zapisów dotyczących korekt należy zatem uwzględnić przepisy ogólne ustawy o rachunkowości, w myśl których:

a) w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (por. art. 6 ust. 1),

b) do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym (por. art. 20 ust. 1),

c) wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych (por. art. 42 ust. 2),

d) jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał (por. art. 54 ust. 1).

Z przepisów ustawy o rachunkowości wynika więc, iż korekta poprzednio zafakturowanej sprzedaży (zwiększenie lub zmniejszenie przychodu) nie stanowi odrębnego samodzielnego zdarzenia gospodarczego. Wszelkie korekty przychodów ze sprzedaży za dany rok obrotowy, jakie nastąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, ujmuje się zatem w księgach roku obrotowego, w którym powstał dany przychód, a nie w dacie wystawienia faktury korygującej. W sytuacji gdy faktura korygująca dotyczy sprzedaży dokonanej w tym samym roku, w którym wystawiono tę fakturę, to zasadniczo - jeżeli istnieje taka możliwość - korekty przychodów należy dokonać w księgach miesiąca, w którym osiągnięto przychód pierwotny i to niezależnie od przyczyn tej korekty. W przypadku braku takiej możliwości ujmuje się ją na bieżąco, czyli w momencie wystawienia faktury korygującej. Jeżeli korekta dotyczy przychodów uzyskanych w 2022 r., to korekty tej należy dokonać w księgach 2022 r. Dotyczy to wszelkich korekt przychodów za 2022 r., jakie nastąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., tj. do 31 marca 2023 r. Natomiast w przypadku, gdy korekta przychodu nastąpi już po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem, uwzględnić należy art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Ewidencja księgowa korekty przychodów na podstawie faktury korygującej

1. Korekta zwiększająca przychód:

a) wartość w cenach sprzedaży netto:

- Ma konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",

b) zwiększenie VAT należnego:

- Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) zwiększenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto:

- Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

2. Korekta zmniejszająca przychód:

a) wartość w cenach sprzedaży netto:

- Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",

b) zmniejszenie VAT należnego:

- Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) zmniejszenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto:

- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

Zwracamy uwagę, iż salda debetowe wynikające z zapisów na koncie 20 "Rozrachunki z odbiorcami" (z tytułu dostaw i usług) wykazuje się w aktywach bilansu jako należności krótkoterminowe. Jeżeli jednak kontrahent uregulował wszystkie należności wynikające z pierwotnych faktur, których dotyczy korekta in minus, to powstałą nadpłatę należności z tytułu dostaw i usług należy wykazać w pasywach bilansu jako zobowiązania krótkoterminowe.

1.3. Moment korekty przychodów w świetle prawa podatkowego

Zasady korekty przychodów są określone w art. 12 ust. 3j-3m updop oraz art. 14 ust. 1m-1p updof. Z przepisów tych wynika m.in., że jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub inny dokument potwierdzający przyczyny korekty (w przypadku braku faktury). Jeżeli w ww. okresie rozliczeniowym podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody.

KISUstawodawca nie określił, co należy rozumieć przez "błąd rachunkowy", czy "inną oczywistą omyłkę". Kwestia ta została wyjaśniona m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.576.2021.2.MGR, w której czytamy:

"(...) za »błąd rachunkowy« należy uznać sytuację, gdy przychód został niewłaściwie ujęty ze względu na błąd w toku wykonywania obliczeń; może to dotyczyć zarówno okoliczności leżących po stronie wystawcy faktury, czy innego dokumentu księgowego (np. błędne podanie wartości należności), jak i po stronie odbiorcy takiego dokumentu (np. wprowadzenie do ksiąg rachunkowych nieprawidłowej cyfry). Natomiast zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (wersja internetowa www.sip.pwn.pl) przez »omyłkę« należy rozumieć »spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywistością, niewłaściwe postępowanie, posunięcie«.

W konsekwencji za »inną oczywistą omyłkę« należy uznać inny oczywisty błąd, który nie jest jednocześnie błędem rachunkowym. »Omyłka« wiązać się również będzie z błędem polegającym albo na nieprawidłowym wystawieniu albo nieprawidłowym ujęciu dowodu księgowego. Okoliczność taka musi mieć zatem charakter »pierwotny«. Co więcej, »omyłka« musi być »oczywista« (...)".

Uwzględniając ww. regulacje należy wskazać, że:

a) jeśli przyczyną korekty jest błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka, to korekty przychodów dokonuje się wstecz, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym wykazano przychód pierwotny,

b) w pozostałych przypadkach (np. gdy przyczyną korekty jest udzielenie rabatu, zwrot towaru przez nabywcę) korekty przychodów należy dokonać na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (ewentualnie inny dokument potwierdzający przyczyny korekty).

Należy zauważyć, iż korekty, które w rachunku podatkowym są uwzględniane w przychodach roku wystawienia faktury korygującej, prowadzą do różnic między przychodami bilansowymi i podatkowymi na dzień bilansowy. Jest to przejściowa różnica, na którą jednostki będące podatnikami podatku dochodowego z działalności gospodarczej, tworzą odroczony podatek dochodowy (o ile nie korzystają z uproszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości).

1.4. Rozwiązania ewidencyjne dotyczące korekt przychodów ułatwiające rozliczenia podatkowe

W celu ułatwienia rozliczeń podatkowych jednostki mogą ustalić indywidualnie sposób ewidencji w księgach rachunkowych korekt przychodów, które są rozliczane podatkowo na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty, a bilansowo wstecz. Przykładowo mogą przyjąć rozwiązanie polegające na jednoczesnym:

a) księgowaniu faktur korygujących bieżąco w miesiącu ich wystawienia według ogólnych zasad oraz

b) ujęciu na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., pod datą 31 grudnia 2022 r., jednym zapisem na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania" łącznej sumy korekt (bez VAT) dotyczących przychodów 2022 r., wynikającej z faktur korygujących wystawionych w 2023 r. do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

Ewidencja księgowa korekty przychodów

A. Zapisy w księgach roku, w którym wystawiono pierwotną fakturę sprzedaży, np. 2022 r.

1. PK - korekta zwiększająca przychód:

- Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" (w analityce: Korekta sprzedaży) lub 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności",
- Ma konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów".

2. PK - korekta zmniejszająca przychód:

- Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",
- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" (w analityce: Korekta sprzedaży) lub 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności".

B. Zapisy w księgach roku, w którym wystawiono fakturę korygującą, np. 2023 r.

1. FK - korekta zwiększająca przychód:

a) wartość w cenach sprzedaży netto:

- Ma konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",

b) zwiększenie VAT należnego:

- Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) zwiększenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto:

- Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

2. FK - korekta zmniejszająca przychód:

a) wartość w cenach sprzedaży netto:

- Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",

b) zmniejszenie VAT należnego:

- Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) zmniejszenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto:

- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

Uwaga: W związku z tym, że faktury korygujące przychody 2022 r. są ujmowane w księgach rachunkowych 2023 r. według zasad ogólnych, konieczne jest storno zapisów łącznej sumy korekty wprowadzonej w 2022 r. Storna tego dokonuje się pod datą sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., na podstawie dowodu PK.

3. PK - storno łącznej sumy korekty wprowadzonej w 2022 r.:

- Wn/Ma konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów".
- Ma/Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" (w analityce: Korekta sprzedaży) lub 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności".

1.5. Bilansowe zasady rozliczania przyznanych rabatów

Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają zasad rozliczania udzielonych lub otrzymanych rabatów. Informacje na ten temat można znaleźć w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Według definicji zawartej w tym stanowisku, rabat to procentowe lub kwotowe obniżenie ceny za dostarczane dobra lub świadczoną usługę, przyznawane:

1) za spełnienie przez kontrahenta określonych warunków w momencie sprzedaży lub po jej dokonaniu (np. zakup określonej ilości dóbr lub usług, zwiększenie wolumenu zakupów, zwiększenie asortymentu zakupów, dokonanie zakupów w określonym czasie, lojalność wobec dostawcy, poniesienie kosztów przygotowania wyrobów do dalszej sprzedaży, poniesienie kosztów napraw gwarancyjnych w imieniu gwaranta),

2) jako rekompensata za niższą jakość sprzedanych dóbr i usług, uznane reklamacje.

Stanowisko wskazuje, iż z punktu widzenia momentu ujęcia w księgach i wpływu rabatów na wartość rozrachunków z kontrahentami, dzielą się one na rabaty transakcyjne, potransakcyjne i prerabaty.

Rodzaje rabatów Charakterystyka
Transakcyjny Rabat udzielany odbiorcy w momencie sprzedaży dóbr lub usług. Koryguje on "na bieżąco" cenę sprzedaży/zakupu i jest uwzględniany w dokumencie pierwotnym (fakturze, paragonie, rachunku) wystawianym w związku z transakcją. Zarówno sprzedawca, jak i nabywca wprowadzają do ksiąg należności i zobowiązania z tytułu sprzedaży dobra lub usługi już pomniejszone o rabat.
Potransakcyjny Rabat udzielany odbiorcy po spełnieniu przez niego określonych warunków (np. zakup w danym okresie ustalonej minimalnej liczby dóbr lub usług) lub zaistnieniu określonych okoliczności (np. uszkodzenie dóbr w transporcie, uznanie złożonej przez odbiorcę reklamacji). Przyznanie rabatu sprzedawca dokumentuje dowodem korygującym (np. fakturą korygującą) i zmniejsza początkową wartość należności lub zobowiązania w swoich księgach. Jeżeli pierwotna należność/zobowiązanie zostały już spłacone, to przyznanie rabatu może również powodować powstanie u sprzedawcy - zobowiązania wobec nabywcy, a u nabywcy - należności od dostawcy.
Prerabat Rabat udzielany odbiorcy przed spełnieniem przez niego określonych warunków, które uzasadniają przyznanie rabatu. Sprzedawca udziela wstępnego rabatu już przy pierwszych zakupach dokonanych w danym okresie rozliczeniowym (np. miesiącu, kwartale, półroczu), zanim jeszcze ilość lub wartość nabytych przez odbiorcę dóbr lub usług osiągnie uzgodnioną w umowie minimalną wielkość dla danego okresu rozliczeniowego. Umowa zakupu-sprzedaży określa również terminy, w których następuje rozliczenie rabatu, tj. porównanie ilości lub wartości faktycznie dokonanych przez odbiorcę zakupów z ich minimalną wielkością warunkującą przyznanie rabatu. W przypadku gdy kontrahentowi nie udało się osiągnąć minimalnej wielkości zakupów, kwota otrzymanego rabatu (lub jej część) podlega zwrotowi sprzedawcy. Sprzedawca dokumentuje każdą sprzedaż dóbr lub usług w okresie rozliczeniowym. Jeżeli sprzedawca i nabywca mają podstawę oczekiwać, że umowne warunki uprawniające do przyznania prerabatu zostaną spełnione (może to wynikać np. z postanowień umowy lub doświadczeń z dotychczasowej współpracy), to określają wielkość prerabatu przypadającego na daną transakcję i na tej podstawie na bieżąco korygują wartość rozrachunków. Dokument potwierdzający przyznanie rabatu (dokument korygujący) sprzedawca wystawia w dniu rozliczenia udzielonego rabatu. Dopiero wówczas posiada informację, czy odbiorca spełnił warunki przyznania rabatu.

Jak wskazuje stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami, ostateczne rozliczenie rabatu potransakcyjnego lub prerabatu z tytułu dokonanych w danym roku obrotowym transakcji zakupu-sprzedaży objętych rabatem może nastąpić po dniu bilansowym. Wówczas ujęcie w księgach rozliczenia rabatu będzie zależeć od tego, czy nastąpiło ono:

1) przed sporządzeniem sprawozdania finansowego - jednostka skoryguje wartość należności lub zobowiązania w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, w którym przeprowadziła transakcje zakupu-sprzedaży objęte rabatem,

2) po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem - jednostka skoryguje wartość należności lub zobowiązania w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, w którym przeprowadziła transakcje zakupu-sprzedaży objęte rabatem i zmieni sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy, jeżeli uzna, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości, że kwota rabatu ma istotny wpływ na sprawozdanie finansowe; w przypadku gdy jednostka uzna kwotę rabatu za nieistotną z punktu widzenia sprawozdania finansowego skoryguje wartość należności lub zobowiązania w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym nastąpiło ostateczne rozliczenie rabatu,

3) po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego - jednostka, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości, skoryguje wartość należności lub zobowiązania w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym nastąpiło ostateczne rozliczenie rabatu.

Należy ponadto zauważyć, iż sposób ujęcia faktury korygującej w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym nastąpiło ostateczne rozliczenie rabatu (tj. w przypadku wystawienia faktury korygującej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego), zależeć będzie od istotności wynikającej z niej kwoty. Korekty istotne dotyczące lat ubiegłych odnosi się na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", jako zysk (stratę) z lat ubiegłych. W tym przypadku ma bowiem zastosowanie art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.

Przykład

W 2023 r., po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2022 r., ale przed jego zatwierdzeniem, jednostka wystawiła klientowi fakturę korygującą sprzedaż towarów, w związku z przyznanym mu rabatem cenowym. Rabat dotyczył zakupów dokonanych w 2022 r. Faktura korygująca opiewała na kwotę: 6.150 zł (w tym VAT: 1.150 zł). Jednostka zastosowała art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości i uznała kwotę rabatu za istotną.

W księgach rachunkowych 2022 r. jednostka ujęła fakturę, zapisem:

1. FS - faktura korygująca sprzedaż, dokumentująca przyznany nabywcy rabat:

a) zmniejszenie należności od odbiorcy: 6.150 zł

- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami",

b) zmniejszenie VAT należnego: 1.150 zł

- Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) zmniejszenie przychodu ze sprzedaży: 5.000 zł

- Wn konto 73-0 "Sprzedaż towarów".

Jednostka jako sprzedawca, który udzielił nabywcy rabatu od obrotów, skorygowała przychody podatkowe na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiła fakturę korygującą.

Rozwiązaniem alternatywnym do przedstawionego powyżej może być wprowadzenie do ksiąg rachunkowych 2022 r. zmniejszenia wartości przychodu, zapisem po stronie Wn konta 73-0, w korespondencji ze stroną Ma konta 20, na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania". Przy takim rozwiązaniu, w księgach kolejnego roku obrotowego (tu: 2023 r.), na podstawie faktury korygującej, należy dokonać zmniejszenia VAT należnego, zapisem po stronie Wn konta 22-2, w korespondencji ze stroną Ma konta 20.

Jeżeli faktura korygująca zostanie wystawiona w 2023 r., już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022 r., to korekty przychodów należy dokonać w księgach 2023 r., z uwzględnieniem art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Ewidencja księgowa korekty przychodów na podstawie faktury korygującej wystawionej
po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, którego korekta dotyczy

1. FK - korekta zmniejszająca przychód z tytułu udzielonych rabatów, gdy w ocenie jednostki kwota korekty nie jest istotna:

a) zmniejszenie wartości w cenach sprzedaży netto:

- Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",

b) zmniejszenie VAT należnego:

- Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) zmniejszenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto:

- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

2. FK - korekta zmniejszająca przychód z tytułu udzielonych rabatów, gdy w ocenie jednostki kwota korekty jest istotna:

a) zmniejszenie wartości w cenach sprzedaży netto:

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Zysk/strata z lat ubiegłych),

b) zmniejszenie VAT należnego:

- Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) zmniejszenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto:

- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

1.6. Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego

Kwalifikując koszty bilansowe do danego roku obrotowego należy uwzględnić zasadę memoriału wynikająca z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, mówiącą o tym, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Ponadto należy pamiętać, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić wszystkie zdarzenia, które nastąpiły w tym okresie sprawozdawczym (por. art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Przy czym okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Okresem sprawozdawczym może być również miesiąc lub kwartał.

Kolejną zasadą, którą należy uwzględnić przy kwalifikacji kosztów do danego okresu sprawozdawczego, jest zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Z art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, że dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Oznacza to, że na wynik finansowy roku bieżącego wpływają:

1) uzyskane w tym roku przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz operacji finansowych,

2) związane z tymi przychodami, konieczne dla ich osiągnięcia i współmierne do nich:

a) koszty rzeczywiście poniesione i opłacone w roku bieżącym,

b) przypadające na bieżący rok obrotowy koszty poniesione już w latach poprzednich i aktywowane,

c) koszty jeszcze nieopłacone lub nienotyfikowane.

Z powyższą zasadą powiązany jest art. 39 ustawy o rachunkowości. Na mocy tego przepisu jednostki mogą aktywować koszty przypadające na przyszłe okresy sprawozdawcze (czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów) oraz dokonywać biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Kwalifikując koszty do danego okresu sprawozdawczego należy także wziąć pod uwagę zasadę istotności określoną w art. 8 ust. 1 z uwzględnieniem art. 4 ust. 4 i 4a ustawy o rachunkowości. W myśl art. 4 ust. 4 ww. ustawy jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Pamiętać jednak należy, iż nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne.

Dowodem źródłowym potwierdzającym poniesienie kosztu jest generalnie faktura otrzymana od kontrahenta. Na przełomie dwóch lat obrotowych bardzo często faktury kosztowe dotyczące usług wykonanych pod koniec roku są wystawiane przez kontrahentów i wpływają do jednostki w roku następnym. W praktyce ewidencja księgowa kosztów dotyczących danego roku obrotowego wynikających z faktur otrzymanych w następnym roku obrotowym, może odbywać się na dwa sposoby:

I sposób - na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania" (ujmowanie tylko wartości netto wynikającej z faktury na koncie kosztów według rodzajów i/lub na koncie zespołu 5),

II sposób - na podstawie otrzymanej faktury (ujmowanie faktury na zasadach ogólnych; ewidencja VAT na koncie analitycznym do konta "VAT naliczony i jego rozliczenie" jako VAT do rozliczenia w następnym okresie).

Zarówno zaksięgowanie kosztów sposobem I, jak również sposobem II, jest zgodne z zasadą memoriału, ponieważ daje możliwość ujęcia kosztu w roku obrotowym, w którym go poniesiono.

Warto także zwrócić uwagę na kwestię odliczenia VAT od faktur na przełomie roku. W świetle przepisów o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje zasadniczo w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (por. art. 86 ust. 10 ustawy o VAT). Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży mediów (w tym dostaw i dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych) powstaje - w świetle art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT - zasadniczo z chwilą wystawienia faktury. Trzeba jednak pamiętać o zastrzeżeniu określonym w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, z którego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. To z kolei oznacza, że choć wystawienie faktury w danym miesiącu zrodzi obowiązek podatkowy u dostawcy mediów, to jednak nabywca, który zamierza odliczyć VAT z tytułu nabycia mediów, może tego dokonać najwcześniej w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę (lub w jednym z kolejnych trzech okresów rozliczeniowych, lub dwóch w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie - art. 86 ust. 11 ustawy o VAT). Dla celów bilansowych kwotę VAT wynikającą z zaksięgowania w danym roku obrotowym faktury, która wpłynęła do jednostki w kolejnym roku obrotowym, stanowiącą przyszłą, niewymagalną należność (bowiem na dzień bilansowy nie podlega potrąceniu od podatku należnego), wskazane jest ująć w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe". Jeśli jednak kwota ta nie jest istotna i nie zniekształci obrazu jednostki, to jednostka może wykazać ją w aktywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji B.II.3 lit. b) "Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych".

Przypomnijmy, że roczne sprawozdanie finansowe należy przygotować w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W jednostkach, w których rok obrotowy zakończy się 31 grudnia 2022 r., sprawozdanie finansowe za 2022 r. powinno być sporządzone do końca marca 2023 r. Do końca marca 2023 r. powinny również zostać zamknięte księgi rachunkowe. Jak wynika bowiem z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W pierwszych trzech miesiącach nowego roku obrotowego istnieje zatem możliwość, aby ujmować w księgach rachunkowych poprzedniego roku obrotowego wszystkie koszty, które tego roku dotyczą. Do momentu więc, kiedy księgi rachunkowe za dany rok nie zostaną zamknięte, jednostka może ewidencjonować w nich koszty dotyczące tego danego roku, nawet gdy wynikają z faktur wystawionych i otrzymanych w roku następnym.

1.7. Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami memoriału i współmierności określonymi w art. 6 ustawy o rachunkowości.

Koszty sprzedanych towarów i materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu lub ceny nabycia w zależności od przyjętego w jednostce sposobu rozliczania kosztów zakupu. Natomiast koszt wytworzenia sprzedanych produktów (wyrobów i usług):

 • w wersji porównawczej rachunku zysków i strat wykazywany jest jako suma kosztów w układzie rodzajowym pomniejszona o koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki i skorygowana o zmianę stanu produktów,
 • w wersji kalkulacyjnej rachunku zysków i strat stanowi sumę kosztu wytworzenia sprzedanych produktów powiększoną o koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu.

Zwracamy uwagę, że zarówno w wariancie porównawczym, jak i kalkulacyjnym, wartość przychodów i związanych z nimi kosztów wykazuje się w odrębnych pozycjach. Nie można bowiem kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju przychodów i związanych z nimi kosztów. Wyjątkiem od tej zasady są przychody i koszty z tytułu różnic kursowych oraz przychody i koszty uzyskane ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych. Pozycje te wykazuje się w rachunku zysków i strat per saldem, to znaczy w sumie, w rezultacie.

Układ rodzajowy kosztów (wersja porównawcza rachunku zysków i strat) obejmuje koszty proste, czyli takie, których nie można podzielić na bardziej elementarne składniki. Jest układem uniwersalnym, który może być stosowany przez wszystkie przedsiębiorstwa, ponieważ niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, w każdej jednostce można wyodrębnić takie same rodzaje kosztów. Minimalny ich podział został zawarty w wersji porównawczej rachunku zysków i strat sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W pozycjach B.I-B.VII tego rachunku zysków i strat wykazuje się następujące rodzaje kosztów działalności operacyjnej: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty (w tym podatek akcyzowy), wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (w tym emerytalne) oraz pozostałe koszty rodzajowe.

Symbol i nazwa konta Przykładowy zakres kosztów rodzajowych
40-0
"Amortyzacja"
Bieżące odpisy amortyzacyjne dotyczące:
- środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących właściwej działalności operacyjnej jednostki,
- budynków zaliczonych do inwestycji w nieruchomości oraz środków trwałych oddanych w najem, dzierżawę i leasing operacyjny, jeśli czynności te zalicza się do właściwej działalności operacyjnej jednostki
40-1
"Zużycie materiałów i energii"
Koszty zużytych materiałów bezpośrednich oraz koszty materiałów pomocniczych, np. paliw, materiałów gospodarczych, biurowych, czasopism oraz koszty zużycia wszelkich rodzajów energii
40-2
"Usługi obce"
Koszty robót i usług świadczonych przez inne podmioty na rzecz jednostki, np. usługi: podwykonawców, transportowe, składowania, telekomunikacyjne, najmu, dzierżawy, bankowe, informatyczne, utrzymania czystości, ochrony mienia. Do kosztów tych kwalifikuje się także opłaty licencyjne i zakup praw, niezaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych ze względu na ich niską wartość
40-3
 "Podatki i opłaty"
Koszty opłat skarbowych, notarialnych, sądowych, od środków spożywczych, za korzystanie ze środowiska, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek akcyzowy, wpłaty na PFRON i inne
40-4 "Wynagrodzenia" Koszty wynagrodzeń (w pieniądzu i w naturze) wypłacanych pracownikom jednostki z tytułu umowy o pracę, łącznie z premiami, ekwiwalentami za urlop, nagrodami jubileuszowymi oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych (np. zlecenia, o dzieło)
40-5
"Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"
Koszty składek na ubezpieczenia społeczne w części ponoszonej przez pracodawcę, koszty składek na FP, FS, FGŚP i FEP oraz koszty szkoleń pracowników, odpisy na ZFŚS, koszty z tytułu zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, świadczenia urlopowe wypłacone w miejsce odpisu na ZFŚS, świadczenia emerytalne, rentowe, wpłaty na PPK oraz inne o podobnym charakterze, a także inne świadczenia na rzecz pracowników. Jednostki duże i małe wyodrębniają w ramach tych kosztów koszty świadczeń emerytalnych, w zakres których wchodzą składki na ubezpieczenia emerytalne w części finansowanej przez zakład pracy, koszty odpraw emerytalnych i inne pozycje związane ze świadczeniami emerytalnymi
40-9
"Pozostałe koszty rodzajowe"
Koszty proste działalności operacyjnej, niekwalifikujące się do innych rodzajów:
- koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych,
- koszty poniesione na ubezpieczenia majątkowe i osobowe,
- zwrot wydatków za używanie dla potrzeb służbowych pojazdów będących własnością pracowników,
- koszty organizacji zebrań członkowskich i walnego zgromadzenia w spółdzielniach i spółkach kapitałowych,
- odprawy z tytułu wypadków przy pracy,
- składki na rzecz organizacji społecznych i zrzeszeń,
- wypłaty pieniężne na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników (np. odprawy pośmiertne),
- koszty reprezentacji i reklamy,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

Częścią układu rodzajowego kosztów jest także konto 49 "Rozliczenie kosztów". Stanowi ono "łącznik" między kosztami rodzajowymi a kosztami w układzie kalkulacyjnym. Za pośrednictwem tego konta koszty ujęte na kontach zespołu 4 przenosi się na konta zespołu 5 lub na konto 64-0 (jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych). Dalsze księgowania na koncie 49 zależą od przyjętego przez jednostkę do stosowania wariantu rachunku zysków i strat.

Koszty w układzie rodzajowym ujmowane są zarówno jako koszty bieżącego okresu, jak i dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W rachunku zysków i strat sporządzanym w wariancie porównawczym, korekty kosztów dotyczących przyszłych okresów dokonuje się poprzez zmianę stanu produktów. Zmiana stanu produktów obejmuje:

 • zmianę stanu wyrobów i półproduktów własnej produkcji,
 • zmianę stanu produkcji w toku,
 • zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów działalności operacyjnej.

Pozycja rachunku zysków i strat "Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki" koryguje koszty rodzajowe, do ich części stanowiącej koszty osiągnięcia przychodów. Dotyczy to zdarzeń gospodarczych, takich jak:

 • przekazanie wyrobów gotowych własnej produkcji do własnych punktów sprzedaży,
 • występowanie niedoborów wyprodukowanych wyrobów,
 • koszty likwidacji środków trwałych wykonanej własnymi siłami,
 • odpisywanie na pozostałe koszty operacyjne rozliczeń międzyokresowych.

Korygowanie kosztów w układzie rodzajowym o zmianę stanu produktów i koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki odnosi się do jednej z głównych zasad rachunkowości, mianowicie do zasady współmierności kosztów i przychodów. Oznacza to, że koszty prezentowane w rachunku zysków i strat muszą być wykazywane w wysokości dotyczącej jedynie sprzedanych produktów, towarów i materiałów.

Natomiast układ kalkulacyjny kosztów dzieli koszty według miejsc ich powstawania. Budowa układu kalkulacyjnego kosztów umożliwia obliczenie pozycji rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, takich jak koszt wytworzenia sprzedanych produktów oraz koszty sprzedaży i koszty zarządu. Układ kalkulacyjny kosztów znajduje odzwierciedlenie na kontach zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie". Jest on wykorzystywany głównie w jednostkach, w których:

 • konieczna jest kontrola kosztów według miejsc ich powstawania,
 • prowadzi się różne typy działalności,
 • proces technologiczny jest rozbudowany, tj. składa się z wielu etapów produkcji,
 • wytwarza się szeroki asortyment produktów.
Symbol i nazwa konta Przykładowy zakres kosztów w układzie kalkulacyjnym
50-0
"Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej"
Koszty związane z działalnością produkcyjną jednostki, w tym koszty:
- zużytych materiałów, surowców do produkcji, opakowań bezpośrednich, wynagrodzenia pracowników produkcyjnych,
- energii, wody i innych mediów, gdy można koszty ich zużycia bezspornie powiązać z określonym produktem
51-0
"Koszty działalności podstawowej - handlowej"
Koszty pozostające w bezpośrednim związku z prowadzeniem działalności handlowej, a w przypadku działalności gastronomicznej również koszty przerobu, czyli produkcji posiłków. Do kosztów handlowych zalicza się w szczególności:
- wynagrodzenia pracowników placówek handlowych,
- amortyzację obiektów i urządzeń wykorzystywanych w działalności handlowej,
- koszty energii, wody, ogrzewania itp.,
- ubezpieczenie majątku wykorzystywanego w działalności handlowej.
Uwaga: Koszty handlowe prezentuje się w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 w pozycji D. "Koszty sprzedaży"
52-1
"Koszty wydziałowe"
Koszty, które na podstawie dostępnych jednostce danych nie mogą być bezpośrednio odniesione na produkty. Do tej grupy kosztów zalicza się m.in.: amortyzację maszyn i urządzeń oraz budynków i budowli, w których następuje produkcja; zużycie materiałów i energii; wynagrodzenia i usługi związane z utrzymaniem maszyn i urządzeń w ruchu, w tym ich konserwacją i remontem, oświetleniem, ogrzaniem, utrzymaniem czystości, transportem wewnętrznym; wynagrodzenia wraz z pochodnymi nadzoru i administracji wydziałowej
52-7
"Koszty sprzedaży"
Koszty związane z obsługą i pozyskaniem nowych odbiorców, spedycją wyprodukowanych produktów i towarów, np.: koszty wysyłki, opakowania, koszty badań marketingowych, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych bezpośrednio w dziale sprzedaży, prowizje dla pośredników, koszty napraw gwarancyjnych, podatek akcyzowy od sprzedanych produktów
53
"Koszty działalności pomocniczej"
Koszty związane ze świadczeniem dostaw i usług przez wyodrębnione organizacyjnie i ewidencyjnie wydziały na rzecz innych wydziałów wewnątrz jednostki, tj. wydziałów podstawowych, komórek zarządu i sprzedaży itp.; przykładem działalności pomocniczej jest wewnętrzny serwis urządzeń, napraw i remontów dla wydziałów produkcyjnych i administracji
55
"Koszty zarządu"
Koszty administracyjno-gospodarcze, tj.: płace zarządu jednostki, koszty pomieszczeń administracyjnych, koszty ogólnoprodukcyjne, koszty utrzymania magazynów materiałów i wyrobów gotowych, koszty utrzymania biura, koszty reprezentacji

W wersji kalkulacyjnej rachunku zysków i strat problem współmierności kosztów się nie pojawia. Konstrukcja kosztów w układzie kalkulacyjnym pozwala zaliczać w koszty danego okresu jedynie tę część kosztów, która dotyczy tylko sprzedanych w danym okresie sprawozdawczym produktów, towarów i materiałów.

Wybór pełnej metody ewidencji kosztów, w której stosuje się zasadę pierwszeństwa ewidencji w układzie rodzajowym, a następnie w układzie funkcjonalnym, pozwala na uzyskanie największej ilości informacji. Dostarcza on bowiem informacji nie tylko o strukturze rodzajowej kosztów, ale też o kosztach poszczególnych ośrodków odpowiedzialności. Ponadto umożliwia przeprowadzenie rachunku kalkulacyjnego, a także daje swobodę przy wyborze metody sporządzania rachunku zysków i strat.

Ewidencja i rozliczanie kosztów na kontach zespołu 4 i 5

1. Bieżące ujęcie kosztów prostych według rodzajów na podstawie dowodów źródłowych:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
- Ma konto zespołu 0, 1, 2, 3, 8.

2. Rozliczenie kosztów według typów działalności (miejsc ich powstawania):

a) na odpowiednie konta zespołu 5:

- Wn konto zespołu 5 (konto 50, 51, 52, 53, 55),
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",

b) koszty zakwalifikowane do rozliczenia w czasie:

- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

3. Koszty rozliczane w czasie dotyczące bieżącego okresu sprawozdawczego:

- Wn konto zespołu 5 (konto 50, 51, 52, 53, 55),
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

4. Koszty działalności pomocniczej obciążające koszty działalności podstawowej lub zarządu:

- Wn konto 50-0 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej", 51 "Koszty działalności podstawowej - handlowej", 55 "Koszty zarządu",
- Ma konto 53 "Koszty działalności pomocniczej".

W dalszej kolejności ustalony po zakończeniu każdego miesiąca koszt wytworzenia produktów przenosi się z konta 50-0, w zależności od przyjętego rozwiązania, w ciężar konta 58 "Rozliczenie kosztów działalności" lub konta 60 "Produkty gotowe i półprodukty" albo 70-1 "Koszt sprzedanych produktów". Pominięcie w ewidencji konta 58 jest możliwe, jeśli jednostka prowadzi ewidencję produktów na kontach zespołu 6 i 7 według rzeczywistego kosztu wytworzenia.

1.8. Zasady ustalania wyniku finansowego w księgach rachunkowych

W świetle art. 42 ustawy o rachunkowości, na wynik finansowy składa się wynik działalności operacyjnej oraz wynik operacji finansowych. Pozycje te składają się na wynik finansowy brutto. W jednostkach będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych wynik finansowy brutto koryguje się o obciążenia z tytułu tego podatku, otrzymując w ten sposób wynik finansowy netto. Z kolei w jednostkach niebędących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych wynik finansowy brutto jest jednocześnie wynikiem finansowym netto.

W księgach rachunkowych ustalenie wyniku finansowego polega na przeksięgowaniu na konto 86 "Wynik finansowy", pod datą ostatniego dnia roku obrotowego, sald kont wynikowych, czyli kont służących do ewidencji kosztów i przychodów. W jednostkach będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych na konto wyniku finansowego przeksięgowaniu podlega również saldo konta 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych". Zamknięcie kont wynikowych podstawowej działalności operacyjnej oraz ustalenie wyniku działalności operacyjnej uzależnione jest od przyjętego przez daną jednostkę sposobu ewidencji kosztów oraz od sporządzanego wariantu rachunku zysków i strat.

Zasadniczą różnicą między porównawczym a kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat jest prezentacja danych w części dotyczącej ustalania wyniku na działalności operacyjnej, a dokładnie w części dotyczącej ustalania zysku (straty) ze sprzedaży.

Zamknięcie kont wynikowych i ustalenie wyniku ze sprzedaży
metodą porównawczą

W jednostkach, które prowadzą pełną ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej (tj. konta zespołu 4 i 5) i sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, salda wszystkich kont zespołu 4 przenosi się na stronę Wn konta 86 "Wynik finansowy" i koryguje się je o ewentualną zmianę stanu produktów, czyli o saldo konta 49 "Rozliczenie kosztów". Saldo kredytowe (Ma) konta 49 oznacza zwiększenie stanu produktów, a saldo debetowe (Wn) oznacza zmniejszenie stanu produktów. Zmiana stanu produktów jest związana z funkcjonowaniem tzw. zamkniętego kręgu kosztów, który tworzą następujące konta: konto 49, konta zespołu 5, 6 i konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów". W każdym przypadku wejścia lub wyjścia kosztów z kręgu, w jednostkach prowadzących ewidencję kosztów równocześnie na kontach zespołu 4 i 5, wskazane jest stosowanie pomocniczo dwóch dodatkowych kont, tj. konta 79-0 "Obroty wewnętrzne" oraz konta 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych". Stosowanie tych kont zapewnia uszczelnienie kręgu kosztów. Na koniec okresu sprawozdawczego salda kont 79-0 i 79-1 powinny być sobie równe. Przy czym na dzień bilansowy saldo Ma konta 79-0 przenosi się na wynik finansowy, a saldo Wn konta 79-1 - w ciężar konta 49.

Przykład

I. Założenia:

Spółka z o.o. "ABC" prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 oraz sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Na początek roku obrotowego stan wyrobów gotowych wynosił: 139.000 zł, a czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów: 62.000 zł. Natomiast na 31 grudnia 2022 r. obroty kont były następujące:

Numer konta Nazwa konta Obroty (w zł) Saldo (w zł)
Wn Ma Wn Ma
40-0 Amortyzacja 660.000   660.000  
40-1 Zużycie materiałów i energii 925.000   925.000  
40-2 Usługi obce 82.000   82.000  
40-3 Podatki i opłaty 47.000   47.000  
40-4 Wynagrodzenia 980.000   980.000  
40-5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 300.000   300.000  
40-9 Pozostałe koszty rodzajowe 22.000   22.000  
49 Rozliczenie kosztów   3.016.000   3.016.000
50-0 Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej 2.488.000 2.488.000 0 0
52-7 Koszty sprzedaży 28.000   28.000  
55 Koszty zarządu 474.000   474.000  
60-0 Produkty gotowe 139.000 + 2.488.000 2.500.000 127.000  
64-0 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 62.000 + 88.000 62.000 88.000  
70-0 Sprzedaż produktów   3.125.000   3.125.000
70-1 Koszt sprzedanych produktów 2.500.000   2.500.000  

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeksięgowanie kont wynikowych podstawowej działalności operacyjnej na 31 grudnia 2022 r.:      
   a) koszty według rodzajów ogółem, w tym: 3.016.000 zł 86  
      - amortyzacja 660.000 zł   40-0
      - zużycie materiałów i energii 925.000 zł   40-1
      - usługi obce 82.000 zł   40-2
      - podatki i opłaty 47.000 zł   40-3
      - wynagrodzenia 980.000 zł   40-4
      - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 300.000 zł   40-5
      - pozostałe koszty rodzajowe 22.000 zł   40-9
   b) koszty sprzedaży 28.000 zł 49 52-7
   c) koszty zarządu 474.000 zł 49 55
   d) koszt sprzedanych produktów 2.500.000 zł 49 70-1
   e) przychody ze sprzedaży produktów 3.125.000 zł 70-0 86

III. Księgowania:

Zamknięcie kont wynikowych i ustalenie wyniku ze sprzedaży metodą porównawczą

IV. Sprawdzenie zgodności zmiany stanu produktów:

Wartość zmiany stanu produktów niesprzedanych i niezakończonych oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów, tj. różnicy między ich wartością na początek i na koniec roku obrotowego wynosiła:

Salda kont zespołu 6 na koniec roku obrotowego Stan na początek okresu sprawozdawczego (w zł) Stan na koniec okresu sprawozdawczego (w zł) Zmiana stanu produktów (w zł)
Wn Ma Wn Ma (+) (-)
Konto 60 139.000   127.000   0 12.000
Konto 64-0 62.000   88.000   26.000 0
Zmiana stanu (+) 14.000

Saldo Ma konta 49 wynosi: 14.000 zł i odzwierciedla zmianę stanu produktów.

V. Przeksięgowanie salda konta 49 na dzień bilansowy:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeksięgowanie salda konta 49 na wynik finansowy 14.000 zł 49 86

VI. Księgowania:

Zamknięcie kont wynikowych i ustalenie wyniku ze sprzedaży metodą porównawczą

VII. Fragment rachunku zysków i strat sporządzonego według załącznika nr 1 (wariant porównawczy):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2022 r.
(w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3.139.000
  - od jednostek powiązanych  
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3.125.000
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+) 14.000
B. Koszty działalności operacyjnej 3.016.000
I. Amortyzacja 660.000
II. Zużycie materiałów i energii 925.000
III. Usługi obce 82.000
IV. Podatki i opłaty 47.000
V. Wynagrodzenia 980.000
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 300.000
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 22.000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 123.000

Zamknięcie kont wynikowych i ustalenie wyniku ze sprzedaży
metodą kalkulacyjną

W jednostkach, które prowadzą pełną ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej i sporządzają kalkulacyjny rachunek zysków i strat pod datą ostatniego dnia roku obrotowego na stronę Ma konta 86 "Wynik finansowy" przenosi się przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, a na stronę Wn konta 86 przenosi się koszt sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży. Natomiast salda kont kosztów rodzajowych przeksięgowuje się na stronę Wn konta 49 "Rozliczenie kosztów". Co istotne jednostki sporządzające kalkulacyjny rachunek zysków i strat nie stosują kont 79-0 i 79-1.

Przykład

I. Założenia:

Na podstawie danych z poprzedniego przykładu, przy założeniu, że spółka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeksięgowanie kont wynikowych podstawowej działalności operacyjnej na 31 grudnia 2022 r.:      
   a) koszty według rodzajów ogółem, w tym: 3.016.000 zł 49  
      - amortyzacja 660.000 zł   40-0
      - zużycie materiałów i energii 925.000 zł   40-1
      - usługi obce 82.000 zł   40-2
      - podatki i opłaty 47.000 zł   40-3
      - wynagrodzenia 980.000 zł   40-4
      - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 300.000 zł   40-5
      - pozostałe koszty rodzajowe 22.000 zł   40-9
   b) koszty sprzedaży 28.000 zł 86 52-7
   c) koszty zarządu 474.000 zł 86 55
   d) koszt sprzedanych produktów 2.500.000 zł 86 70-1
   e) przychody ze sprzedaży produktów 3.125.000 zł 70-0 86

III. Księgowania:

Zamknięcie kont wynikowych i ustalenie wyniku ze sprzedaży metodą kalkulacyjną

IV. Fragment rachunku zysków i strat sporządzonego według załącznika nr 1 (wariant kalkulacyjny):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2022 r.
(w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3.125.000
  - od jednostek powiązanych  
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3.125.000
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2.500.000
  - jednostkom powiązanym  
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2.500.000
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) 625.000
D. Koszty sprzedaży 28.000
E. Koszty ogólnego zarządu 474.000
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E) 123.000

Alternatywny sposób rozliczania kosztów zarządu i kosztów sprzedaży

Koszty zarządu i koszty sprzedaży mogą być również rozliczane w trakcie roku obrotowego jako składnik kosztu własnego sprzedaży. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów to wartość sprzedanych w danym okresie sprawozdawczym produktów wycenionych po koszcie wytworzenia, na który składają się koszty bezpośrednie i uzasadniona część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tych produktów (por. art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości). W celu ustalenia pełnego kosztu, jaki jednostka poniosła w związku z prowadzoną podstawową działalnością operacyjną należy dodatkowo uwzględnić koszty zarządu i koszty sprzedaży. Suma kosztu wytworzenia sprzedanych produktów, kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży stanowi koszt własny sprzedaży.

Jeśli koszty zarządu i koszty sprzedaży są w trakcie roku obrotowego rozliczane w jednostce produkcyjnej jako składnik kosztu własnego sprzedaży produktów, to koszty te po zakończeniu każdego miesiąca jednostka przenosi na stronę Wn konta 70-1.

Ewidencja księgowa kosztów zarządu i sprzedaży rozliczanych w trakcie
roku obrotowego jako składnik kosztu własnego sprzedaży produktów

1. PK - przeksięgowanie kosztów zarządu oraz kosztów sprzedaży w trakcie roku obrotowego, rozliczanych jako składnik kosztu własnego sprzedaży produktów:

- Wn konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów",
- Ma konto 55 "Koszty zarządu" lub 52-7 "Koszty sprzedaży".

2. PK - rozliczenie kosztów zarządu i kosztów sprzedaży, ujmowanych w trakcie roku obrotowego jako składnik kosztu własnego sprzedaży:

a) gdy jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat:

- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
- Ma konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów",

b) gdy jednostka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat:

- Wn konto 86 "Wynik finansowy",
- Ma konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów".


2. Pozostała działalność operacyjna

Do pozostałych przychodów i kosztów działalności operacyjnej jednostki zalicza się przychody i koszty, które w sposób pośredni wiążą się z podstawową działalnością. Nie wynikają z niej bezpośrednio, ale powstały w wyniku podejmowania działań dotyczących działalności operacyjnej. Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 32 podaje katalog kosztów i przychodów, które jednostka może ująć w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty i przychody operacyjne. Zalicza się do nich w szczególności koszty i przychody związane:

 • z działalnością socjalną,
 • ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji,
 • z utrzymaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą,
 • z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,
 • z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi, z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe,
 • z odszkodowaniami i karami,
 • z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, a także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych,
 • ze zdarzeniami losowymi.

Wymienione wyżej pozycje, które jednostki powinny zaliczać do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, nie stanowią zamkniętego katalogu. Przedsiębiorstwa mogą również ujmować w pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych inne koszty i przychody, które nie są bezpośrednio związane z ich działalnością operacyjną, na przykład przepadek wadium przetargowego, wynagrodzenia za terminową wpłatę podatków. Innym ważnym aspektem ujęcia kosztów i przychodów w pozostałej działalności operacyjnej jest przestrzeganie rachunkowej zasady ostrożności, która przejawia się tym, iż w księgach rachunkowych należy wykazać jedynie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne oraz wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne. Określenie "niewątpliwe przychody" odnosi się do przychodów już opłaconych, lub których realizacja jest pewna. Z kolei wyrażenie "wszystkie poniesione koszty" jest związane z ujmowaniem w księgach rachunkowych danego roku obrotowego wszystkich poniesionych kosztów lub wymagających poniesienia w danym roku, jeśli jednostka uzyskała informacje o ich poniesieniu do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Generalnie pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne prezentowane są w rachunku zysków i strat oddzielnie. Jak wynika bowiem z ustawy o rachunkowości w rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych (por. art. 47 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Wyjątek stanowią zyski i straty związane z rozchodem niefinansowych aktywów trwałych, których wynik prezentuje się w kalkulacyjnym i porównawczym rachunku zysków i strat "per saldem". Ponadto, jeśli zdarzenie losowe wiąże się z likwidacją niefinansowych aktywów trwałych, to uzyskane z tego tytułu przychody oraz poniesione w związku z tym koszty wykazuje się także "per saldem".

W rachunku zysków i strat pozostałe przychody i koszty operacyjne wykazuje się w następujący sposób:

Wariant kalkulacyjny Wariant porównawczy
G. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV. Inne przychody operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne

Zysk lub strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

W pozycjach rachunku zysków i strat "Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" lub "Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" ujmuje się wynik (zysk lub stratę) osiągnięty ze sprzedaży, likwidacji lub nieodpłatnego przekazania (w tym w formie darowizny) środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa.

Wspomniany wynik na wszystkich operacjach związanych z rozchodem niefinansowych aktywów trwałych w postaci zysku lub straty prezentuje się w rachunku zysków i strat jako saldo składające się z zapisów na dwóch kontach księgowych:

1) po stronie Ma konta analitycznego do konta 76-0, np. 76-0/1 "Przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" oraz

2) po stronie Wn konta analitycznego do konta 76-1, np. 76-1/1 "Koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych".

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych ujmuje się w porównawczej wersji rachunku zysków i strat w pozycji D.I, a w wersji kalkulacyjnej w pozycji G.I. Z kolei stratę z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych ujmuje się w wariancie porównawczym w pozycji E.I, a w wariancie kalkulacyjnym w pozycji H.I.

Przykład

Spółka z o.o. sprzedała nieumorzony środek trwały za kwotę netto: 80.000 zł plus VAT: 18.400 zł. Wartość początkowa tego środka trwałego wynosiła: 190.000 zł, a dotychczasowe umorzenie: 160.000 zł. Koszty transportu sprzedanego środka trwałego do odbiorcy na podstawie faktury wyniosły netto: 2.000 zł plus VAT: 460 zł. Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

W księgach rachunkowych spółka dokonała następujących zapisów:

1. FS - faktura sprzedaży środka trwałego:

a) wartość netto faktury: 80.000 zł

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",

b) VAT należny: 18.400 zł

- Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) wartość brutto faktury: 98.400 zł

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

2. LT - rozchód środka trwałego w związku z jego sprzedażą:

a) dotychczasowe umorzenie środka trwałego: 160.000 zł

- Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
- Ma konto 01 "Środki trwałe",

b) niezamortyzowana wartość środka trwałego: 30.000 zł

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 01 "Środki trwałe".

3. FZ - faktura za transport środka trwałego:

a) wartość netto faktury: 2.000 zł

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu: 460 zł

- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

c) wartość brutto faktury: 2.460 zł

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

W pozycji D.I. "Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" rachunku zysków i strat spółka wykaże nadwyżkę przychodów ze sprzedaży środka trwałego nad kosztami związanymi z tą sprzedażą w kwocie: 80.000 zł - 30.000 zł - 2.000 zł = 48.000 zł.


Dotacje

W pozycji "Dotacje" zawartej w części D (wariant porównawczy) lub G (wariant kalkulacyjny) wykazuje się przykładowo:

 • rzeczywiście otrzymane na rachunek bankowy jednostki środki pieniężne w postaci dotacji, subwencji, dopłat z budżetu centralnego, organów samorządu lub ze środków pomocowych UE z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności,
 • przypadające na dany okres sprawozdawczy (najczęściej miesiąc) raty odpisu dotacji, subwencji lub dopłat otrzymanych na sfinansowanie budowy środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych, których dokonuje się równolegle do odpisów amortyzacyjnych tych obiektów lub tytułów.

Zwracamy uwagę, iż rozliczając dotację, w szczególności na przełomie roku, należy kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości, takimi jak zasada memoriału oraz zasada współmierności przychodów i kosztów. Z zasad tych wynika, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Ponadto do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Ważna jest tu także zasada ostrożności, z której wynika, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić m.in. wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne (por. art. 6 i 7 ustawy o rachunkowości).

Jeżeli zatem dotacja na pokrycie kosztów bieżącej działalności, poniesionych w danym roku obrotowym, wpłynie do jednostki w kolejnym roku obrotowym, ale przed sporządzeniem sprawozdania finansowego lub jednostka wie o dużym prawdopodobieństwie jej uzyskania i zna kwotę dotacji, to uwzględniając zasady ostrożności, memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów może zaliczyć ją do pozostałych przychodów operacyjnych tego roku obrotowego, w którym poniesiono współfinansowane nią koszty. Ewidencja księgowa dotacji może odbywać się wówczas zapisem po stronie Wn konta 24 "Pozostałe rozrachunki" lub 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe", w korespondencji ze stroną Ma konta 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Z kolei gdy otrzymane środki pieniężne w postaci dotacji będą wykorzystane w późniejszych latach obrotowych i wpłyną do jednostki jeszcze przed poniesieniem kosztów, to taka dotacja może być ujęta w księgach rachunkowych po stronie Ma konta 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Wraz z chwilą wykorzystania dotacji właściwą jej część jednostka przeksięguje wówczas z konta 84 na konto 76-0, zapisem po stronie Wn konta 84, w korespondencji ze stroną Ma konta 76-0.

Natomiast w sytuacji gdy jednostka otrzyma dotację na zakup lub wytworzenie środka trwałego po zakończeniu roku obrotowego, w którym nabyła lub wytworzyła środek trwały i rozpoczęła jego amortyzację, ale przed sporządzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok, to kwotę dotacji, w części przypadającej na odpisy amortyzacyjne dokonane w roku obrotowym może wykazać jako przychody tego roku, zapisem po stronie Wn konta 24 lub 65-1, w korespondencji ze stroną Ma konta 76-0.

Decyzję w sprawie zapisów w księgach rachunkowych związanych z ujęciem dotacji na przełomie roku podejmuje kierownik jednostki i zapisuje w zakładowym planie kont stanowiącym załącznik do zasad (polityki) rachunkowości.

Przykład

W grudniu 2022 r. jednostka przeprowadziła remont maszyny produkcyjnej. Koszty prac remontowych na podstawie faktury wyniosły: 135.000 zł (plus VAT: 31.050 zł). W styczniu 2023 r., przed sporządzeniem sprawozdania za 2022 r., jednostka otrzymała dotację na dofinansowanie do prac remontowych, w wysokości: 90.000 zł. Zgodnie z polityką rachunkowości, jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i sporządza porównawczy rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Kwotę otrzymanej dotacji jednostka zaliczyła do pozostałych przychodów operacyjnych roku, w którym poniosła współfinansowane nią koszty, w korespondencji z kontem 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe".

W księgach grudnia 2022 r. jednostka dokonała następujących zapisów:

1. FZ - faktura dokumentująca remont maszyny:

a) wartość brutto: 166.050 zł

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu: 31.050 zł

- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

c) wartość netto: 135.500 zł

- Wn konto 40-2 "Usługi obce",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

2. PK - ujęcie przychodu wynikającego z otrzymanej dotacji: 90.000 zł

- Wn konto 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe",
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

W porównawczym rachunku zysków i strat sporządzonym za 2022 r. jednostka wykaże kwotę otrzymanej dotacji w wysokości: 90.000 zł, w pozycji D.II. "Pozostałe przychody operacyjne - dotacje".

Natomiast w księgach stycznia 2023 r. jednostka dokona następujących zapisów:

1. WB - wpływ dotacji na rachunek bankowy jednostki: 90.000 zł

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"

oraz równolegle rozliczenie konta 65-1: 90.000 zł

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
- Ma konto 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe".


Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

W pozycji "Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych" zawartej w części E (wariant porównawczy) lub H (wariant kalkulacyjny) ujmuje się m.in. odpisy aktualizujące z tytułu:

 • trwałej utraty wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa,
 • trwałej utraty wartości zapasów,
 • trwałej utraty wartości należności z wyjątkiem należności zaliczanych do aktywów finansowych.

Obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości, który mówi o tym, że w wyniku finansowym jednostki należy uwzględnić zmniejszenie wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Trwała utrata wartości aktywów zachodzi wówczas, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości spodziewanych korzyści ekonomicznych. W przypadku aktywów obrotowych trwała utrata wartości spowodowana może być m.in. ich uszkodzeniem, przeterminowaniem, spadkiem cen. Tworzy się wówczas tzw. odpis aktualizujący, w takiej wartości, która doprowadzi wartość danego składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do jego ceny sprzedaży netto lub w przypadku braku takiej ceny do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

Przykład

Spółka "Alfa" posiadała na dzień bilansowy, przypadający na 31 grudnia 2022 r., należność od kontrahenta "X" z tytułu dostawy towarów, w kwocie: 30.000 zł. Termin płatności tej należności minął 30 czerwca 2022 r. Spółka naliczyła na dzień bilansowy odsetki od nieuregulowanej należności, w wysokości: 847 zł. Przed dniem bilansowym spółka otrzymała informację o niewypłacalności kontrahenta "X". Zgodnie z zasadą ostrożności utworzyła na dzień bilansowy odpis aktualizujący na całą kwotę należności głównej oraz naliczone odsetki. Spółka sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

W księgach rachunkowych 2022 r. spółka dokonała następujących zapisów:

1. PK - odpis aktualizujący wartość należności od kontrahenta "X":

a) odpis aktualizujący dotyczący należności głównej: 30.000 zł

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności",

b) odpis aktualizujący dotyczący naliczonych odsetek: 847 zł

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
- Ma konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności".

Spółka nie wykaże w bilansie wartości należności od kontrahenta "X" ponieważ, po dokonaniu odpisu aktualizującego, jej wartość bilansowa wynosi zero. Natomiast w rachunku zysków i strat odpisy aktualizujące wartość należności głównej zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych, zatem spółka wykaże wartość odpisu w wysokości: 30.000 zł, w pozycji E.II. "Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych". Z kolei odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności zalicza się do kosztów finansowych, zatem wartość odpisu w wysokości: 847 zł spółka wykaże w rachunku zysków i strat w pozycji H.III. "Aktualizacja wartości aktywów finansowych".

Przy tworzeniu odpisów aktualizujących wartość aktywów jednostki mogą również korzystać ze wskazówek zawartych w KSR nr 4 "Utrata wartości aktywów". W rozdziale III tego standardu zawarte są informacje dotyczące warunków stosowania i etapów procedury aktualizacji wyceny aktywów.

Inne przychody operacyjne

W pozycji "Inne przychody operacyjne" zawartej w części G (wariant kalkulacyjny) lub D (wariant porównawczy) ujmuje się:

 • otrzymane lub należne (możliwe do uzyskania) kary umowne z tytułu dostaw i usług,
 • przepadek kaucji lub wadium otrzymanych od innych jednostek,
 • umorzone lub przedawnione zobowiązania,
 • odpis ujemnej wartości firmy,
 • przychody z najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego środków trwałych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa (pod warunkiem, że najem nie stanowi statutowej działalności jednostki),
 • przychody z refakturowanych najemcom kosztów zużycia wody, energii, rozmów telefonicznych itp. (pod warunkiem, że najem nie stanowi statutowej działalności jednostki),
 • wartość nieodpłatnie otrzymanych aktywów obrotowych,
 • wynagrodzenia za terminowa wpłatę podatków i składek ZUS,
 • wartość nieodpłatnie otrzymanych (tj. drogą przekazania lub w formie darowizny) rzeczowych aktywów trwałych, które wstępnie ujmuje się na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" (tak, jak wcześniej opisane dotacje), a następnie odpisuje w pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych,
 • równowartość nadwyżek stwierdzonych w drodze inwentaryzacji przeprowadzanej w formie spisu z natury rzeczowych aktywów trwałych oraz obrotowych,
 • przyznane i otrzymane odszkodowania,
 • przychody związane ze zdarzeniami losowymi,
 • inne pozostałe przychody operacyjne, które nie kwalifikują się do wykazania w rachunku zysków i strat we wcześniej omawianych punktach.

Przykładem przychodu wykazywanego w pozycji G.IV (wariant kalkulacyjny) lub D.IV. (wariant porównawczy) rachunku zysków i strat jest przychód z tytułu umorzenia części (lub całości) otrzymanej kwoty subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Przypominamy, iż umorzenie zobowiązania wobec PFR z tytułu subwencji finansowej powinno zostać ujęte, jako pozostały przychód operacyjny, w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło umorzenie.

Przykład

W czerwcu 2022 r. umorzono spółce przyznaną w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa PFR subwencję. Skutki umorzenia subwencji z PFR spółka ujęła jako pozostałe przychody operacyjne w księgach rachunkowych 2022 r. W dacie otrzymania dokumentu informującego o umorzeniu subwencji spółka dokonała, na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania", następującego zapisu:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z tytułu otrzymanej subwencji finansowej),
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

W rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości za 2022 r. spółka zaprezentuje umorzoną subwencję w pozostałych przychodach operacyjnych w pozycji "Inne przychody operacyjne" tj. w pozycji G.IV. "Pozostałe przychody operacyjne - inne przychody operacyjne".

MF Zwracamy uwagę, że według Ministerstwa Finansów umorzenie subwencji z PFR powinno zostać odniesione na dobro pozostałych przychodów operacyjnych (bez pośrednictwa konta 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"), także wtedy, gdy środki pieniężne otrzymane z subwencji finansowej z PFR zostały przeznaczone przez jednostkę na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych. Tak wynika z treści odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie nr 12a, zamieszczone na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sektora Prywatnego oraz Jednostki Sektora Finansów Publicznych z osobowością prawną (z wyłączeniem jednostek działających na rynku finansowym) - pytania i odpowiedzi. Poniżej zamieszczamy treść pytania i fragment odpowiedzi:

"(...) Czy w sytuacji, gdy środki pieniężne otrzymane z subwencji finansowej z PFR zostały przeznaczone przez jednostkę na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych to umorzenie zobowiązania z tytułu tej subwencji powinno zostać ujęte w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi, czy rozliczeniami międzyokresowymi przychodów?

(...) niezależnie na jaki cel jednostka przeznaczyła środki pieniężne uzyskane z ww. subwencji finansowej z PFR, umorzone zobowiązanie wobec PFR odnoszone jest na dobro pozostałych przychodów operacyjnych w rozumieniu ww. art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości. Należy ponadto podkreślić, że subwencja z PFR nie stanowiła środków celowo przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych".

Warto dodać, iż mocą rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju (Dz. U. poz. 1316) zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) osiągniętych z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1010). Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym
pomocy dla Ukrainy w formie otrzymanych darowizn

Komitet Standardów Rachunkowości uchwałą 6/2022 z 4 kwietnia 2022 r. wydał rekomendacje pt. "Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę". Celem tych rekomendacji jest wsparcie kierownictwa jednostek i księgowych przy podejmowaniu decyzji dotyczących uwzględnienia skutków zdarzeń wynikających z sytuacji nadzwyczajnych związanych z rosyjską agresją na Ukrainę w księgach rachunkowych, sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także w sprawozdaniu z działalności, jeśli takie jednostka sporządza.

Dla Prenumeratorów GOFIN
Przepisy prawne Treść rekomendacji Komitetu
Standardów Rachunkowości dostępna
w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Z rekomendacji wynika, że ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym pomocy dla Ukrainy w formie otrzymanych darowizn, jest uzależnione od rodzaju działalności jednostek, którym przekazano te darowizny. Dlatego dla celu rekomendacji dokonano podziału jednostek otrzymujących darowizny na organizacje pozarządowe i pozostałe jednostki.

W przypadku jednostek innych niż organizacje pozarządowe darowizny otrzymane z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie stanowią przychody jednostki zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości. Darowizny te na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości ujmuje się w księgach rachunkowych jako zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych.

Przychody z tytułu otrzymanych darowizn zaleca się zaprezentować w rachunku zysków i strat w jednostkach sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne" jako "Inne przychody operacyjne" (w wariancie kalkulacyjnym w pozycji G.IV, w wariancie porównawczym w pozycji D.IV).

Inne koszty operacyjne

W pozycji "Inne koszty operacyjne" zawartej w części H (wariant kalkulacyjny) lub E (wariant porównawczy) ujmuje się m.in.:

 • zapłacone przez jednostkę lub nakazane do zapłaty kary umowne, grzywny i kary orzeczone w trybie administracyjnym, karnym i karnym-skarbowym przez uprawnione prawem organy,
 • koszty postępowania sądowego,
 • koszty z tytułu zużycia wody, energii, rozmów telefonicznych refakturowanych najemcom lokali (pod warunkiem, że najem nie stanowi działalności statutowej jednostki),
 • poniesione przez jednostkę lub orzeczone do zapłaty opłaty notarialne i skarbowe, których nie wlicza się w cenę środka trwałego lub środka trwałego w budowie,
 • przepadek kaucji lub wadium wniesionych do innych jednostek,
 • odpisanie należności umorzonych, przedawnionych i nieściągalnych, których nie objęto wcześniej odpisem aktualizującym,
 • przekazanie darowizny na rzecz fundacji oraz innych jednostek prowadzących działalność charytatywną,
 • nieodpłatne przekazanie przez jednostkę rzeczowych aktywów obrotowych (produkty, towary, materiały),
 • równowartość ujawnionych podczas inwentaryzacji niedoborów rzeczowych składników aktywów, w tym z tytułu kradzieży, lub niedoborów uznanych za niezawinione,
 • poniesione koszty zaniechanej budowy środków trwałych,
 • koszty związane ze zdarzeniami losowymi,
 • inne pozostałe koszty operacyjne, które nie kwalifikują się do wykazania w rachunku zysków i strat we wcześniej omówionych punktach.

3. Działalność finansowa

Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi a kosztami finansowymi. W rachunku zysków i strat wyodrębnia się (uwzględniając art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości) następujące rodzaje kosztów i przychodów finansowych:

Wariant kalkulacyjny Wariant porównawczy
J. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  a) od jednostek powiązanych, w tym:
    - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  b) od jednostek pozostałych, w tym:
    - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym:
    - od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    - w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V. Inne
K. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
    - dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    - w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Inne
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  a) od jednostek powiązanych, w tym:
    - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  b) od jednostek pozostałych, w tym:
    - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym:
    - od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    - w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
    - dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    - w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Inne

Do przychodów lub kosztów finansowych nie zalicza się odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych uwzględnionych w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia:

 • środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych (por. art. 28 ust. 8 pkt 2 ustawy o rachunkowości),
 • towarów lub produktów (por. art. 28 ust. 4 ww. ustawy).

Przychody i koszty z tytułu różnic kursowych oraz przychody i koszty związane z rozchodem aktywów finansowych zaliczonych do inwestycji wykazuje się w rachunku zysków i strat per saldo, tzn. po skompensowaniu. Przychody i koszty finansowe z pozostałych operacji finansowych wykazuje się odrębnie.

Dywidendy i udziały w zyskach

W pozycji G.I (wariant porównawczy) lub J.I (wariant kalkulacyjny) rachunku zysków i strat wykazuje się należne jednostce dywidendy z tytułu posiadania akcji lub udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach kapitałowych i komandytowo-akcyjnych, a także udziały w zyskach spółek osobowych oraz spółdzielni. Dywidendy lub udziały w zyskach wykazuje się w wysokości uchwalonej przez właściwy organ spółki, np. przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie, które dokonuje podziału zysku. Ponadto jednostki, które wchodzą w skład grup kapitałowych lub posiadają udziały w kapitale innej jednostki mający charakter trwałego powiązania, w przychodach finansowych w pozycji "Dywidendy i udziały w zyskach" są zobligowane zaprezentować dywidendy i udziały w zyskach od jednostek powiązanych i pozostałych jednostek, z wyodrębnieniem w obu przypadkach dywidend i udziałów w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.

Przykład

Spółka z o.o. "Beta" oraz spółka z o.o. "X" są jednostkami powiązanymi. Spółka "Beta" posiada zaangażowanie w kapitale spółki "X". Na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku spółki "X" w księgach spółki "Beta" ujęto wartość należnej dywidendy, w wysokości brutto: 150.000 zł, zapisem:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Fragment rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) spółki "Beta" sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości prezentował się następująco:

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2021 r.
(w złotych)
J. Przychody finansowe 150.000
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 150.000
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 150.000
   - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 150.000

Należy pamiętać, że w rachunku zysków i strat nie wykazuje się dywidend i innych wypłat z zysku dokonywanych przez jednostkę na rzecz jej właścicieli. Takie dywidendy zmniejszają zysk netto po opodatkowaniu, czyli kapitał własny.

Odsetki

Odsetki ujmuje się w księgach rachunkowych i prezentuje w rachunku zysków i strat w odrębnych pozycjach przychodów oraz kosztów finansowych. Do przychodów finansowych zalicza się odsetki otrzymane i należne za okres do dnia bilansowego, a do kosztów finansowych odsetki zapłacone oraz wymagające zapłaty za okres do dnia bilansowego. Uwzględniając bowiem obowiązującą w rachunkowości zasadę memoriału (por. art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości), w księgach rachunkowych na dzień bilansowy należy ująć wszystkie koszty dotyczące danego roku obrotowego (w tym odsetki), także wtedy, gdy ich termin płatności jeszcze nie zapadł oraz wszystkie przychody (w tym również w postaci odsetek) niezależnie od terminu zapłaty. Przykładowo odsetki od kredytu dotyczące danego roku obrotowego, niewymagające zapłaty do banku na dzień bilansowy, tzw. odsetki nienotyfikowane przez bank (np. odsetki za 2022 r., wymagające zapłaty 2 stycznia 2023 r.), wykazuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego one dotyczą. Jeżeli odsetki te dotyczą kredytu obrotowego, to wskazane jest ująć je w księgach rachunkowych roku, którego dotyczą (tu: grudnia 2022 r.), zapisem po stronie Wn konta 75-1 "Koszty finansowe", w korespondencji ze stroną Ma konta 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe" lub konta 13-4 "Kredyty bankowe", w zależności od zapisów w polityce rachunkowości. Dodajmy, że jeżeli jednostka księguje odsetki na koncie 13-4, to powinna ujmować je na oddzielnym koncie analitycznym, np. na koncie 13-4 "Kredyty bankowe" (w analityce: Odsetki nienotyfikowane). W ten sposób ułatwi sobie uzgodnienie kwoty kredytu z bankiem na dzień bilansowy.

Odsetki stanowiące przychody finansowe obejmują:

 • odsetki od udzielonych pożyczek i należności (w tym również odsetki za zwłokę w zapłacie),
 • odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych (za wyjątkiem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku ZFŚS oraz ZFRON, które księguje się po stronie Ma konta 85 "Fundusze specjalne"),
 • naliczone przez jednostkę odsetki od lokat wpływające na wynik finansowy roku bieżącego, które nie są jeszcze wymagalne na dzień bilansowy, bowiem termin realizacji lokaty upływa w roku następnym.

Odsetki zaliczane do kosztów finansowych obejmują odsetki od otrzymanych pożyczek, kredytów oraz innych zobowiązań (w tym również odsetki za zwłokę, część odsetkową opłaty z tytułu leasingu finansowego u korzystającego). Przy czym odsetki od otrzymanych pożyczek lub kredytów związanych z zakupem lub budową środków trwałych, inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, traktuje się jako koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i nie zalicza się ich do kosztów finansowych. Do dnia oddania tych składników do używania zwiększają one wartość początkową tych aktywów trwałych. Dopiero odsetki w okresie następującym po ich oddaniu do użytkowania będą zaliczane do kosztów finansowych.

W rachunku zysków i strat w osobnej pozycji wyodrębnia się z ogólnej sumy odsetek - zarówno w części dotyczącej kosztów, jak i przychodów - osobną pozycję, w której prezentowane są odsetki od i dla jednostek powiązanych. Dotyczy to jednostek tworzących z innymi jednostkami grupę kapitałową. Należy pamiętać, iż zapłata w roku obrotowym odsetek naliczonych w latach ubiegłych, w rachunku zysków i strat, nie jest uwzględniona. Pod warunkiem oczywiście, że nie zachodzą różnice pomiędzy kwotą zapłaconą a zarachowaną w księgach lat ubiegłych.

Przykład

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r. spółka "X" naliczyła swojemu dłużnikowi spółce "AC" odsetki za opóźnienie w zapłacie. Wystawiła w związku z tym notę odsetkową na kwotę: 800 zł, którą ujęła w księgach rachunkowych 2022 r., zapisem:

- Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami",
- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe" (w analityce: Odsetki za opóźnienie w zapłacie należności).

Fragment rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) spółki "X" sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości przedstawiał się następująco:

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2022 r.
(w złotych)
G. Przychody finansowe 800
II. Odsetki, w tym: 800
  - od jednostek powiązanych 0

Zwracamy uwagę, że sposób prezentacji w rachunku zysków i strat poszczególnych operacji gospodarczych, jeśli nie wynika wprost z ustawy o rachunkowości, jednostka określa we własnym zakresie. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku prowizji od udzielonego jednostce kredytu odniesionej w księgach rachunkowych w ciężar kosztów finansowych.

Naszym zdaniem, w rachunku zysków i strat w pozycji "Koszty finansowe - odsetki" można uwzględnić prowizje od kredytów oraz opłaty związane z kredytem mające charakter prowizji (tj. naliczane jako procent od określonej kwoty). Z kolei opłaty związane z obsługą kredytu niemające charakteru prowizji można wykazać w rachunku zysków i strat w pozycji "Koszty finansowe - inne". Jednostka może również przyjąć inne podejście, tj. w rachunku zysków i strat w pozycji "Koszty finansowe - odsetki" zaprezentować wyłącznie odsetki od zaciągniętych kredytów przeznaczonych na działalność obrotową, a prowizje i inne opłaty związane z kredytem wykazywać w pozycji "Koszty finansowe - inne".

Zysk lub strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych

W księgach rachunkowych przychody i koszty związane z rozchodem aktywów finansowych zaliczonych do inwestycji (np. akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych) ujmuje się odrębnie. Przychody ze zbycia (rozchodu) tych inwestycji księguje się bowiem na koncie 75-0 "Przychody finansowe", a koszty z tym związane - na koncie 75-1 "Koszty finansowe".

Natomiast w rachunku zysków i strat wykazuje się jedynie wynik finansowy (zysk lub stratę) ze sprzedaży tych aktywów:

 • jeśli wynik z tytułu rozchodu jest dodatni - w przychodach finansowych w pozycji "Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych" (J.III wariantu kalkulacyjnego lub G.III wariantu porównawczego),
 • jeśli wynik z tytułu rozchodu jest ujemny - w kosztach finansowych w pozycji "Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych" (K.II wariantu kalkulacyjnego lub H.II wariantu porównawczego).

Warto dodać, iż w ww. pozycjach nie wykazuje się wyniku z tytułu rozchodu akcji lub udziałów własnych. Ma on bowiem wpływ na kapitał własny.

Jednostki, które wchodzą w skład grupy kapitałowej w pozycji "Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych" lub w pozycji "Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych" zobligowane są dodatkowo wyodrębnić zyski/straty z tytułu rozchodu aktywów finansowych w jednostkach powiązanych.

Przykład

Spółka z o.o. "Delta" sprzedała w 2022 r. udziały w spółce z o.o. "Alfa" za cenę: 100.000 zł. Udziały te zakwalifikowane zostały do długoterminowych aktywów finansowych. Wartość nominalna udziałów wynosiła: 90.000 zł. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych wyniósł zatem: 10.000 zł (tj. 100.000 zł - 90.000 zł).

W księgach rachunkowych 2022 r. spółka "Delta" dokonała następujących zapisów:

1. PK - przychód ze sprzedaży udziałów: 100.000 zł

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe" (w analityce: Sprzedaż udziałów).

2. PK - rozchód sprzedanych udziałów: 90.000 zł

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe" (w analityce: Sprzedaż udziałów),
- Ma konto 03 "Długoterminowe aktywa finansowe".

Fragment rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) spółki "Delta" sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości przedstawiał się następująco:

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2022 r.
(w złotych)
G. Przychody finansowe 10.000
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 10.000
  - w jednostkach powiązanych 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

W rachunku zysków i strat jako przychody finansowe w pozycji "Aktualizacja wartości aktywów finansowych" wykazuje się:

 • przychody w części wynikającej z przywrócenia uprzednio utraconej wartości długoterminowych i krótkoterminowych aktywów finansowych (tj. udziały, akcje i inne papiery wartościowe), na skutek ustania przyczyny powodującej utratę wartości oraz z powodu spłaty należności z operacji finansowej, objętej odpisem aktualizującym,
 • wzrost wartości inwestycji w razie ich wyceny po cenach rynkowych lub inaczej ustalonej wartości godziwej, wyższej od wartości, po której figurowały one dotąd w księgach rachunkowych.

Przyjmuje się w tym przypadku wielkości dotyczące przychodów finansowych z tytułu aktualizacji inwestycji, wynikające z ewidencji szczegółowej do konta 75-0, nie kompensując tych przychodów z kosztami finansowymi z tytułu aktualizacji.

Natomiast po stronie kosztów finansowych w pozycji "Aktualizacja wartości aktywów finansowych" wykazuje się koszty za rok obrotowy powstałe z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych, w tym także krótkoterminowych aktywów finansowych wycenionych według cen nabycia, nie wyższych od cen rynkowych oraz na skutek obniżenia wartości rynkowej. Wykazuje się tu m.in. odpisy z tytułu trwałej utraty wartości akcji i udziałów, także spowodowane likwidacją lub upadłością spółki, której akcje lub udziały jednostka posiada. Prezentowana tu wartość odpowiada wielkości kosztów finansowych z tego tytułu za rok obrotowy ustalonej na dzień bilansowy na podstawie ewidencji szczegółowej do konta 75-1. W przypadku posiadanych przez jednostkę udziałów w innych jednostkach, jednostka sama ustala czy doszło do trwałej utraty ich wartości. W tym celu może dokonać oceny rentowności spółki, w której posiada przedmiotowe udziały. Utratę wartości udziałów można ustalać i ujmować w księgach rachunkowych tylko wówczas, gdy obniżenie rentowności ma charakter trwały w kolejnych, następujących po sobie latach. Tylko pewne i wiarygodne dane o sytuacji finansowej i rentowności działalności spółki, w której jednostka posiada udziały, można przyjąć jako podstawę ustalenia i ujęcia w księgach rachunkowych trwałej utraty wartości. Przyczyną utraty wartości udziałów posiadanych w innej spółce mogą być takie zdarzenia jak strata bilansowe w tej spółce, obniżenie kapitału zakładowego, pogorszenia stanu finansowego, niezdolność do wypracowania zysku. O trwałej utracie wartości posiadanych w innej spółce udziałów może też świadczyć np. postawienie tej spółki w stan likwidacji bądź upadłości. Przykładowo sama sprzedaż nieruchomości w spółce, w której jednostka posiada udziały, nie świadczy jeszcze o trwałej utracie wartości udziałów tej spółki. Jeżeli jednak sprzedaż nieruchomości wiąże się np. z pogorszeniem stanu finansowego spółki lub rozpoczęciem wyprzedaży majątku z powodu zbliżającej się likwidacji spółki, to utworzenie odpisu aktualizującego wartość udziałów może być uzasadnione. Dokonując analizy przyczyn trwałej utraty wartości udziałów można skorzystać również ze wskazówek zawartych w KSR nr 4 "Utrata wartości aktywów". Jeżeli nastąpi trwała utrata wartości udziałów w innych jednostkach, to należy dokonać odpisu aktualizującego, który doprowadzi wartość udziałów wynikającą z ksiąg rachunkowych, do ich ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

Ewidencja księgowa odpisu z tytułu trwałej utraty wartości udziałów

1. PK - utworzenie odpisu aktualizującego wartość udziałów:

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
- Ma konto 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe" lub 14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe".

Nie wykazuje się w tej pozycji korekt aktywów finansowych wykazywanych w cenach rynkowych lub inaczej ustalonej wartości godziwej, jeżeli różnice spowodowane wzrostem lub spadkiem cen rynkowych rozliczane są z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny (konto 81-3).

Inne przychody i koszty finansowe

Do innych przychodów finansowych prezentowanych w rachunku zysków i strat zarówno w wariancie kalkulacyjnym, jak i porównawczym zalicza się m.in.:

 • nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi za rok obrotowy,
 • dyskonto uzyskane przy zakupie weksli lub przyjęcia weksla celem zapłaty należności,
 • zwrócone jednostce dopłaty uprzednio wniesione do spółki z o.o., której jednostka jest wspólnikiem,
 • umorzenie zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek,
 • zysk ze sprzedaży zakupionych wierzytelności,
 • zwrot dopłat wniesionych uprzednio do spółki z o.o., której udziałowcem jest jednostka.

Natomiast do innych kosztów finansowych prezentowanych w rachunku zysków i strat odpowiednio w wariancie kalkulacyjnym, jak i porównawczym zalicza się między innymi:

 • nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi za dany rok obrotowy,
 • dopłaty jednostki będącej wspólnikiem spółki z o.o. wniesione do spółki i należne od jednostki będącej wspólnikiem tej spółki,
 • umorzenie należności z tytułu operacji finansowych, jeżeli należność nie była objęta w całości lub części odpisem aktualizującym,
 • straty ze sprzedaży zakupionych wierzytelności.

Co do zasady wymienione wyżej pozycje ujmuje się w księgach i wykazuje w rachunku zysków i strat odrębnie jako przychody i koszty finansowe - nie kompensuje się ich. Wyjątkiem są przychody i koszty z tytułu różnic kursowych. W ciągu roku różnice kursowe (niezwiązane z budową lub zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) ujmuje się odpowiednio na koncie 75-0 "Przychody finansowe" (dodatnie) i 75-1 "Koszty finansowe" (ujemne). Jednak w rachunku zysków i strat różnice kursowe wykazuje się per saldo. Taki sposób prezentacji różnic kursowych w rachunku zysków i strat wynika pośrednio z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, który zawiera definicję wyniku operacji finansowych.

W określonych przypadkach do rozliczania różnic kursowych stosuje się tzw. podejście bilansowe. Oznacza to, że różnice wpływają nie na wynik finansowy, lecz na odpowiednie pozycje aktywów wykazywanych w bilansie. Obowiązkowo podejście bilansowe stosuje się do rozliczania różnic kursowych powstałych przy wycenie zobowiązań związanych z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Takie różnice kursowe (do momentu oddania tych składników do używania) zwiększają lub zmniejszają ich wartość początkową, tj. cenę nabycia lub koszt wytworzenia (por. art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości).

W wyjątkowych sytuacjach różnice kursowe mogą być również zaliczane do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów. Decyzję w tej kwestii podejmuje kierownik jednostki i zapisuje w polityce rachunkowości. Z treści art. 28 ust. 4 ustawy o rachunkowości wynika bowiem, iż w przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia można zwiększyć o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu.

Jeżeli należności i zobowiązania z kontrahentami są wyrażone w walutach obcych, to w celu ujęcia ich w księgach rachunkowych należy przeliczyć je na walutę polską. Do przeliczenia stosuje się - na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości - kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski (NBP) z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia transakcji zakupu-sprzedaży (jest to de facto kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji). Nierozliczone na dzień bilansowy rozrachunki z kontrahentami, w tym w walucie obcej, podlegają wycenie. Do przeliczenia stosuje się - na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości - obowiązujący na dzień bilansowy średni kurs ogłoszony dla danej waluty przez NBP.

W 2022 r. w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny na dzień bilansowy należy zastosować kursy walut ogłoszone przez NBP na 30 grudnia 2022 r., według tabeli A kursów średnich (31 grudnia 2022 r. przypada w sobotę). Jeżeli kurs waluty obcej zastosowany do przeliczenia rozrachunków z kontrahentami w walutach obcych na walutę polską na moment ujęcia ich w księgach różni się od kursu waluty obcej zastosowanego do ich wyceny na dzień bilansowy, to powstają różnice kursowe. Rozróżnia się różnice kursowe dodatnie i ujemne.

Rodzaj rozrachunków Różnice kursowe
dodatnie ujemne
Należności kurs waluty obcej na dzień bilansowy jest wyższy od kursu na dzień ujęcia należności w księgach kurs waluty obcej na dzień bilansowy jest niższy od kursu na dzień ujęcia należności w księgach
Zobowiązania kurs waluty obcej na dzień bilansowy jest niższy od kursu na dzień ujęcia zobowiązania w księgach kurs waluty obcej na dzień bilansowy jest wyższy od kursu na dzień ujęcia zobowiązania w księgach

Jeśli wycena bilansowa dotyczy należności objętych odpisem aktualizującym, to generalnie równolegle do wyceny tych należności po obowiązującym w tym dniu kursie waluty, dokonuje się przeliczenia uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego. Należy jednak zauważyć, iż należności objęte 100% odpisem nie są wykazane w aktywach bilansu (ich wartość bilansowa wynosi zero). W takim przypadku jednostka może - naszym zdaniem - zrezygnować z bilansowej wyceny zarówno należności głównej, jak i odpisu aktualizującego dokonanego od tej należności.

Przykład

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r. w księgach jednostki "X" figurowała należność w wysokości: 30.000 EUR, którą uregulowano 4 marca 2022 r. Do wyceny należności jednostka zastosowała następujące kursy walut:

 • na dzień powstania należności: 4,6522 zł/EUR,
 • na dzień bilansowy (średni kurs NBP z 31 grudnia 2021 r.): 4,6148 zł/EUR,
 • na dzień zapłaty należności (kurs z 3 marca 2022 r.): 4,7145 zł/EUR.

Jednostka wyceniła należności i ustaliła różnice kursowe w sposób następujący:

 • należności na dzień jej powstania: 30.000 EUR × 4,6522 zł/EUR = 139.566 zł,
 • należności na dzień bilansowy: 30.000 EUR × 4,6148 zł/EUR = 138.444 zł,
 • ujemna różnica kursowa: 138.444 zł - 139.566 zł = - 1.122 zł,
 • należności na dzień zapłaty: 30.000 EUR × 4,7145 zł/EUR = 141.435 zł,
 • dodatnia różnica kursowa na rozrachunkach: 141.435 zł - 139.566 zł = 1.869 zł.

Zgodnie z polityką rachunkowości jednostka do rozliczenia bilansowych różnic kursowych przyjęła metodę storna różnic kursowych pod datą 1 stycznia roku następnego.

W księgach rachunkowych 2022 r. jednostka dokonała następujących zapisów:

1. PK - storno pod datą 1 stycznia 2022 r. różnic kursowych naliczonych na dzień bilansowy: - 1.122 zł

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

2. WB - wpływ należności: 141.435 zł

- Wn konto 13-1 "Rachunek walutowy",
- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

3. PK - rozliczenie różnicy kursowej powstałej na rozrachunkach: 30.000 EUR × (4,7145 zł/EUR - 4,6522 zł/EUR) = 1.869 zł

- Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami",
- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, w kwocie: 1.869 zł - (- 1.122 zł) = 2.991 zł, jednostka zaprezentowała w rachunku zysków i strat sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Fragment rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) prezentował się następująco:

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2022 r.
(w złotych)
G. Przychody finansowe 2.991
V. Inne 2.991

4. Podatek dochodowy

Ostatni segment rachunku zysków i strat obciążający wynik brutto jednostki to podatek dochodowy. Wystąpi on tylko w jednostkach zobowiązanych do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy składa się z dwóch części, tj. z części bieżącej oraz części odroczonej. Część bieżąca podatku dotyczy wyliczonego podatku dochodowego od osób prawnych należnego za bieżący rok obrotowy. Część odroczona oznacza różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Część odroczona podatku nie występuje u wszystkich jednostek będących podatnikami podatku dochodowego. Ustawa o rachunkowości zwalnia niektóre jednostki z tego obowiązku. W świetle bowiem art. 37 ust. 10 tej ustawy, jednostki mogą skorzystać z uproszczenia i odstąpić od ustalenia odroczonego podatku dochodowego. Dotyczy to jednostek, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Co ważne, z uproszczenia nie mogą skorzystać jednostki określone w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości.


5. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

W rachunku zysków i strat pozycja "Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)" nie wystąpi. Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości, odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wpłaty z zysku, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów uznaje się za podział wyniku finansowego netto jednostek w ciągu roku obrotowego i wykazuje w pozycji A.VII. "Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)".

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.