Facebook
Bilans 2023

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
1. Cel i sposób wykazywania danych porównawczych

Jednostki zobowiązane są rzetelnie i jasno przedstawiać w księgach rachunkowych oraz w sporządzanych na ich podstawie sprawozdaniach finansowych swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Właściciele danej jednostki oraz inne zainteresowane osoby oceniają kondycję firmy przede wszystkim na podstawie sporządzonych sprawozdań finansowych. Użyteczność danych wykazanych w poszczególnych elementach składowych sprawozdania finansowego za rok obrotowy wzrasta, jeżeli użytkownik tego sprawozdania może dane sprawozdawcze zestawić z odpowiednimi danymi porównawczymi za poprzedni rok obrotowy. Obowiązek zamieszczania w sprawozdaniu finansowym (bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych), obok danych sprawozdawczych, także danych porównawczych, wynika wprost z ustawy o rachunkowości (por. art. 46 ust. 1, art. 47 ust. 1, art. 48a ust. 1 i art. 48b ust. 1 ww. ustawy). Dane sprawozdawcze to - w przypadku bilansu i zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym - dane na koniec roku obrotowego, czyli na dany dzień (np. na 31.12.2022 r.), a w przypadku rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - dane za rok obrotowy (np. za 2022 r.). Z kolei dane porównawcze to - w przypadku bilansu i zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym - dane na koniec poprzedniego roku obrotowego (np. na 31.12.2021 r.), a w przypadku rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - dane za poprzedni rok obrotowy (np. za 2021 r.). Dzięki prezentacji w sprawozdaniu finansowym zarówno danych sprawozdawczych, jak i porównawczych można w łatwy sposób dostrzec, w jakim kierunku następują zmiany w jednostce. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe nie zawiera danych porównawczych, uznaje się, że jest ono niekompletne, a więc nie zostało sporządzone prawidłowo. Wyjątkiem jest sprawozdanie tych jednostek, które powstały w bieżącym roku obrotowym i nie mają poprzednika, w którego prawa i obowiązki weszły. Może nie wykazywać danych porównawczych także jednostka, która w poprzednim roku prowadziła księgę przychodów i rozchodów.

Z pkt 7.2 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" (KSR nr 7) wynika, że warunkiem uzyskania korzyści z zestawienia danych sprawozdawczych i porównawczych jest ich porównywalność, co ma miejsce wtedy, gdy - przy zachowaniu istotności:

 • zakres (treść) danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych w danej pozycji sprawozdania finansowego jest jednakowy,
 • zasady wyceny danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych w danej pozycji sprawozdania finansowego są jednakowe.

Zazwyczaj dane sprawozdawcze i dane porównawcze, wynikające z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, wykazane w rocznym sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy, są porównywalne. Zdarza się jednak, że porównywalność danych sprawozdawczych i porównawczych zostaje zakłócona, gdyż w roku sprawozdawczym nastąpiły zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości lub nastąpiła korekta błędu popełnionego w poprzednich latach obrotowych (por. pkt 7.3 KSR nr 7).

Uzasadnia to zastosowanie podejścia retrospektywnego do danych porównawczych i doprowadzenie ich do porównywalności. Retrospektywne przekształcenie danych porównawczych polega na przekształceniu danych w taki sposób, jak gdyby zmienione zasady (polityka) rachunkowości przyjęte w roku obrotowym stosowane były od zawsze lub od początku możliwie najwcześniejszego roku obrotowego, a zdarzenie uznane za istotny błąd popełniony w poprzednich latach obrotowych było wówczas poprawnie ujęte (por. pkt 2.10 KSR nr 7). Retrospektywnego przekształcenia danych nie dokonuje się wtedy, gdy jest to praktycznie niewykonalne lub zmiany są nieistotne. W myśl pkt 2.11 KSR nr 7, podejście retrospektywne uznaje się za praktycznie niewykonalne, gdy jednostka nie może go zastosować, mimo podjęcia racjonalnych wysiłków i czynności, aby to uczynić. Dzieje się tak m.in. w przypadku, gdy wymaga to przeprowadzenia istotnych szacunków, a nie jest możliwe obiektywne wyodrębnienie z posiadanych danych takich informacji na temat szacunków, które:

 • potwierdzają warunki według stanu na dzień, na który wartości te mają być wycenione, ujęte lub ujawnione,
 • mogłyby być dostępne w momencie, gdy sprawozdanie finansowe za ten rok zostało sporządzone.

Dla zapewnienia porównywalności danych retrospektywnie przekształcone dane porównawcze wykazuje się uzupełniająco w odrębnej kolumnie bilansu - i jeżeli jest to praktycznie wykonalne - w rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. W razie retrospektywnego przekształcenia danych porównawczych - w zależności od stosowanego przez jednostkę sposobu prezentacji danych sprawozdawczych i porównawczych - nagłówek odpowiednich elementów sprawozdania finansowego może przyjąć postać określoną we wzorze 1 albo 2 (por. pkt 7.6 i 7.7 KSR nr 7).

Wzór 1
Dane sprawozdawcze za rok obrotowy Dane za poprzedni rok obrotowy
Przekształcone dane porównawcze Dane porównawcze
1 2 3

Wzór 2
Dane za poprzedni rok obrotowy Dane sprawozdawcze za rok obrotowy
Dane porównawcze Przekształcone dane porównawcze
1 2 3

W przypadku gdy liczba danych porównawczych doprowadzonych do porównywalności jest nieznaczna, można w kolumnie dotyczącej danych porównawczych wykazać te dane w postaci ułamka, w którego liczniku podaje się dane porównawcze wynikające ze sprawozdania finansowego za rok poprzedzający, a w mianowniku dane porównawcze doprowadzone do porównywalności. W przypisie do bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych podaje się wyjaśnienia, jakie dane zawiera licznik oraz mianownik ułamka - czy są to retrospektywnie przekształcone dane porównawcze, czy dane wynikające z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok poprzedzający (por. pkt 7.8 KSR nr 7).

Aktywne druki i formularze Sprawozdania finansowe w formacie XML
- z trzecią kolumną dostępne są
w Programie DRUKI Gofin

Jak wynika z pkt 7.4 KSR nr 7, nie zakłóca porównywalności danych między innymi:

 • zmiana wartości szacunkowych,
 • uwzględnienie zdarzeń po dniu bilansowym,
 • połączenie spółek drogą przejęcia lub zawiązania nowej spółki; w razie połączenia spółek metodą nabycia dane porównawcze stanowią dane porównawcze spółki przejmującej (art. 44b ust. 16 ustawy o rachunkowości), natomiast w razie połączenia metodą udziałów, dane porównawcze stanowią dane łączących się spółek za poprzedni rok obrotowy (art. 44c ust. 6 ustawy o rachunkowości),
 • zmiana formy prawnej jednostki.

2. Różna długość okresów sprawozdawczych i zmiana zakresu danych prezentowanych w sprawozdaniu

Różna długość okresu sprawozdawczego i porównawczego może wystąpić w przypadku, gdy dwa następujące po sobie lata obrotowe składają się z odmiennej liczby miesięcy. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. gdy jednostka powstała w trakcie poprzedniego roku i okres porównawczy jest krótszy od okresu sprawozdawczego wynoszącego 12 miesięcy. W przypadku bilansu i zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym różna długość okresu sprawozdawczego i porównawczego nie zakłóca porównywalności danych (tu bowiem zarówno bilans, jak i zestawienie zmian w kapitale własnym sporządza się na dany dzień). Porównywalność danych zakłócona zostanie natomiast w przypadku rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, ponieważ dane będą dotyczyły okresów o odmiennej długości.

Zgodnie z pkt 7.5 KSR nr 7, różna długość okresów sprawozdawczych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym nie narusza ciągłości stosowania przyjętych zasad rachunkowości. O długości okresów sprawozdawczych jednostka powinna poinformować we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. Jeżeli jednak, zdaniem jednostki, prezentowanie w rachunku zysków i strat oraz w rachunku przepływów pieniężnych danych za okresy o różnej długości mogłoby utrudnić użytkownikom wykorzystanie sprawozdań finansowych do celów analitycznych, to może ona przedstawić dane porównawcze (wynikające z ksiąg rachunkowych) w rachunku zysków i strat oraz w rachunku przepływów pieniężnych, a dane - za okres o długości odpowiadającej długości okresu sprawozdawczego ujawnić w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, wraz z danymi wykazanymi w sprawozdaniu finansowym.

Z kolei o różnej szczegółowości danych za okres sprawozdawczy i porównawczy, utrudniającej porównanie danych za dwa okresy, mówi się wówczas, gdy jednostka w dwóch następujących po sobie latach obrotowych sporządza sprawozdanie finansowe według różnych załączników do ustawy o rachunkowości (ze względu na zmiany wielkości i/lub decyzję organu zatwierdzającego). W takiej sytuacji jednostka zobowiązana jest przedstawić dane porównawcze z taką szczegółowością, z jaką prezentuje dane sprawozdawcze. Dokonuje tego poprzez scalenie lub uszczegółowienie danych ze sprawozdania finansowego za rok poprzedni.


3. Zakłócenie porównywalności danych na skutek wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości

W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji, jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą (por. art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Jak wynika z kolei z pkt 3.7 KSR nr 7, nowe zasady stosuje się od pierwszego dnia roku obrotowego. Zależnie od decyzji kierownika jednostki jest to pierwszy dzień bieżącego lub następnego roku obrotowego. Decyzję o zmianie zasad (polityki) rachunkowości można zatem podjąć w trakcie roku, jednak skutki zmian muszą odnosić się do całego roku obrotowego. Kierownik jednostki dokonuje zmian w formie pisemnej poprzez nadanie nowego brzmienia zmienianym fragmentom polityki rachunkowości lub jeśli zakres zmian jest bardzo duży, to ustanawia nowy jednolity tekst w celu utrzymania czytelności całej dokumentacji. Zmiana zasad (polityki) rachunkowości powoduje naruszenie porównywalności danych porównawczych wobec danych sprawozdawczych. Jednostka ujmuje zmianę zasad rachunkowości, stosując pełne podejście retrospektywne w przypadku:

 • zmiany przepisów o rachunkowości (gdy brak przepisów przejściowych ustalających sposób ich uwzględnienia),
 • zmian dokonanych z własnej inicjatywy jednostki
 • utraty prawa do stosowania uproszczeń wynikających z przepisów o rachunkowości,
Aktywne druki i formularze Przykład uchwały wprowadzającej
politykę rachunkowości dostępny jest
w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Rachunkowość

Zgodnie z pełnym podejściem retrospektywnym jednostka:

 • odnosi skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na kapitał (fundusz) własny, wykazując je na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości jako zysk (stratę) z lat ubiegłych lub inną pozycję kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią inne przepisy o rachunkowości,
 • przekształca retrospektywnie dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym,
 • wykazuje skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w odpowiedniej pozycji zestawienia zmian kapitału (funduszu) własnego, jeżeli zobowiązana jest do jego sporządzania.

W przypadku gdy zastosowanie pełnego podejścia retrospektywnego jest praktycznie niewykonalne, to wówczas jednostka stosuje ograniczone podejście retrospektywne, ujmując skutki zmiany wartości aktywów i zobowiązań wynikające ze zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości jako korektę stanu początkowego odpowiednich składników kapitału (funduszu) własnego możliwie najwcześniejszego roku obrotowego. Jeśli natomiast zastosowanie ograniczonego podejścia retrospektywnego jest również praktycznie niewykonalne, to jednostka stosuje podejście prospektywne i odnosi skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości odpowiednio w ciężar lub na dobro wyniku finansowego lub kapitału (funduszu) własnego, jeżeli przepisy o rachunkowości tak stanowią. Podejście prospektywne oznacza bowiem zastosowanie zmienionych zasad (polityki) rachunkowości do transakcji, innych zdarzeń i warunków od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym ta zmiana miała miejsce, a wartości szacunkowych od dnia dokonania ich zmiany za wyjątkiem okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości. W przypadku podejścia prospektywnego nie przekształca się danych porównawczych (por. pkt 3.13, 3.14 i 2.7 KSR nr 7).

Co ważne, jeżeli jednostka zmieniła przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, to jest zobowiązana również do ujawnienia w ustępie 6 pkt 3 i 4 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości rodzaju zmian, przyczyn ich wprowadzenia oraz przedstawienia ich liczbowego wpływu odpowiednio na wynik finansowy lub kapitał (fundusz) własny, jak i retrospektywnego przekształcenia danych porównawczych. W jednostkach, które nie stosują uproszczenia polegającego na zaniechaniu ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zmiana zasad (polityki) rachunkowości może wpływać również na wysokość odroczonego podatku dochodowego. Jeżeli dane porównawcze wymagają doprowadzenia do porównywalności, to stosuje się postanowienia rozdziału VII. "Zasady prezentacji danych, zapewniające porównywalność sprawozdania finansowego" (por. pkt 3.15 KSR nr 7).

Należy pamiętać, że według pkt 3.9 KSR nr 7 nie uznaje się za zmianę przyjętych zasad (polityki) rachunkowości m.in. przyjęcia w odniesieniu do nowych zdarzeń i transakcji zasad różniących się od poprzednio stosowanych do podobnych, ale nie identycznych zdarzeń i transakcji, przyjęcia nowej zasady w odniesieniu do zdarzeń, które uprzednio nie występowały lub występowały, ale były nieistotne, a stały się istotne, oraz zmiany wysokości wartości szacunkowych.

Przykłady zdarzeń niestanowiących zmian zasad (polityki) rachunkowości

 1. Podjęcie decyzji o amortyzowaniu nowo nabytych środków trwałych za pomocą innej metody niż stosowana do podobnych obiektów.
 2. Zmiana stawek amortyzacyjnych (okresów użytkowania) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w wyniku ich weryfikacji.
 3. Przekwalifikowanie do środków trwałych (lub na odwrót) nieruchomości zaliczanej do inwestycji długoterminowych wynikające wyłącznie ze zmiany przeznaczenia tej nieruchomości.
 4. Przekwalifikowanie aktywów finansowych z długoterminowych do krótkoterminowych lub odwrotnie, wynikające wyłącznie ze zmiany zamiaru jednostki w odniesieniu do tych aktywów.
 5. Wycena długoterminowej, niezakończonej usługi proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania, zamiast metodą "zysku zerowego" opisaną w art. 34a ust. 4 ustawy o rachunkowości.

4. Wpływ korekty błędów popełnionych w latach poprzednich na porównywalność danych

Rodzaje błędów popełnianych w księgach rachunkowych i wpływ skutków ich korekty na sprawozdanie finansowe opisuje KSR nr 7 w rozdziale V. "Poprawianie błędów".

Zdarza się, że jednostka popełniła w przeszłości błąd, który jest na tyle istotny, że podważa wiarygodność zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Przy ocenie istotności konieczne jest łączne rozpatrywanie skutków wszystkich wykrytych błędów, ponieważ - chociaż każdy z nich z osobna może być nieistotny - łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie rocznego sprawozdania finansowego. Z art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości wynika, że jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości (z przepisu tego wynika, że jednostka powinna rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy), to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (stratę) z lat ubiegłych". Ponadto z pkt 5.7 KSR nr 7 wynika, że korekty błędu popełnionego w poprzednich latach obrotowych, uznanego za istotny, jednostka wykazuje w odpowiedniej pozycji zestawienia zmian kapitału (funduszu) własnego, jeżeli zobowiązana jest do jego sporządzania i przekształca retrospektywnie dane porównawcze sprawozdania finansowego, wyjąwszy przypadki, gdy jest to praktycznie niewykonalne. W ustępie 6 pkt 1 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości jednostka ujawnia następujące informacje dotyczące błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych:

 • rodzaj błędu popełnionego w poprzednich latach,
 • informację o przychodach i kosztach z tytułu błędu popełnionego w poprzednich latach, stanowiących podstawę wyliczenia kwot odniesionych na zyski (straty) z lat ubiegłych,
 • kwotę korekty dotyczącej bieżącego roku obrotowego i każdej korekty dotyczącej lat poprzednich,
 • kwotę korekty dotyczącej okresów wcześniejszych od okresów uwzględnionych w danych porównawczych.

W przypadku gdy ustalenie kwot korekt jest praktycznie niewykonalne, to w dodatkowych informacjach i objaśnieniach sporządzanych według załącznika nr 1, w ustępie 6 pkt 1 jednostka wskazuje na sam fakt popełnienia błędu w poprzednich latach obrotowych oraz podaje, na czym on polegał i powody braku możliwości dokonania wiarygodnego szacunku korekt (por. pkt 5.9 KSR nr 7).

Należy pamiętać, że zasadą jest, iż jednostka koryguje wszelkie wykryte błędy bez względu na to, czy były popełnione w bieżącym roku obrotowym czy w poprzednich latach obrotowych (por. pkt 5.1 KSR nr 7). Według pkt 5.2 KSR nr 7, nie stanowią korekty błędów przykładowo:

 • zmiany wartości szacunkowych, które z natury rzeczy są pewnymi przybliżeniami i wymagają aktualizacji po uzyskaniu dodatkowych informacji, np. zwiększenia lub zmniejszenia kwoty rezerwy na zobowiązania wynikające ze zmiany prawdopodobieństwa niekorzystnego wyroku kończącego proces sądowy przeciwko jednostce,
 • skutki zmiany przyjętej zasady (polityki) rachunkowości, spowodowanej zmianą przepisów o rachunkowości lub dokonanej z inicjatywy jednostki (np. zmiana metody wyceny zapasów z ceny nabycia na cenę zakupu, metody ustalania wartości rozchodów z cen przeciętnych na pierwsze weszło pierwsze wyszło),
 • skutki zdarzeń, o których jednostka nie mogła wiedzieć, mimo zachowania należytej staranności, i w związku z tym nie miała możliwości uwzględnienia ich w poprzednich rocznych sprawozdaniach finansowych (np. korzystne lub niekorzystne dla niej wyroki sądowe, zmiana orzecznictwa sądowego w bieżącym okresie w odniesieniu do interpretacji przepisów podatkowych stosowanej przez jednostkę w poprzednich okresach).

5. Przykład przekształcenia danych porównawczych w związku ze zmianą zasad wyceny towarów

Przykład

I. Założenia:

 1. W spółce "X", której sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania, kierownik podjął decyzję o zmianie zasad (polityki) rachunkowości od 1 stycznia 2022 r. Zmiana polega na zastąpieniu wyceny towarów w cenach nabycia wyceną w cenach zakupu. Powodem zmiany zasad (polityki) rachunkowości było wejście spółki do grupy kapitałowej, w której przyjęte przez jednostkę dominującą zasady wyceny powinny obowiązywać jednolicie.
 2. Stan zapasów towarów na dzień 31 grudnia 2021 r., wycenionych w cenach nabycia, wynosił: 360.000 zł, a w cenach zakupu wynosił: 310.000 zł. Na stanie zapasów nie ma towarów nabytych wcześniej niż w 2021 r.
 3. Towary znajdujące się w magazynie na dzień 31 grudnia 2021 r. nie zostały sprzedane w kolejnym roku obrotowym, natomiast towary nabyte w 2022 r. zostały w całości sprzedane w 2022 r.
 4. Nie ma potrzeby dokonywania odpisów aktualizujących wartość towarów.
 5. Dla uproszczenia w przykładzie pominięto kwestię podatku dochodowego.
 6. Dane sprawozdawcze obejmują 2022 r., natomiast dane porównawcze obejmują 2021 r. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. jest już zatwierdzone. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
 7. Wybrane dane (w złotych) z bilansu spółki przed przekształceniem prezentowały się następująco:
Pozycja Wyszczególnienie Stan na dzień
31.12.2022 r.
Stan na dzień
31.12.2021 r.
Aktywa
B.I.4. Towary 360.000 360.000
Pasywa
A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0
A.VI. Zysk (strata) netto 1.000.000 1.000.000
 1. Wybrane dane (w złotych) z kalkulacyjnego rachunku zysków i strat spółki przed przekształceniem prezentowały się następująco:
Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2022 r. Dane za 2021 r.
B.II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.200.000 1.200.000
O. Zysk (strata) netto 1.000.000 1.000.000
 1. Skutkiem zmiany zasad (polityki) rachunkowości jest:

a) obniżenie wartości towarów wykazanych w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. o 50.000 zł,

b) zwiększenie wartości sprzedanych towarów w 2021 r. o 50.000 zł, co powoduje, że zysk netto za 2021 r. jest niższy o tę kwotę.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2022 r.
1. Skutki zmiany wyceny zapasu towarów na 1.01.2022 r.: 360.000 zł - 310.000 zł =  50.000 zł 82 33

III. Księgowania:

Przykład przekształcenia danych porównawczych w związku ze zmianą zasad wyceny towarów

IV. Prezentacja skutków zmiany zasad (polityki) rachunkowości w sprawozdaniu finansowym za 2022 r.:

1. Fragment bilansu (wybrane dane po przekształceniu w złotych):

Pozycja Wyszczególnienie Dane
sprawozdawcze
na dzień 31.12.2022 r.
Dane na dzień 31.12.2021 r.
Dane
przekształcone
Dane
porównawcze
Aktywa
B.I.4. Towary 310.000 310.000 360.000
Pasywa
A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych (50.000) 0 0
A.VI. Zysk (strata) netto 1.000.000 950.000 1.000.000

2. Fragment kalkulacyjnego rachunku zysków i strat (wybrane dane po przekształceniu w złotych):

Pozycja Wyszczególnienie Dane
sprawozdawcze
za 2022 r.
Dane za 2021 r.
Dane przekształcone Dane porównawcze
B.II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.200.000 1.250.000 1.200.000
O. Zysk (strata) netto 1.000.000 950.000 1.000.000

3. Fragment informacji dodatkowej:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego - w ustępie 7 jednostka podaje informacje o przyjętych przez jednostkę zasadach wyceny zapasów;

b) dodatkowe informacje i objaśnienia - w ustępie 6 pkt 3 jednostka podaje, że podjęła decyzję o zmianie zasad wyceny towarów z wyceny w cenach nabycia na wycenę w cenach zakupu; podaje również powód takiej decyzji (wejście jednostki do grupy kapitałowej i konieczność zastosowania jednolitych w grupie zasad wyceny) oraz opisuje skutki zmiany zasad (polityki) rachunkowości, którymi w tym przykładzie jest:

  • obniżenie wartości towarów wykazanych w bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2022 r. o 50.000 zł oraz
  • zwiększenie wartości sprzedanych towarów w 2021 r. o 50.000 zł, co powoduje, że zysk netto za 2021 r. jest o 50.000 zł niższy.

Nie ma potrzeby wypełniania ustępu 6 pkt 4 dodatkowych informacji i objaśnień, ponieważ zmienione kwoty zostały wykazane w dodatkowych rubrykach bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.