Facebook
Bilans 2023

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia tych ksiąg, czyli na dzień bilansowy. Przygotowanie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 45 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają zatem obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za 2022 r. nie później niż do 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie finansowe każdej jednostki składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Przy czym sprawozdania finansowe podlegające obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta powinny obejmować dodatkowo zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych (por. art. 45 ust. 2 i 3 ww. ustawy).

Podstawowym załącznikiem, według którego jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe, jest załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości, przeznaczony dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Określone jednostki mogą korzystać z uproszczeń i sporządzać sprawozdanie finansowe odpowiednio według załącznika nr 4, 5 i 6 do ustawy o rachunkowości.

Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń oraz reasekuracji określają załączniki do ustawy o rachunkowości, tzn.:

 • załącznik nr 1 - dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,
 • załącznik nr 4 - dla jednostek mikro (definicję jednostki mikro zawiera art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości),
 • załącznik nr 5 - dla jednostek małych (definicję jednostki małej zawiera art. 3 ust. 1c i 1d ustawy o rachunkowości),
 • załącznik nr 6 - dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy.
Elementy sprawozdania finansowego w zależności od rodzaju jednostki
Jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
(załącznik nr 1)
Jednostki małe
(załącznik nr 5)
Jednostki mikro (załącznik nr 4) Organizacje pozarządowe
(załącznik nr 6)
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
  - wariant kalkulacyjny
  - wariant porównawczy
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
5. Rachunek przepływów pieniężnych
  - metoda bezpośrednia
  - metoda pośrednia
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
  - wariant kalkulacyjny
  - wariant porównawczy
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1. Informacje ogólne
2. Bilans
3. Informacje uzupełniające do bilansu
4. Rachunek zysków i strat
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Informacja dodatkowa

Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2022 r. jednostki powinny podjąć decyzję, do jakiej kategorii, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, chcą i mogą należeć, a także w jakiej postaci będą sporządzały roczne sprawozdanie finansowe.

Jednostki małe mogą sporządzać poszczególne elementy sprawozdania finansowego według załącznika nr 1 lub załącznika nr 5, a jednostki mikro w oparciu o załącznik nr 1 lub załącznik nr 4 albo załącznik nr 5. Dodajmy, iż ustawa o rachunkowości daje możliwość wybiórczego stosowania uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej jednostek mikro i małych. Przykładowo jednostka mikro może sporządzić bilans według załącznika nr 4, a rachunek zysków i strat i informację dodatkową według załącznika nr 1.

Z kolei jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy, mogą sporządzać sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 lub załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki. Co ważne, jednostki te nie mogą - w świetle aktualnych przepisów - przyjąć statusu jednostki mikro, czy też jednostki małej (por. art. 3 ust. 1e pkt 8 ustawy o rachunkowości). Nie mogą one zatem sporządzać sprawozdania finansowego według załącznika nr 4, czy załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości.

Ponadto - w naszej ocenie - jeżeli sprawozdania finansowe jednostek pozarządowych będą podlegały badaniu na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, to takie sprawozdania powinny także obejmować zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Te elementy sprawozdania powinny zostać sporządzone zgodnie z art. 48a ust. 1 pkt 1 i art. 48b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do tej ustawy. Należy bowiem zauważyć, że art. 48a i art. 48b ustawy o rachunkowości nie zawierają zwolnienia ze sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych dla organizacji pozarządowych, jak to ma miejsce w przypadku jednostek mikro (por. art. 48a ust. 3 i art. 48b ust. 4) oraz jednostek małych (por. art. 48a ust. 4 i art. 48b ust. 5).

Co do zasady sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności (por. art. 45 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Do rocznego sprawozdania finansowego jednostki określone w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dołączają sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów. Ponadto sprawozdanie z działalności sporządzają także grupy kapitałowe (por. art. 55 ust. 2a ww. ustawy).

Ustawa o rachunkowości przewiduje dla niektórych jednostek zwolnienie z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności. Na podstawie art. 49 ust. 4 ww. ustawy, sprawozdania tego mogą nie sporządzać jednostki spełniające definicję jednostek mikro, jeśli w informacji dodatkowej lub w informacji uzupełniającej do bilansu przedstawią informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych. Możliwość niesporządzania sprawozdania z działalności mają również jednostki małe na podstawie art. 49 ust. 5 ww. ustawy, pod warunkiem że w informacji dodatkowej przedstawią informacje dotyczące nabycia udziałów własnych. W przypadku gdy jednostka spełniająca definicję jednostki małej lub jednostki mikro sporządzi sprawozdanie z działalności, może nie wykazywać w nim kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostki oraz informacji dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego (por. art. 49 ust. 6 ww. ustawy).

Warto dodać, iż na niektórych jednostkach ciąży wymóg raportowania niefinansowego, zarówno w zakresie raportowania na poziomie jednostkowym (por. art. 49b ustawy o rachunkowości), jak i skonsolidowanym (por. art. 55 ust. 2b-2e ww. ustawy). Obowiązek takiej sprawozdawczości na poziomie jednostkowym dotyczy jednostek wymienionych w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości, będących spółką kapitałową, spółką komandytowo-akcyjną lub taką spółką jawną lub komandytową, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, pod warunkiem że w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekraczają następujące wielkości:

1) 500 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty oraz

2) 85.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.

Jednostki zobowiązane do raportowania niefinansowego mają wybór formy tego raportowania, a mianowicie mogą zamieścić wymagane informacje - w ramach sprawozdania z działalności (jako oświadczenie na temat informacji niefinansowych i wówczas mają zastosowanie zasady jak przy sporządzaniu sprawozdania z działalności) albo mogą sporządzać odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych. W przypadku sporządzenia odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych jednostka ma obowiązek zamieszczenia w sprawozdaniu z działalności informacji o tym fakcie.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.