Facebook
Bilans 2023

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Wykaz powiązań pozycji bilansu z kontami syntetycznymi
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wykaz powiązań pozycji bilansu z kontami syntetycznymi

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 15 (574) z dnia 20.11.2022

W poniższym wykazie uwzględniono powiązania kont syntetycznych z pozycjami bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Aktywa bilansu

Nazwa pozycji Numer i nazwa konta syntetycznego
Saldo Wn Saldo Ma
korygujące aktywa z kolumny 2
1 2 3
A. Aktywa trwałe    
I. Wartości niematerialne i prawne
   
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
02 "Wartości niematerialne i prawne" 07-2 "Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych", 07-5 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości wartości niematerialnych i prawnych"
2. Wartość firmy
02 "Wartości niematerialne i prawne" 07-2 "Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych", 07-5 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości wartości niematerialnych i prawnych"
3. Inne wartości niematerialne i prawne
02 "Wartości niematerialne i prawne" 07-2 "Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych", 07-5 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości wartości niematerialnych i prawnych"
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
24 "Pozostałe rozrachunki", 30 "Rozliczenie zakupu"  
II. Rzeczowe aktywa trwałe
   
1. Środki trwałe
   
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
01 "Środki trwałe" 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych"
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
01 "Środki trwałe" 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych"
  c) urządzenia techniczne i maszyny
01 "Środki trwałe" 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych"
  d) środki transportu
01 "Środki trwałe" 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych"
  e) inne środki trwałe
01 "Środki trwałe" 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych"
2. Środki trwałe w budowie
08 "Środki trwałe w budowie"  
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
24 "Pozostałe rozrachunki", 30 "Rozliczenie zakupu"  
III. Należności długoterminowe
   
1. Od jednostek powiązanych
24 "Pozostałe rozrachunki" 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
24 "Pozostałe rozrachunki" 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
3. Od pozostałych jednostek
24 "Pozostałe rozrachunki" 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
IV. Inwestycje długoterminowe
   
1. Nieruchomości
04 "Inwestycje w nieruchomości i prawa" 07-3 "Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa", 07-6 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji w nieruchomości i prawa"
2. Wartości niematerialne i prawne
04 "Inwestycje w nieruchomości i prawa" 07-3 "Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa", 07-6 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji w nieruchomości i prawa"
3. Długoterminowe aktywa finansowe
   
  a) w jednostkach powiązanych
   
    - udziały lub akcje
03 "Długoterminowe aktywa finansowe" 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"
    - inne papiery wartościowe
03 "Długoterminowe aktywa finansowe" 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"
    - udzielone pożyczki
03 "Długoterminowe aktywa finansowe", 24 "Pozostałe rozrachunki" 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe", 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
    - inne długoterminowe aktywa finansowe
03 "Długoterminowe aktywa finansowe", 13-5 "Inne rachunki bankowe", 24 "Pozostałe rozrachunki" 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
   
    - udziały lub akcje
03 "Długoterminowe aktywa finansowe" 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"
    - inne papiery wartościowe
03 "Długoterminowe aktywa finansowe" 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"
    - udzielone pożyczki
03 "Długoterminowe aktywa finansowe", 24 "Pozostałe rozrachunki" 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe", 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
    - inne długoterminowe aktywa finansowe
03 "Długoterminowe aktywa finansowe", 13-5 "Inne rachunki bankowe", 24 "Pozostałe rozrachunki" 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"
  c) w pozostałych jednostkach
   
    - udziały lub akcje
03 "Długoterminowe aktywa finansowe" 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"
    - inne papiery wartościowe
03 "Długoterminowe aktywa finansowe" 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"
    - udzielone pożyczki
03 "Długoterminowe aktywa finansowe", 24 "Pozostałe rozrachunki" 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe", 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
    - inne długoterminowe aktywa finansowe
03 "Długoterminowe aktywa finansowe", 13-5 "Inne rachunki bankowe", 24 "Pozostałe rozrachunki" 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"
4. Inne inwestycje długoterminowe
03 "Długoterminowe aktywa finansowe" 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
   
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
65-0 "Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego"  
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów", 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe"  
B. Aktywa obrotowe    
I. Zapasy
   
1. Materiały
31 "Materiały i opakowania" 34-1 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów", 34-6 "Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań", 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów"
2. Półprodukty i produkty w toku
60-1 "Półprodukty", 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej" 62-0 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów i półproduktów", 62-1 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów produktów i półproduktów"
3. Produkty gotowe
60-0 "Produkty gotowe", 67-0 "Inwentarz żywy" 62-0 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów i półproduktów", 62-1 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów produktów i półproduktów", 67-1 "Odchylenia od cen ewidencyjnych inwentarza żywego"
4. Towary
33 "Towary" 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów", 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów"
5. Zaliczki na dostawy i usługi
21 "Rozrachunki z dostawcami", 30 "Rozliczenie zakupu"  
II. Należności krótkoterminowe
   
1. Należności od jednostek powiązanych
   
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
20 "Rozrachunki z odbiorcami" 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
    - do 12 miesięcy
20 "Rozrachunki z odbiorcami" 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
    - powyżej 12 miesięcy
20 "Rozrachunki z odbiorcami" 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
  b) inne
24 "Pozostałe rozrachunki", 21 "Rozrachunki z dostawcami" 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitele
   
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
20 "Rozrachunki z odbiorcami" 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
    - do 12 miesięcy
20 "Rozrachunki z odbiorcami" 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
    - powyżej 12 miesięcy
20 "Rozrachunki z odbiorcami" 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
  b) inne
24 "Pozostałe rozrachunki", 21 "Rozrachunki z dostawcami" 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
3. Należności od pozostałych jednostek
   
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
20 "Rozrachunki z odbiorcami" 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
    - do 12 miesięcy
20 "Rozrachunki z odbiorcami" 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
    - powyżej 12 miesięcy
20 "Rozrachunki z odbiorcami" 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
22 "Rozrachunki publicznoprawne"  
  c) inne
23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami", 21 "Rozrachunki z dostawcami", 24 "Pozostałe rozrachunki" 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
  d) dochodzone na drodze sądowej
24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej" 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
III. Inwestycje krótkoterminowe
   
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
 
   
  a) w jednostkach powiązanych
   
    - udziały lub akcje
14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" 14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"
    - inne papiery wartościowe
14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" 14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"
    - udzielone pożyczki
14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe", 24 "Pozostałe rozrachunki" 14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe", 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe", 24 "Pozostałe rozrachunki" 14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"
  b) w pozostałych jednostkach
   
    - udziały lub akcje
14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" 14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"
    - inne papiery wartościowe
14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" 14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"
    - udzielone pożyczki
14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe", 24 "Pozostałe rozrachunki" 14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe", 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"
    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe", 24 "Pozostałe rozrachunki" 14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
   
    - środki pieniężne w kasie i na rachunkach
10 "Kasa", 13-0 "Rachunek bieżący", 13-1 "Rachunek walutowy"  
    - inne środki pieniężne
14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe", 13-5 "Inne rachunki bankowe", 13-9 "Środki pieniężne w drodze"  
    - inne aktywa pieniężne
14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe", 24 "Pozostałe rozrachunki"  
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
14-3 "Inne krótkoterminowe aktywa finansowe" 14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe"
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów", 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe", 22 "Rozrachunki publicznoprawne"  
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
24 "Pozostałe rozrachunki"  
D. Udziały (akcje) własne 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe"  

Pasywa bilansu

Nazwa pozycji Numer i nazwa konta syntetycznego
Saldo Wn Saldo Ma
1 2 3
A. Kapitał (fundusz) własny    
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
  80 "Kapitał (fundusz) podstawowy"
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
  81-1 "Kapitał (fundusz) zapasowy"
    - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  81-1 "Kapitał (fundusz) zapasowy"
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
  81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny"
    - z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny"
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
  81-2 "Kapitał (fundusz) rezerwowy"
    - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  81-2 "Kapitał (fundusz) rezerwowy"
    - na udziały (akcje) własne
  81-2 "Kapitał (fundusz) rezerwowy"
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
82 "Rozliczenie wyniku finansowego" 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"
VI. Zysk (strata) netto
86 "Wynik finansowy" 86 "Wynik finansowy"
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
82 "Rozliczenie wyniku finansowego"  
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
   
I. Rezerwy na zobowiązania
  64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów", 83 "Rezerwy"
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  83-0 "Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego"
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
   
    - długoterminowa
  64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
    - krótkoterminowa
  64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
3. Pozostałe rezerwy
   
    - długoterminowe
  64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów", 83-1 "Pozostałe rezerwy"
    - krótkoterminowe
  64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów", 83-1 "Pozostałe rezerwy", 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
II. Zobowiązania długoterminowe
   
1. Wobec jednostek powiązanych
  24 "Pozostałe rozrachunki", 13 "Rachunki i kredyty bankowe"
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  24 "Pozostałe rozrachunki", 13 "Rachunki i kredyty bankowe"
3. Wobec pozostałych jednostek
   
  a) kredyty i pożyczki
  24 "Pozostałe rozrachunki", 13-4 "Kredyty bankowe"
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  24 "Pozostałe rozrachunki"
  c) inne zobowiązania finansowe
  24 "Pozostałe rozrachunki"
  d) zobowiązania wekslowe
  24 "Pozostałe rozrachunki"
  e) inne
  24 "Pozostałe rozrachunki"
III. Zobowiązania krótkoterminowe
   
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
   
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  21 "Rozrachunki z dostawcami"
    - do 12 miesięcy
  21 "Rozrachunki z dostawcami"
    - powyżej 12 miesięcy
  21 "Rozrachunki z dostawcami"
  b) inne
  24 "Pozostałe rozrachunki", 20 "Rozrachunki z odbiorcami"
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
   
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  21 "Rozrachunki z dostawcami"
    - do 12 miesięcy
  21 "Rozrachunki z dostawcami"
    - powyżej 12 miesięcy
  21 "Rozrachunki z dostawcami"
  b) inne
  24 "Pozostałe rozrachunki", 20 "Rozrachunki z odbiorcami"
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
   
  a) kredyty i pożyczki
  24 "Pozostałe rozrachunki", 13-4 "Kredyty bankowe"
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  24 "Pozostałe rozrachunki"
  c) inne zobowiązania finansowe
  24 "Pozostałe rozrachunki"
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  21 "Rozrachunki z dostawcami"
    - do 12 miesięcy
  21 "Rozrachunki z dostawcami"
    - powyżej 12 miesięcy
  21 "Rozrachunki z dostawcami"
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
  21 "Rozrachunki z dostawcami", 24 "Pozostałe rozrachunki", 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"
  f) zobowiązania wekslowe
  24 "Pozostałe rozrachunki"
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
  22 "Rozrachunki publicznoprawne"
  h) tytułu wynagrodzeń
  23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"
  i) inne
  23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami", 24 "Pozostałe rozrachunki", 20 "Rozrachunki z odbiorcami"
3. Fundusze specjalne
  85 "Fundusze specjalne"
IV. Rozliczenia międzyokresowe
  84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"
1. Ujemna wartość firmy
  84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
   
    - długoterminowe
  84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"
    - krótkoterminowe
  84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.