Facebook
Bilans 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Prezentacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Prezentacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów (akcji) własnych

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 15 (574) z dnia 20.11.2022
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

W pozycji C. "Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy" należy wykazać zadeklarowane, lecz niewniesione na dzień bilansowy wkłady kapitałowe - rzeczowe i finansowe w spółkach kapitałowych (z o.o. i akcyjnych) oraz spółkach osobowych.

W świetle art. 36 ust. 2aa ustawy o rachunkowości zadeklarowane lecz niewniesione wkłady kapitałowe prostej spółki akcyjnej ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Przykład

Spółka z o.o. powstała pod koniec 2022 r. Do dnia bilansowego wspólnicy spółki nie wnieśli wszystkich wkładów. Kapitał zakładowy w jego wartości nominalnej zarejestrowanej w KRS w wysokości: 20.000 zł spółka ujęła w księgach rachunkowych, zapisem:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
- Ma konto 80 "Kapitał (fundusz) podstawowy".

Kwotę kapitału ujętą na koncie 80 spółka zaprezentuje w pasywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w pozycji A.I. "Kapitał (fundusz) podstawowy", natomiast zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe spółka ujmie w aktywach bilansu, jako należne wpłaty na kapitał podstawowy tj. w pozycji C. "Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy".

Wkłady pieniężne na poczet kapitału księguje się na uznanie konta 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki ze wspólnikiem), w korespondencji z kontem 13-0 "Rachunek bieżący" lub 10 "Kasa". Do momentu wpisu spółki do KRS konto 24 zostaje nierozliczone i stanowi zobowiązanie wobec wspólników. Dopiero pod datą wpisu spółki z o.o. do KRS w księgach rachunkowych ujmuje się nominalną wartość udziałów tworzących zarejestrowany kapitał zakładowy tej spółki.

Zwracamy uwagę, że spółka z o.o. może być założona w trybie tradycyjnym, tj. poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego i złożenie wniosku o wpis, lub w trybie S24, tj. poprzez zawarcie umowy przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawiązanie spółki i złożenie wniosku do KRS w trybie S24 odbywa się za pośrednictwem systemu udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/s24. Jak wynika z treści art. 158 § 11 K.s.h., w przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Przy czym pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru. Natomiast w sytuacji gdy umowa spółki z o.o. zawierana jest tradycyjnie, to przed złożeniem wniosku o rejestrację wszystkie wkłady powinny być w dyspozycji zarządu spółki. Do zgłoszenia spółki do KRS należy bowiem załączyć m.in. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione przez wszystkich wspólników (art. 167 § 1 pkt 2 K.s.h.). Co istotne, wkłady powinny być wniesione w całości w takim terminie od momentu podpisania umowy spółki, aby zawiązanie spółki mogło być zgłoszone do KRS przed upływem pół roku od dnia zawarcia jej umowy.

W księgach rachunkowych spółki z o.o. zakładanej w trybie tradycyjnym wskazane jest więc dokonać najpierw zapisów dotyczących wniesienia wkładów, a dopiero później utworzenia kapitału zakładowego. Z kolei w przypadku spółki z o.o., której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, w pierwszej kolejności może nastąpić zapis dotyczący utworzenia kapitału zakładowego, a dopiero później wniesienia wkładów. W tym bowiem przypadku pokrycie kapitału zakładowego może nastąpić w terminie siedmiu dni od dnia wpisu spółki do rejestru. Jeżeli do dnia bilansowego zadeklarowane wkłady na pokrycie udziału w kapitale zakładowym nie zostały wniesione przez wspólników, to pozostające w księgach saldo Wn konta 24 wykazuje się zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jako należne wkłady na poczet kapitału i prezentuje w aktywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 w pozycji C. "Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy".

W tej pozycji wykazuje się również przewyższającą zysk kwotę zaliczek pobranych w ciągu roku przez wspólników spółek osobowych.

Zaliczki na poczet zysku wypłacane wspólnikom spółek osobowych ujmuje się w księgach rachunkowych po stronie Wn konta 24 "Pozostałe rozrachunki", w korespondencji ze stroną Ma konta 13-0 "Rachunek bieżący" lub 10 "Kasa". Zaliczki na poczet zysku wypłacane wspólnikom są neutralne podatkowo. Kwoty pobrane przez wspólników spółki osobowej w trakcie roku mogą pozostawać na dzień bilansowy na koncie rozrachunkowym lub podlegać przeksięgowaniu na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", do wysokości zysku brutto. Dokonuje się tego zapisem po stronie Wn konta 82, w korespondencji ze stroną Ma konta 24.

Kwotę wypłaconych wspólnikom zaliczek na poczet zysku wykazuje się w bilansie sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w pasywach, ze znakiem minus w pozycji A.VII. "Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)". W sytuacji gdy wypłacone w ciągu roku zaliczki na poczet zysku są większe niż wypracowany przez spółkę zysk, kwotę przewyższającą zysk wykazuje się w aktywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w pozycji C. "Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy". Co istotne, pobrane zaliczkowo kwoty przekraczające wielkość wypracowanego przez spółkę zysku brutto traktuje się jak należne wkłady na kapitał podstawowy, ale dopiero wówczas, gdy nie znajdą pokrycia w środkach pieniężnych, stanowiących zobowiązanie spółki wobec wspólników z innych tytułów.

Udziały (akcje) własne

W pozycji D. "Udziały (akcje) własne" wykazuje się akcje własne posiadane na dzień bilansowy przez spółkę akcyjną (art. 362 i 363 § 6 K.s.h.) lub spółkę komandytowo-akcyjną oraz udziały własne posiadane przez spółkę z o.o. (art. 200 § 1 i 3 K.s.h.), według cen ich nabycia (por. art. 28 ust. 1 pkt 9a ustawy o rachunkowości). Są to przejściowo ujęte w księgach rachunkowych - na koncie 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" - akcje lub udziały własne przewidziane do zbycia lub umorzenia w ciągu roku od dnia bilansowego. Analogicznie jak udziały (akcje) własne traktuje się - w świetle art. 362 § 4 K.s.h. - akcje lub udziały jednostki dominującej posiadane przez jednostkę zależną.

Przykład

W 2022 r. spółka z o.o. wykupiła za wynagrodzeniem (w celu ich umorzenia lub odsprzedaży) udziały należące do jednego ze wspólników (po cenie nabycia uzgodnionej ze wspólnikiem). Do dnia bilansowego, tj. 31 grudnia 2022 r., udziały te nie zostały umorzone.

W księgach rachunkowych 2022 r. spółka dokonała następujących zapisów:

1. PK - nabycie udziałów własnych: 100.000 zł

- Wn konto 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe",
- Ma konto 24-3 "Rozrachunki z udziałowcami" (w analityce: Konto imienne wspólnika).

2. WB - wypłata należnego wynagrodzenia wspólnikowi: 100.000 zł

- Wn konto 24-3 "Rozrachunki z udziałowcami" (w analityce: Konto imienne wspólnika),
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Na koniec roku obrotowego w księgach rachunkowych pozostało saldo Wn konta 14 w wysokości: 100.000 zł. Saldo to przedstawia udziały własne spółki nabyte w celu ich umorzenia lub odsprzedaży. Udziały te jednostka ujmie w aktywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji D. "Udziały (akcje) własne".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.