Facebook
Bilans 2023

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Wpływ wypłaty zaliczek na poczet dywidendy na zestawienie zmian ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wpływ wypłaty zaliczek na poczet dywidendy na zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023

Za 2021 r. nasza spółka z o.o. wypracowała zysk. Część tego zysku wypłaciliśmy w trakcie 2021 r. w formie zaliczek. Czy sporządzając zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2022 r. w pozycji 5. "Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu" powinniśmy wykazać kwotę całego zysku wypracowanego za 2021 r., a w zmniejszeniach - kwotę wypłaconą w formie zaliczek? Czy może w pozycji tej należy wykazać zysk pomniejszony o wypłacone zaliczki?

W zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzonym za 2022 r., co do zasady, w pozycji 5. "Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu" (w kolumnie dotyczącej 2022 r.) należy wykazać sumę pozycji 5.7. "Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu" i pozycji 6. "Wynik netto" za poprzedni rok obrotowy (tu: 2021 r.).

Stosownie do art. 194 K.s.h., umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W świetle art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości, wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uznaje się za podział wyniku finansowego netto jednostki w ciągu roku obrotowego.

W księgach rachunkowych wypłaconą zaliczkę na poczet dywidendy ujmuje się na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", w korespondencji z kontem rozrachunków z udziałowcami. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy opodatkowana jest według tych samych zasad, co wypłata samej dywidendy.

Ewidencja księgowa operacji związanych z wypłatą zaliczki na poczet dywidendy

1. PK - zaliczka na poczet dywidendy (kwota łączna):

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego),
- Ma konto 24-3 "Rozrachunki z udziałowcami".

2. PK - zarachowanie zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy zaliczkowej:

- Wn konto 24-3 "Rozrachunki z udziałowcami",
- Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".

3. WB - wypłata zaliczki na poczet dywidendy w kwocie netto po potrąceniu podatku:

- Wn konto 24-3 "Rozrachunki z udziałowcami",
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Pozostające na dzień bilansowy saldo Wn konta 82, które wyraża stan uchwalonych i wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, wykazuje się w pozycji A.VII. "Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)" bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Dane zawarte w pasywach bilansu w części A. "Kapitał (fundusz) własny" uszczegóławia zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Ten element sprawozdania finansowego dostarcza użytkownikom sprawozdań finansowych informacji o strukturze kapitału jednostki i jego zmianach, jakie miały miejsce w trakcie roku obrotowego oraz roku poprzedzającego ten rok obrotowy. Co do zasady pozycje zestawienia - stan na początek okresu, np. 2022 r. - powinny odpowiadać danym wynikającym z zestawienia za poprzedni rok obrotowy, np. 2021 r. Przy czym pozycja 5. "Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu" (w kolumnie dotyczącej roku obrotowego) stanowi sumę pozycji 5.7. "Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu" i pozycji 6. "Wynik netto" za poprzedni rok obrotowy. Oznacza to, że pytająca spółka w pozycji 5 zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym w kolumnie dotyczącej roku obrotowego (tu: 2022 r.) wykaże zysk za rok ubiegły (tu: 2021 r.) pomniejszony o wypłacone zaliczki na poczet dywidendy.

Przykład

I. Założenia:

 1. Kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi: 1.000.000 zł.
 2. W maju 2022 r. zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki za 2021 r., które wykazywało zysk w wysokości: 2.000.000 zł. Zgodnie z uchwałą wspólników, podjętą w maju 2022 r., zysk w całości przeznaczono do wypłaty w formie dywidendy.
 3. W trakcie 2021 r. spółka wypłaciła wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanego zysku za 2021 r., w wysokości: 800.000 zł. Od wypłaconej zaliczki spółka potrąciła 19% zryczałtowany podatek dochodowy w kwocie: 800.000 zł × 19% = 152.000 zł.
 4. Po uwzględnieniu zaliczek wypłaconych na poczet dywidendy w trakcie 2021 r., do wypłaty wspólnikom pozostała kwota: 2.000.000 zł - 800.000 zł = 1.200.000 zł.
 5. Od wypłaconej dywidendy spółka potrąciła 19% zryczałtowany podatek dochodowy w łącznej kwocie: 1.200.000 zł × 19% = 228.000 zł.
 6. Za 2022 r. spółka osiągnęła zysk w kwocie: 950.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2021 r.
1. PK - zaliczka na poczet dywidendy 800.000 zł 82 24-3
2. PK - potrącenie zryczałtowanego podatku dochodowego w łącznej kwocie: 800.000 zł × 19% =  152.000 zł 24-3 22-3
3. WB - wypłata zaliczki na poczet dywidendy 648.000 zł 24-3 13-0
B. Zapisy w księgach 2022 r.
1. PK - przeksięgowanie wyniku finansowego za 2021 r. (zysk) 2.000.000 zł 86 82
2. PK - podział wyniku finansowego za 2021 r. (kwota zysku pomniejszona o wypłaconą zaliczkę na poczet dywidendy) 1.200.000 zł 82 24-3
3. PK - potrącenie zryczałtowanego podatku dochodowego: 1.200.000 zł × 19% =  228.000 zł 24-3 22-3
4. WB - wypłata dywidendy pomniejszonej o potrącony zryczałtowany podatek: 1.200.000 zł - 228.000 zł =  972.000 zł 24-3 13-0

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 2021 r.

Wpływ wypłaty zaliczek na poczet dywidendy na zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

B. Zapisy w księgach 2022 r.

Wpływ wypłaty zaliczek na poczet dywidendy na zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

IV. Kapitał własny wykazywany w bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2022 r.:

Pozycja Wyszczególnienie Stan na
31 grudnia 2021 r.
(w złotych)
Stan na
31 grudnia 2022 r.
(w złotych)
A. Kapitał (fundusz) własny 2.200.000 1.950.000
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1.000.000 1.000.000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 0 0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0
VI. Zysk (strata) netto 2.000.000 950.000
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) (-) 800.000 0

V. Fragment zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2022 r.:

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2021 r. (w złotych) Dane za 2022 r. (w złotych)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1.000.000 2.200.000
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1.000.000 2.200.000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1.000.000 1.000.000
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1.000.000 1.000.000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 1.200.000
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 1.200.000
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0 1.200.000
  a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0 1.200.000
     - wypłata dywidendy za 2021 r.   1.200.000
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
6. Wynik netto 1.200.000 950.000
  a) zysk netto 2.000.000 950.000
  b) strata netto 0 0
  c) odpisy z zysku 800.000 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2.200.000 1.950.000
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.