Urlopy wypoczynkowe
Prawa pracownika i obowiązki pracodawcy

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Urlopy wypoczynkowe  »  Pozostałe zagadnienia  »   Dodatkowe urlopy wypoczynkowe
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dodatkowe urlopy wypoczynkowe

Dodatek do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019

Niektórzy pracownicy są uprawnieni na podstawie różnych tytułów prawnych do urlopów dodatkowych albo do urlopów w zwiększonym wymiarze m.in. z powodu stanu ich zdrowia (np. niepełnosprawni, inwalidzi wojenni), czy uprzedniej działalności (np. weterani, kombatanci, ofiary represji). Dodatkowe urlopy wypoczynkowe przewidują także przepisy obejmujące określone grupy zawodowe lub pracowników danego podmiotu, w tym np.:

 • pracowników socjalnych (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),
   
 • prokuratorów (ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze - Dz. U. z 2019 r. poz. 740),
   
 • pracowników NIK (ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli - Dz. U. z 2019 r. poz. 489),
   
 • urzędników służby cywilnej (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej - Dz. U. z 2018 r. poz. 1559),
   
 • a także żołnierzy, strażaków, policjantów, funkcjonariuszy służby więziennej czy nauczycieli i nauczycieli akademickich.

Ogół pracowników posiadających prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w związku ze szczególnym statusem przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

Tytuł Prawo, wymiar, zasady udzielania Podstawa prawna
Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym Pracownikowi z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop dodatkowy nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów, chyba że jest on niższy niż 10 dni roboczych; wówczas zamiast niego przysługuje urlop z tytułu niepełnosprawności.
Pracownik nabywa prawo do pierwszego dodatkowego urlopu po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności.
Przez dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy rozumieć dzień posiedzenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Uprawnienie do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa w pełnym wymiarze 10 dni z dołu. Natomiast urlop kolejny z góry, każdego pierwszego dnia roku albo pierwszego dnia zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Kolejny urlop stosownie do okresu pracy podlega proporcjonalnemu obniżaniu jak "zwykły" urlop wypoczynkowy.
Art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).
Kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych Pozostającym w zatrudnieniu kombatantom oraz osobom, których działalność jest uznana za równorzędną z działalnością kombatancką, a także osobom, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego zwiększa się przysługujący im urlop wypoczynkowy o 10 dni roboczych. Zwiększenie to nie przysługuje, jeżeli osoby te korzystają z urlopu w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych w ciągu roku. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień jest zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Art. 10 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276).
Inwalidzi wojenni Inwalidzie wojennemu pozostającemu w zatrudnieniu zwiększa się przysługujący mu urlop wypoczynkowy o 10 dni roboczych. Zwiększenie to nie przysługuje jednak inwalidzie wojennemu korzystającemu z urlopu w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych w ciągu roku. Art. 19 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 ze zm.).
Weterani Weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu, pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Urlop dodatkowy nie przysługuje, jeżeli weteran lub weteran-poszkodowany posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu powstaje z dniem stania się ostateczną decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu weterana lub weterana poszkodowanego, przy czym jego realizacja może nastąpić nie wcześniej niż z dniem przedstawienia pracodawcy tej decyzji.
Przez weterana należy rozumieć weterana działań poza granicami państwa, który brał udział, na podstawie skierowania, w działaniach w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych BOR i Służby Ochrony Państwa lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni, a ponadto w ramach grupy ratowniczej PSP, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.
Weteranem poszkodowanym jest natomiast osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.
Art. 35 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 ze zm.).

Przykład

Zatrudniony od kilku lat na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy pracownik, przedłożył orzeczenie o zaliczeniu go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na okres 3 lat. Przez dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy rozumieć dzień posiedzenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, co w tym przypadku miało miejsce 20 marca 2019 r.

Uprawnienie do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze 10 dni pracownik nabędzie po przepracowaniu roku po wymienionym dniu, czyli 21 marca 2020 r. W dniu 1 stycznia 2021 r. uzyska natomiast prawo do urlopu tzw. kolejnego dodatkowego, także w wymiarze 10 dni.


W literaturze przedmiotu nie ma zgody co do tego jak obliczać dodatkowy urlop w razie zatrudnienia na ułamek etatu. Część autorów, w tym GIP (pismo z 10 kwietnia 2015 r., znak GNP-364-023-28-1/15), jest zdania, że urlop proporcjonalny należy ustalać osobno dla urlopu kodeksowego oraz dodatkowego, a następnie - po zaokrągleniu - zsumować. Zdaniem pozostałych ekspertów proporcję należy ustalić od sumy obydwu urlopów.

Przykład

Pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym, zatrudniony na 3/4 etatu korzysta z prawa do dodatkowego urlopu. GIP prezentuje stanowisko, że przysługuje mu 28 dni urlopu (3/4 etatu x 26 dni = 19,5 dnia, a po zaokrągleniu 20 dni; 3/4 etatu x 10 dni = 7,5 dnia, po zaokrągleniu 8 dni; 20 dni + 8 dni = 28 dni). Według drugiego stanowiska za cały rok pracy pracownikowi przysługuje 27 dni urlopu [3/4 etatu x (26 dni + 10 dni)].


Uprawnienia nabyte nie podlegają redukcji nawet na wypadek poprawy stanu zdrowia i utraty stopnia niepełnosprawności uprawniającego do dodatkowego urlopu w trakcie danego roku.

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze, od kilku lat legitymujący się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w dniu 1 stycznia br. kolejny raz nabył prawo do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Następnie w marcu 2019 r., w drodze rozpatrzenia kolejnego wniosku, przyznano mu lekki stopień niepełnosprawności. Z urlopu dodatkowego w 2019 r. pracownik jeszcze nie korzystał.

Prawo do urlopu dodatkowego pracownik nabył w dniu 1 stycznia br. i należy go pracownikowi w tym roku udzielić. W przyszłym roku nie nabędzie prawa do urlopu z tytułu niepełnosprawności, bowiem utracił status osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.