Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Inne zagadnienia  »   Wszystko o autozapisie do PPK w 2023 r.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wszystko o autozapisie do PPK w 2023 r.

Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023
Kinga Romas

W 2023 r. będzie miał miejsce po raz pierwszy od wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych tzw. ponowny autozapis do PPK. Na czym polega ten mechanizm? Czy obejmie wszystkich pracowników? Jakich formalności i w jakim terminie musi dopełnić podmiot zatrudniający?

Autozapis, czyli...?

Pracodawca nie musi uzyskiwać zgody pracownika, aby zapisać go do PPK. W pracowniczych planach kapitałowych obowiązuje mechanizm tzw. automatycznego zapisu do programu. Oznacza to, że każda osoba zatrudniona w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK (patrz ramka - Osoby zatrudnione...) podlega automatycznemu zapisowi do programu. Jeśli nie chce zostać jego uczestnikiem, wówczas musi złożyć deklarację dotyczącą rezygnacji z uczestnictwa. Ta procedura ma zastosowanie w odniesieniu do osób w wieku od 18 do 55 lat. W przypadku pracowników, którzy ukończyli 55. rok życia, zapis do PPK jest dokonywany na ich wniosek o przystąpienie do programu. Do PPK nie mogą dołączyć osoby, które ukończyły 70. rok życia.

Osoby zatrudnione w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK to:

a) pracownicy, o których mowa w art. 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla określonych w art. 11b ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1309) oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 K.p.,
b) osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 K.p.,
c) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138art. 180 Prawa spółdzielczego (Dz. U. z 2021 r. poz. 648),
d) osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
e) osoby wskazane w punktach a)-d) przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
f) członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji

podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.).

Ponowny autozapis

Złożona przez pracownika deklaracja dotycząca rezygnacji z uczestnictwa w PPK nie jest bezterminowa. Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, czyli po raz pierwszy do 28 lutego 2023 r., ważność takiej deklaracji wygaśnie. Co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, czyli po raz pierwszy od 1 kwietnia 2023 r., podmiot zatrudniający będzie dokonywał wpłat za tę osobę, chyba że ponownie zrezygnuje ona z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji.

Termin 28 lutego 2023 r. ma zastosowanie do wszystkich dotychczas złożonych deklaracji, niezależnie od terminu, kiedy tego dokonano. Bez znaczenia jest tutaj też kwestia, kiedy pracownicze plany kapitałowe zostały wdrożone w danym zakładzie.

Osoby objęte zapisem

Ponowny autozapis dotyczy osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Nie ma przy tym znaczenia, czy deklarację złożyły przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, czy zrezygnowały z programu w trakcie oszczędzania. W przypadku osób zatrudnionych, które jeszcze przed zapisaniem do PPK zrezygnowały z udziału, naliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK musi zostać poprzedzone niezwłocznym zawarciem tej umowy o prowadzenie PPK (przykład 1). Z wyjaśnień Polskiego Funduszu Rozwoju zamieszczonych na stronie internetowej www.mojeppk.pl wynika, że: "(...) »niezwłocznie« nie oznacza »natychmiast«. W orzecznictwie przyjmuje się, że »niezwłocznie« oznacza realny termin, uwzględniający okoliczności miejsca i czasu (...). Jeżeli pracodawca nie zawrze umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika przed wypłatą wynagrodzenia 1 marca 2023 r., gdyż nie będzie to w jego przypadku realny termin na zawarcie tej umowy, to od wypłaconego w tym dniu wynagrodzenia nie obliczy i nie pobierze wpłat do PPK. Umowę o prowadzenie PPK ma obowiązek zawrzeć bez zbędnej zwłoki. Dopiero od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu tej umowy obliczy i pobierze wpłaty do PPK. Należy zwrócić uwagę, że pracodawca powinien móc wykazać wykonanie ciążącego na nim obowiązku »niezwłocznego« zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

W przypadku gdy pracodawca nie zdąży zawrzeć umowy o prowadzenie PPK przed wypłatą wynagrodzenia 1 marca 2023 r. i wypłaca wynagrodzenie tylko raz w miesiącu, to pierwsze wpłaty do PPK obliczy i pobierze z wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w kwietniu 2023 r. - będzie miał czas na przekazanie tych wpłat do instytucji finansowej od dnia ich obliczenia i pobrania do 15 maja 2023 r.".

Wszystkie dotychczas złożone deklaracje w sprawie rezygnacji z uczestnictwa w PPK czy odprowadzania wpłat są wiążące dla podmiotu zatrudniającego do końca lutego 2023 r. (przykłady 2 i 3).

Autozapis nie dotyczy osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia. Pracodawca będzie mógł zapisać do PPK albo wznowić za te osoby naliczanie wpłat do PPK wyłącznie na ich wniosek złożony do ostatniego dnia lutego 2023 r. (przykład 4). Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat, nie będą mogły zostać uczestnikami programu (przykład 5).

Przykład 1

Pracownik (w wieku 32 lat) nie został uczestnikiem PPK, gdyż przed zawarciem dla niego umowy o prowadzenie PPK złożył pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Jeśli pracownik ten nie złoży kolejnej deklaracji o rezygnacji, wówczas pracodawca od 1 kwietnia 2023 r. będzie dokonywał za niego wpłat do PPK. Z tym że, aby było to możliwe, pracodawca jeszcze w marcu 2023 r. będzie musiał zawrzeć dla niego umowę o prowadzenie PPK (chyba że przed zawarciem tej umowy pracownik ponownie złoży deklarację o rezygnacji).


Przykład 2

Pracownik (w wieku 42 lat) pod koniec stycznia 2023 r. złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Rezygnacja ta obowiązuje tylko do 28 lutego 2023 r.

W takiej sytuacji podmiot zatrudniający musi w lutym 2023 r. przedstawić pracownikowi informację o wznowieniu od 1 kwietnia 2023 r. dokonywania wpłat do PPK.


Przykład 3

Pracodawca uruchomił swoją działalność w 2022 r. Z początkiem maja 2022 r. zawarł umowę o prowadzenie PPK dla zatrudnionych u siebie pracowników. Czterech z nich (w wieku do 55 lat) złożyło deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Deklaracje te będą wiązać podmiot zatrudniający tylko do końca lutego 2023 r. W praktyce oznacza to, że pracodawca począwszy od marca 2023 r. będzie musiał zapisać te osoby do PPK. Z obowiązku tego będzie zwolniony, jeżeli złożą mu deklaracje o rezygnacji.


Przykład 4

Pracownik złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Miało to miejsce w 2021 r. na etapie wdrażania PPK w zakładzie pracy. W grudniu 2022 r. ukończył 55 lat. Jego pracodawca do końca lutego 2023 r. ma obowiązek poinformować go o ponownym autozapisie. Musi jednak wskazać, że w jego przypadku wpłat do PPK w ramach ponownego autozapisu będzie dokonywać tylko na jego wniosek. W przypadku złożenia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK przez tego pracownika, pracodawca zawrze w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK, a wpłaty do PPK zacznie obliczać i pobierać, poczynając od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu tej umowy.


Przykład 5

Uczestnik PPK w styczniu 2022 r. złożył deklarację o rezygnacji z odprowadzania wpłat do PPK. W styczniu 2023 r. osoba ta ukończyła 70 lat i nadal pozostaje w zatrudnieniu. W tym przypadku pracodawca nie będzie wznawiał dla niego wpłat do PPK.

Decyzja pracownika

Osoba zatrudniona po uzyskaniu informacji o ponownym autozapisie (patrz ramka - Treść informacji...), jeżeli nadal nie będzie chciała oszczędzać w PPK, będzie musiała złożyć deklarację o rezygnacji. Dokonać tego będzie mogła od dnia 1 marca 2023 r.

Deklarację dotyczącą rezygnacji należy złożyć w formie pisemnej. W myśl art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) do zachowania pisemnej formy czynności prawnej potrzebne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go podpisem elektronicznym.

Treść informacji przekazywanej osobom zatrudnionym w związku z ponownym autozapisem do PPK

Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK

W związku ze złożeniem przez Pana/Panią deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, informuję, że od 1 kwietnia 2023 roku będą dokonywane wpłaty do PPK na Pana/Pani rachunek PPK, chyba że ponownie złoży Pan/Pani deklarację o rezygnacji z ich dokonywania. Jeżeli przed 1 kwietnia 2023 roku ukończy Pan/Pani 55. rok życia, wpłaty do PPK będą dokonywane na Pana/Pani rachunek od 1 kwietnia 2023 roku wyłącznie na Pana/Pani wniosek złożony do ostatniego dnia lutego.

Naliczenie, pobranie i odprowadzenie wpłat

Pracodawca będzie zobowiązany od 1 kwietnia 2023 r. dokonywać wpłat do PPK za osoby, które wcześniej zrezygnowały z PPK, chyba że do tego dnia złożą deklarację w zakresie rezygnacji. W przypadku osób zatrudnionych, dla których wcześniej - w związku z tym, że złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK - nie została zawarta umowa o prowadzenie PPK, dokonanie wpłat musi być poprzedzone zawarciem umowy o prowadzenie PPK.

Pracodawca przekaże wpłaty do instytucji finansowej pomiędzy 1 a 17 kwietnia 2023 r. (przesunięcie terminu odbędzie się z uwagi na fakt, że 15 kwietnia 2023 r. wypada w sobotę). Natomiast w sytuacji, kiedy przed przekazaniem wpłat do instytucji finansowej pracownik złoży rezygnację z oszczędzania w programie, pracodawca będzie musiał dokonać korekty naliczonych składek, a składka pracownika zostanie zwrócona.

Obowiązki podmiotu zatrudniającego w związku z ponownym autozapisem do PPK

Należy:

a) w terminie do końca lutego 2023 r. poinformować pracowników o ponownym autozapisie - dotyczy to osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
b) w marcu 2023 r. zebrać od pracowników deklarację o ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
c) w marcu 2023 r. obliczyć i pobrać wpłaty do PPK za te osoby, które nie złożyły deklaracji o ponownej rezygnacji,
d) zawrzeć umowy o prowadzenie PPK dla osób, które przed ponownym autozapisem nie były uczestnikami PPK,
e) poinformować podmiot zarządzający instytucją finansową prowadzącą PPK o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestników PPK - nie dotyczy to osób, które przed ponownym autozapisem nie były uczestnikami PPK,
f) do 17 kwietnia 2023 r. dokonać wpłat do PPK za osoby, które w ramach autozapisu przystąpiły do PPK.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.