Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Inne zagadnienia  »   Zasady umieszczania reklam
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasady umieszczania reklam

Gazeta Podatkowa nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017
Kinga Romas

Panujący w naszym kraju chaos reklamowy uporządkowała tzw. ustawa o ochronie krajobrazu. Dzięki niej gminy mogły precyzyjnie określić, jakie reklamy i gdzie można umieszczać. Co ważne, część gmin zdecydowała się na wprowadzenie opłaty reklamowej od wzniesionych czy zainstalowanych tablic i urządzeń reklamowych.

Obecnie jest wiele możliwości przeprowadzania działań reklamowych oraz promocji firmy i jej produktów. Jednakże decydując się na podjęcie działań w tym zakresie, należy pamiętać o konieczności przestrzegania określonych zasad.

Zakaz zasłaniania okien

Budynek mieszkalny wielorodzinny powinien być użytkowany w sposób zapewniający nieograniczanie oświetlenia dziennego mieszkań. Na budynku takim mogą być instalowane urządzenia i nośniki reklamowe, o ile nie ograniczają oświetlenia dziennego mieszkania. Zasady tej nie stosuje się w przypadku wykonywania robót budowlanych dotyczących elewacji tego budynku.

Zatem nie jest możliwe montowanie bannerów reklamowych w taki sposób, który ograniczałby dopływ światła do pomieszczeń mieszkalnych.

Reklama w pasie drogowym

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym wiąże się z koniecznością uzyskania zgody na jego zajęcie. Wydaje je zarządca drogi.

Za zajęcie pasa drogowego należy wnieść opłatę. Ustalana jest ona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Opłata ulega zwiększeniu o tzw. opłatę reklamową.


Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi, w drodze decyzji administracyjnej, wymierza karę pieniężną w wysokości 10-krotności należnej opłaty.

Reklamy led

Aby uchronić kierowców przed oślepiającymi reklamami led umieszczanymi przy drodze, ustawodawca postanowił uregulować zasady ich zamieszczania. Widoczna z jezdni przez kierującego pojazdem reklama emitująca światło, umieszczona w pasie drogowym lub w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), musi spełniać szereg wymagań. W przypadku reklam umożliwiających bieżącą zmianę informacji wizualnej:

 • niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów,
   
 • niedopuszczalne jest stosowanie efektów wizualnych i przerw pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami,
   
 • minimalny czas prezentacji informacji wizualnej musi być dłuższy niż 10 sekund.

Wyjątek stanowią świetlne szyldy na budynkach. Nie trzeba stosować do nich opisanych zasad, jeżeli pole powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na danej tablicy lub urządzeniu reklamowym emitującym światło jest mniejsze niż 2 m2, a najdłuższy bok nie będzie dłuższy niż 3 m.

Reklama na samochodzie

Często reklamy są umieszczane na firmowych pojazdach. Obowiązujące przepisy nie regulują wprawdzie w żaden sposób tego rodzaju praktyki, to jednak należy pamiętać o kilku zasadach. Niedopuszczalne jest zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne oraz ozdabianie tablic rejestracyjnych czy umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic. Umieszczona reklama nie może także powodować niestabilności pojazdu oraz prowadzić do przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu. Ponadto zabronione jest umieszczanie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany.

Opłata reklamowa

Opłata reklamowa pobierana jest od:

 • właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
   
 • użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
   
 • posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
   
 • posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
   
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
    
  • jest bez tytułu prawnego

jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe.

O tym, czy na terenie danej gminy obowiązuje opłata reklamowa, decydują same gminy, podejmując w tym zakresie uchwałę określającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Opłata reklamowa nie może być pobierana, jeżeli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe:

 • nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie,
   
 • stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
   
 • są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa,
   
 • służą wyłącznie do upowszechniania informacji:
   
  • trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,
    
  • o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

Maksymalne stawki opłaty reklamowej w 2017 r.
Opłata stała Opłata zmienna
2,45 zł dziennie

0,20 zł za m2

pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60