Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Inne zagadnienia  »   Postępowanie z produktem uznanym za niebezpieczny
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Postępowanie z produktem uznanym za niebezpieczny

Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Kinga Romas

W zakresie obowiązków producenta leży zagwarantowanie, aby jego produkty spełniały wymogi bezpieczeństwa. Producent jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez wadę w jego produkcie. Dodatkowo również dystrybutor powinien zrobić wszystko, aby wyeliminować ryzyko jakichkolwiek zagrożeń. Zatem zarówno producent, jak i dystrybutor muszą zadbać, aby wytwarzane i dostarczane przez nich wyroby były bezpieczne, a konsument miał o nich kompleksową informację.

Kiedy produkt jest bezpieczny?

Produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Dokonując oceny bezpieczeństwa produktu należy uwzględniać:

1) cechy produktu, w tym jego skład, opakowanie, instrukcję montażu i uruchomienia, a także biorąc pod uwagę rodzaj produktu - instrukcję instalacji i konserwacji,

2) oddziaływanie na inne produkty, jeżeli można w sposób uzasadniony przewidzieć, że będzie używany łącznie z innymi produktami,

3) wygląd, jego oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania i postępowania z produktem zużytym oraz wszelkie inne udostępniane konsumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu,

4) kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z używaniem produktu. Chodzi tu w szczególności o dzieci i osoby starsze.

Natomiast, jeżeli produkt nie spełnia tych wymagań, wówczas nie jest produktem bezpiecznym.

Działania i informowanie

Producenci i dystrybutorzy, w zakresie prowadzonej działalności zobowiązani są współpracować z organem nadzoru i wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej w celu uniknięcia lub eliminacji zagrożeń stwarzanych przez produkty przez nich dostarczane lub udostępniane.

Każdy z nich w sytuacji, gdy uzyska informację, że wprowadzony przez nich na rynek produkt nie jest bezpieczny, zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru. Powiadomienie takie musi zawierać:

 • opis zagrożenia stwarzanego przez produkt,
   
 • informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów,
   
 • informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem.

W zgłoszeniu należy również poinformować o zakresie działań, jakie zostały podjęte w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z produktem.

Działania UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczyna postępowanie administracyjne po otrzymaniu informacji od Inspekcji Handlowej. Podstawą do podjęcia działań są również sygnały pochodzące z innych źródeł, np. od konsumentów.

Jeżeli w toku podjętych działań Prezes UOKiK stwierdzi, że produkt stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników, wówczas może w drodze decyzji nałożyć na jego producenta lub dystrybutora określone obowiązki, m.in. zakazać wprowadzania produktu na rynek. Może również nakazać:

 • oznakowanie produktu ostrzeżeniami o zagrożeniach, jakie powoduje,
   
 • ostrzeżenie konsumentów, np. przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie,
   
 • wyeliminowanie zagrożenia,
   
 • wycofanie produktu z rynku,
   
 • wycofanie produktu od konsumentów.

Podjęcie decyzji o wycofaniu produktu oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał go odkupić od użytkowników za cenę, po jakiej go kupili, bez względu na stopień zniszczenia. W takiej sytuacji każdy konsument posiadający dowód zakupu może wystąpić z takim roszczeniem do dystrybutora, u którego wyrób zakupił, a w przypadku, gdy takiego dowodu nie posiada - bezpośrednio do producenta.

Dodatkowo produkty uznane przez Prezesa UOKiK za niespełniające wymagań bezpieczeństwa są wpisywane do Rejestru Produktów Niebezpiecznych. Ponadto na przedsiębiorcę, który wprowadzi takie produkty na rynek, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 100 tys. zł.

Producent to:

a) przedsiębiorca prowadzący w Unii Europejskiej lub na terytorium państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym działalność polegającą na wytwarzaniu produktu oraz każda inna osoba, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie, a także osoba, która naprawia lub regeneruje produkt,
b) przedstawiciel wytwórcy, a jeżeli wytwórca nie wyznaczył przedstawiciela - importer produktu, w przypadkach gdy wytwórca nie prowadzi działalności w Unii Europejskiej lub na terytorium państw członkowskich EFTA - stron umowy EOG,
c) przedsiębiorca uczestniczący w dowolnym etapie procesu dostarczania lub udostępniania produktu, jeżeli jego działanie może wpływać na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem,

Dystrybutor to przedsiębiorca uczestniczący w dowolnym etapie procesu dostarczania lub udostępniania produktu, którego działalność nie wpływa na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047)

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60