Facebook
Bilans 2023

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
1. Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności

Nasz dłużnik zalega ze spłatą należności z tytułu dostawy towarów. Uważamy, że sytuacja majątkowa i finansowa dłużnika jest niepokojąca i dlatego spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna. Czy w związku z ryzykiem niewypłacalności dłużnika powinniśmy na dzień bilansowy utworzyć odpis aktualizujący te należności?

Jednostka, o której mowa w pytaniu, powinna utworzyć odpis aktualizujący wartość należności, której prawdopodobieństwo spłaty jest znikome, najpóźniej na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się bowiem uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu m.in. do należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna (por. art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (por. art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że wartość nominalną należności (wartość przychodów ze sprzedaży wraz z podatkiem od towarów i usług) powiększa się o należne jednostce od dłużnika odsetki za zwłokę w zapłacie lub przysługujące jej odszkodowania. Zastosowanie do wyceny należności zasady ostrożności polega na tym, że w bilansie należy wykazać realną wartość należności, czyli uwzględnić stopień prawdopodobieństwa utraty przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeżeli istnieje ryzyko, że jednostka nie uzyska spłaty należności w całości bądź w części, to w świetle ustawy o rachunkowości uznaje się, że nastąpiła trwała utrata wartości tej należności. W takiej sytuacji jednostka powinna utworzyć odpis aktualizujący doprowadzający wartość należności wynikającą z ksiąg rachunkowych do ich realnej wartości, czyli kwoty, którą prawdopodobnie jednostka będzie mogła odzyskać. Na podstawie zebranych informacji o dłużniku (np. po przeanalizowaniu jego dotychczasowej sytuacji płatniczej), określa się stopień prawdopodobieństwa spłaty należności i podejmuje decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego. Decyzja powinna mieć formę pisemną, zawierać opis sytuacji i dane liczbowe uzasadniające dokonanie odpisu. Zatwierdza ją kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona. Ustawa o rachunkowości nie podaje szczegółowo, w jakiej kwocie powinny być tworzone odpisy. W art. 35b ust. 1 tej ustawy określono jedynie ich górne granice.

Odpisy aktualizujące wartość należności, na mocy art. 35b ust. 2 ustawy o rachunkowości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Utworzony odpis aktualizujący księguje się po stronie Ma na koncie 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności". Saldo tego konta koryguje w bilansie wartość należności (por. art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości). Dla celów bilansowych odpisem aktualizującym obejmuje się kwotę należności wraz z VAT, czyli wartość brutto należności.

Ewidencja księgowa utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności

1. PK - kwota odpisu aktualizującego należność:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" lub 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności".

Należności z tytułu dostaw i usług prezentuje się w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji B.II. "Należności krótkoterminowe", z podziałem na należności od jednostek powiązanych, od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale i od pozostałych jednostek, z podziałem na należności o okresie spłaty:

 • do 12 miesięcy - w tej pozycji wykazuje się te należności z tytułu dostaw i usług, które są wymagane w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, tzn. w bilansie na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazane będą należności płatne do 31 grudnia 2021 r.,
   
 • powyżej 12 miesięcy - w tej pozycji wykazuje się należności z tytułu dostaw i usług, których ostateczny termin zapłaty wypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, czyli w bilansie na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazane będą w tej pozycji należności płatne po 31 grudnia 2021 r., czyli w 2022 r. i dalszych latach.

Natomiast kwotę odpisu przypadającą na należność główną, ujętą w księgach rachunkowych na koncie pozostałych kosztów operacyjnych, prezentuje się w rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji E.II wariantu porównawczego lub w pozycji H.II wariantu kalkulacyjnego, jako "Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych". Z kolei ewentualny odpis aktualizujący wartość należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie, ujęty w księgach rachunkowych na koncie kosztów finansowych, wykazuje się w rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji H.III wariantu porównawczego lub w pozycji K.III wariantu kalkulacyjnego, jako "Aktualizacja wartości aktywów finansowych". Natomiast w ustępie 1 pkt 7 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 wykazuje się dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Przykład

I. Założenia:

 1. Z informacji, które uzyskała spółka wynika, że sytuacja majątkowa i finansowa dłużnika jest niepokojąca, w związku z czym spłata należności jest zagrożona. Należność objęta ryzykiem niespłacalności wynosi: 45.000 zł brutto. Termin spłaty należności przypada w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego - 31 grudnia 200X r.
   
 2. Po analizie sytuacji płatniczej dłużnika, spółka ustaliła, że prawdopodobieństwo nieodzyskania należności wynosi: 80% i utworzyła, na dzień bilansowy, odpis aktualizujący wartość tej należności w wysokości: 36.000 zł (tj. 45.000 zł × 80%).
   
 3. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Należność objęta odpisem aktualizującym stanowi należność od pozostałych jednostek. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności, której spłata jest zagrożona 36.000 zł 76-1 28

III. Księgowania:

Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności

IV. Ustalenie wartości należności i odpisu aktualizującego na dzień bilansowy:

 1. Bilans:
  Spółka wykaże wartość należności w wysokości: 9.000 zł (tj. 45.000 zł - 36.000 zł) w pozycji B.II.3 lit. a) "Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy".
   
 2. Rachunek zysków i strat:
  Spółka wykaże wartość odpisu aktualizującego ujętą na koncie 76-1 w wysokości: 36.000 zł w pozycji H.II. "Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych".
   
 3. Informacja dodatkowa:

Fragment noty nr 10 Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności Stan na
początek roku obrotowego
(zł)
Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego (zł) Stan na
koniec roku
obrotowego
(zł)
(2 + 3 - 4 - 5)
zwiększenia wykorzystanie uznanie za zbędne
1 2 3 4 5 6
Należności krótkoterminowe: 0 36.000 0 0 36.000
   a) z tytułu dostaw
        i usług, o okresie
        spłaty:
0 36.000 0 0 36.000
      - do 12 miesięcy 0 36.000 0 0 36.000

2. Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności

W marcu br. spółka utworzyła odpis aktualizujący wartość należności, której spłata była zagrożona. We wrześniu br. należność ta została jednak w części uregulowana przez dłużnika. Czy w takiej sytuacji należy rozwiązać odpis aktualizujący?

Jeżeli dłużnik uregulował należność, na którą w księgach rachunkowych wierzyciela utworzony był odpis aktualizujący, to wierzyciel powinien rozwiązać ten odpis w wysokości uregulowanej należności.

Odpis aktualizujący pozostaje w księgach rachunkowych do momentu, gdy brak jest już szansy na odzyskanie należności. Jak bowiem stanowi art. 35 ust. 3 ustawy o rachunkowości, należności umorzone przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

W sytuacji natomiast, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano wcześniej odpisu aktualizującego wartość należności (dłużnik dokonał spłaty), równowartość całości lub odpowiedniej części dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość należności i podlega zaliczeniu na mocy art. 35c ustawy o rachunkowości, do pozostałych przychodów operacyjnych (w przypadku spłaty należności głównej) lub przychodów finansowych (w przypadku spłaty odsetek).

Ewidencja księgowa rozwiązania odpisu aktualizującego na skutek spłaty należności
objętej odpisem aktualizującym

1. WB - uregulowanie całości lub części należności, na którą utworzony był odpis aktualizujący:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".
2. PK - rozwiązanie odpisu aktualizującego dotyczącego należności głównej, w całości lub w części:
      - Wn konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".
3. PK - rozwiązanie odpisu aktualizującego dotyczącego odsetek:
      - Wn konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności",
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Przykład

I. Założenia:

 1. W marcu 200X r. spółka utworzyła odpis aktualizujący na 100% wartości należności, której spłata nie była prawdopodobna. Należność ta wynosiła: 25.000 zł.
   
 2. We wrześniu 200X r. spółka otrzymała jednak częściową spłatę objętej odpisem aktualizującym należności, w wysokości: 18.000 zł. Spółka rozwiązała odpis aktualizujący w wartości spłaconej należności.
   
 3. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - zapłata części należności przez dłużnika 18.000 zł 13-0 20
2. PK - rozwiązanie odpisu aktualizującego dotyczącego uregulowanej części należności 18.000 zł 28 76-0

III. Księgowania:

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności

IV. Ustalenie wartości należności i odpisu aktualizującego na dzień bilansowy:

 1. Bilans:
  Spółka nie wykaże w bilansie wartości należności, na którą utworzyła odpis aktualizujący, gdyż realna wartość tej należności wynosi: 0 zł. Kwota należności pozostałej do spłaty i kwota odpisu aktualizujące są bowiem takie same i wzajemnie się korygują.
   
 2. Rachunek zysków i strat:
  Spółka wykaże wartość odpisu aktualizującego ujętą na koncie 76-1 w wysokości: 25.000 zł w pozycji H.II. "Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych" oraz odwrócenie odpisu aktualizującego ujętego na koncie 76-0 w wysokości: 18.000 zł w pozycji G.III. "Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych".
   
 3. Informacja dodatkowa:

Fragment noty nr 10 Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa
należności
Stan na
początek roku obrotowego
(zł)
Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego (zł) Stan na
koniec roku obrotowego
(zł)
(2 + 3 - 4 - 5)
zwiększenia wykorzystanie uznanie za zbędne
1 2 3 4 5 6
Należności krótkoterminowe: 0 25.000 0 18.000 7.000
   a) z tytułu dostaw
       i usług
0 25.000 0 18.000 7.000

3. Odpis aktualizujący wartość towarów handlowych

Na towary znajdujące się w ofercie naszej jednostki zmniejszył się popyt rynkowy. W związku z tym, na dzień bilansowy utworzyliśmy odpis aktualizujący wartość tych towarów. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa tego zdarzenia i ujęcie odpisu w sprawozdaniu finansowym, które sporządzamy według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości?

Zmniejszenie się popytu rynkowego na towary znajdujące się w ofercie jednostki, o której mowa w pytaniu, powoduje trwałą utratę ich wartości. Ze względu na to, że utrata wartości spowoduje obniżenie lub całkowity brak zdolności towaru do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych, jednostka zobowiązana jest utworzyć odpis aktualizujący wartość tych towarów. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonane w związku z utratą ich wartości zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy (por. art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości). Jeżeli w ocenie jednostki towar nie przyniesie w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych to, na mocy art. 28 ust. 7 ww. ustawy, jednostka tworzy odpis aktualizujący jego wartość. Utworzony odpis aktualizujący doprowadza wartość towaru wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku, do ustalonej w inny sposób wartości godziwej, czyli do takiej wartości (ceny), po której towar ten może zostać sprzedany.

Jednostki, w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, mogą stosować Krajowe Standardy Rachunkowości. Przy wycenie towarów i tworzeniu odpisów aktualizujących ich wartość jednostka może korzystać ze wskazówek zawartych w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów" (KSR nr 4). Z pkt 1.5 tego standardu wynika, że dany składnik aktywów utracił całkowicie lub częściowo zdolność do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych, jeśli na dzień bilansowy jego wartość wynikająca z ksiąg rachunkowych jest wyższa od korzyści ekonomicznych, jakie on przyniesie. Konsekwencją tego jest konieczność dokonania odpisu aktualizującego, obniżającego na dzień bilansowy wartość bilansową tego składnika aktywów. Na mocy pkt 6.3.9 KSR nr 4, trwała utrata wartości użytkowej towarów może nastąpić np. na skutek uszkodzenia, zepsucia, zeschnięcia, utraty cech estetycznych, zestarzenia się, zmian w upodobaniach klientów, postępu technicznego, upływu sezonu, zmniejszonego popytu rynkowego, lub przeznaczenia do zbycia ze względów ekonomicznych.

Z ustawy o rachunkowości wynika, że odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonane w związku z utratą ich wartości (oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast według cen nabycia, albo zakupu, albo kosztów wytworzenia) - zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych (por. art. 34 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Ewidencja księgowa utraty (zmniejszenia) wartości użytkowej lub handlowej towarów

1. Obniżenie wartości towarów poniżej ceny zakupu/nabycia i utworzenie odpisu aktualizującego:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów".

Należy zaznaczyć, że nie każda obniżka ceny towaru spowoduje obowiązek utworzenia odpisu aktualizującego. Taka sytuacja wystąpi wówczas, gdy obniżka cen związana jest ze zmniejszeniem marży handlowej. Obniżki te są ujmowane w księgach rachunkowych jako korekty odchyleń od cen ewidencyjnych towarów, co przebiega zapisem:

      - Wn konto 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów",
      - Ma konto 33 "Towary".

Przykład

Jednostka handlowa prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową towarów i wycenia je na poziomie cen zakupu (nabycia). Na towary te zmniejszył się popyt rynkowy, co spowodowało utratę ich wartości. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariancie kalkulacyjnym. Jednostka utworzyła na dzień bilansowy odpis aktualizujący wartość towarów w wysokości: 20.000 zł, co ujęła w księgach rachunkowych, zapisem: Wn konto 76-1, Ma konto 34-7.

W bilansie zapas towarów ujęty po stronie Wn konta 33 jednostka wykaże w aktywach m.in. po skorygowaniu o saldo Ma konta 34-7 (por. art. 46 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy), w pozycji B.I.4. "Towary". Z kolei w rachunku zysków i strat kwotę odpisu w wysokości: 20.000 zł ujętą po stronie Wn konta 76-1 zaprezentuje w pozycji H.II. "Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych". Natomiast w informacji dodatkowej w ustępie 2 pkt 4 przedstawi wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.


4. Ocena potrzeby przeprowadzania procedury ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów - checklista

W jaki sposób można ustalić, czy w jednostce zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury ustalania odpisu aktualizującego?

Konieczność przeprowadzenia w danej jednostce procedury ustalania odpisu aktualizującego można stwierdzić na podstawie zewnętrznych i wewnętrznych źródeł informacji.

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane są do ustalenia, nie rzadziej niż na każdy dzień bilansowy, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów spowodowanego utratą przez nie wartości (por. pkt 4.1 KSR nr 4). Tworząc odpisy aktualizujące wartość aktywów, jednostka zapewnia rzetelny obraz dokonań i potencjału gospodarczego jednostki prezentowanego w księgach rachunkowych. Wycena składników aktywów następuje z zachowaniem zasady ostrożności, która polega na tym, że poszczególne składniki aktywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty) - por. art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Zasada ostrożności nakazuje zatem aktualizację wartości aktywów, w jakiej są one wykazywane w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, do ich wartości możliwej do odzyskania, jeżeli jest ona niższa od wartości, w której dany składnik aktywów jest wykazywany w księgach rachunkowych na dzień bilansowy. W świetle pkt 1.3 KSR nr 4 oznacza to konieczność uwzględniania przy wycenie bilansowej aktywów planowego zmniejszenia ich wartości (służy temu amortyzacja i odpisy umorzeniowe niektórych aktywów trwałych - art. 32 i art. 33 ust. 1 ww. ustawy) oraz nieplanowanych wcześniej zmniejszeń wartości użytkowej lub wartości handlowej składników aktywów, zarówno długoterminowych, jak i krótkoterminowych (art. 28 ust. 7; art. 34 ust. 5; art. 34a ust. 5; art. 35 ust. 2-3; art. 35a ust. 2; art. 35b ww. ustawy).

Na mocy pkt 4.2-4.3 KSR nr 4, badanie potrzeby przeprowadzenia procedury aktualizacji wyceny aktywów polega na rozpatrzeniu co najmniej kwestii zaprezentowanych w poniższej tabeli. Badanie to służy ustaleniu aktywów, których zdolność do przynoszenia korzyści ekonomicznych ulegnie w przyszłości najprawdopodobniej zmianie na gorsze w stosunku do pierwotnych planów towarzyszących ich pozyskaniu (nabyciu lub wytworzeniu). Przy przeprowadzaniu tego badania konieczny jest profesjonalny osąd obserwowanych okoliczności, także innych, niż wymienione poniżej (por. pkt 4.4 KSR nr 4).

Przykładowa lista kontrolna (checklista) pomocna przy badaniu potrzeby
przeprowadzenia procedury aktualizacji wyceny aktywów

Lp. Czynność podlegająca sprawdzeniu/wykonaniu TAK NIE
Analiza okoliczności ustalanych na podstawie zewnętrznych źródeł informacji
1. Czy wystąpiły okoliczności wskazujące na to, że jednostka może nie uzyskać z przyczyn od siebie niezależnych należnych jej kwot pieniężnych, innych aktywów finansowych, dóbr lub świadczeń?
2. Czy odzyskanie kosztów poniesionych na wykonanie długotrwałej usługi jest prawdopodobne pomimo: wątpliwej ważności umowy, toczącej się rozprawy sądowej związanej z umową, niemożności dopełnienia przez jednostkę lub drugą stronę umowy i wynikających z niej obowiązków?
3. Czy przewidywany wcześniej rozkład w czasie wpływów pieniężnych spodziewanych z określonego składnika aktywów ulegnie zmianie?
4. Czy utrata wartości rynkowej poszczególnych składników aktywów, jaka nastąpiła w ciągu okresu sprawozdawczego, jest znacznie wyższa od utraty, której można było się spodziewać w wyniku upływu czasu i zwykłego użytkowania?
5. Czy w ciągu okresu sprawozdawczego lub do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nastąpił spadek cen na rynkach odbiorców lub wzrost cen na rynkach dostawców, na których jednostka prowadzi działalność?
6. Czy przewiduje się wzrost kosztów niezbędnych do doprowadzenia sprzedaży produktów, towarów itp. do skutku?
7. Czy na rynku instrumentów finansowych i inwestycji, z których jednostka korzysta, wystąpiły niekorzystne zmiany wartości?
8. Czy w ciągu okresu sprawozdawczego nastąpiły lub w niedalekiej przyszłości nastąpią znaczne, niekorzystne dla jednostki, zmiany o charakterze technologicznym, rynkowym, gospodarczym lub prawnym w otoczeniu, w którym jednostka prowadzi działalność lub też na rynkach, do obsługi których aktywa jednostki są wykorzystywane?
9. Czy w ciągu okresu sprawozdawczego nastąpił wzrost rynkowych stóp procentowych lub innych rynkowych stóp zwrotu z inwestycji i czy prawdopodobne jest, że wzrost ten wpłynie na stopę dyskontową stosowaną do wyliczenia wartości użytkowej danego składnika aktywów i istotnie obniży teraźniejszą wartość spodziewanych korzyści ekonomicznych netto z tego składnika?
10. Czy wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość aktywów netto jednostki na dany dzień bilansowy jest wyższa od wartości rynkowej lub godziwej akcji/udziałów wyemitowanych przez tę jednostkę?
11. Czy wobec zaistnienia innych przesłanek można uznać, że wynikająca z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy wartość niektórych (lub wszystkich) składników aktywów jest wrażliwa na wystąpienie stwierdzonych okoliczności i zmian?
Analiza okoliczności ustalanych na podstawie wewnętrznych źródeł informacji
1. Czy istnieją dowody na to, że nastąpiło fizyczne uszkodzenie rzeczowych składników aktywów?
2. Czy w ciągu okresu sprawozdawczego nastąpiły lub prawdopodobne jest, że w niedalekiej przyszłości nastąpią znaczne, niekorzystne dla jednostki, zmiany dotyczące zakresu lub sposobu, w jaki wszystkie lub tylko niektóre składniki aktywów są użytkowane zgodnie z oczekiwaniami (lub będą użytkowane)?
3. Czy jednostka zamierza zaniechać lub restrukturyzować działalność, do której są wykorzystywane określone składniki aktywów? Czy zamierza zbyć lub zlikwidować jakieś składniki aktywów przed uprzednio przewidywanym terminem?
4. Czy istnieją dowody świadczące o tym, że ekonomiczne skutki wykorzystania jakichś składników aktywów są, lub w przyszłości będą, gorsze od oczekiwanych?
5. Czy można uznać, że wartość niektórych (lub wszystkich) składników aktywów wynikająca z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy jest wrażliwa na wystąpienie innych stwierdzonych okoliczności i zmian?

OCENA WYNIKÓW PRZEPROWADZONEGO BADANIA

strzałka

Zaznaczenie w sporządzonej checkliście wszystkich odpowiedzi
jako negatywnych - NIE

strzałka

Taki wynik analizy oznacza, że na dany dzień bilansowy nie występuje żadna
z okoliczności wskazujących na potrzebę przeprowadzania procedury aktualizacji wyceny aktywów

strzałka

W związku z tym jednostka wycenia na dzień bilansowy

strzałka

Aktywa wyceniane zgodnie z ustawą
o rachunkowości lub rozporządzeniem
w sprawie instrumentów finansowych
Pozostałe aktywa
w wartości rynkowej, godziwej, ustalonej metodą praw własności lub w skorygowanej cenie nabycia w ich wartości netto wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem w przypadku aktywów opiewających na waluty obce ich aktualnego na dzień bilansowy kursu

strzałka

Zaznaczenie w sporządzonej checkliście jednej lub więcej odpowiedzi
jako pozytywnych - TAK

strzałka

Taki wynik analizy oznacza, że jednostka przeprowadza dalsze etapy procedury aktualizacji
wyceny aktywów wobec prawdopodobnej utraty przez nie wartości
(rozdział V-VIII KSR nr 4)

strzałka

Nie później niż na kolejny dzień bilansowy

Przeprowadza się ponowną ocenę potrzeby przeprowadzenia procedury aktualizacji wyceny aktywów wobec utraty przez nie wartości w analogiczny sposób, obejmując nią ponownie wszystkie aktywa jednostki. Podczas kolejnych analiz szczególnej uwagi wymagają te aktywa, których wartość była już w okresach wcześniejszych korygowana o odpisy aktualizujące, oraz te, których wartość jest najbardziej wrażliwa na wystąpienie okoliczności wymienionych w punkcie 4.2 i 4.3 KSR nr 4

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.