Facebook
Bilans 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena na dzień bilansowy kwoty udzielonej pożyczki
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wycena na dzień bilansowy kwoty udzielonej pożyczki

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

W księgach naszej spółki z o.o. figuruje pożyczka udzielona innej jednostce na 5 lat, której spłata wraz z odsetkami nastąpi na koniec okresu umowy. Jak wycenić taką pożyczkę na dzień bilansowy? Czy odsetki od tej pożyczki powinniśmy naliczyć za 5 lat od razu i wykazać razem z kapitałem? Jak postąpić w sytuacji, gdy część odsetek zostanie przez dłużnika zapłacona wcześniej? Jak wycenić pożyczkę na dzień bilansowy, jeśli została udzielona w walucie obcej?

Dokonując wyceny udzielonych pożyczek (aktywów finansowych) na dzień bilansowy należy przede wszystkim uwzględnić to, jakiej regulacji rachunkowości podlega ten składnik aktywów, tzn. czy jest to ustawa o rachunkowości czy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277), dalej zwane rozporządzeniem w sprawie instrumentów finansowych.

1. Zasady wyceny udzielonych pożyczek według ustawy o rachunkowości

W przypadku gdy jednostka nie podlega wymaganiom rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych do wyceny należności z tytułu pożyczek powinna zastosować wymagania art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W świetle art. 28 ust. 1 pkt 7 i 7a tej ustawy, należności i pożyczki zaliczone do aktywów finansowych mogą być wyceniane:

 • w kwocie wymaganej zapłaty (z zachowaniem zasady ostrożności) lub
 • w skorygowanej cenie nabycia, lub
 • w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej, jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy.

Wycena w kwocie wymaganej zapłaty oznacza wycenę na dzień sprawozdawczy w wartości początkowej (zazwyczaj nominalnej, zgodnie z art. 28 ust. 11 ww. ustawy), powiększonej o należne do dnia bilansowego odsetki, które nie zostały jeszcze przez kontrahenta uregulowane.

Z kolei wycena w skorygowanej cenie nabycia oznacza wykazanie składnika w bilansie w wartości początkowej skorygowanej o odsetki naliczone efektywną stopą procentową oraz wszelkie spłaty otrzymane w związku z daną pozycją. Odsetki naliczane systematycznie zwiększają wartość pożyczki, a otrzymywane spłaty zmniejszają. Jeżeli wartość początkowa składnika aktywów finansowych (tu: pożyczki) jest równa jego wartości nominalnej i w związku z daną pozycją nie pojawiają się żadne dodatkowe koszty lub przychody oprócz odsetek naliczonych stopą nominalną, to odsetki naliczone metodą efektywnej stopy procentowej są zazwyczaj bardzo zbliżone do odsetek naliczonych stopą nominalną. Jeżeli jednak na danej pozycji pojawiają się dodatkowe koszty lub przychody, to metoda efektywnej stopy procentowej będzie rozliczać te dodatkowe elementy w trakcie trwania danej pozycji (tu: pożyczki).

Natomiast wycena w wartości rynkowej/godziwej oznacza konieczność przeszacowania do tej kwoty na dzień sprawozdawczy. Ustawa o rachunkowości nie wskazuje odrębnego sposobu ujęcia przeszacowań pożyczek i należności do wartości godziwej, w związku z czym przeszacowanie ujmuje się w wyniku finansowym okresu.

Wyboru sposobu wyceny należności i pożyczek zaliczonych do aktywów finansowych dokonuje kierownik jednostki i zapisuje w polityce rachunkowości. W tym kontekście należy wspomnieć, że zgodnie z art. 28a ustawy o rachunkowości, jednostki mikro mają ograniczone możliwości wyboru w zakresie wyceny instrumentów finansowych - nie mogą wyceniać aktywów finansowych według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia. Jeśli jednostka nie spełnia kryteriów zawartych w ww. art. 28b lub dobrowolnie podjęła taką decyzję, to do wyceny aktywów finansowych stosuje przepisy rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych.


2. Zasady wyceny udzielonych pożyczek według rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych

W świetle § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych, do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych, pod warunkiem że zawarty kontrakt spełnia wymagania określone w art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy o rachunkowości. Jeżeli pożyczki udzielone i należności własne jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, to - na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych - zalicza je do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Na podstawie § 16 pkt 1 ww. rozporządzenia, pożyczki udzielone i należności własne, z wyjątkiem zaliczonych do przeznaczonych do obrotu, wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności, czy też nie. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, można wycenić w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.


3. Kurs stosowany do wyceny na dzień bilansowy pożyczki udzielonej w walucie obcej

Udzielone pożyczki płatne w walucie obcej (kapitał i odsetki) wycenia się - na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości - po obowiązującym na dzień bilansowy, ogłoszonym przez NBP, kursie danej waluty, odnosząc powstałe na skutek tej wyceny różnice kursowe w koszty lub przychody finansowe. Dodajmy, iż w ciągu roku obrotowego naliczone w walucie obcej odsetki od pożyczki wycenia się po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień ich naliczenia. Przepisy art. 30 ww. ustawy mają także zastosowanie w przypadku stosowania rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych. Jak bowiem stanowi § 17 tego rozporządzenia, wyrażone w walutach obcych aktywa finansowe, z wyjątkiem zaliczonych do instrumentów zabezpieczających, jak również zobowiązania finansowe wycenia się w sposób określony w art. 30 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości. Różnice kursowe powstałe na dzień wyceny aktywów i zobowiązań finansowych ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z przepisami art. 30 ust. 4 ww. ustawy, z tym że różnice kursowe dotyczące aktywów pieniężnych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych, bez względu na to, którą z metod określonych w § 21 ust. 2 ww. rozporządzenia jednostka stosuje.


4. Ujęcie w księgach skutków wyceny udzielonej pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. 31 października 2022 r. udzieliła pożyczki długoterminowej w wysokości: 150.000 zł. Odsetki od tej pożyczki w skali roku zostały ustalone w wysokości 10%.
 2. Termin zwrotu pożyczki wraz z należnymi odsetkami ustalono na 30 września 2027 r.
 3. Udzielone pożyczki jednostka wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (z zachowaniem zasady ostrożności).

II. Kwota odsetek na dzień bilansowy przypadający na 31 grudnia 2022 r.:

Odsetki za okres od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.:

150.000 zł × 10% : 365 dni × 61 dni = 2.506,85 zł.

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy w księgach 2022 r.
1. WB - udzielenie pożyczki na 31 października 2022 r. 150.000,00 zł 24 13-0
2. PK - odsetki za 2022 r. 2.506,85 zł 24 75-0

IV. Księgowania:

Ujęcie w księgach skutków wyceny udzielonej pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty


5. Ujęcie w księgach skutków wyceny udzielonej pożyczki według skorygowanej ceny nabycia

Przykład

Wycena pożyczki według skorygowanej ceny nabycia,
w sytuacji gdy odsetki spłacane są wraz z kwotą pożyczki na koniec okresu

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. 1 stycznia 2022 r. udzieliła pożyczki długoterminowej w wysokości: 100.000 zł. Odsetki od tej pożyczki w skali roku zostały ustalone w wysokości 10%.
 2. Termin zwrotu pożyczki wraz z należnymi odsetkami ustalono na 31 grudnia 2026 r.
 3. Do ustalenia efektywnej stopy zwrotu (IRR) wykorzystano arkusz kalkulacyjny Excel. IRR w tym przypadku wynosi 8,4472%.

II. Wyliczenie skorygowanej ceny nabycia pożyczki:

Okres Skorygowana
cena nabycia
BO (w zł)
Odsetki
zapłacone
(w zł)
Przepływy
pieniężne
(w zł)
IRR
(w %)
Odsetki
(w zł)
Skorygowana
cena nabycia
BZ (w zł)
01.01.2022 r. 100.000,00 0 - 100.000     100.000,00
31.12.2022 r. 100.000,00 0 0 8,4472 8.447,20 108.447,20
31.12.2023 r. 108.447,20 0 0 8,4472 9.160,70 117.607,90
31.12.2024 r. 117.607,90 0 0 8,4472 9.934,60 127.542,50
31.12.2025 r. 127.542,50 0 0 8,4472 10.773,70 138.316,20
31.12.2026 r. 138.316,20 50.000 150.000 8,4472 11.683,80 150.000,00

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy w księgach 2022 r.
1. WB - udzielenie pożyczki na 1 stycznia 2022 r. 100.000,00 zł 24 13-0
2. PK - odsetki za 2022 r. 8.447,20 zł 24 75-0

IV. Księgowania:

Ujęcie w księgach skutków wyceny udzielonej pożyczki według skorygowanej ceny nabycia

Przykład

Wycena pożyczki według skorygowanej ceny nabycia,
w sytuacji gdy spłata odsetek nastąpiła jednorazowo w dniu podpisania umowy

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. 1 stycznia 2022 r. udzieliła pożyczki długoterminowej w wysokości: 200.000 zł. Zawarta umowa pożyczki przewiduje, że w dniu jej podpisania pożyczkobiorca spłaci jednorazowo pożyczkodawcy należne za cały okres odsetki według stopy procentowej 8% w skali roku od wartości nominalnej. Łączna kwota odsetek za cały okres umowy wynosi: 80.000 zł.
 2. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 31 grudnia 2026 r.
 3. Do ustalenia efektywnej stopy zwrotu (IRR) wykorzystano arkusz kalkulacyjny Excel. IRR w tym przypadku wynosi 10,7566%.

II. Wyliczenie skorygowanej ceny nabycia pożyczki:

Okres Skorygowana
cena nabycia
BO (w zł)
Odsetki
zapłacone
(w zł)
Przepływy
pieniężne
(w zł)
IRR
(w %)
Odsetki
(w zł)
Skorygowana
cena nabycia
BZ (w zł)
01.01.2022 r. 200.000,00 80.000 - 120.000     120.000,00
31.12.2022 r. 120.000,00 0 0 10,7566 12.907,96 132.907,96
31.12.2023 r. 132.907,96 0 0 10,7566 14.296,42 147.204,38
31.12.2024 r. 147.204,38 0 0 10,7566 15.834,24 163.038,62
31.12.2025 r. 163.038,62 0 0 10,7566 17.537,47 180.576,09
31.12.2026 r. 180.576,09   150.000 10,7566 19.423,91 200.000,00

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy w księgach 2022 r.
1. WB - udzielenie pożyczki na 1 stycznia 2022 r. w kwocie 200.000 zł
z uwzględnieniem jednorazowej spłaty odsetek w kwocie 80.000 zł:
200.000 zł - 80.000 zł = 
120.000,00 zł 24 13-0
2. PK - ujęcie jednorazowej spłaty odsetek od pożyczki 80.000,00 zł 24 84
3. PK - zaliczenie do przychodów finansowych odsetek od pożyczki
przypadających na 31 grudnia 2022 r.
12.907,96 zł 84 75-0

IV. Dekretacja:

Ujęcie w księgach skutków wyceny udzielonej pożyczki według skorygowanej ceny nabycia

Uwaga: Saldo konta 84 koryguje na dzień bilansowy wartość pożyczki wykazywaną w aktywach bilansu: 200.000,00 zł - 67.092,04 zł = 132.907,96 zł.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.