Facebook
Bilans 2023

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena i prezentacja w bilansie nieruchomości inwestycyjnych
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wycena i prezentacja w bilansie nieruchomości inwestycyjnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Zasady wyceny nieruchomości inwestycyjnych

Inwestycje to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej. Do inwestycji zalicza się w szczególności te nieruchomości, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia wyżej wymienionych korzyści (por. art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości).

Wycena nieruchomości zaliczanej do inwestycji powinna odbywać się nie rzadziej niż na dzień bilansowy i może przebiegać - na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy o rachunkowości - na dwa sposoby:

1) według zasad stosowanych dla środków trwałych lub

2) według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.

Wybór jednej z wymienionych metod wyceny spoczywa na jednostce. Wybraną metodę wyceny jednostka powinna opisać w zasadach (polityce) rachunkowości.

Wycena nieruchomości inwestycyjnej według zasad obowiązujących dla środków trwałych polega na tym, że do ksiąg rachunkowych wprowadza się nieruchomość w jej wartości początkowej, którą stanowić może cena nabycia, w przypadku jej zakupu, bądź koszt wytworzenia, w sytuacji wytworzenia nieruchomości we własnym zakresie. Z pytania wynika, że nieruchomość inwestycyjna została nabyta w drodze kupna, zatem jej wartość początkową stanowić będzie cena nabycia określona w art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości. Od tak ustalonej wartości początkowej dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Przypominamy, że odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych nieruchomości zaliczonej do inwestycji dokonuje się według zasad opisanych w art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości. To znaczy drogą systematycznego, planowego rozłożenia jej wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Przy czym, rozpoczęcie amortyzacji następuje - nie wcześniej niż w miesiącu przyjęcia jej do używania, a zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową. Na dzień przyjęcia do używania nieruchomości inwestycyjnej ustala się okres lub stawkę i metodę jej amortyzacji (por. art. 32 ust. 3 ww. ustawy).

Odpisy amortyzacyjne nieruchomości inwestycyjnej odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 07-3 "Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa".

Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według zasad stosowanych dla środków trwałych na dzień bilansowy wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (por. art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Ewentualny odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości nieruchomości inwestycyjnej podlega ewidencji księgowej, zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 07-6 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji
         w nieruchomości i prawa".

W przypadku wyceny nieruchomości inwestycyjnej według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnej w takim przypadku koncentruje się na zaktualizowaniu wartości nieruchomości do jej aktualnej ceny rynkowej (wartości godziwej), którą jednostka może oszacować samodzielnie lub przy pomocy rzeczoznawcy. Skutki tej wyceny ujmuje się, nie później niż na dzień bilansowy, w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty lub przychody operacyjne zapisami:

   1) gdy wzrosła wartość rynkowa nieruchomości inwestycyjnej:
      - Wn konto 04 "Inwestycje w nieruchomości i prawa"
         lub 04-9 "Odpisy aktualizujące wartość inwestycji w nieruchomości i prawa",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",
   2) gdy spadła wartość rynkowa nieruchomości inwestycyjnej:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 04 "Inwestycje w nieruchomości i prawa"
         lub 04-9 "Odpisy aktualizujące wartość inwestycji w nieruchomości i prawa".

Reasumując: Odpisów amortyzacyjnych, jak również ewentualnych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, dokonuje się wyłącznie od nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według zasad stosowanych dla środków trwałych.

Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w bilansie oraz ich ujęcie
w księgach rachunkowych

Inwestycje w nieruchomości ujmuje w bilansie po stronie aktywów w pozycji:

 • A.IV.1. "Inwestycje długoterminowe - nieruchomości" - jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości,
   
 • A. "Aktywa trwałe, w tym środki trwałe" - jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości,
   
 • A.IV. "Inwestycje długoterminowe, w tym nieruchomości" - jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości.

Ujęcie nieruchomości inwestycyjnej w księgach rachunkowych oraz ustalenie wartości prezentowanej w bilansie sporządzanym według załączników do ustawy o rachunkowości przedstawiają poniższe przykłady liczbowe.

Przykład

Wycena nieruchomości inwestycyjnej
według zasad przyjętych dla środków trwałych

I. Założenia:

 1. Spółka "Alfa", zajmująca się produkcją i sprzedażą mebli kuchennych, w bieżącym roku obrotowym nabyła nieruchomość, którą wynajmuje, czerpiąc zyski z najmu. Wynajem nie jest podstawową działalnością spółki. Jednostka zakwalifikowała posiadaną nieruchomość do inwestycji długoterminowych oraz przyjęła w polityce rachunkowości, iż tego rodzaju aktywa wycenia według zasad stosowanych dla środków trwałych.
   
 2. Wartość początkowa nieruchomości w cenie nabycia wynosi: 700.000 zł, a dotychczasowe odpisy amortyzacyjne na dzień bilansowy wynoszą: 7.292 zł.
   
 3. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - wprowadzenie nieruchomości inwestycyjnej do ewidencji 700.000 zł 04 30
2. PK - odpisy amortyzacyjne nieruchomości inwestycyjnej (dla uproszczenia ujęto jednym zapisem odpisy amortyzacyjne za pierwszy rok obrotowy) 7.292 zł 76-1 07-3

III. Księgowania:

Wycena nieruchomości inwestycyjnej według zasad przyjętych dla środków trwałych

Uwaga: Na dzień bilansowy wartość nieruchomości inwestycyjnej, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne, wynosi: 700.000 zł - 7.292 zł = 692.708 zł. Jednostka wykaże tę kwotę w bilansie sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w pozycji A.IV.1. "Inwestycje długoterminowe - nieruchomości".

Przykład

Wycena nieruchomości inwestycyjnej
według ceny rynkowej (wartości godziwej)

I. Założenia:

 1. Spółka "Alfa" zajmująca się produkcją i sprzedażą mebli kuchennych w bieżącym roku obrotowym nabyła nieruchomość, którą wynajmuje, czerpiąc zyski z najmu. Wynajem nie jest podstawową działalnością spółki. Jednostka zakwalifikowała posiadaną nieruchomość do inwestycji długoterminowych oraz przyjęła w polityce rachunkowości, iż tego rodzaju aktywa wycenia według ceny rynkowej (wartości godziwej).
   
 2. Cena nabycia nieruchomości wynosiła: 700.000 zł. Na dzień bilansowy cena rynkowa nieruchomości inwestycyjnej według wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 720.000 zł.
   
 3. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - wprowadzenie nieruchomości inwestycyjnej do ewidencji 700.000 zł 04 30
2. PK - wzrost wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnej 20.000 zł 04 76-0

III. Księgowania:

Wycena nieruchomości inwestycyjnej według ceny rynkowej (wartości godziwej)

Uwaga: Na dzień bilansowy wartość nieruchomości inwestycyjnej w cenie rynkowej ujęta w księgach rachunkowych wynosi: 720.000 zł. Jednostka wykaże tę kwotę w bilansie sporządzonym według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości, w pozycji A.IV. "Inwestycje długoterminowe, w tym nieruchomości".

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.