Facebook
Bilans 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena udziałów posiadanych w innej spółce
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wycena udziałów posiadanych w innej spółce

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023

Spółka z o.o., będąca posiadaczem 25% udziałów w innej spółce z o.o. o wartości nabycia 100 tys. zł, wykupiła od innego udziałowca kolejne 25% udziałów tej spółki, ale po cenie wyższej (wyceny udziałów dokonał rzeczoznawca). Nabyte udziały spółka zakwalifikowała do długoterminowych aktywów finansowych. Czy należy zwiększyć wartość posiadanych wcześniej udziałów do ich wartości wynikającej z wyceny rzeczoznawcy? Jak wycenić wartość tych udziałów na dzień bilansowy, jeżeli spółka, w której jednostka posiada udziały nie jest notowana na giełdzie?

Nabyte udziały w innych jednostkach ujmuje się w księgach rachunkowych według ich ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu oraz koszty związane z tym zakupem. Jeżeli jednak koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji zakupu udziałów nie są istotne, to mogą w świetle przepisów o rachunkowości obciążyć koszty działalności operacyjnej jednostki. Natomiast na dzień bilansowy, z uwagi na fakt, iż nie istnieje aktywny rynek udziałów, ich wyceny dokonuje się według ceny nabycia przy zachowaniu zasady ostrożnej wyceny, czyli przy uwzględnieniu skutków trwałej utraty wartości.
1. Wycena udziałów w innych jednostkach na moment ich nabycia

Udziały posiadane w innych jednostkach są zazwyczaj traktowane jako długoterminowe aktywa finansowe i zaliczane w ewidencji bilansowej do inwestycji długoterminowych na mocy art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości. Ewidencja księgowa takich udziałów prowadzona jest na koncie 03 "Długoterminowe aktywa finansowe".

Nabyte przez jednostkę udziały zaliczane są do instrumentów finansowych. Co do zasady ich wycena powinna następować w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie instrumentów finansowych. Wyjątek stanowią udziały w jednostkach podporządkowanych, które nie są zaliczane do instrumentów finansowych objętych ww. rozporządzeniem i ich wycena następuje zawsze w zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (por. § 1 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia).

Przypomnijmy, że według art. 3 ust. 1 pkt 42 ustawy o rachunkowości, przez jednostki podporządkowane rozumie się jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone. Jednostką zależną jest jednostka będąca spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowana przez jednostkę dominującą. Jednostką współzależną jest jednostka, która jest współkontrolowana przez wspólników na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy, umowy spółki lub statutu. Z kolei jednostką stowarzyszoną jest jednostka będąca spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, w której znaczący inwestor posiada zaangażowanie w kapitale, oraz na którą wywiera znaczący wpływ (por. art. 3 ust. 1 pkt 39-41 ustawy o rachunkowości).

Jeśli w sytuacji opisanej w pytaniu mamy do czynienia z nabyciem udziałów w jednostce podporządkowanej, to do ich wyceny należy zastosować odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości. W przeciwnym razie do wyceny udziałów w innych jednostkach stosuje się przepisy rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych (jeżeli jednostka jest zobowiązana do jego stosowania) lub przepisy ustawy o rachunkowości (jeżeli jednostka korzysta z uproszczenia i nie stosuje ww. rozporządzenia).

W świetle art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Według tej regulacji nabyte przez jednostkę udziały wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich nabycia według ceny nabycia, którą jest cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, czyli kwota rzeczywiście wydatkowanych środków pieniężnych powiększona m.in. o koszty bezpośrednio związane z zakupem, wśród których można wymienić opłaty skarbowe, bankowe, prowizje maklerskie, podatek od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli jednak koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne, to nabyte udziały można wprowadzić do ksiąg rachunkowych według ceny zakupu.

Natomiast stosownie do § 13 rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych, aktywa finansowe, w tym również udziały w innych jednostkach (tj. niepodporządkowanych), wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez jednostkę koszty transakcji. Wycena udziałów posiadanych w innych jednostkach na moment ich nabycia odpowiada, co do zasady, wartości środków pieniężnych wydanych na ich nabycie i jest to ich wartość godziwa, która wyraża się przez cenę zakupu bądź cenę nabycia.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nie wszystkie jednostki są zobowiązane do stosowania rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych. Na mocy art. 28b ustawy o rachunkowości, przepisów ww. rozporządzenia mogą nie stosować jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Powyższego uproszczenia nie stosuje się do jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości oraz jednostek mikro (co do zasady jednostki mikro wyceniają długoterminowe aktywa finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Jeżeli zatem spółka będąca posiadaczem 25% udziałów w innej spółce wykupiła od innego posiadacza kolejne 25% tej spółki, ale po cenie wyższej (ustalonej przez rzeczoznawcę), to fakt ten nie ma wpływu na wartość już posiadanych udziałów.


2. Wycena bilansowa udziałów w innych jednostkach

Zakładając, iż pytająca jednostka nie stosuje przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych, w dalszej części opracowania przedstawimy zasady wyceny bilansowej udziałów w innych jednostkach, dokonywanej wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach zakwalifikowane do inwestycji długoterminowych (tj. przeznaczonych do zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego) wycenia się w oparciu o art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu wyceny bilansowej udziałów w innych jednostkach zaliczonych do aktywów trwałych należy dokonywać według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności. Wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości, tj. skutki przeszacowania powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Natomiast obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał (fundusz). W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

Niemniej jednak, mając na uwadze fakt, iż nie istnieje aktywny rynek udziałów, ich wyceny dokonuje się według ceny nabycia przy zachowaniu zasady ostrożnej wyceny, czyli przy uwzględnieniu skutków trwałej utraty wartości.

Podobnie jak udziały uznane za długoterminowe aktywa finansowe, wycenia się na dzień bilansowy udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych. Wycena ta może się więc odbywać według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wartości godziwej (tj. w zasadzie w cenie rynkowej). Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, do wyceny tych udziałów można stosować również metodę praw własności, pod warunkiem, że będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.