Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Uzasadnienie zakupu środków trwałych w ramach projektu
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Uzasadnienie zakupu środków trwałych w ramach projektu

Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Jolanta Białkowska

W ramach projektu szkoleniowo-doradczego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mają być zakupione środki trwałe. Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca ma obowiązek uzasadnić konieczność ich nabycia dla celów realizacji projektu? Czy koszty dostawy, montażu i uruchomienia także kwalifikują się do wsparcia?

Koszt pozyskania środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu może być uznany za kwalifikowalny pod warunkiem, że we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania tych środków jako niezbędnych do realizacji projektu. Uwzględniając jego przedmiot i cel trzeba dobrać najbardziej efektywną dla danego przypadku metodę ich pozyskania. W grę wchodzi tu zakup lub leasing środków trwałych. Obowiązek uzasadnienia celowości ich pozyskania dotyczy jednak środków trwałych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3.500 zł netto. Mowa o tym w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Powołane wytyczne dzielą środki trwałe na:

  • bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu, np. wyposażenie pracowni komputerowej w szkole,
     
  • wykorzystane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, np. projektor na potrzeby szkolenia.

Podział ten ma istotne znaczenie z punktu widzenia technik finansowania środków trwałych. Ich zakup jest bowiem uzasadniony tylko wtedy, gdy są bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu. W takiej sytuacji zakup środków trwałych, w tym koszty dostawy, montażu i uruchomienia mogą być kwalifikowalne w całości lub w części zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne ich wykorzystanie na potrzeby projektu.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do środków trwałych wykorzystywanych w celu wspomagania procesu wdrażania projektu. Wydatki ponoszone w związku z ich nabyciem mogą być rozliczone w ramach danego projektu współfinansowanego z EFS - wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym środki trwałe wykorzystane były na rzecz projektu. Jeśli środek trwały będzie wykorzystywany również poza projektem, w takiej sytuacji odpis amortyzacyjny kwalifikowalny jest w części, w jakiej rozliczany środek trwały służy celom danego projektu.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60