Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Wniosek o dofinansowanie projektu a informacja publiczna
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wniosek o dofinansowanie projektu a informacja publiczna

Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Jolanta Białkowska

Przedsiębiorcy ubiegający się o środki europejskie z programów operacyjnych na lata 2014-2020 powinni zastrzec, jakie elementy wniosku o dofinansowanie i załączniki do niego nie mogą być udostępnione ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie istnieje ryzyko udostępnienia wrażliwych informacji, np. dotyczących wprowadzanych innowacji, jako informacji publicznej, a o nią może wystąpić każdy.

Dostęp do informacji publicznej

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich może zawierać informacje, które mają charakter ściśle tajny z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa. Mogą to być np. dane odnośnie zastosowania nowych technologii produkcji, wprowadzenia nowych, innowacyjnych produktów na rynek, czy dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży. Powstaje pytanie, czy przy składaniu wniosku o dofinansowanie wrażliwe dane nie dotrą do osób trzecich poprzez potraktowanie ich jako informację publiczną? Instytucje organizujące nabory wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich mają bowiem obowiązek udostępnienia danych zawartych we wniosku, jeśli te stanowią informację publiczną.

Przedsiębiorca przed złożeniem wniosku od dofinansowanie powinien więc ustalić, czy mają one charakter publiczny w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.). Jeśli nie posiadają takich znamion, to sprawa jest prosta, gdyż nie podlegają udostępnieniu. W przeciwnym razie trzeba zadbać o to, by nie mogły być udostępnione osobom trzecim (na ich wniosek), biorąc pod uwagę tajemnicę przedsiębiorstwa lub ochronę prywatności.

Jakie dokumenty podlegają ochronie?

Określenie, jakie informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są informacją publiczną na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.) wcale nie jest takie proste. W świetle art. 37 ust. 6 tej ustawy dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców, z którymi zawarto umowy o dofinansowanie projektu albo w stosunku do których wydano decyzje o dofinansowaniu projektu, a także dokumenty wytworzone lub przygotowane w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców do czasu rozstrzygnięcia konkursu albo zamieszczenia informacji o projektach wybranych do dofinansowania - nie stanowią informacji publicznej. Tyle że ustawodawca wyłącza możliwość udostępnienia informacji i dokumentów składanych przez wnioskodawcę w procesie aplikowania o środki unijne tylko do momentu rozstrzygnięcia konkursu lub zamieszczenia przez właściwą instytucję na jej stronie internetowej informacji o projektach wybranych do dofinansowania. Zatem dokumentacja dotycząca zwycięzców konkursu, w tym określona w umowie kwota dofinansowania ze środków publicznych stanowi informację publiczną. Potwierdzają to wyroki sądów administracyjnych, np. wyrok WSA w Łodzi z dnia 8 lutego 2012 r., sygn. akt II SAB/Łd 101/11, czy wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 listopada 2010 r., sygn. akt II SAB/Wa 256/10.

Informację publiczną będą więc stanowić ogólne informacje o beneficjencie (np. nazwa firmy i adres siedziby), które i tak są dostępne w KRS czy też CEIDG.


Informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne zawarte przez przedsiębiorcę we wniosku o dofinansowanie mogą być chronione - tak, by nie dotarły do osób trzecich.


Kwestią otwartą jest natomiast czy merytoryczna treść wniosku o dofinansowanie stanowi informację publiczną. Orzecznictwo w tym temacie jest dość jednolite i wskazuje, że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków europejskich nie stanowi informacji publicznej, ponieważ jest dokumentem prywatnym. Takie stanowisko zajął NSA w wyrokach: z dnia 11 maja 2011 r., sygn. akt I OSK 189/11; z dnia 9 czerwca 2011 r., sygn. akt I OSK 431/11. Bardziej szczegółowe stanowisko w tym temacie zaprezentował NSA w wyroku z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt I OSK 2799/13. Uznał, że informacje dotyczące pomysłów biznesowych beneficjenta, jego sytuacji finansowej czy też ponoszonych kosztów nie stanowią informacji publicznej. Dotyczy to biznesplanu przedsiębiorcy, zastosowanych w projekcie technologii, innowacji.

Wydawać by się mogło, że sprawa jest klarowna i jasna, gdyby nie wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 1 września 2015 r., sygn. akt II SAB/Bd 38/15, gdzie uznano, że udostępnienie treści wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich wraz z załącznikami oraz umowy o dofinansowanie stanowią informację o sprawach publicznych. Wyroku tego nie należy jednak utożsamiać z przedsiębiorcami, gdyż dotyczył udostępnienia wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie beneficjentem był ośrodek wsparcia ekonomicznego.

To pokazuje, że istnieje ryzyko potraktowania wrażliwych informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie jako publiczne. Jest jednak na to rada, bo przedsiębiorca może zastrzec informacje poufne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zastrzeżenie informacji

Przedsiębiorca składając wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z programu operacyjnego na lata 2014-2020, może zastrzec informacje w nim zawarte pod warunkiem, że mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Za taką uważa się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Biorąc pod uwagę fakt, że środki unijne w obecnej perspektywie finansowej są nastawione głównie na wprowadzenie innowacji, wnioski o dofinansowanie zawierają informacje techniczne, technologiczne, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. By je chronić, wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić instytucji, do której składa wniosek o dofinansowanie, listę dokumentów, które nie mogą być udostępnione ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeśli takiej listy nie będzie, to nie zajdą żadne okoliczności wyłączające udostępnienie złożonych dokumentów na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60