Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Dofinansowanie projektu i obowiązek stosowania ustawy Pzp
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dofinansowanie projektu i obowiązek stosowania ustawy Pzp

Gazeta Podatkowa nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016
Jolanta Białkowska

W spółce prawa handlowego udziałowcami są prywatne osoby fizyczne i prawne oraz państwowa osoba prawna. W zarządzie spółki są osoby zewnętrzne, niebędące udziałowcami ani niereprezentujące udziałowców. Spółka podpisała umowę na dofinansowanie projektu ze środków europejskich. Czy jest zobowiązana stosować procedury zamówień publicznych przy zakupach w ramach projektu, skoro nie znajdzie zastosowania art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp?

Spółka będzie adresatem przepisów dotyczących zamówień publicznych, jeśli zalicza się do kategorii podmiotów prawa publicznego. Analizy wymaga więc czy zobowiązana jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na gruncie art. 3 ust. 1 pkt 3 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Obliguje on do stosowania prawa zamówień publicznych osoby prawne inne niż jednostki sektora finansów publicznych, o ile utworzone zostały w szczególnym celu zaspokojenia potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego. Dodatkowym warunkiem zaliczenia danej osoby prawnej do grupy podmiotów publicznych jest to, by jednostki sektora finansów publicznych pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

  • finansowały ją w ponad 50% lub
     
  • posiadały ponad połowę udziałów albo akcji, albo
     
  • sprawowały nadzór nad organem zarządzającym, bądź
     
  • miały prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

Wyżej wymienione kryteria mają zastosowanie, o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności.

W świetle tych rozwiązań spółka prawa handlowego, która powstała w celu zaspokojenia potrzeb o charakterze powszechnym (np. spółka z.o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej), niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jest zobligowana do stosowania ustawy Pzp pod warunkiem, że spełnia dodatkowe kryteria podmiotu publicznego. Te są spełnione przez spółkę, gdyż w jej zarządzie są osoby zewnętrzne, niebędące udziałowcami ani niereprezentujące udziałowców. To wskazuje na to, że państwowa osoba prawna ma nadzór nad jej organem zarządzającym.

Jeśli spółka nie została powołana w celu zaspokojenia potrzeb o charakterze powszechnym, rozpatrywanie spełnienia kryteriów dodatkowych jest bezprzedmiotowe. W takiej sytuacji nie ma bowiem obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60