Jak szukać?»

2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania do US oraz podatnikowi IFT-1R za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A za 2019 r.Uwaga: Do 28 lutego br. przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych zawartych w raportach ZUS za 2019 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu

Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Jolanta Białkowska

Umowa o dofinansowanie zawiera pakiet niezbędnych informacji pozwalających uniknąć błędów przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Odnosi się m.in. do konkurencyjności kosztów, które muszą być poniesione zgodnie z wymogami ustawowymi, jak i wytycznych. Te czasami się różnią i mogą prowadzić do problemów interpretacyjnych.

Umowa w zależności od programu operacyjnego

Informacje na temat jak realizować i rozliczyć projekt, na który przyznano wsparcie z funduszy europejskich, beneficjent odnajdzie w umowie o dofinansowanie, która ma charakter umowy cywilnoprawnej. Jest to podstawowy dokument, którego wymogi muszą być spełnione, by mogło być wypłacone dofinansowanie. Wymogi te różnią się w zależności od tego, z jakiego programu operacyjnego na lata 2014-2020 zostało przyznane wsparcie. Łącznie tych programów jest 23, a w ich ramach kilkadziesiąt programów pomocowych (rozporządzeń). To jest podstawowy powód, dla którego zakres umów o dofinansowanie jest niezwykle zróżnicowany. Choć obowiązki w nich zawarte mogą być podobne, to wynikają z różnych aktów normatywnych. Przykładowo dla projektów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, gdzie Instytucją Pośredniczącą jest PARP , znajdą zastosowanie przepisy ustawy o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Nie wynika z niej wprost, że beneficjent nie może dokonać zakupów towarów i usług przewidzianych w projekcie jako wydatki kwalifikowalne od podmiotów powiązanych z nim kapitałowo i osobowo, gdyż w tej kwestii odwołuje się do ustawy o PARP i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Konkurencyjność kosztów

Konsekwencją zakupu towarów i usług od podmiotu powiązanego kapitałowo bądź osobowo z beneficjentem jest uznanie tych wydatków za niekwalifikowalne. Inaczej mówiąc, nie podlegają one dofinansowaniu. Zatem przed dokonaniem zakupów w ramach projektu z PO IR, gdzie stroną umowy jest PARP, warto dokładnie przeanalizować czy beneficjent nie będzie miał do czynienia z powiązaniami kapitałowymi lub osobowymi. Umowa o dofinansowanie projektu w zakresie konkurencyjności kosztów wprost odnosi się do art. 6c ustawy o PARP. Ten wskazuje czego dotyczą wzajemne powiązania między beneficjentem a wykonawcą. I tak polegają one na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
   
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa albo powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bądź w stosunku przysposobienia, opieki albo kurateli.

Przywołanie zasad powiązań pomiędzy beneficjentem a wykonawcą określonych w ustawie o PARP jest konieczne z tego względu, że podobne uregulowania znajdują się w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 2014-2020. W przypadku powołanych wytycznych do powiązania pomiędzy beneficjentem z wykonawcą zamówienia dojdzie dopiero wówczas, gdy jeden z nich ma u drugiego co najmniej 10% udziałów lub akcji. Ustawa o PARP jest więc bardziej rygorystyczna w tym zakresie. Powstaje więc pytanie, które regulacje mają zastosowanie do beneficjenta, czyli podmiotu realizującego projekt. Odpowiedź zależy od tego, kto jest stroną umowy o dofinansowanie projektu. Jeśli beneficjent ma podpisaną umowę z PARP, wówczas zastosowanie mają przepisy ustawy o utworzeniu PARP w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy beneficjentem a wykonawcą zamówienia.

Przykład

Beneficjent realizuje projekt z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, gdzie stroną umowy o dofinansowanie projektu jest PARP. Zakupił od podmiotu, który jest z nim powiązany kapitałowo (beneficjent posiada 10% akcji tego podmiotu), usługę badawczo-rozwojową, która została dofinansowana w ramach projektu (rozliczona we wniosku o płatność). W takim przypadku całość wydatków związanych z zamówieniem usługi badawczo-rozwojowej jest niekwalifikowalna. Zatem w przypadku wykrycia tej nieprawidłowości przez podmiot kontrolujący beneficjentowi zostanie naliczona korekta finansowa.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.