Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu

Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Jolanta Białkowska

Umowa o dofinansowanie zawiera pakiet niezbędnych informacji pozwalających uniknąć błędów przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Odnosi się m.in. do konkurencyjności kosztów, które muszą być poniesione zgodnie z wymogami ustawowymi, jak i wytycznych. Te czasami się różnią i mogą prowadzić do problemów interpretacyjnych.

Umowa w zależności od programu operacyjnego

Informacje na temat jak realizować i rozliczyć projekt, na który przyznano wsparcie z funduszy europejskich, beneficjent odnajdzie w umowie o dofinansowanie, która ma charakter umowy cywilnoprawnej. Jest to podstawowy dokument, którego wymogi muszą być spełnione, by mogło być wypłacone dofinansowanie. Wymogi te różnią się w zależności od tego, z jakiego programu operacyjnego na lata 2014-2020 zostało przyznane wsparcie. Łącznie tych programów jest 23, a w ich ramach kilkadziesiąt programów pomocowych (rozporządzeń). To jest podstawowy powód, dla którego zakres umów o dofinansowanie jest niezwykle zróżnicowany. Choć obowiązki w nich zawarte mogą być podobne, to wynikają z różnych aktów normatywnych. Przykładowo dla projektów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, gdzie Instytucją Pośredniczącą jest PARP , znajdą zastosowanie przepisy ustawy o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Nie wynika z niej wprost, że beneficjent nie może dokonać zakupów towarów i usług przewidzianych w projekcie jako wydatki kwalifikowalne od podmiotów powiązanych z nim kapitałowo i osobowo, gdyż w tej kwestii odwołuje się do ustawy o PARP i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Konkurencyjność kosztów

Konsekwencją zakupu towarów i usług od podmiotu powiązanego kapitałowo bądź osobowo z beneficjentem jest uznanie tych wydatków za niekwalifikowalne. Inaczej mówiąc, nie podlegają one dofinansowaniu. Zatem przed dokonaniem zakupów w ramach projektu z PO IR, gdzie stroną umowy jest PARP, warto dokładnie przeanalizować czy beneficjent nie będzie miał do czynienia z powiązaniami kapitałowymi lub osobowymi. Umowa o dofinansowanie projektu w zakresie konkurencyjności kosztów wprost odnosi się do art. 6c ustawy o PARP. Ten wskazuje czego dotyczą wzajemne powiązania między beneficjentem a wykonawcą. I tak polegają one na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
     
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
     
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
     
  • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa albo powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bądź w stosunku przysposobienia, opieki albo kurateli.

Przywołanie zasad powiązań pomiędzy beneficjentem a wykonawcą określonych w ustawie o PARP jest konieczne z tego względu, że podobne uregulowania znajdują się w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 2014-2020. W przypadku powołanych wytycznych do powiązania pomiędzy beneficjentem z wykonawcą zamówienia dojdzie dopiero wówczas, gdy jeden z nich ma u drugiego co najmniej 10% udziałów lub akcji. Ustawa o PARP jest więc bardziej rygorystyczna w tym zakresie. Powstaje więc pytanie, które regulacje mają zastosowanie do beneficjenta, czyli podmiotu realizującego projekt. Odpowiedź zależy od tego, kto jest stroną umowy o dofinansowanie projektu. Jeśli beneficjent ma podpisaną umowę z PARP, wówczas zastosowanie mają przepisy ustawy o utworzeniu PARP w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy beneficjentem a wykonawcą zamówienia.

Przykład

Beneficjent realizuje projekt z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, gdzie stroną umowy o dofinansowanie projektu jest PARP. Zakupił od podmiotu, który jest z nim powiązany kapitałowo (beneficjent posiada 10% akcji tego podmiotu), usługę badawczo-rozwojową, która została dofinansowana w ramach projektu (rozliczona we wniosku o płatność). W takim przypadku całość wydatków związanych z zamówieniem usługi badawczo-rozwojowej jest niekwalifikowalna. Zatem w przypadku wykrycia tej nieprawidłowości przez podmiot kontrolujący beneficjentowi zostanie naliczona korekta finansowa.

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60