Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Dotacje na realizację projektów informatycznych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dotacje na realizację projektów informatycznych

Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Jolanta Białkowska

Wachlarz wsparcia z funduszy europejskich na realizację projektów informatycznych w perspektywie 2014-2020 jest bardzo szeroki - od programów krajowych po regionalne. Środki na realizację przedsięwzięć w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przedsiębiorcy odnajdą przede wszystkim w regionalnych programach operacyjnych. Z jednych będą mogli otrzymać dotację na realizację projektu, z innych już tylko pożyczkę.

Technologie informacyjno-komunikacyjne

W perspektywie finansowej 2014-2020 potencjalni beneficjenci mają do dyspozycji specjalnie dedykowany program, w zakresie którego mogą być dofinansowane przedsięwzięcia dotyczące cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Mowa tu o Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, gdzie beneficjentami (projektodawcami) mogą być przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorialnego. Jednak na realizację klasycznych projektów TIK (B2B, B2C, C2C, B2E) przedsiębiorcy powinni szukać wsparcia przede wszystkim w regionalnych programach operacyjnych dla poszczególnych województw. W niektórych będą mogli być beneficjentami, czyli realizatorami projektów TIK, w innych tylko ostatecznymi odbiorcami instrumentów finansowych (np. funduszy pożyczkowych). Są też i takie programy regionalne, gdzie tworzenie aplikacji lub systemów informatycznych będzie mogło być tylko przedmiotem prac badawczo-rozwojowych (B+R).

Dotacje bezpośrednie

Wsparcie na realizację projektów TIK przedsiębiorcy znajdą np. w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego czy RPO Województwa Opolskiego. W zakresie tych programów przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na realizację projektów TIK, ale na innych zasadach. Dotyczy to m.in. rodzajów projektów czy beneficjentów.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego wsparcie na realizację projektów TIC przedsiębiorcy mogą pozyskać w zakresie poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. Wsparcie skierowane jest tu do nowo powstałych mikro- i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 24 miesiące. Mogą one realizować projekty TIK w modelach:

 • B2B - Przedsiębiorstwo-Przedsiębiorstwo - model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
   
 • B2C - Przedsiębiorstwo-Konsument - w model ten wpisuje się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
   
 • C2C - Konsument - Konsument, np. portale sprzedażowe.

Projekty TIK w zakresie poddziałania 1.4.1 RPO WP będą objęte pomocą de minimis przyznawaną na podstawie rozporządzenia MIiR w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach RPO na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488). Mogą być dofinansowane do 80% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.


Wydatki kwalifikowalne projektu TIK mogą być objęte pomocą de minimis.


Przedsiębiorcy mikro-, mali lub średni prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego dofinansowanie na realizację projektów informatycznych odnajdą w zakresie poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO Województwa Opolskiego. Dofinansowaniu podlegają tutaj projekty B2B, B2C oraz B2E (czyli procesy informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorcy). Mogą być objęte pomocą de minimis, a poziom dofinansowania do nich nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Pożyczki na TIK

W niektórych regionalnych programach operacyjnych nie przewidziano dla przedsiębiorców bezpośredniego wsparcia na realizację projektów TIK. Tak jest np. w RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego (poddziałanie 1.5.4 Rozwój produktów i usług opartych na TIK) czy RPO Województwa Zachodniopomorskiego (działanie 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe). W tych przypadkach przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie za pośrednictwem tzw. pośredników finansowych, którzy będą oferować instrumenty zwrotne (np. w formie pożyczek) na realizację przedsięwzięć TIK.

Oprogramowanie a B+R

We wszystkich regionalnych programach operacyjnych dla przedsiębiorców przewidziano wsparcie na realizację projektów badawczo-rozwojowych, gdzie mogą być beneficjentami, czyli realizatorami projektów. Ponieważ w niektórych nie zaplanowano działań dla przedsiębiorców nastawionych na przedsięwzięcia dotyczące typowo cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych, to tworzenie aplikacji czy systemów informatycznych będzie mogło być przedmiotem tylko prac B+R. Tak jest np. w RPO Województwa Dolnośląskiego, gdzie wsparcie na projekt B+R można pozyskać w zakresie działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa. Natomiast RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego - w zakresie poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Bez względu na to, z jakiego regionalnego programu operacyjnego przedsiębiorca będzie ubiegał się o wsparcie na realizację projektu B+R, we wszystkich obowiązują te same zasady, co do tworzenia aplikacji bądź systemów informatycznych. Jeśli będą opracowywane w oparciu o tradycyjne technologie informatyczne, nie zostanie to zaliczone do prac badawczo-rozwojowych, ponieważ czynności te nie pociągają za sobą postępu naukowego czy technicznego. Wątpliwości co można do nich zaliczyć rozwiewa podręcznik Frascati. Zgodnie z nim czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym, nie powinny być zaliczane do B+R. Podaje on również przykłady czynności, które nie są pracami B+R. Jest to m.in.:

 • obsługa istniejących systemów,
   
 • adaptacja istniejącego oprogramowania.

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60