Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Dotacje na utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dotacje na utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych

Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Jolanta Białkowska

Już od marca br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących utworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych, np. działu w firmie zajmującego się B+R. Wsparcie udzielane będzie nie tylko na projekty infrastrukturalne zakładające zakup aparatury, sprzętu czy technologii, ale również na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Potencjał do prowadzenia prac B+R

Nie tylko firmy z sektora MŚP, ale również spoza niego, potocznie nazywane dużymi przedsiębiorcami, mogą ubiegać się o wsparcie na utworzenie bądź rozwój działu zajmującego się pracami badawczo-rozwojowymi. Mowa tu o inwestycji typu centrum badawczo-rozwojowe, która dofinansowana może być w zakresie działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Za inwestycje tego typu uważa się jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych. Mają być one prowadzone w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach wraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej. Wynika to z rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach PO IR 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 787).

Spełnienie kryterium w zakresie wykazania potencjału przedsiębiorcy do prowadzenia prac B+R jest warunkiem ubiegania się o wsparcie. Musi być ono obowiązkowo wykazane we wniosku o dofinansowanie. Jego niespełnienie jest równoznaczne z odmową przyznania dotacji. Potencjał przedsiębiorcy do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych jest oceniany pod względem:

 • potencjału kadrowego zaplanowanego w projekcie, tj. posiadania wysoko wykwalifikowanych pracowników z wyższym wykształceniem adekwatnym do planowanego zakresu prac badawczo-rozwojowych zaplanowanych w projekcie,
   
 • potencjału w zakresie zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi, w tym: stosownego doświadczenia i kwalifikacji osób pełniących w projekcie funkcje kierownicze, adekwatnego podziału zadań i obowiązków pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację projektu, kompetencji w zarządzaniu ryzykiem, potwierdzonych załączonym do wniosku opisem potencjalnych ryzyk i propozycją odpowiednich działań naprawczych lub zaradczych,
   
 • dotychczasowego doświadczenia podmiotu w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych (samodzielnie lub na zlecenie) bądź dysponowania aparaturą naukowo-badawczą (niebędącą przedmiotem wsparcia) i innym wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie prac B+R.

Rodzaje pomocy

Dofinansowanie na utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach jest udzielane kompleksowo, tj. w zakresie: infrastruktury (regionalna pomoc inwestycyjna), prac B+R (pomoc na prace rozwojowe) oraz materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu (pomoc de minimis).

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorca może zaliczyć koszty:

 • nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego),
   
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych wraz z kosztami instalacji i uruchomienia,
   
 • nabycia robót i materiałów budowlanych,
   
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
   
 • spłaty rat wartości początkowej środków trwałych poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,
   
 • spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (przy czym łączna wartość kosztów kwalifikowalnych dotyczących nabycia nieruchomości i spłaty rat leasingu nieruchomości nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).

Pomoc na prace rozwojowe przeznaczona jest na pokrycie kosztów odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu. Można w nich uwzględnić np. koszty homologacji, doradztwa w zakresie doboru właściwych metod badawczych, certyfikacji.

Dodatkowo do kosztów odpowiedniej wiedzy technicznej można zaliczyć: know-how w aspekcie technicznym, jeśli wiedza ta jest niezbędna do realizacji projektu i bezpośrednio związana z jego realizacją. Koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu są objęte pomocą de minimis. Można do nich zaliczyć substancje, odczynniki, probówki, surowce, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji projektu.

Intensywność wsparcia

Poziom dofinansowania do wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną uzależniony jest nie tylko od wielkości przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie, ale również od regionu (województwa), gdzie inwestycja ma być realizowana. Jej intensywność jest określona w tzw. mapie pomocy regionalnej.

Przy czym w odniesieniu do wydatków na prace rozwojowe dla intensywności wsparcia nie ma znaczenia region, w którym będą realizowane. Dla mikro- i małych przedsiębiorców wynosi maksymalnie 45% wydatków kwalifikowalnych, dla średnich 35%, dla pozostałych 25%. Takie same intensywności wsparcia obowiązują przy wydatkach projektu objętych pomocą de minimis.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w Ministerstwie Rozwoju. Nabór wniosków potrwa od 1 marca do 29 kwietnia 2016 r.

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60