Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020

Gazeta Podatkowa nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014
Jolanta Białkowska

Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje nowa mapa pomocy regionalnej, która określa intensywność wsparcia na inwestycje w poszczególnych województwach. Niestety, są one niższe niż było to do tej pory. Tylko niektóre podregiony skorzystają na nowych rozwiązaniach.


Region i intensywność wsparcia

Regionalna pomoc publiczna jest udzielana na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy. Ma za zadanie pobudzić długookresowy rozwój obszarów charakteryzujących się najniższym poziomem PKB na jednego mieszkańca, co przekłada się na ścisły związek z konkretnym regionem. W Polsce są to województwa (NTS 2) oraz podregiony (NTS 3). Intensywność pomocy dla danego regionu jest określana na podstawie PKB na mieszkańca w danym województwie w odniesieniu do średniego PKB dla Unii. Na nowy okres budżetowy 2014-2020 są one podane w unijnych Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Na podstawie tych Wytycznych poszczególne państwa członkowskie są zobowiązane do opracowania tzw. map pomocy regionalnej. W Polsce nowa mapa została wdrożona do prawodawstwa krajowego rozporządzeniem wydanym na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.). Mowa tu o rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878), które obowiązuje od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. Jego zapisy będą miały zastosowanie do pomocy udzielanej m.in. w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Mapa pomocy 2014-2020

W oparciu o nowe regulacje intensywność pomocy regionalnej nadal będzie uzależniona od regionu, w którym zlokalizowana jest inwestycja lub tworzone miejsca pracy oraz od wielkości przedsiębiorstwa (mikro-, małe, średnie bądź duże). I tak, na podstawie unijnych uregulowań (Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej), maksymalną intensywność pomocy regionalnej dla poszczególnych regionów ustalono na poziomie:

  • 50% - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego,
     
  • 35% - na obszarach należących do województwa: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawsko-wschodniego,
     
  • 25% - na obszarach należących do województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego,
     
  • 20% - na obszarach należących do podregionu warszawskiego zachodniego (15% dla Warszawy do 31 grudnia 2017 r., potem już tylko 10%).

Tak jak to było do tej pory, przedsiębiorstwa z sektora MŚP (czyli mikro-, małe i średnie) otrzymują bonus. Dla nich maksymalne intensywności pomocy podwyższa się odpowiednio o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorców i o 20 dla mikro- i małych.


Wykluczone sektory

W nowej mapie pomocy regionalnej zmieniono sektory, w których niedopuszczalne jest udzielanie pomocy regionalnej. Tak jak dotychczas, zakaz dotyczy sektora hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, rybołówstwa, rolnictwa i leśnictwa.

Nowością jest, że pomoc regionalna nie może być udzielona portom lotniczym oraz w sektorze transportu, energetyki i akwakultury. Ponadto nie może być udzielona przedsiębiorcom zagrożonym w rozumieniu przepisów unijnych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw.

Przykład

Przedsiębiorca zatrudnia mniej niż 50 osób (jest podmiotem niezależnym), co oznacza, że ma status małego przedsiębiorcy. W przyszłości zamierza realizować nową inwestycję na terenie województwa wielkopolskiego. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą opiewa na kwotę 2 mln zł.

Biorąc pod uwagę mapę pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywność wsparcia na nową inwestycję dla małego przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego wyniesie do 45% (25% + 20%). Oznacza to, że maksymalne dofinansowanie na inwestycję może wynieść do 900 tys. zł (2 mln zł - wydatki kwalifikowalne × 45%).

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60