Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Ustalenie stopy procentowej składki wypadkowej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ustalenie stopy procentowej składki wypadkowej

Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024
Dorota Wyderska

W ubezpieczeniu wypadkowym obowiązuje rok składkowy, na okres którego każdy płatnik ma ustaloną stopę procentową składki wypadkowej w określonej wysokości. Rok składkowy trwa od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca następnego roku. Niektórym płatnikom wysokość stopy procentowej tej składki ustali ZUS. Pozostali płatnicy są zobowiązani ustalić ją samodzielnie. Ustalając stopę procentową składki wypadkowej obowiązującej od 1 kwietnia 2024 r., należy szczególnie uważać, ponieważ od tego dnia zmieniło się rozporządzenie, w którym są określone grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności.

Rok składkowy

Stopę procentową składki wypadkowej ustala się na rok składkowy, który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Trwa on bowiem od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca następnego roku. Obecny rok składkowy rozpoczął się 1 kwietnia 2024 r. i będzie trwał do 31 marca 2025 r. Ustalona na dany rok składkowy stopa procentowa składki wypadkowej nie ulega zmianie i dotyczy wszystkich osób ubezpieczonych, za które płatnik rozlicza tę składkę. W razie więc zwiększenia lub zmniejszenia w ciągu tego okresu liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, płatnik nalicza ją w takiej samej wysokości, aż do zakończenia danego roku składkowego.

Sposób ustalenia dla danego płatnika wysokości stopy procentowej składki wypadkowej zależy przede wszystkim od liczby osób zgłoszonych przez niego do ubezpieczenia wypadkowego w poprzednim roku kalendarzowym.

Trzeba policzyć ubezpieczonych

Aby prawidłowo wyznaczyć stopę procentową składki wypadkowej obowiązującej w bieżącym roku składkowym, który rozpoczął się 1 kwietnia 2024 r. i będzie trwał do 31 marca 2025 r., należy najpierw ustalić liczbę osób, które płatnik zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego w 2023 r. Liczbę tę oblicza się jako iloraz sumy osób ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2023 r. i liczby miesięcy, przez które w 2023 r. płatnik był zgłoszony w ZUS przez co najmniej 1 dzień. Liczbę ubezpieczonych zaokrągla się do jedności, zgodnie z zasadą matematyczną.

Inaczej ustala się liczbę ubezpieczonych dla celów określenia wysokości stopy procentowej składki wypadkowej płatnikom, którzy zostali zgłoszeni w ZUS w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku. Liczbę ubezpieczonych ustalają oni bowiem w oparciu o liczbę osób podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego dany płatnik składek został zgłoszony w ZUS. Zasada ta ma jednak zastosowanie tylko do płatników, którzy:

 • są zgłaszani po raz pierwszy w ZUS (przy ustalaniu liczby ubezpieczonych bierze się wówczas pod uwagę miesiąc, w którym do ubezpieczenia wypadkowego została zgłoszona pierwsza osoba ubezpieczona),
 • w poprzednim roku kalendarzowym nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, tj. byli zarejestrowani w ZUS, ale w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego nie zgłaszali ani jednej osoby do ubezpieczenia wypadkowego,
 • byli skreśleni z rejestru REGON na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Aby ustalić liczbę ubezpieczonych w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego, trzeba uwzględnić wszystkie osoby, które w określonych miesiącach ubiegłego roku podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu przynajmniej jeden dzień. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu miesiąca daną osobę uwzględnia się jako jednego ubezpieczonego. Niektórych osób nie należy jednak brać pod uwagę (patrz ramka).

Osoby, których dla celów ustalenia wysokości stopy procentowej składki wypadkowej nie uwzględnia się w liczbie ubezpieczonych:

- podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale niepodlegające ubezpieczeniu wypadkowemu (np. członek rady nadzorczej wynagradzany z tytułu pełnionej funkcji),
- pobierające przez cały miesiąc zasiłek macierzyński,
- przebywające przez cały miesiąc na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym,
- za które płatnik rozliczył składki ubezpieczeniowe lub wykazał świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych, tj. w miesiącu, w którym rozliczył składki w dokumentach ZUS i w którym osoby te nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu ani jednego dnia.

Ustalenie stopy procentowej przez ZUS

Stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie muszą ustalać samodzielnie płatnicy, którzy spełniają dwa warunki, tj.:

 • w ubiegłym roku kalendarzowym zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych oraz
 • przekazali do ZUS informację ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe.

Stopę procentową tej składki wyznaczy im ZUS. Dokona tego na podstawie danych wykazanych w informacji ZUS IWA, składanej do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Dla przypomnienia, taką informację przekazują do ZUS tylko płatnicy, którzy spełniają określone kryteria, a mianowicie:

 • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który jest składana informacja oraz co najmniej 1 dzień w styczniu następnego roku,
 • w roku, za który jest składana informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych oraz
 • w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA, byli wpisani do rejestru REGON.

O wysokości stopy procentowej w nowym roku składkowym, który rozpoczął się 1 kwietnia 2024 r., ZUS poinformuje więc płatników, którzy:

 • w 2023 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych oraz
 • przekazali do ZUS informację ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, tj. za 2023 r., 2022 r., 2021 r.

Stopę procentową składki wypadkowej organ rentowy ustali takim płatnikom jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której dany płatnik należy, oraz wskaźnika korygującego (wynoszącego w granicach od 0,5 do 1,5). Wskaźnik korygujący jest ustalany indywidualnie dla każdego płatnika składek na podstawie wielkości różnicy pomiędzy kategorią ryzyka dla grupy działalności, do której należy płatnik ze względu na rodzaj wykonywanej przez niego działalności (według PKD), a kategorią ryzyka ustaloną przez ZUS dla danego płatnika na podstawie danych wykazanych w informacjach ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe.

O wyznaczonej płatnikowi wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na dany rok składkowy ZUS powinien go poinformować w terminie do 20 kwietnia danego roku, zamieszczając zawiadomienie w tej sprawie w postaci elektronicznej na profilu informacyjnym założonym w systemie teleinformatycznym ZUS, czyli PUE ZUS.

Jeśli po otrzymaniu informacji z ZUS płatnik będzie miał wątpliwości co do wyznaczonej mu wysokości stopy procentowej składki wypadkowej, ma on prawo to zweryfikować. Może wtedy zwrócić się do ZUS o podanie algorytmu wyliczeniowego, na podstawie którego organ rentowy ustalił mu wysokość stopy procentowej składki wypadkowej.

Stopa procentowa ustalana przez płatnika

Płatników składek, którzy muszą samodzielnie ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, dzieli się na dwie grupy:

 • zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
 • zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

• Małe firmy lub bez REGONU

W przypadku płatników składek, którzy:

1) podlegają wpisowi do rejestru REGON i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych (tzw. małe firmy),

2) nie podlegają wpisowi do rejestru REGON bez względu na to, ilu ubezpieczonych zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego,

stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności (art. 28 ust. 1art. 33 ust. 2-3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Od 1 kwietnia 2024 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MPiPS w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, zwanego rozporządzeniem wypadkowym. Ze zmienionych przepisów wynika, że najwyższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności nie uległa zmianie i wynosi 3,33%.

Wobec tego od 1 kwietnia 2024 r. małe firmy, zgłaszające do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób, nadal obowiązuje stopa procentowa składki wypadkowej w wysokości 1,67%, tj. 50% z 3,33% (do 31 marca br. wynosiła tyle samo). Taka sama stopa procentowa tej składki obowiązuje płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, niezależnie od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego.

• Według grupy działalności

Płatnicy składek, którzy podlegają wpisowi do rejestru REGON i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, ale nie byli zobowiązani do przekazania do ZUS informacji ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe (tj. za 2021 r., 2022 r. i 2023 r.), wysokość stopy procentowej składki wypadkowej na rok składkowy 2024/2025 muszą ustalić samodzielnie. Powinni to zrobić według grupy działalności, do której należą. Grupę tę ustala się na podstawie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego roku, w którym podany jest rodzaj przeważającej działalności określony według rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności... (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 ze zm.), do której dany płatnik został zaklasyfikowany. Trzeba pamiętać, że płatnik, który został zgłoszony w ZUS w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku, należy do grupy działalności ustalonej dla jego rodzaju działalności według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu, od którego został zgłoszony w ZUS. Dotyczy to płatnika, który:

 • zgłosił się po raz pierwszy w ZUS po 31 grudnia 2023 r.,
 • w 2023 r. nie był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe, tzn. był zarejestrowany w ZUS, ale w ciągu poszczególnych miesięcy 2023 r. nie zgłaszał ani jednej osoby do tego ubezpieczenia,
 • na dzień 31 grudnia 2023 r. nie podlegał wpisowi w rejestrze REGON.

Taki płatnik powinien ustalić stopę procentową składki wypadkowej w oparciu o tabelę stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia wypadkowego. Z tabeli tej należy odczytać wysokość stopy procentowej tej składki odpowiadającej grupie działalności, do której dany płatnik został zaklasyfikowany według kodu PKD na poziomie sekcji (przykład 1, str. 15).

Od 1 kwietnia 2024 r. załącznik nr 2 do rozporządzenia wypadkowego, określający grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności, uległ zmianie. Zmiana wynika stąd, że kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w oparciu o dane GUS za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne w dniu 31 stycznia danego roku. To oznacza, że dla niektórych płatników stopa procentowa składki wypadkowej w roku składkowym 2024/2025 uległa zmianie. Najniższa i najwyższa stopa procentowa składki dla grup działalności nie zmieniła się. Najniższa wynosi 0,67%, a najwyższa 3,33%. Tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowało 31 grup działalności. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej dotyczy jednej grupy działalności związanej z wydobywaniem węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu). Natomiast w przypadku 32 grup efektem zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tę samą kategorię ryzyka i stopę procentową składki wypadkowej zachowało 31 grup działalności (patrz tabela, str. 15).

Składka w nowej firmie

Dla nowych płatników liczbę ubezpieczonych ustala się w oparciu o liczbę osób podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik został zgłoszony w ZUS.

Jeśli zgłosił w pierwszym miesiącu do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób, wtedy stopa procentowa składki wypadkowej wynosi dla niego 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli obecnie 1,67%. Gdyby natomiast zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, to stopę procentową składki wypadkowej powinien ustalić w wysokości określonej dla grupy działalności, do której należy.

Pierwsze rozliczenie z nową składką

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe naliczoną według nowej stopy procentowej obowiązującej od 1 kwietnia 2024 r. płatnicy wykażą po raz pierwszy w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za kwiecień 2024 r. W przypadku osób, którym składki do ZUS nalicza się od przychodu, może się zdarzyć, że składkę wypadkową w nowej wysokości trzeba będzie naliczyć w kwietniowych dokumentach rozliczeniowych od przychodu należnego za okres sprzed 1 kwietnia 2024 r.

Podstawę wymiaru składki wypadkowej stanowi ta sama kwota, która jest przyjmowana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Dla osób, dla których podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof, płatnik nalicza w raportach te składki od wszystkich wypłat podlegających oskładkowaniu dokonanych im (lub postawionych do ich dyspozycji) od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego raporty te dotyczą. W oparciu o przychód w rozumieniu przepisów o pdof nalicza się składki m.in. pracownikom oraz zleceniobiorcom wynagradzanym kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Od wszelkich wypłat dokonanych takim osobom po 31 marca 2024 r. płatnik powinien więc naliczać składkę wypadkową według stopy procentowej w wysokości obowiązującej od 1 kwietnia 2024 r., bez względu na to, jakiego okresu wypłaty te będą dotyczyły (przykład 2).

Płatnik, dla którego od 1 kwietnia 2024 r. zmieniła się stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe, powinien pamiętać, aby począwszy od deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA składanej do ZUS za kwiecień 2024 r. w bloku III. - "Inne informacje", w polu 03. wpisać nową wysokość stopy procentowej tej składki.

Przykład 1

Spółka z o.o. od kilku lat prowadzi działalność w zakresie specjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych. W poszczególnych miesiącach 2023 r. zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego następującą liczbę osób:

Miesiąc II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Liczba ubezpieczonych 19 19 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22

Suma ubezpieczonych w 2023 r. wyniosła 246. Dla celów ustalenia składki wypadkowej liczba ubezpieczonych wynosi więc 21, zgodnie z wyliczeniem: 246 ubezpieczonych : 12 m-cy = 20,50.

W celu określenia obowiązującej przedsiębiorcę (jako płatnika składek) stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. spółka:

- na podstawie zaświadczenia o nadaniu numeru REGON ustaliła rodzaj przeważającej działalności według PKD 2007, do której została zaklasyfikowana, tj. 81.22.Z - "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych",
- na podstawie dwóch pierwszych cyfr, tj. 81 ustaliła, że została zaklasyfikowana do sekcji N, jako "Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca", działu 81 - "Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni",
- z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia MPiPS w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy (...) odczytała, że dla grupy działalności oznaczonej kodem PKD N-81 stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,20%.


Przykład 2

Do 31 marca 2024 r. firma, jako płatnik zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób, opłacała składkę na ubezpieczenie wypadkowe według stawki ryczałtowej, tj. w wysokości 1,67% podstawy wymiaru. Ze względu na wzrost zatrudnienia w 2023 r. od 1 kwietnia 2024 r. firma opłaca składkę wypadkową ustaloną według grupy działalności, do której należy (wynosi ona 0,93%).

Firma wypłaca pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc 10. dnia następnego miesiąca. W dniu 10 kwietnia 2024 r. wypłaciła pracownikom wynagrodzenia należne za marzec 2024 r. Od wypłat dokonanych w kwietniu 2024 r., które firma rozliczy w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych do ZUS za kwiecień 2024 r. (dla których termin płatności składek przypada w maju 2024 r.), niezależnie od okresu, za który wypłaty te są należne, naliczy składkę wypadkową w wysokości 0,93% podstawy wymiaru.

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności
Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)
1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 5 1,47
2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 6 1,73
3 Rybactwo A-03 4 1,20
4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 12 3,33
5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 6 1,73
6 Górnictwo rud metali B-07 8 2,26
7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 6 1,73
8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 12 3,33
9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 4 1,20
10 Produkcja napojów C-11 4 1,20
11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 4 1,20
12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 4 1,20
13 Produkcja odzieży C-14 2 0,67
14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3 0,93
15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania C-16 6 1,73
16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 5 1,47
17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0,93
18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C-19 5 1,47
19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 4 1,20
20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C-21 3 0,93
21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 5 1,47
22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C-23 5 1,47
23 Produkcja metali C-24 6 1,73
24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C-25 5 1,47
25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 3 0,93
26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 4 1,20
27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 5 1,47
28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C-29 4 1,20
29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 5 1,47
30 Produkcja mebli C-31 4 1,20
31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 4 1,20
32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 4 1,20
33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D-35 4 1,20
34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 4 1,20
35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 5 1,47
36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E-38 6 1,73
37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E-39 4 1,20
38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 3 0,93
39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 5 1,47
40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 3 0,93
41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 2 0,67
42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 3 0,93
43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0,93
44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 3 0,93
45 Transport wodny H-50 4 1,20
46 Transport lotniczy H-51 2 0,67
47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 4 1,20
48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 4 1,20
49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2 0,67
50 Informacja i komunikacja J 2 0,67
51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67
52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 2 0,67
53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0,67
54 Wynajem i dzierżawa N-77 3 0,93
55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 3 0,93
56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 0,67
57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93
58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N-81 4 1,20
59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0,67
60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O, U  2 0,67
61 Edukacja P 3 0,93
62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1,20
63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 2 0,67
64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S, T 2 0,67
* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2189)

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy... (Dz. U. z 2022 r. poz. 740 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.