Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Informacja dla ubezpieczonych o naliczonych składkach ZUS za 2017 r.
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Informacja dla ubezpieczonych o naliczonych składkach ZUS za 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Dorota Wyderska

Zatrudniając pracownika czy zleceniobiorcę należy go nie tylko zgłosić do ubezpieczeń oraz co miesiąc rozliczać i opłacać za niego składki ubezpieczeniowe do ZUS. Obowiązkiem płatnika składek jest również przekazanie rocznej informacji o naliczonych składkach osobom zgłoszonym przez niego do ubezpieczeń w ZUS. Informacja ta służy ubezpieczonemu do zapoznania się i potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym przekazanych za niego składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, wszelkich przerw w ich opłacaniu oraz ewentualnych wypłaconych mu świadczeń.

Dla kogo roczna informacja?

Płatnik składek ma obowiązek sporządzić i przekazać roczną informację o naliczonych składkach ubezpieczeniowych każdej osobie, którą miał obowiązek zgłosić w ZUS do ubezpieczeń oraz naliczać za nią składki ubezpieczeniowe. Definicja ubezpieczonego zawarta jest w art. 4 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową. Zgodnie z tym przepisem, ubezpieczonym jest osoba fizyczna podlegająca chociażby jednemu z ubezpieczeń społecznych, tj. emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Przepisy dotyczące przekazywania informacji rocznej stosuje się odpowiednio również do składek na ubezpieczenie zdrowotne, co wynika z kolei z art. 41 ust. 9 ustawy systemowej.

Roczną informację o naliczonych składkach powinni przekazać swoim ubezpieczonym m.in.:

 • pracodawcy dla pracowników,
   
 • zleceniodawcy dla zleceniobiorców (za wyjątkiem zleceniobiorców zgłoszonych wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego),
   
 • powiatowe urzędy pracy dla bezrobotnych pobierających zasiłek dla bezrobotnych (nie przekazują jej więc osobom bezrobotnym nieuprawnionym do tego zasiłku),
   
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne i spółdzielnie kółek rolniczych dla swoich członków,
   
 • podmioty, na rzecz których wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - dla osób, które wykonują taką pracę na podstawie skierowania do pracy,
   
 • jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, jeśli rozliczają i opłacają składki za ubezpieczonych wykonujących pracę w podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty,
   
 • rodzice zatrudniający nianię na podstawie umowy uaktywniającej, podlegającej z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Obowiązek przekazania ubezpieczonemu rocznej informacji o naliczonych składkach spoczywa na płatniku składek niezależnie od tego, czy sam ubezpieczony chce ją otrzymać, czy nie. Z obowiązku tego nie zwalnia płatnika także wyrejestrowanie danej osoby z ubezpieczeń w ZUS, np. po rozwiązaniu z nią umowy o pracę, aczkolwiek wtedy nie ma on obowiązku jej przekazania bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę.

Najczęściej pojawiające się wśród płatników wątpliwości czy powinni przekazać ubezpieczonym roczną informację o naliczonych składkach, powstają w sytuacji kiedy za okres, którego ona dotyczy, nie opłacili oni za osoby ubezpieczone należnych składek do ZUS. Należy więc wyjaśnić, że w informacji, o której mowa, płatnik wykazuje składki naliczone, a nie opłacone. Dlatego roczną informację o naliczonych składkach płatnik powinien przekazać swoim ubezpieczonym bez względu na to, czy opłacił za nich należne składki za dany okres, czy nie.

Wątpliwości co do przekazania rocznej informacji o naliczonych składkach mogą też mieć płatnicy, którzy z własnej inicjatywy wydają ubezpieczonym w ciągu roku kalendarzowego co miesiąc informację o naliczonych składkach, mimo że wcale takiego obowiązku nie mają (oczywiście za wyjątkiem przypadków, kiedy płatnicy przekazują ją na żądanie zatrudnionych osób). Tacy płatnicy nie muszą już przekazywać ubezpieczonym dodatkowo rocznej informacji. Powinni ją wydać tylko gdyby ubezpieczeni zwrócili się do nich o jej wydanie - mimo że otrzymywali informacje miesięczne.

Należy pamiętać, że zarówno informacje roczne, jak i te przekazywane ubezpieczonym za każdy miesiąc kalendarzowy, powinny uwzględniać wszelkie sporządzone przez nich i przekazane do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych.

Ponieważ obowiązek przekazania ubezpieczonym informacji o naliczonych składkach oraz przerwach w ich opłacaniu wynika z ustawowych przepisów, warto aby płatnik zadbał o to, by ubezpieczony własnoręcznym podpisem potwierdził odbiór informacji (np. na kserokopii).

Roczną informację o naliczonych składkach płatnik powinien przekazać ubezpieczonemu w formie papierowej. W formie dokumentu elektronicznego może ją przesłać ubezpieczonemu wyłącznie za jego zgodą. Informacja przekazywana ubezpieczonemu np. e-mailem powinna być podpisana przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jeśli płatnik go nie posiada, powinien więc wcześniej zaopatrzyć się w taki podpis.


Druki informacji rocznej oraz informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Składki ZUS.

Komu nie przekazuje się rocznej informacji?

Rocznej informacji o naliczonych składkach płatnik nie ma obowiązku sporządzać i przekazywać osobom, za które opłaca wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Z obowiązku tego zwalnia go art. 41 ust. 10 ustawy systemowej.

Jednak na żądanie ubezpieczonego, za którego płatnik nalicza tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ma on obowiązek przekazać mu informacje zawarte w raportach - nie częściej niż raz na miesiąc - za miesiąc poprzedni (z wyjątkiem płatników pobierających składkę na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent), bez obowiązku przekazywania mu informacji rocznej.

Termin przekazania

Informację o naliczonych składkach ubezpieczeniowych i przerwach w ich opłacaniu płatnik jest zobowiązany wydać ubezpieczonemu raz na rok, w podziale na poszczególne miesiące. Powinien to zrobić w terminie do 28 lutego następnego roku za rok poprzedni (art. 41 ust. 8 ustawy systemowej).

We wcześniejszym terminie płatnik powinien ją przekazać osobie ubezpieczonej tylko wtedy, gdy wystąpi ona do niego z takim żądaniem. Wówczas płatnik przekazuje ją nie częściej niż raz na miesiąc za miesiąc poprzedni.


Informację roczną o składkach ZUS za 2017 r. należy przekazać ubezpieczonym najpóźniej do 28 lutego 2018 r.

Dane, które trzeba podać

Wzór informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej stanowi załącznik nr 16b do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (...). Rozporządzenie to określa również wzór informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej (załącznik nr 16a).

W rocznej informacji o naliczonych składkach za 2017 r. płatnik musi podać informacje o wszystkich składkach naliczonych za danego ubezpieczonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (patrz ramka). Za ten sam okres trzeba też w niej wykazać ewentualne przerwy w opłacaniu składek ubezpieczeniowych.

Sporządzona przez płatnika informacja roczna o naliczonych składkach za 2017 r. powinna zawierać te same dane, które płatnik wykazał w przekazanych do ZUS imiennych raportach miesięcznych (ZUS RCA, ZUS RSA) sporządzonych za ubezpieczonego za miesiące od stycznia do grudnia 2017 r.

Na podstawie otrzymanej od płatnika informacji ubezpieczony może sprawdzić czy ten prawidłowo naliczył za niego składki ubezpieczeniowe do ZUS.

Błędy w informacji

Zdarza, że po otrzymaniu od płatnika składek rocznej informacji o naliczonych składkach i przerwach w ich opłacaniu ubezpieczony dochodzi do wniosku, że dane w niej zawarte nie są zgodne ze stanem faktycznym. Aby wyjaśnić nieprawidłowości, ubezpieczony w pierwszej kolejności powinien wtedy złożyć u płatnika tzw. wniosek o sprostowanie danych, informując jednocześnie o tym fakcie ZUS. Zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy systemowej, wniosek taki składa się na piśmie lub do protokołu w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia otrzymania od pracodawcy informacji o naliczonych składkach.

Złożoną przez ubezpieczonego "reklamację" płatnik powinien rozpatrzyć w ciągu miesiąca. Jeśli stwierdzi, że popełnił błędy w dokumentach rozliczeniowych, na podstawie których sporządził informację, powinien wówczas złożyć do ZUS odpowiednie dokumenty korygujące (lub brakujące, jeżeli nie złożył jakiegoś dokumentu).

Wniosek o sprostowanie danych ubezpieczony przekazuje do ZUS dopiero wtedy, gdy płatnik składek nie uwzględni jego wniosku o sprostowanie danych w terminie jednego miesiąca od daty jego otrzymania. Organ rentowy, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wydaje stosowną decyzję. Jeżeli ZUS zakwestionuje i zmieni informacje przekazane przez płatnika składek, zawiadamia o tym ubezpieczonego i płatnika składek. W takim przypadku zarówno osoba ubezpieczona, jak i płatnik składek mają 3 miesiące na złożenie w organie rentowym wniosku o zmianę stanowiska. Jeśli tego nie zrobią, informacje ZUS traktuje się jako prawdziwe.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego ubezpieczony składa bezpośrednio w ZUS tylko wówczas, jeśli nie może uzyskać żadnych informacji u płatnika lub gdy płatnik już nie istnieje.

Warto też wskazać, że jeżeli ubezpieczony nie zakwestionuje danych wykazanych w rocznej informacji o naliczonych składkach w terminie 3 miesięcy od jej otrzymania, to informacje te uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym, chyba że dane dotyczące okresu objętego roczną informacją zakwestionuje organ rentowy, wydając w tej sprawie decyzję.

Dane, które płatnik powinien podać ubezpieczonemu w rocznej informacji o naliczonych składkach:

- identyfikator informacji,
- dane identyfikacyjne dotyczące płatnika składek,
- dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej,
- okres rozliczeniowy,
- kod tytułu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej,
- 3-znakowy kod oddziału NFZ, do którego przekazywana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne,
- informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych,
- wymiar czasu pracy,
- należne składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:
  wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia: emerytalne i rentowe, chorobowe oraz wypadkowe,
  wysokość poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych za ubezpieczonego z uwzględnieniem źródeł ich finansowania,
- kwota obniżenia podstawy wymiaru składek społecznych z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego,
- należne składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:
  wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej,
  kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem podziału na podmioty, które ją finansują,
- zestawienie wypłaconych świadczeń i wynagrodzeń za czas absencji chorobowej oraz rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek,
- oświadczenie płatnika składek o zgodności danych w niej wykazanych ze stanem prawnym i faktycznym oraz o świadomości odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (potwierdzone podpisem płatnika lub osoby przez niego upoważnionej).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)

Rozporządzenie MPiPS z dnia 23.10.2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych... (Dz. U. z 2016 r. poz. 222 ze zm.)

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.