Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Oskładkowanie i opodatkowanie pracownika delegowanego do pracy za granicę
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Oskładkowanie i opodatkowanie pracownika delegowanego do pracy za granicę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022

1) Nowy pracownik od 1 maja do 31 sierpnia 2022 r. został oddelegowany do pracy w Niemczech. Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 10. dnia następnego miesiąca. Pracownikowi na początku maja 2022 r. wypłaciliśmy zaliczkę na poczet wynagrodzenia za ten miesiąc w wysokości 4.500 zł i od tej kwoty rozliczyliśmy składki ZUS. W dniu 10 czerwca 2022 r. otrzymał on pozostałą część wynagrodzenia w wysokości 5.500 zł. Czy ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłaconego 10 czerwca 2022 r. możemy zastosować § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie za maj (łącznie z zaliczką wypłaconą w maju) wynosi 10.000 zł? Jeśli tak, to otrzymana kwota będzie niższa niż przeciętne wynagrodzenie. Czy wówczas powinniśmy uznać, iż podstawa wymiaru składek wynosi 5.922 zł i ponieważ w maju rozliczyliśmy już składki na ubezpieczenia społeczne od kwoty 4.500 zł, za czerwiec jako podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia przyjąć kwotę 1.422 zł (5.922 zł - 4.500 zł)?

W okolicznościach przedstawionych w pytaniu przepis § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek... (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949 ze zm.), dalej rozporządzenia składkowego, nie ma zastosowania.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oddelegowanych do pracy za granicę u polskich pracodawców, których przychód jest wyższy niż kwota określona w art. 19 ust. 1 ustawy o sus, tj. wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (w 2022 r. wyższy niż 5.922 zł), stosuje się przepis § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego. Wówczas w podstawie wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia nie uwzględnia się części wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Jak wynika z cytowanego przepisu § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, ma on zastosowanie, jeśli łączny przychód pracownika uzyskany w danym miesiącu (bez względu na to za jaki okres jest należny) jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie. Zaliczka na poczet wynagrodzenia wypłacona w maju br. stanowiła przychód pracownika ze stosunku pracy w tym miesiącu podlegający oskładkowaniu, natomiast pozostała część wynagrodzenia za maj, wypłacona w czerwcu br., jest przychodem czerwca, od którego należy rozliczyć składki ZUS. Zarówno w maju, jak i w czerwcu przychód pracownika nie przekroczył kwoty przeciętnego wynagrodzenia, tj. kwoty 5.922 zł, dlatego powołany wcześniej przepis rozporządzenia składkowego nie miał/nie ma zastosowania. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w każdym z tych miesięcy stanowiła/stanowi kwota faktycznie uzyskanego przychodu.

Przykład

Pracownik został oddelegowany do pracy za granicę w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2022 r. W maju 2022 r. uzyskał wynagrodzenie za pracę za ten miesiąc w wysokości 10.000 zł. Wynagrodzenie należało pomniejszyć o równowartość diet za 31 dni pobytu w Niemczech, przy czym podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż 5.922 zł. Tak ustalona kwota, po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, stanowiła podstawę wymiaru składki zdrowotnej.


2) Pracownik oddelegowany do pracy w Niemczech, w maju 2022 r. przez kilka dni przebywał na urlopie wypoczynkowym oraz chorował. Czy uzyskany przez niego przychód należało pomniejszyć o równowartość diet za 31 dni pobytu w Niemczech?

Ustalając równowartość diet za każdy dzień pobytu, przyjmuje się zarówno dni pracy poza granicami kraju, jak i dni rozkładowo wolne od pracy (np. sobotę i niedzielę, przypadające w trakcie trwania oddelegowania). Dniem pobytu jest dzień, za który pracownik otrzymuje wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek, przy czym do dni pobytu nie zalicza się dni urlopu wypoczynkowego, tj. okresu ustawowego zwolnienia pracownika od obowiązku świadczenia pracy. Takich wyjaśnień udzielił ZUS (dostępne na stronie internetowej www.zus.pl, w zakładce "Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych").

Przykład

Pracownik oddelegowany do pracy w Niemczech na okres od 1 maja do 31 grudnia 2022 r. przez część czerwca br. przebywa na urlopie wypoczynkowym. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ma zastosowanie przepis § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, jeżeli łączny przychód uzyskany w tym miesiącu, tj. za pracę za granicą wraz z wynagrodzeniem za urlop, jest wyższy niż kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie wyższy niż 5.922 zł. Przy czym, obliczając równowartość diet, do dni pobytu za granicą nie należy zaliczać dni korzystania z urlopu wypoczynkowego, bez względu na to, gdzie pracownik spędzał ten urlop.

Przykład

Zakładamy, że pracownik z poprzedniego przykładu przez część maja 2022 r. chorował, uzyskując za ten okres zasiłek chorobowy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ma zastosowanie przepis § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, jeśli wynagrodzenie za pracę (bez uwzględniania kwoty zasiłku chorobowego, ponieważ nie stanowi on podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne) jest wyższe od przeciętnego wynagrodzenia, czyli aktualnie wyższe niż 5.922 zł. Przy czym przy ustalaniu równowartości diet, do dni pobytu za granicą nie zalicza się okresu, za który przysługuje zasiłek chorobowy.

Przykład

Pracownik oddelegowany do pracy w Niemczech na okres od 1 kwietnia do 31 lipca 2022 r. przez 5 dni maja 2022 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym, a przez 3 dni tego miesiąca chorował, nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego. Za ten miesiąc uzyskał łącznie wynagrodzenie w wysokości 9.000 zł (w tym wynagrodzenie urlopowe) oraz wynagrodzenie chorobowe. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ma zastosowanie przepis § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, ponieważ łączny przychód uzyskany w tym miesiącu, czyli uzyskany za pracę za granicą wraz z wynagrodzeniem za urlop, jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie. Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, przychód ten należy pomniejszyć o równowartość diet za 23 dni pobytu w Niemczech (31 dni - 5 dni urlopu - 3 dni pobierania wynagrodzenia chorobowego), z zastrzeżeniem zachowania najniższej podstawy (w wysokości 5.922 zł).


Powołany przepis rozporządzenia składkowego stosuje się też przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej).


3) Pracownik oddelegowany do pracy w Niemczech przez 10 dni chorował, nabywając prawo do zasiłku chorobowego. Czy ustalając kwotę 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, należy uwzględnić dni, za które otrzymał zasiłek chorobowy?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o pdof, wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób podlegających obowiązkowi podatkowemu w Polsce, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Z powołanego przepisu wynika, iż przychód ze stosunku pracy pomniejsza się o kwotę odpowiadającą 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą w związku z pozostawaniem w stosunku pracy. Do dni pobytu za granicą przypadających w tym okresie na potrzeby obliczenia przychodu wolnego od opodatkowania wlicza się m.in. soboty, niedziele, święta oraz dni urlopu wypoczynkowego. W ocenie organów podatkowych, ustalając dni pobytu za granicą, nie uwzględnia się dni, w których podatnik przebywał na zwolnieniu lekarskim i pobierał zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego, gdyż wówczas nie jest spełniony warunek stanowiący o uzyskiwaniu przychodów ze stosunku pracy. Takie zdanie wyraził przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11 września 2019 r. (nr 0114-KDIP3-3.4011.265.2019.3.JM).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.