Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   O ile używanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

O ile używanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych podwyższy podstawę oskładkowania i opodatkowania?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020

Udostępniliśmy pracownikowi bezpłatnie samochód służbowy do celów prywatnych. W jaki sposób ustalić wartość pieniężną tego świadczenia podlegającą oskładkowaniu i opodatkowaniu, gdy koszty eksploatacji samochodu, w tym paliwa, ponosi pracodawca?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy o sus oraz art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej), z zastrzeżeniem niemającym znaczenia dla omawianego tematu.

Do przychodów ze stosunku pracy zaliczeniu podlega m.in. wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Taki rodzaj przychodu nie został wyłączony z podstawy wymiaru składek ZUS, a także opodatkowania.

Dla celów składkowych, tak jak i podatkowych, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o pdof, tj. w wysokości:

 • 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3,
   
 • 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3.

Jeżeli pracownik przez część miesiąca wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych, wartość pieniężną tego świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych wyżej.

Zwracamy uwagę! Dotychczas organy podatkowe (por. m.in. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 lutego 2017 r., sygn. 1462-IPPB2.4511.779.2016.2.AK) zajmowały stanowisko, że określona w sposób omówiony wcześniej wartość świadczenia z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych nie obejmuje kosztów paliwa zakupionego przez pracodawcę, a zużytego przez pracownika dla celów prywatnych, którego wartość jest odrębnym świadczeniem. Inne stanowisko w tej sprawie zajmowały Wojewódzkie Sądy Administracyjne (por. m.in. wyroki WSA w Gliwicach z 8 marca 2017 r., sygn. akt I SA/GI 1550/16, WSA w Kielcach z 16 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Ke 1/17).

Obecnie nie ma już wątpliwości. W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2020 r. pod poz. 108 została opublikowana interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2020 z 11 września 2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. 

MF Jak w niej czytamy: "(...) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych zajmował stanowisko, że kwoty ryczałtu, o których mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT, obejmują koszty użytkowania samochodu takie jak: ubezpieczenie, bieżące naprawy i przeglądy, z wyłączeniem jednak paliwa, do którego powinno się stosować zasady ustalania przychodu przewidziane w art. 11 ust. 2 i ust. 2a pkt 4 ustawy PIT. Stanowisko to podzielane było również przez Ministerstwo Finansów.

Pogląd ten budził jednakże wątpliwości podatników i płatników i był przedmiotem skarg wnoszonych do sądów administracyjnych, w wyniku czego ukształtowana została linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Linia ta jednolicie opowiada się za stanowiskiem prezentowanym przez płatników i podatników, uznając, że w ramach zryczałtowanego przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT, mieszczą się również koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę.

Zaistniała zatem rozbieżność pomiędzy praktyką interpretacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej a orzecznictwem sądów administracyjnych. Skłoniło to Ministra Finansów do wydania interpretacji ogólnej.

(...) Przyjmując zatem argumentację zawartą w jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w zakresie interpretacji art. 12 ust. 2a ustawy PIT, należy stwierdzić, że ryczałtowo określona w tym przepisie wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy - jako właściciel samochodu - musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.

Używanie tak udostępnionego samochodu czasami wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy autostradą, które nie mogą być uznawane za świadczenia objęte kwotą określoną w art. 12 ust. 2a ustawy PIT.

Ustawodawca wskazał bowiem wyraźnie, że chodzi o świadczenie związane z wykorzystaniem samochodu służbowego (czy z oddaniem do używania - bezpłatnie - dla celów prywatnych), a nie wszelkimi pochodnymi kosztami związanymi z podróżą samochodem udostępnionym do wykorzystywania w celach prywatnych.".

Przykład

Pracownik nieodpłatnie użytkuje do celów prywatnych samochód służbowy o pojemności silnika 1.798 cm3; koszty paliwa pokrywa pracodawca, w tym zużytego przez pracownika do celów prywatnych.

Załóżmy, że w październiku br. pracownik będzie użytkował pojazd służbowy do celów prywatnych tylko przez 10 dni. W podstawie oskładkowania i opodatkowania należy uwzględnić kwotę 133,33 zł (400 zł : 30 x 10 dni).

Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości 4.500 zł, przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów i złożył pracodawcy PIT-2. W październiku br. pracownik otrzyma wynagrodzenie za pracę w wysokości 4.500 zł.

Rozliczenie składkowo-podatkowe przychodu uzyskanego przez pracownika w październiku br. będzie przedstawiało się następująco:

wyszczególnienie wiersz obciążenia
składkowo-podatkowe
wynagrodzenie za pracę - 1 - 4.500,00 zł
ryczałt z tytułu używania nieodpłatnie samochodu służbowego do celów prywatnych - 2 - 133,33 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: wiersze 1 + 2  - 3 - 4.633,33 zł
składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika: wiersz 3 x 9,76% + wiersz 3 x 1,5% + wiersz 3 x 2,45% - 4 - 635,23 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: wiersze 1 + 2 - 4 - 5 - 3.998,10 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne: wiersz 5 x 9% - 6 - 359,83 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku: wiersz 5 x 7,75% - 7 - 309,85 zł
podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy: wiersze 1 + 2 - 250 zł - wiersz 4, po zaokrągleniu - 8 - 3.748,00 zł
zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej: wiersz 8 x 17% - 43,76 zł - 9 - 593,40 zł
zaliczka na podatek dochodowy do pobrania: wiersze 9 - 7, po zaokrągleniu - 10 - 284,00 zł
kwota wypłaty: wiersze 1 - 4 - 6 - 10 - 11 - 3.220,94 zł

Pracodawca z własnych środków opłaci część składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, całą składkę na ubezpieczenie wypadkowe oraz zakładając, że pracownik nie osiągnął wieku wynoszącego co najmniej 55 lat - kobieta, co najmniej 60 lat - mężczyzna, opłaci także składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP.


Gdyby świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych było częściowo odpłatne, to przychodem pracownika byłaby różnica pomiędzy wartością określoną na wstępie i odpłatnością ponoszoną przez pracownika (art. 12 ust. 2c ustawy o pdof).

Zwracamy uwagę! Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem ZUS, do tego rodzaju świadczenia nie ma zastosowania § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949), dalej rozporządzenia składkowego. Na mocy powołanego przepisu, wyłączono z oskładkowania korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz na korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji (por. m.in. interpretacje indywidualne z 6 grudnia 2019 r., znak DI/100000/43/991/2019, z 9 lipca 2019 r., znak DI/100000/43/561/2019).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.