Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Rozliczenie składek ZUS zleceniobiorcy delegowanego do pracy za ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie składek ZUS zleceniobiorcy delegowanego do pracy za granicę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017

Wysyłamy do pracy do Niemiec zleceniobiorców. Za pierwszy miesiąc wykonywania umowy zlecenia otrzymują oni wynagrodzenie płatne 5. dnia następnego miesiąca, a za każdy kolejny ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc, w którym uzyskali wynagrodzenie należne za dwa miesiące? Nadmieniamy, że wynagrodzenie w umowach zlecenia określone jest kwotowo w euro i w okresie wykonywania pracy za granicą podlegają oni ubezpieczeniom w ZUS (mają poświadczone formularze A1).

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy, któremu w umowie zlecenia odpłatność za jej wykonywanie określono kwotowo stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu wykonywania umowy (art. 18 ust. 3art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o sus). Przepisy te dotyczą również zleceniobiorcy delegowanego do pracy za granicę.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o pdof, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Nie wszystkie rodzaje przychodów należy jednak oskładkować. Katalog tych wyłączonych z podstawy wymiaru składek ZUS zawiera m.in. § 2 rozporządzenia składkowego. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 16 powołanego aktu prawnego, z oskładkowania zwolniono część wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o sus, zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia (w 2017 r. nie może być niższy niż 4.263 zł). Wyłączenie to ma odpowiednie zastosowanie w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia - § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia składkowego.

W świetle powyższego, ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy delegowanego do pracy za granicę, należy uzyskany przez niego w danym miesiącu przychód porównać do kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli jest on:

 • wyższy niż kwota przeciętnego wynagrodzenia, wówczas od osiągniętego przez zleceniobiorcę przychodu odlicza się równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą i przyjmuje się do podstawy wymiaru składek ustaloną w ten sposób kwotę (jeśli będzie niższa niż przeciętne wynagrodzenie, podwyższa się ją do tej kwoty),
   
 • niższy niż kwota przeciętnego wynagrodzenia, do podstawy wymiaru składek przyjmuje się przychód faktycznie uzyskany.
Ważne: Przychody w walutach obcych, dla celów składkowych i podatkowych, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (§ 4 rozporządzenia składkowego i art. 11a ust. 1 ustawy o pdof).

Przychodem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, są wszystkie podlegające oskładkowaniu wypłaty, dokonane lub postawione do dyspozycji zleceniobiorcy od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca, bez względu na okres za jaki przysługują. Jeśli tak jak w okolicznościach wskazanych w pytaniu, delegowany zleceniobiorca w danym miesiącu otrzyma wynagrodzenie za okres dłuższy niż miesiąc, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ustala się na wskazanych wcześniej zasadach. Przy czym odliczając równowartość diet należy wziąć pod uwagę ilość dni pobytu za granicą, za który wynagrodzenie jest wypłacane. 

ZUSTak też wyjaśnił ZUS w interpretacji indywidualnej z 9 lipca 2017 r. (znak WPI/200000/43/837/2017), w której czytamy: "(...) jeżeli w danym miesiącu (tj. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) zostanie wypłacone zleceniobiorcy wynagrodzenie (...) za okres dłuższy niż miesiąc, to sumę kwot wypłaconych w tym miesiącu należy pomniejszyć o kwotę diet za dni pobytu za granicą, za które wynagrodzenie jest wypłacane. Jeżeli tak ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy to podstawą do obliczenia składek będzie ta kwota. Natomiast, gdy odliczenie od zarobków równowartości diet spowoduje obniżenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy poniżej tego poziomu (...), podstawę wymiaru składek będzie można obniżyć jedynie do wysokości wskazanej kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (...).". Analogiczne stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej ZUS z 22 czerwca 2017 r. (znak WPI/200000/43/755/2017).

Przypominamy, że ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy nie uwzględnia się w niej zasiłków, a ponadto:

 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2017 r. nie może przekraczać kwoty 127.890 zł),
   
 • podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (jeśli ubezpieczony do niego przystąpił) nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w 2017 r. miesięcznie nie może być wyższa niż 10.657,50 zł).

Ustalona w powyższy sposób wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że pomniejsza się ją o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez zleceniobiorcę oraz nie stosuje się ograniczenia do kwoty rocznego limitu (art. 81 ust. 1, 5 i 6 ustawy zdrowotnej).

Przykład

Zleceniobiorca od 1 października do 30 listopada 2017 r. został oddelegowany do pracy do Niemiec. W okresie świadczenia pracy za granicą podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. Zakładamy, że na początku listopada br. otrzymał wynagrodzenie za październik 2017 r., a w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca także za listopad w łącznej kwocie 4.500 euro, co po przeliczeniu na złote wynosi 19.048,95 zł (przyjmujemy kurs 1 euro = 4,2331 zł).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za listopad 2017 r. wyniesie 6.396,21 zł, co wynika z wyliczenia:

 • równowartość diet za każdy dzień pobytu w październiku i listopadzie br. w Niemczech: 49 euro x 61 dni = 2.989 euro; 2.989 euro x 4,2331 zł = 12.652,74 zł,
   
 • wynagrodzenie po odliczeniu równowartości diet: 19.048,95 zł - 12.652,74 zł = 6.396,21 zł,
   
 • 6.396,21 zł > 4.263 zł.

Od tak ustalonej podstawy wymiaru, po pomniejszeniu o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez zleceniobiorcę, zleceniodawca obliczy składkę na ubezpieczenie zdrowotne.


Zakładając, że w okolicznościach wskazanych w pytaniu zaliczkę na podatek dochodowy należy pobrać w Polsce, właściwe zastosowanie znajdzie przepis art. 41 ust. 1 i 1a ustawy o pdof. Na jego podstawie zleceniodawca od wypłacanego wynagrodzenia z umowy zlecenia pobiera zaliczkę na podatek dochodowy stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o:

 • miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskanego przychodu, ustalone od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód oraz
   
 • potrącone przez płatnika ze środków zleceniobiorcy w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne

najniższą stawkę podatkową określoną w skali, czyli 18%.

Obliczoną w ten sposób zaliczkę zmniejsza o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej ze środków podatnika, z tym że w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

W stanie faktycznym wskazanym w pytaniu zaliczkę należy pobrać od każdego z przychodów odrębnie.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.