Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy będącego obywatelem Ukrainy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy będącego obywatelem Ukrainy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017

1) Spółka z o.o. na podstawie umowy zlecenia zatrudniła od 1 czerwca br. na trzy miesiące obywatela Ukrainy. Z tego tytułu otrzymuje on wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej (3.900 zł). Czy z umowy zlecenia zgłosić go do ubezpieczeń w ZUS? Jak dokonywać rozliczeń składkowo-podatkowych? Nadmieniamy, że jego miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Ukrainy, natomiast w Polsce przebywa na podstawie wizy krócej niż 183 dni i nie posiada certyfikatu rezydencji.

Rozstrzygnięcie składkowe

Obywatel Ukrainy, który zawarł umowę zlecenia z polskim podmiotem i wykonuje na jej podstawie pracę na obszarze Polski podlega z tego tytułu ubezpieczeniom w ZUS. Przepisy ustawy o sus nie uzależniają podlegania ubezpieczeniom społecznym od posiadanego obywatelstwa, miejsca zamieszkania, czy pobytu. Zakładając, że jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega on:

Osoba wykonująca umowę zlecenia podlega również obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy zdrowotnej). Przy czym osoba nieposiadająca obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej w świetle ustawy zdrowotnej jest uważana za osobę ubezpieczoną, gdy przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt czasowy z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 z późn. zm.), zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany. A zatem obywatel Ukrainy przebywający w Polsce na podstawie jednego z wymienionych wyżej dokumentów z tytułu wykonywania umowy zlecenia podlega również obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zleceniodawca dokonuje zgłoszenia zleceniobiorcy do przedmiotowych ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA, a następnie rozlicza składki wykazując je w dokumentach rozliczeniowych, tj. w raporcie ZUS RCA, ewentualnie w raporcie ZUS RSA podaje przerwy w opłacaniu składek bądź kwoty wypłaconych zasiłków. Dokumenty te dołącza do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia wyrejestrowuje zleceniobiorcę z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA.

Wspomnijmy, że zleceniodawca za zleceniobiorcę objętego obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi ma obowiązek opłacania także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej FGŚP). Dotyczy on tych osób, które nie ukończyły co najmniej 55 lat - kobiety i co najmniej 60 lat - mężczyźni, a ponadto:

 • w przypadku składki na Fundusz Pracy, gdy kwota podlegająca oskładkowaniu wynosi, w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę; dla celów ustalenia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy nie dokonuje się przeliczenia podstawy wymiaru składki na okres miesiąca, jeżeli w umowie zlecenia określono wynagrodzenie za jej wykonanie nie w stawce miesięcznej, ale np. w stawce godzinowej, akordowej lub prowizyjnej - art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia... (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065),
   
 • w przypadku składki na FGŚP, gdy pracodawca (zleceniodawca) objęty jest przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256).

Rozstrzygnięcie podatkowe

Obywatel Ukrainy niemający na terytorium Polski miejsca zamieszkania, uzyskujący dochody (przychody) w Polsce podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (art. 3 ust. 2a ustawy o pdof).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
   
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (art. 3 ust. 1a ustawy o pdof).

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się  m.in. dochody (przychody) z działalności wykonywanej osobiście (art. 3 ust. 2b pkt 2 ustawy o pdof). Podatek dochodowy od wynagrodzeń z umowy zlecenia uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela Ukrainy, niemającego miejsca zamieszkania w Polsce, pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof). Tak też wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 stycznia 2016 r. (sygn. IPPB4/4511-1477/15-5/JK). Gdyby kwota należności określona w umowie zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekraczała 200 zł, to należałoby pobrać zryczałtowany podatek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof. W takim przypadku od uzyskanego przez zleceniobiorcę przychodu zleceniodawca jako płatnik nie odlicza składek na ubezpieczenia społeczne, a od zryczałtowanego podatku nie odlicza składki na ubezpieczenie zdrowotne, finansowanych przez zleceniobiorcę.

Przykład

Zakładamy, że zleceniobiorca-obywatel Ukrainy nie posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) i w 2017 r. jego pobyt w Polsce będzie nie dłuższy niż 183 dni. Ponieważ nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, podlega w naszym kraju ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski. Osoba ta z umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. W umowie odpłatność określono w wysokości 3.900 zł miesięcznie (płatna ostatniego dnia roboczego danego miesiąca).

Od uzyskanego w czerwcu br. wynagrodzenia zleceniodawca dokonał następujących wyliczeń:

wyszczególnienie wiersz rozliczenie składkowo-
podatkowe
wynagrodzenie - 1 - 3.900,00 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez zleceniobiorcę (wiersz 1) - 2 - 3.900,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę (wiersz 2 x 9,76% + wiersz 2 x 1,5% + wiersz 2 x 2,45%) - 3 - 534,69 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersze 1 - 3) - 4 - 3.365,31 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 4 x 9%) - 5 - 302,88 zł
podstawa opodatkowania (wiersz 1) - 6 - 3.900,00 zł
zryczałtowany podatek (wiersz 6 x 20%) - 7 - 780,00 zł
do wypłaty (wiersze 1 - 3 - 5 - 7) - 8 - 2.282,43 zł

Zleceniodawca z własnych środków finansuje część składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, całą składkę na ubezpieczenie wypadkowe oraz składki na Fundusz Pracy i FGŚP (o ile zleceniobiorca nie osiągnął wieku wynoszącego co najmniej 55 lat - kobieta i co najmniej 60 lat - mężczyzna).


2) Jak ustalić okres 183 dni przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym? Czy w razie przekroczenia tego okresu podatek od wynagrodzenia z umowy zlecenia z odpłatnością wyższą niż 200 zł należy pobierać zgodnie z art. 41 ustawy o pdof?

Okres 183 dni przebywania na terytorium Polski liczy się w danym roku podatkowym, którym jest rok kalendarzowy. Oznacza to, że bez znaczenia pozostaje pobyt tej osoby w Polsce w innych latach. Jeżeli pobyt zleceniobiorcy-obywatela Ukrainy przekroczy 183 dni w danym roku podatkowym, to osobę tę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w Polsce (art. 3 ust. 1a ustawy o pdof). Wówczas też uzyskiwane przez nią wynagrodzenie z umowy zlecenia (wyższe niż 200 zł) podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych obowiązujących w Polsce, czyli zgodnie z art. 41 ust. 1 i 1a ustawy o pdof.

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.