Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Czy ubezpieczyć w ZUS z umowy zlecenia studenta studiów doktoranckich ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy ubezpieczyć w ZUS z umowy zlecenia studenta studiów doktoranckich będącego równocześnie pracownikiem?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017

Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą będącą studentem studiów doktoranckich (w wieku 25 lat), zatrudnioną w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowa zlecenia nie jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. Czy z tytułu jej wykonywania powinniśmy zgłosić ją do ubezpieczeń w ZUS?

W okolicznościach wskazanych w pytaniu, z umowy zlecenia obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna.

Osoby wykonujące umowę zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast dobrowolnie - ubezpieczeniu chorobowemu. Powyższe nie dotyczy uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentów, do ukończenia 26 lat (art. 6 ust. 4 ustawy o sus).

Ważne: Wykonywanie umowy zlecenia przez ucznia (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej) lub studenta w wieku do ukończenia 26 lat, nie stanowi tytułu do ubezpieczeń w ZUS.

Studentem jest osoba kształcąca się na studiach wyższych - art. 2 ust. 1 pkt 18k ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), dalej ustawy. Za studia wyższe uważa się studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy).

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, na które przyjmuje się kandydatów posiadających kwalifikacje drugiego stopnia.

W świetle powyższego, uczestnik studiów doktoranckich nie jest studentem. Zawarta z nim umowa zlecenia jest więc tytułem do ubezpieczeń w ZUS. W tym przypadku bez znaczenia jest wiek tej osoby. Jeżeli jednak taką umowę zawiera osoba będąca równocześnie pracownikiem innego podmiotu (niewykonywaną na rzecz własnego pracodawcy), to mamy do czynienia ze zbiegiem ubezpieczeń społecznych, który rozstrzyga się na zasadach określonych w art. 9 ust. 1 i 1a ustawy o sus. Na mocy powołanych przepisów, pracownik wykonujący jednocześnie umowę zlecenia zawartą z innym podmiotem niż własny pracodawca (niewykonywaną na rzecz własnego pracodawcy) podlega obowiązkowo przedmiotowym ubezpieczeniom wszystkich ryzyk z tytułu umowy o pracę, natomiast ze zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe są:

  • dobrowolne, jeżeli przychód z umowy o pracę podlegający oskładkowaniu w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
     
  • obowiązkowe, jeżeli przychód z umowy o pracę podlegający oskładkowaniu w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ma w umowie o pracę zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.), wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. A zatem dla takiego pracownika ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia (zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca oraz niewykonywanej na rzecz własnego pracodawcy) są dobrowolne.

Obowiązkowa z tytułu wykonywania umowy zlecenia jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60