Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017

1) Prowadzę działalność gospodarczą, przy której zatrudniam kilku pracowników. W okresie zimowym, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, mam mniej zleceń, a tym samym dostępne środki finansowe nie wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań, w tym względem ZUS. Czy jest możliwość odroczenia terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne?

Tak, z tym że wniosek o odroczenie może dotyczyć wyłącznie składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o sus, ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie ZUS może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.

Ważne: Odroczenie terminu płatności może objąć składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej zarówno przez płatnika składek, jak i ubezpieczonego.

Wniosek o odroczenie terminu płatności należy złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek, których dotyczy. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, pozostanie on bez rozpatrzenia. Przykładowo płatnik składek, dla którego termin opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc przypada nie później niż do 15. dnia następnego miesiąca, występujący do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek za luty 2017 r., powinien złożyć stosowny wniosek najpóźniej 15 marca 2017 r.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek można złożyć:

  • pisemnie - osobiście w ZUS, pocztą lub firmą kurierską,
     
  • ustnie do protokołu w jednostce ZUS,
     
  • elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
     
  • telefonicznie - poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (warunkiem skorzystania z tej formy jest posiadanie profilu na PUE ZUS).

Jak wynika z powołanego na wstępie art. 29 ust. 1 ustawy o sus, ZUS może uwzględnić wniosek płatnika o odroczenie terminu płatności składek, gdy zajdą wyjątkowe przyczyny gospodarcze lub inne zasługujące na uwzględnienie. Dlatego też płatnik składek powinien wskazać okoliczności uniemożliwiające uregulowanie składek w terminie oraz odpowiednio umotywować wniosek. Niezbędne jest również określenie przez wnioskodawcę (obok danych identyfikacyjnych i okresu, za który ubiega się o odroczenie) możliwości płatniczych, ewentualnych form zabezpieczenia oraz zaproponowanie warunków spłaty. Ponadto w przypadku wniosku składanego przez przedsiębiorcę (również tego, który działalność zawiesił) konieczne jest wskazanie rodzaju pomocy publicznej, o który występuje (pomoc de minimis, pomoc na restrukturyzację czy pomoc na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia).

Wskazniki i stawki Wysokości odsetek za zwłokę
podajemy w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Odroczenie terminu płatności składek następuje w formie umowy. Od należności objętych umową ZUS nie nalicza odsetek za zwłokę. W tym przypadku ustala opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa (art. 29 ust. 4 ustawy o sus). Zgodnie z art. 57 § 2 Ordynacji podatkowej, stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, która obecnie wynosi 4% w skali roku. Opłatę prolongacyjną nalicza się przy zastosowaniu stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności należności głównej do dnia płatności odroczonej należności.


2) Czy jeśli spłacę należności szybciej niż termin określony w umowie, to naliczona opłata prolongacyjna ulegnie zmniejszeniu?

Nie. Należności z tytułu składek objęte umową o odroczenie terminu płatności podlegają spłacie w wysokości wynikającej z umowy. Zapłata odroczonej należności głównej przed terminem jej płatności nie stanowi podstawy do obniżenia opłaty prolongacyjnej.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60