Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Złagodzenie sankcji nakładanych na płatnika w razie nieprawidłowości w ustaleniu ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Złagodzenie sankcji nakładanych na płatnika w razie nieprawidłowości w ustaleniu składki wypadkowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej, ZUS podwyższa stopę procentową składki wypadkowej, w razie gdy płatnik składek nie przekaże informacji ZUS IWA lub przekaże w niej nieprawdziwe dane, co spowoduje zaniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wówczas, w drodze decyzji, ustala ją na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych. Taką sankcję, na mocy art. 34 ust. 3 ustawy wypadkowej, ZUS nakłada też na płatnika samodzielnie ustalającego stopę procentową składki wypadkowej, gdy nieprawidłowo ustali liczbę ubezpieczonych lub grupę działalności, o ile nieprawidłowości te wpłyną na zaniżenie stopy procentowej składki wypadkowej.

Nowe prawoW tej kwestii od 1 kwietnia 2017 r. zajdą zmiany, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw), która zmienia m.in. brzmienie art. 34 ustawy wypadkowej i dodaje w niej nowy art. 34a. Jak uzasadniał projektodawca w uzasadnieniu do ustawy: "(...) ZUS dokonuje podwyższenia stopy procentowej składki we wszystkich przypadkach, w których jej wysokość zostanie ustalona w wysokości niższej niż obowiązująca, albo gdy płatnik zobowiązany do samodzielnego ustalania jej wysokości wykaże ją w zaniżonej wysokości w składanej przez siebie deklaracji rozliczeniowej. Jak wynika z orzecznictwa, zastosowanie przedmiotowej sankcji możliwe jest wyłącznie pod warunkiem ustalenia, iż nastąpiło przekazanie nieprawdziwych danych, a płatnik nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie obowiązków, a więc nie ponosi winy za nieprzekazanie lub przekazanie nieprawdziwych danych, gdy nastąpi to z przyczyn niezależnych od płatnika. Natomiast zachowanie należytej staranności miałoby wyłączać możliwość zastosowania sankcji w postaci podwyższenia stopy procentowej (...). ZUS nie podziela takiego stanowiska i nie bada przyczyn przekazania przez płatnika nieprawidłowych danych. W ocenie ZUS obowiązek badania zawinienia płatnika nie wynika z przepisów ustawy. Wobec twierdzenia płatnika o popełnionym błędzie, ZUS nie miałby w zasadzie żadnych możliwości wykazania winy płatnika i zamiaru świadomego przekazania danych nieprawdziwych. (...) Ponadto przepisy są bardzo rygorystyczne:

  • zaniżenie wysokości stopy nawet w jednym czy kilku miesiącach roku składkowego powoduje, że ZUS zobowiązany jest wydać przedmiotową decyzję na cały rok składkowy,
     
  • ustalenie stopy w podwyższonej wysokości jest dokonywane, nawet jeśli płatnik niezwłocznie po wezwaniu skoryguje dokumenty rozliczeniowe (decyduje bowiem sam fakt wystąpienia zaniżenia), co jest odbierane przez płatników jako zbyt dotkliwe. (...).".

Po zmianach ZUS będzie ustalał, w drodze decyzji, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych, jeżeli płatnika składek:

  • nie przekaże informacji ZUS IWA albo korekty tej informacji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania ZUS, a
     
  • stopa procentowa ustalona na podstawie nieprawidłowych danych przekazanych przez płatnika składek lub wykazywana przez płatnika składek w dokumentach rozliczeniowych była zaniżona w stosunku do ustalonej na podstawie prawidłowych danych.

Na mocy zmienionego przepisu ZUS ustali, w drodze decyzji, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej zgodnie z przepisami ustawy wypadkowej płatnikom składek, o których mowa w art. 28 ust. 1art. 33 ust. 1 i 2 tej ustawy (czyli samodzielnie ustalającym stopę procentową tej składki), którzy w danym roku składkowym wykazywali w dokumentach rozliczeniowych zaniżoną stopę procentową i nie złożą dokumentów rozliczeniowych korygujących w terminie 14 dni od otrzymania wezwania ZUS.

W przypadku zaniżenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnik składek zobowiązany będzie złożyć dokumenty rozliczeniowe korygujące i opłacić zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę. W razie zaś zawyżenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, płatnik składek zobowiązany będzie złożyć dokumenty rozliczeniowe korygujące.

Zgodnie z nowym art. 34a ustawy wypadkowej, w przypadku złożenia informacji ZUS IWA lub jej korekty, albo sporządzenia tej informacji przez ZUS z urzędu, ZUS ustali stopę procentową składki na cały rok składkowy w wysokości stopy procentowej ustalonej na podstawie danych zawartych w informacji.

W świetle powyższego, podwyższenie stopy procentowej składki wypadkowej nastąpi tylko w tych przypadkach, gdy płatnik składek mimo wezwania ZUS będzie uchylał się od złożenia odpowiednio informacji ZUS IWA (jej korekty) lub korygujących dokumentów rozliczeniowych.

Zwracamy uwagę! Do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 34 ustawy wypadkowej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (tj. 1 stycznia 2017 r.) stosuje się art. 34 ustawy wypadkowej w nowym brzmieniu (art. 31 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.).

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60