Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (427) z dnia 1.01.2017

Zamierzamy zawrzeć umowę zlecenia z własnym pracownikiem. Czy ustalając wynagrodzenie za jej wykonywanie, musimy zachować minimalną stawkę godzinową? Jak rozliczyć uzyskane przez pracownika wynagrodzenie ze zlecenia i z umowy o pracę?

Od 1 stycznia 2017 r. minimalną stawką godzinową zostały objęte umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, o których mowa w art. 734art. 750 K.c., wykonywane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi jest osoba fizyczna:

 • wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami, tzw. "samozatrudniona",
   
 • niewykonująca działalności gospodarczej.

Powyższe wynika z art. 1 pkt 1bart. 8a ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.), dalej ustawy.

Przepis art. 8d ust. 1 ustawy wymienia umowy, do których nie stosuje się minimalnej stawki godzinowej i są to:

 • umowy, o których mowa w art. 734 i art. 750 K.c., jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne,
   
 • umowy dotyczące usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.),
   
 • umowy: o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej; o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka; w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka; w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej; w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora - jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba,
   
 • umowy dotyczące usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek - jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba,
 • umowy dotyczące usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejJak wyjaśnił resort pracy w stanowisku udostępnionym naszemu Wydawnictwu 5 października 2016 r.: "(...) Ustawa nie przewiduje odrębnego kryterium wyłączeń spod stosowania minimalnej stawki godzinowej dotyczącego liczby zawartych umów z tym samym podmiotem czy zawarcia umowy z własnym pracodawcą. (...)". Tym samym fakt zawarcia umowy zlecenia/o świadczenie usług objętej zakresem ustawy z własnym pracownikiem nie wyłącza tej umowy spod regulacji zapewnienia zleceniobiorcy za każdą godzinę wykonania zlecenia co najmniej minimalnej stawki godzinowej.

Ważne: Za każdą godzinę wykonania umowy zlecenia/o świadczenie usług objętej zakresem ustawy od 1 stycznia 2017 r. przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 13 zł.

Odpowiadając na drugie pytanie, wyjaśniamy, że umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą jest dla celów ubezpieczeń w ZUS traktowana tak, jak umowa o pracę (art. 8 ust. 2a ustawy o sus oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy zdrowotnej).

W takim przypadku pracodawca nie dokonuje dodatkowego zgłoszenia do ubezpieczeń. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tego pracownika uwzględnia przychód z umowy o pracę oraz z umowy zlecenia i od łącznej kwoty oblicza składki na te ubezpieczenia (art. 18 ust. 1 i 1a oraz art. 20 ust. 1 ustawy o sus). Natomiast podstawę wymiaru składki zdrowotnej, do wykazania w raporcie ZUS RCA, ustala wliczając do niej przychód z umowy o pracę i z umowy zlecenia po pomniejszeniu go o składki na ubezpieczenia społeczne pobrane ze środków pracownika. Składkę zdrowotną oblicza odrębnie od każdego z przychodów i po jej zsumowaniu wykazuje w jednym bloku raportu ZUS RCA.

Umowa zlecenia i umowa o pracę stanowią odrębne źródła przychodów dla celów podatkowych (art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pdof). Zaliczkę na podatek dochodowy pracodawca oblicza od przychodów ze stosunku pracy zgodnie z art. 32 ustawy o pdof, a z umowy zlecenia na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 i 1a ustawy o pdof. Wobec tego składki na ubezpieczenia społeczne pobrane z wynagrodzenia uzyskanego z umowy o pracę pomniejszają dochód do opodatkowania z umowy o pracę, zaś składki na te ubezpieczenia pobrane z wynagrodzenia z umowy zlecenia - przychód z tej umowy. Z kolei składka na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru) obliczona od przychodu z umowy o pracę pomniejsza zaliczkę obliczoną od dochodu z tej umowy, a z umowy zlecenia - zaliczkę obliczoną od dochodu z umowy zlecenia.

Zwracamy uwagę! Odliczeniu nie podlegają odpowiednio: od dochodu - składki na ubezpieczenia społeczne i od podatku - składka na ubezpieczenie zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o pdof, oraz dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 26 ust. 1 pkt 2art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof).

Przykład

Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem 3.800 zł. Zakładamy, że w styczniu 2017 r. zawarł on z własnym pracodawcą umowę zlecenia na okres od 2 do 29 stycznia 2017 r., za wynagrodzeniem określonym w stawce miesięcznej 1.200 zł, a w umowie strony ustaliły, iż zleceniobiorca prowadzi rejestr godzin realizacji zlecenia, podpisywany po upływie każdego tygodnia liczonego od poniedziałku do niedzieli (zgodnie z prowadzonym rejestrem zlecenie było wykonywane łącznie przez 90 godzin).

W styczniu 2017 r. pracownik uzyska wynagrodzenie z umowy o pracę w kwocie 3.800 zł oraz z umowy zlecenia w wysokości 1.200 zł. Koszty uzyskania przychodów z umowy o pracę wynoszą 111,25 zł, a z umowy zlecenia 20%. Pracownik złożył PIT-2.

Pracodawca dokona następujących wyliczeń:
1) podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
3.800 zł + 1.200 zł, 
5.000,00 zł
2) składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez
pracownika: 5.000 zł x 9,76% + 5.000 zł x 1,5% + 5.000 zł x 2,45%, 
685,50 zł
3) podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
do wykazania w raporcie ZUS RCA: 5.000 zł - 685,50 zł, 
4.314,50 zł
4) składki zdrowotnej z umowy o pracę do pobrania:  295,11 zł
  3.800 zł - (3.800 zł x 9,76% + 3.800 zł x 1,5% + 3.800 zł x 2,45%),  
  3.800 zł - 520,98 zł = 3.279,02 zł,  
  3.279,02 zł x 9% = 295,11 zł,  
  z tego do odliczenia od podatku:  
  3.279,02 zł x 7,75% = 254,12 zł,  
5) składki zdrowotnej z umowy zlecenia do pobrania:  93,19 zł
  1.200 zł - (1.200 zł x 9,76% + 1.200 zł x 1,5% + 1.200 zł x 2,45%),  
  1.200 zł - 164,52 zł = 1.035,48 zł,  
  1.035,48 zł x 9% = 93,19 zł,  
  z tego do odliczenia od podatku:  
  1.035,48 zł x 7,75% = 80,25 zł,  
6) zaliczki na podatek dochodowy z umowy o pracę:  270,00 zł
  3.800 zł - 111,25 zł - 520,98 zł = 3.167,77 zł,  
  po zaokrągleniu 3.168 zł,  
  (3.168 zł x 18%) - 46,33 zł = 523,91 zł,  
  523,91 zł - 254,12 zł = 269,79 zł, po zaokrągleniu 270 zł,  
7) zaliczki na podatek dochodowy z umowy zlecenia:  69,00 zł
  (1.200 zł - 164,52 zł) x 20% = 207,10 zł,  
  1.200 zł - 207,10 zł - 164,52 zł = 828,38 zł, po zaokrągleniu 828 zł,  
  828 zł x 18% = 149,04 zł,  
  149,04 zł - 80,25 zł = 68,79 zł, po zaokrągleniu 69 zł.  
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.