Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Wartość pieniężna udostępnionego zleceniobiorcy lokalu mieszkalnego w podstawie wymiaru ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wartość pieniężna udostępnionego zleceniobiorcy lokalu mieszkalnego w podstawie wymiaru składek ZUS

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016

W firmie umowę zlecenia wykonuje osoba, która z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W umowie wynagrodzenie zostało określone kwotowo i jest wypłacane co miesiąc. Ponadto udostępniliśmy zleceniobiorcy nieodpłatnie spółdzielczy lokal mieszkalny. Czy wartość tego świadczenia powinniśmy wliczyć do podstawy wymiaru składek ZUS?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia, w której odpłatność określono kwotowo, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania tej umowy (art. 18 ust. 3art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o sus).

Przychody z umowy zlecenia zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof). Są nimi otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o pdof).

Do nieodpłatnych świadczeń, o których mowa wyżej, należy zaliczyć nieodpłatne udostępnienie zleceniobiorcy lokalu mieszkalnego.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy stosuje się odpowiednio przepisy § 2-4 rozporządzenia składkowego, czyli m.in. wyłączenia z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów, wśród których nie wymienia się jednak nieodpłatnego udostępnienia lokalu mieszkalnego (§ 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia składkowego). Dlatego też wartość pieniężną tego świadczenia należy wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w wysokości ustalonej zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia składkowego, tj. w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku m.in.:

  • dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego - w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,
     
  • dla lokali własnościowych, z wyłączeniem wymienionych wyżej, oraz domów stanowiących własność prywatną - w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach - w danej dzielnicy,
     
  • dla lokali komunalnych - w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę.

Dla celów podatkowych wartość pieniężną udostępnionego zleceniobiorcy nieodpłatnie lokalu mieszkalnego ustala się zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 3 ustawy o pdof, czyli według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu. Podkreślić należy, że świadczenie takie nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o pdof, gdyż przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do pracowników. Za pracownika, zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 ustawy o pdof, uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 maja 2016 r. (znak ILPB1/4511-1-358/16-2/AA), w której czytamy: "(...) przepis art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania, ponieważ dotyczy wyłącznie pracowników (...) zatem nie może znaleźć zastosowania do osób zatrudnionych na podstawie cywilnoprawnej umowy zlecenia. Oznacza to, że u zleceniobiorców korzystanie z nieodpłatnego zakwaterowania będzie wiązało się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu (...). W związku z powyższym Wnioskodawca ma obowiązek doliczyć (koszt wynajmu mieszkania - przypis redakcji) do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów z tytułu umów zlecenia. (...)".

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60