Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Składka na FEP za pracownika - emeryta
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składka na FEP za pracownika - emeryta

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016

W firmie zatrudniam dwóch pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy wykonują pracę zaliczoną do prac o szczególnym charakterze. Osoby te mają ustalone prawo do emerytury. Czy mam obowiązek opłacać za pracowników składkę na FEP w sytuacji, gdy wykonują wskazane prace w niepełnym wymiarze czasu pracy i mają ustalone prawo do przedmiotowego świadczenia?

Tak. Fakt pobierania przez wskazanych w pytaniu pracowników emerytury oraz zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie zwalnia pracodawcy z obowiązku opłacania za nich składki na FEP, o ile spełniają oni warunki wymagane do jej naliczania.

Zasady i tryb opłacania składki na FEP reguluje ustawa o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 ze zm.). I tak, składkę na ten Fundusz opłacają pracodawcy (z własnych środków) za pracowników, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • urodzili się po dniu 31 grudnia 1948 r.,
     
  • wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 tej ustawy.

Wynika to z art. 35 ust. 1 wskazanej ustawy.

Obowiązek opłacania składki na FEP powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez pracownika tzw. prac szczególnych, a ustaje z dniem zaprzestania ich wykonywania. Co istotne, okres od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze do dnia zaprzestania wykonywania takiej pracy należy rozumieć jako okres od dnia zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy, na którym wykonywana jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, do dnia ustania zatrudnienia na tym stanowisku pracy.

Warto dodać, że obowiązek opłacania składki na ten Fundusz dotyczy także pracodawcy zatrudniającego pracowników, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy, bądź też za niespełnienie innych warunków - nie nabędą w przyszłości prawa do emerytury pomostowej. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych nie uzależnia bowiem obowiązku opłacania składek na FEP od wymiaru czasu pracy. Odsyła jedynie do przepisów art. 3 ust. 1 i 3 tego aktu, które definiują pojęcia pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (patrz: tabela). Obowiązek opłacania składki na przedmiotowy Fundusz uzależniony jest jedynie od dwóch przesłanek określonych wyżej, w oderwaniu od warunków, które muszą spełnić ubezpieczeni, aby uzyskać prawo do emerytury pomostowej. Obowiązku jej opłacania za danego zatrudnionego pracownika nie wyłącza również okoliczność, iż jest to pracownik z ustalonym prawem do emerytury (por. interpretację indywidualną Oddziału ZUS w Gdańsku z dnia 25 lipca 2016 r., znak: DI/100000/43/650/2016).


Płatnik składek opłaca składki na FEP za wszystkich pracowników spełniających wymagane warunki, w tym także za emerytów zatrudnionych na niepełny etat.


Wobec powyższego składka na FEP powinna być opłacana od wszelkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowych, przysługujących za okres zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, bez względu na wymiar czasu pracy. Obowiązkiem jej zapłaty nie są objęte te składniki wynagrodzeń, które są należne za okres pracy, w którym praca tego rodzaju nie była wykonywana, nawet jeśli ich wypłata następuje w okresie świadczenia tzw. pracy szczególnej.

Prace szczególne
Prace w szczególnych warunkach
wymienione w załączniku nr 1
do ustawy o emeryturach pomostowych
Prace o szczególnym charakterze
wymienione w załączniku nr 2
do ustawy o emeryturach pomostowych
Prace związane z czynnikami ryzyka, które wraz z wiekiem pracownika mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Wykonywane są w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które, mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej, stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60