Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Refundacja składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe niepełnosprawnego przedsiębiorcy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Refundacja składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe niepełnosprawnego przedsiębiorcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013

Od lipca 2013 r. prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ponieważ posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności, proszę o wyjaśnienie, czy PFRON zrefunduje mi opłacone składki ZUS?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON) refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy o sus - pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek w całości.

Refundacja w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby prowadzącej działalność, wynosi odpowiedni procent obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

stopień niepełnosprawności
znaczny umiarkowany lekki
100% 60% 30%

Tak wynika z art. 25a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), dalej ustawy o rehabilitacji.

Składki, o których mowa wyżej, osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą nalicza i opłaca na zasadach określonych w ustawie o sus. Następnie ma prawo wystąpić o ich refundację składając wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc o symbolu Wn-U-G. Wniosek ten przekazuje się do PFRON w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami ustawy o sus, np. za sierpień br. do 30 września br. Tak stanowi § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji... (Dz. U. nr 8, poz. 42 ze zm.). Z pierwszym wnioskiem Wn-U-G należy przesłać dodatkowe dane i dokumenty określone w § 7 ww. rozporządzenia. Ponadto w zależności od rodzaju prowadzonej działalności przesyła się formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów odpowiednio z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. nr 121, poz. 810) lub z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. nr 53, poz. 311). Jednocześnie osoba zobligowana przepisami o rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych dołącza także sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych. Wnioskodawca, który nie jest obowiązany do składania sprawozdań finansowych dołącza oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania. Te formularze składa się jeden raz w roku, wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym, wnioskiem o refundację składek oraz w przypadku zmiany danych występujących w tym druku. W kolejnych miesiącach osoba niepełnosprawna składa tylko wniosek Wn-U-G oraz raz do roku (i w przypadku zmiany danych) jeden z formularzy: INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR. Takich wyjaśnień udzielił PFRON na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Wniosek Wn-U-G składa się w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanego wniosku. Wnioskodawca może przekazać wniosek również w formie dokumentu pisemnego. Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w formie wydruku z oprogramowania informatycznego ZUS, osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą może nieodpłatnie sporządzić w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym ZUS (art. 25c ust. 4a ustawy o rehabilitacji).

W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne PFRON przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwotę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz informuje wnioskodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku. W przypadku nieterminowego przekazania przez PFRON kwoty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty należnej nalicza się odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

  Przykład  

Osoba legitymująca się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności powadzi działalność gospodarczą. Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli w 2013 r. od podstawy w wysokości 2.227,80 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą łącznie 710,67 zł, w tym: emerytalna - 434,87 zł (2.227,80 zł x 19,52%), rentowa - 178,22 zł (2.227,80 zł x 8%), chorobowa - 54,58 zł (2.227,80 zł x 2,45%), wypadkowa - 43,00 zł (2.227,80 zł x 1,93%). PFRON na podstawie przekazywanego w terminie wniosku Wn-U-G dokonuje refundacji terminowo zapłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 367,85 zł, tj. [(434,87 zł + 178,22 zł) x 60%].

Osoba ta opłaca za siebie także składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkę na Fundusz Pracy.


Refundacja składek osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą jest udzielana jako pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE):

  • nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), w przypadku osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą inną niż w sektorze rybołówstwa,
     
  • nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), w przypadku osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa.

Refundacji składek nie udziela się w przypadku, gdy przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy innej niż pomoc de minimis.

Wspomnijmy, że osoba prowadząca działalność gospodarczą legitymująca się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może być zwolniona z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z art. 82 ust. 9 ustawy zdrowotnej składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej nie jest opłacana przez osobę zaliczoną do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności w przypadku gdy osoba ta uzyskuje przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (obecnie kwoty 415,58 zł, tj. 50% z 831,15 zł) lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Ponadto, na podstawie art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku gdy osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności uzyskuje przychód jedynie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60