Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Skutki korzystania z urlopu bezpłatnego

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Skutki korzystania z urlopu bezpłatnego

Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Ewa Madejek

Urlop bezpłatny udzielany na wniosek pracownika powoduje zawieszenie trwającego stosunku pracy, ale nie jego całkowite rozwiązanie. W tym czasie pracownik nie wykonuje pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia. Korzystanie z tego urlopu przez pracownika wpływa na staż pracy, a także - przy odpowiednio długim urlopie - na wymiar urlopu wypoczynkowego.

Urlop bezpłatny

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego (art. 174 § 1 K.p.). Jest to czasowa przerwa w wykonywaniu pracy, a jej istotą jest zawieszenie wzajemnych obowiązków i uprawnień stron stosunku pracy, mimo trwania nadal tego stosunku prawnego. Okresu tego urlopu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego wyłącznie na pisemny wniosek pracownika, który nie musi zawierać uzasadnienia. Zatem inicjatorem takiego urlopu może być tylko pracownik, a nie pracodawca. Oznacza to, że pracodawca nie może jednostronnie wysłać pracownika na urlop bezpłatny (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 1996 r., sygn. akt III AUr 34/96).

Strony powinny uzgodnić termin rozpoczęcia urlopu oraz okres, na jaki jest on udzielany. W przypadku gdy urlop bezpłatny jest udzielany na okres dłuższy niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn przez pracodawcę (art. 174 § 3 K.p.).

Należy dodać, że kwestia wliczania okresu urlopu bezpłatnego i możliwość odwołania pracownika z tego urlopu, w czasie gdy trwa dłużej niż 3 miesiące, może być odmiennie uregulowana przepisami szczególnymi. Wówczas do urlopu bezpłatnego mają zastosowanie te uregulowania szczególne.

Urlop bezpłatny a wypoczynkowy

Korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego może mieć wpływ na wymiar jego urlopu wypoczynkowego. Jak stanowi art. 1552 K.p., pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie m.in. urlopu bezpłatnego, przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu:

 • pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego albo
   
 • zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Przepis ten stosuje się wtedy, gdy pracownik w danym roku nie nabył jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego, tzn. gdy w dniu 1 stycznia danego roku był nieobecny w pracy z powodu okoliczności wskazanych w art. 1552 § 1 K.p., m.in. z powodu urlopu bezpłatnego. Natomiast w przypadku gdy okres urlopu bezpłatnego przypada już po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, to wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu (przykład 1). Pracodawca nie może jednak obniżyć urlopu wypoczynkowego, gdy przed rozpoczęciem urlopu bezpłatnego pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Jeżeli urlop bezpłatny ma charakter nieciągły, to wtedy obniżenia urlopu wypoczynkowego pracownikowi można dokonać, jeżeli urlop ten trwał łącznie 30 dni. Takie regulacje zawiera § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego ... (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Wynagrodzenie w razie urlopu bezpłatnego

Ustalenie wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej w razie wystąpienia różnych absencji w pracy następuje na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). W sytuacji gdy taka nieobecność jest spowodowana urlopem bezpłatnym, ma zastosowanie § 12 powołanego rozporządzenia (przykład 2). Przepis ten przewiduje, że w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, należy:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
   
 • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn,
   
 • tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład 1

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, który posiada ponad 10-letni staż pracy, w okresie od 1 lipca do 31 października 2018 r. korzysta z urlopu bezpłatnego. Przed 1 lipca br. pracownik wykorzystał 10 dni urlopu wypoczynkowego.

Pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w dniu 1 stycznia 2018 r. Po powrocie do pracy w listopadzie br. pracodawca obniży przysługujący mu urlop wypoczynkowy za 4 miesiące korzystania z urlopu bezpłatnego. Jest to możliwe, gdyż przed skorzystaniem z urlopu bezpłatnego pracownik wykorzystał tylko część należnego mu urlopu.

Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi po powrocie do pracy w listopadzie br.: 26 dni - 10 dni (urlop dotychczas wykorzystany) - (4/12 × 26 dni) = 7,34, po zaokrągleniu 8 dni.


Przykład 2

Pracownik pełnoetatowy zatrudniony w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę, w okresie od 20 do 28 września 2018 r. (7 dni) korzystał z urlopu bezpłatnego, a pozostałe dni przepracował. Otrzymuje on tylko stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.800 zł i stały dodatek stażowy w kwocie 560 zł. Wynagrodzenie za przepracowaną część tego miesiąca wyniosło 2.184 zł, zgodnie z wyliczeniem:

- (2.800 zł + 560 zł) : 160 godz. (czas pracy we wrześniu br.) = 21 zł,
- 21 zł × 56 godz. urlopu bezpłatnego = 1.176 zł,
- 3.360 zł - 1.176 zł = 2.184 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.