Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Planowanie urlopów wypoczynkowych na 2017 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Planowanie urlopów wypoczynkowych na 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Ewa Madejek

Urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem pracowniczym wynikającym ze stosunku pracy. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, choć Kodeks pracy daje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. W celu niezakłóconej pracy zakładu konieczne jest planowanie urlopów. Przepisy nie określają, na jak długie okresy trzeba je planować, zatem kwestia ta zależy od swobodnego uznania pracodawcy.

Planowanie urlopów wypoczynkowych

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Nie planuje się tylko 4 dni urlopu udzielanego na żądanie pracownika na mocy art. 1672 K.p. Tak wynika z art. 163 § 1 K.p.

Kodeks pracy określa też przypadki, w których nie ustala się planu urlopów. Dotyczy to następujących sytuacji:

  • jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na nietworzenie planów urlopowych,
     
  • gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, a pracodawca zdecydował o nietworzeniu planu urlopów.

W podanych okolicznościach pracodawca ustala termin udzielenia urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Bierze wówczas pod uwagę wnioski o urlop złożone przez pracowników, a także zapewnienie niezakłóconej pracy zakładu. Ustalenia dotyczące terminu udzielenia urlopu nie obejmują jednak 4 dni urlopu na żądanie.

W planie urlopowym nie uwzględnia się również urlopów wypoczynkowych pracownic będących w ciąży, które mają prawo złożyć wniosek o ten urlop bezpośrednio po urlopach macierzyńskim, czy rodzicielskim (art. 163 § 3 K.p.). Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt II PK 240/10: "Pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia urlopu, jest jednak związany takim wnioskiem, gdy pochodzi on od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i w związku z tym chciałaby przedłużyć czas sprawowania nad nim pełnej, osobistej opieki".

Ponadto w planie urlopowym nie ujmuje się urlopów pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy. Tej grupie zatrudnionych po każdym miesiącu pracy przysługuje urlop cząstkowy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego im po przepracowaniu roku i mogą oni korzystać z niego sukcesywnie po każdym przepracowanym miesiącu.

Tworzenie planu urlopowego

Przepisy z zakresu prawa pracy nie określają wzoru planu urlopowego. Pracodawca może go ustalić według własnych potrzeb, uwzględniając liczbę zatrudnionych pracowników oraz okres, na który plan będzie tworzony. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.


Przykładowy wzór planu urlopów dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Prawo pracy.


Przepisy Kodeksu pracy nie określają terminu, w jakim należy sporządzić plan urlopowy. Jednak, aby pracownicy mogli się z nim zapoznać, powinien im zostać przekazany przed rozpoczęciem okresu, na który jest ustalany. Jeżeli więc pracodawca sporządza plan urlopowy na rok kalendarzowy, to najpóźniej do 31 grudnia poprzedniego roku powinien podać go do wiadomości pracowników.

Ponadto przepisy nie określają okresu, na jaki należy ustalać plan urlopowy. Plany mogą więc obejmować np. okresy roczne, półroczne, czy kwartalne. Planowanie urlopów na okresy krótsze niż roczne pozwala na lepsze "dopasowanie" terminów ich wykorzystania.

Ustalony plan urlopów i podany do wiadomości pracowników wiąże strony. Zatem przesunięcie terminu wykorzystania urlopu powinno mieć miejsce generalnie tylko w sytuacjach wskazanych w art. 164 i 165 K.p. Na mocy art. 164 K.p. uregulowano możliwość przesunięcia terminu udzielenia urlopu na wniosek pracownika lub z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy. Natomiast w art. 165 K.p. określono obligatoryjne przyczyny przesunięcia terminu udzielenia urlopu.

Urlop nieprzerwany

Na mocy art. 152 § 1 K.p. pracownikowi przysługuje prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Odnosząc ten przepis do planu urlopowego należałoby przyjąć, że ten plan powinien wskazywać jednorazowy termin wykorzystania urlopu, z wyjątkiem urlopu na żądanie, którego się nie planuje. Jednak możliwość podziału urlopu na części na wniosek pracownika wymaga planowania terminów wykorzystania poszczególnych części urlopów. Jak bowiem stanowi art. 162 K.p., na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Przy czym w tych 14 dniach urlopowego wypoczynku liczba dni urlopu może być mniejsza, a jedynie cały wypoczynek powinien trwać minimum 14 kolejnych dni. Wlicza się do niego bowiem także dni wolne od pracy, niedziele i święta. Resztę dni urlopu można planować bez zachowania minimum 14 dni.

Sposób udzielenia urlopu wypoczynkowego także nie został określony w przepisach Kodeksu pracy. Ta kwestia została pozostawiona do ustalenia u pracodawcy.

Przykładowy wzór wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego
Karolina Białowąs 
Specjalista ds. sprzedaży
Dział Handlowy
Gdańsk, 19 grudnia 2016 r.
  Hurtownia Materiałów Papierniczych
ul. Marcinkowskiego 17/3, Gdańsk
Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
Proszę o udzielenie w dniach od 27 do 30 grudnia 2016 r. urlopu wypoczynkowego przysługującego za rok 2016.
Podpis pracownika Kierownik Działu
Karolina Białowąs  Zbigniew Jarząb

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60