Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Czas pracy niepełnosprawnych w 2017 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czas pracy niepełnosprawnych w 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Ewa Madejek

Pracownicy niepełnosprawni stanowią grupę, której normy czasu pracy uregulowano w odrębnej ustawie. Przy czym dla niektórych niepełnosprawnych, np. legitymujących się znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, normy te są niższe niż wskazane w Kodeksie pracy. W oparciu o te niższe normy ustala się obowiązujący tę grupę pracowników wymiar czasu pracy.

Normy czasu pracy niepełnosprawnych

Czas pracy osób niepełnosprawnych został uregulowany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). W przeciwieństwie do norm kodeksowych mają one charakter sztywny, a nie przeciętny.

Czas pracy osób niepełnosprawnych bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień (art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji). Natomiast pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Dodatkowo ustawa przewiduje zakaz zatrudniania wszystkich niepełnosprawnych w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

Podane normy czasu pracy oraz zakaz pracy w nocy i w nadgodzinach nie obowiązuje:

 • osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
   
 • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 1 ustawy o rehabilitacji).

Ustawa o rehabilitacji, pomimo określenia odrębnych norm czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych, nie reguluje metodyki ustalania wymiaru czasu pracy dla tej grupy zatrudnionych. Powoduje to, że stosuje się sposób obliczania wymiaru czasu pracy wskazany w Kodeksie pracy. Przepis art. 5 K.p. przewiduje bowiem, że jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy Kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

Obliczanie wymiaru czasu pracy

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy dla ogółu zatrudnionych określa art. 130 K.p. Na mocy art. 5 K.p. metodykę uregulowaną w art. 130 K.p. stosuje się do pracowników niepełnosprawnych. Inny sposób obliczania wymiaru czasu pracy niż wynikający z art. 130 K.p. dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym. W myśl art. 130 K.p. wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
   
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, tzw. dni wystających,
   
 • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Ustalając wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w miejsce norm kodeksowych przyjmuje się normy wskazane w ustawie o rehabilitacji, obowiązujące pracowników w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności. W oparciu o tak ustalony wymiar czasu pracy planowane są rozkłady czasu pracy niepełnosprawnych.

Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na część etatu ustala się w ten sam sposób, ale w proporcji do wielkości ich etatu.

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2017 r. dla pełnoetatowego pracownika niepełnosprawnego, którego obowiązują skrócone normy czasu pracy wynoszące 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień
Miesiąc Obliczenie wymiaru czasu pracy Godziny Dni

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. × 1 święto)

147 21
II

(35 godz. × 4 tyg.)

140 20
III

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni)

161 23
IV

(35 godz. × 4 tyg.) - (7 godz. × 1 święto)

133 19
V

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 2 święta)

147 21
VI

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. x 1 święto)

147 21
VII

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień)

147 21
VIII

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 1 święto)

154 22
IX

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień)

147 21
X

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni)

154 22
XI

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. × 2 święta)

140 20
XII

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 2 święta)

133 19
Łącznie   1.750 250

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2017 r. dla pracownika niepełnosprawnego na cały i część etatu, którego obowiązują skrócone normy czasu pracy wynoszące 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień
Miesiąc Pełny etat (godz.) 1/2 etatu (godz.) 1/4 etatu (godz.) 1/3 etatu (godz.)
147 73,5 36,75 49
II 140 70 35 46,67*
III 161 80,5 40,25 53,67*
IV 133 66,5 33,25 44,33*
V 147 73,5 36,75 49
VI 147 73,5 36,75 49
VII 147 73,5 36,75 49
VIII 154 77 38,5 51,33*
IX 147 73,5 36,75 49
X 154 77 38,5 51,33*
XI 140 70 35 46,67*
XII 133 66,5 33,25 44,33*
* liczba godzin zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60