Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Udzielenie urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni w razie ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Udzielenie urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni w razie rozwiązania umowy terminowej w trakcie roku

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017

Zatrudniamy pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, zawartej do końca sierpnia 2017 r. Pracodawca nie zdecydował jeszcze, czy podpisze z tym pracownikiem kolejną umowę. Czy pracownik w obecnym zatrudnieniu powinien wykorzystać 14 dni urlopu wypoczynkowego?

Odpowiedź na pytanie zależy od przysługującego pracownikowi wymiaru urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym oraz spełnienia warunków podziału urlopu na części.

W myśl art. 154 § 1 K.p., wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
     
  • 26 dni, gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wskazany wymiar urlopu ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zasada proporcjonalności jest także stosowana w sytuacji, gdy umowa o pracę rozwiązuje się w trakcie roku kalendarzowego. W takim przypadku, zgodnie z art. 1551 § 1 pkt 1 K.p., u dotychczasowego pracodawcy urlop wypoczynkowy należy się pracownikowi proporcjonalnie do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Przy wszystkich tych regułach nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 września 2016 r. na czas określony ma prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego za cały rok. Zakładając, że jego umowa o pracę rozwiąże się z dniem 31 sierpnia 2017 r. oraz że pracodawca nie zdecyduje się jej przedłużać, za okres pracy w 2017 r. pracownikowi przysługuje u tego pracodawcy 14 dni urlopu wypoczynkowego (20 dni x 8/12 = 13,33 dnia, po zaokrągleniu 14 dni).

Gdyby pracownik miał prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego za cały rok, to wówczas przy tych samych założeniach nabyłby prawo do 18 dni urlopu (26 dni x 8/12 = 17,33 dnia, po zaokrągleniu 18 dni).


Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Zasadniczo powinien go wykorzystać jednorazowo w całości, w roku kalendarzowym, w którym uzyskał do niego prawo (art. 152 § 1art. 161 K.p.). Jednak art. 162 K.p. pozwala na dzielenie urlopu, o ile pracownik złoży wniosek w tej sprawie, z tym że jedna część urlopu powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zasada udzielenia jednej, niepodzielnej, 14-dniowej części urlopu nie może być realizowana, jeśli te warunki nie są spełnione. Nie działa także, gdy wymiar urlopu należnego pracownikowi u pracodawcy jest krótszy niż 14 dni. Taka sytuacja może wystąpić w razie rozwiązania umowy o pracę w trakcie roku. Gdyby pracodawca, o którym mowa w pytaniu, zdecydował się nie przedłużać umowy o pracę, wówczas liczba dni urlopowych przysługujących pracownikowi (odpowiednio 14 lub 18 dni) może uzasadniać nieudzielanie co najmniej 14 dni urlopu w jednej części.

Zwracamy uwagę! Pracodawca, który udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego w częściach, z której żadna nie trwa co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych nie popełnia wykroczenia. Może jedynie otrzymać od inspektora pracy polecenie ustne lub wystąpienie pisemne o właściwe stosowanie art. 162 K.p. Tak wynika z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 786). Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego do dnia rozwiązania stosunku pracy, wówczas pracodawca ma obowiązek wypłacić za pozostałe dni ekwiwalent (art. 171 K.p.).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60