Facebook
Bilans 2023

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2023  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Opłaty ponoszone w 2024 r., które trzeba uwzględnić w kosztach 2023 r.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Opłaty ponoszone w 2024 r., które trzeba uwzględnić w kosztach 2023 r.

Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023
Dorota Przybyszewska

Koszty należy ujmować w księgach tego roku, którego dotyczą, nawet jeśli nie zostały zapłacone. Nakazuje tak obowiązująca przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych zasada memoriału. Niektóre jednostki mogą być zobowiązane do poniesienia w 2024 r. opłat dotyczących 2023 r. Muszą wtedy pamiętać, że stanowią one koszty bilansowe 2023 r.

Opłata cukrowa

Ustawa o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608 ze zm.) określa zasady ponoszenia opłaty od środków spożywczych. Opłacie podlega wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem:

1) cukrów będących monosacharydami lub disacharydami, środków spożywczych zawierających te substancje oraz określonych w tej ustawie substancji słodzących,

2) kofeiny lub tauryny.

Podmioty obowiązane do zapłaty tej opłaty składają w postaci elektronicznej odpowiednią informację oraz obliczają i wpłacają opłatę w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, na rachunek właściwego organu.

W księgach grudnia 2023 r. opłatę od środków spożywczych za ten miesiąc można zaksięgować, w oparciu np. o dowód PK sporządzony na podstawie składanej informacji, zapisem:

- Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty",
- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"

oraz równolegle

- Wn konto 52 "Koszty sprzedaży",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Uregulowanie opłaty od środków spożywczych w styczniu 2024 r. można zaewidencjonować w księgach tego miesiąca w oparciu o wyciąg bankowy zapisem:

- Wn konto 22,
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Opłata za tzw. małpki

Przedsiębiorcy prowadzący handel hurtowy napojami alkoholowymi sprzedawanymi w opakowaniach o objętości do 300 ml zostali objęci dodatkową opłatą na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.). Obowiązek zapłaty tej opłaty powstaje w momencie zaopatrzenia w te napoje alkoholowe. Obliczenia i zapłaty tej opłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego trzeba dokonać do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza. W tym samym terminie należy też złożyć informację elektroniczną za dany okres.

Opłata za drugie półrocze 2023 r. powinna więc zostać wniesiona do końca stycznia 2024 r. Mimo tego, trzeba ją ująć w kosztach bilansowych 2023 r. W grudniu 2023 r. na podstawie PK zawierającego wyliczenie opłaty można zaksięgować: Wn konto 40-3, Ma konto 22 oraz równolegle Wn konto 52, Ma konto 49. Zapłata tej opłaty w 2024 r. spowoduje zapis: Wn konto 22, Ma konto 13-0.

Opłata środowiskowa

Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

2) emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień,

3) składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. W tym też terminie zobowiązany jest złożyć m.in. wykaz zawierający wykorzystane do ustalenia wysokości opłat informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Tak wynika z Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

W księgach 2023 r. opłatę za korzystanie ze środowiska za ten rok można ująć na podstawie PK zawierającego jej wyliczenie zapisem: Wn konto 40-3, Ma konto 22 oraz równolegle Wn konto 52, Ma konto 49. Zapłata tej opłaty w 2024 r. będzie księgowana: Wn konto 22, Ma konto 13-0.

Opłata recyklingowa

W myśl ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 ze zm.), przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobierać opłatę recyklingową od nabywającego taką torbę (z wyjątkami wskazanymi w tej ustawie). Pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

W świetle przepisów bilansowych pobraną od nabywców opłatę za ostatni kwartał 2023 r. należy ująć w księgach rachunkowych 2023 r. na podstawie dowodu PK sporządzonego w oparciu o prowadzoną ewidencję liczby nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, zapisem: Wn konto 40-3, Ma konto 22 oraz równolegle Wn konto 52, Ma konto 49. Zapłatę opłaty recyklingowej w 2024 r. ujmuje się: Wn konto 22, Ma konto 13-0.

Opłata za marnowanie żywności

Sprzedawca żywności jest obowiązany do ponoszenia opłaty za marnowanie żywności na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645 ze zm.). Oblicza się ją jako iloczyn stawki opłaty i masy marnowanej żywności. Opłatę pomniejszają koszty poniesione przez sprzedawcę żywności na prowadzone kampanie edukacyjno-informacyjne oraz poniesione przez sprzedawcę żywności koszty wykonania umowy z organizacją pozarządową dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności spełniającej wymogi prawa żywnościowego. Opłata jest obliczana na koniec roku kalendarzowego i wnoszona na rachunek bankowy organizacji pozarządowej, z którą sprzedawca zawarł umowę, do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. Przy czym do 31 marca tego następnego roku trzeba złożyć odpowiedniemu wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i gospodarki wodnej roczne sprawozdanie o marnowanej żywności w danym roku oraz wysokości opłaty.

Opłatę za marnowanie żywności za 2023 r. ujmuje się w księgach rachunkowych w roku, którego ta opłata dotyczy, mimo że wnosi się ją do 30 kwietnia 2024 r. Należy ją zaksięgować na podstawie PK sporządzonego np. w oparciu o roczne sprawozdanie o marnowanej żywności w roku 2023, zapisem:

- Wn konto 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" lub konto 40-3 "Podatki i opłaty",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto organizacji pozarządowej)

oraz równolegle

- Wn konto 52,
- Ma konto 49.

Zapłatę opłaty za marnowanie żywności w 2024 r. można ująć: Wn konto 24, Ma konto 13-0.

W przypadku niezawarcia umowy z organizacją pozarządową sprzedawca żywności wnosi należną opłatę na rachunek bankowy odpowiedniego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przykład

Przedsiębiorca wyliczył opłatę środowiskową za 2023 r. w kwocie 1.000 zł, płatną do końca marca 2024 r. Ewidencję kosztów w przedsiębiorstwie prowadzi się wyłącznie na kontach zespołu 4. W księgach grudnia 2023 r. ujęto kwotę 1.000 zł zapisem:

- Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty",
- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne".

W bilansie na dzień 31 grudnia 2023 r. sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości zobowiązanie z tego tytułu zostanie wykazane w pasywach w pozycji B.III.3 lit. g) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.