Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS wspólników spółki jawnej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS wspólników spółki jawnej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013

Spółka jawna zgłasza do ubezpieczeń wspólników oraz ojca wspólnika jako osobę współpracującą. Ostatnio uzyskała informację, że wspólnicy powinni zgłosić się do ubezpieczeń samodzielnie, a spółka mogłaby zgłaszać ojca wspólnika do ubezpieczeń tylko gdyby był pracownikiem spółki. Jak w takiej sytuacji dokonać korekty dokumentów ZUS? Czy można zwrócić się na piśmie do ZUS o przeksięgowanie zapłaconych dotychczas składek z konta spółki na konta wspólników?

W zakresie ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wspólnicy spółki jawnej są traktowani jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Każdy ze wspólników zgłasza się w ZUS odrębnie jako płatnik składek oraz jako osoba ubezpieczona z kodem tytułu ubezpieczenia 05 43 X X. Spółka natomiast zgłasza do ubezpieczeń oraz rozlicza składki za pracowników lub inne osoby, w stosunku do których jest płatnikiem.

Z pytania wynika, że spółka zgłosiła do ubezpieczeń wspólników i osobę współpracującą. Przypominamy, że zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o sus za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. rodziców, jeżeli pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności (także w ramach zawartej umowy o pracę). Ojciec zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez syna prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, gdy spełnione są podane wyżej warunki dla celów ubezpieczeń społecznych, jest traktowany nie jako pracownik tylko jako osoba współpracująca. W sytuacji jednak, gdy umowa o pracę zostałaby zawarta ze spółką, to zatrudniona osoba powinna podlegać ubezpieczeniom jako pracownik, a nie jako osoba współpracująca. Okoliczność, że takiego pracownika wiążą relacje rodzinne ze wspólnikiem tej spółki nie ma wówczas żadnego znaczenia.

Dalszej odpowiedzi udzielimy zakładając, że ojciec wspólnika jako osoba współpracująca powinien być przez niego zgłoszony do ubezpieczeń w ZUS. W świetle powyższego spółka powinna:

 • wyrejestrować z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wspólników spółki i osobę współpracującą na druku ZUS ZWUA, z datą od której zostali zgłoszeni do tych ubezpieczeń,
   
 • złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych za miesiące, w których rozliczała składki za ww. osoby.

Przyjmując, że w miesięcznych dokumentach rozliczeniowych spółka wykazała wspólników i osobę współpracującą tylko w raporcie ZUS RCA, komplet dokumentów rozliczeniowych korygujących za dany miesiąc będzie składał się:

 • z raportu ZUS RCA, w którym osoby te zostaną wykazane z zerowymi podstawami wymiaru składek i z zerowymi składkami,
   
 • z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Następnie wspólnicy spółki powinni zgłosić się do ubezpieczeń składając każdy z nich:

 • zgłoszenie płatnika składek na druku ZUS ZFA,
   
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności w formie spółki.

Wspólnik, z którym współpracuje ojciec dodatkowo powinien zgłosić na druku ZUS ZUA do ubezpieczeń ojca jako osobę współpracującą (od dnia rozpoczęcia współpracy).

Po zgłoszeniu do ubezpieczeń wspólnik zgłaszający do ubezpieczeń wyłącznie siebie złoży deklarację rozliczeniową ZUS DRA, w której rozliczy składki na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (również na Fundusz Pracy). Natomiast wspólnik zgłaszający do ubezpieczeń także ojca, przekaże do ZUS raport ZUS RCA z rozliczonymi składkami za siebie i osobę współpracującą (w dwóch odrębnych blokach). Raport ten dołączy do deklaracji rozliczeniowej.

Zgodnie z art. 47 ust. 2a ustawy o sus osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek kwoty w wysokości najniższych podstaw obowiązujących je i osoby z nimi współpracujące i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Po złożeniu ww. dokumentów na koncie wspólników powstanie zadłużenie, zaś na koncie spółki nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Wspólnicy spółki mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o przeksięgowanie nadpłaty z konta spółki na konta wspólników.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60