Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Zaprowadzenie ewidencji wyposażenia po przejściu z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zaprowadzenie ewidencji wyposażenia po przejściu z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę przychodów i rozchodów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018

Spółka jawna osób fizycznych obecnie prowadzi księgi rachunkowe. Przychody za 2018 r. nie będą obligowały jej do ich prowadzenia w 2019 r. (będą niższe niż 8.559.000 zł). W związku z tym na 2019 r. zamierza zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy będzie jej dotyczył obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia. Jakie zasady obowiązują w tym zakresie?

Spółka jawna osób fizycznych, która zaprowadzi od 2019 r. podatkową księgę, będzie miała obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia. Wymóg i zasady prowadzenia tej ewidencji określa rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zasady prowadzenia ewidencji wyposażenia reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem. Z jego przepisów wynika, że wymóg prowadzenia tej ewidencji dotyczy osób fizycznych, a także spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, które w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej prowadzą podatkową księgę.

W rezultacie, skoro jak wynika z pytania, spółka w 2019 r. zmieni rodzaj ksiąg prowadzonych dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego, tzn. zrezygnuje z ksiąg rachunkowych i zaprowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, to będzie musiała również zaprowadzić ewidencję wyposażenia.

1. Wymogi formalne w zakresie prowadzenia ewidencji

W ewidencji wyposażenia ujmuje się wyposażenie, czyli rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o PIT, do środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 1.500 zł. Tak wynika z § 4 ust. 2 w związku z § 3 pkt 7 rozporządzenia.

W myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, ewidencja wyposażenia powinna zawierać co najmniej:

 • numer kolejny wpisu,
   
 • datę nabycia,
   
 • numer faktury lub rachunku,
   
 • nazwę wyposażenia,
   
 • cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,
   
 • numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia,
   
 • datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny) oraz przyczynę likwidacji wyposażenia.

W sytuacji opisanej w pytaniu, a więc gdy podatnicy zakładają ewidencję wyposażenia po raz pierwszy, trzeba mieć na uwadze, że wyceny wyposażenia należy dokonać według cen zakupu lub według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji (§ 4 ust. 4 rozporządzenia). Dodajmy, że ta zasada dotyczy również podatników, którzy w ciągu roku podatkowego utracili lub zrzekli się prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Podatnik jest obowiązany dokonać zapisów w omawianej ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania wyposażenia do używania. Tak wynika z § 18 ust. 4 rozporządzenia. Taka redakcja przepisu oznacza, że spółka, o której mowa w pytaniu będzie miała obowiązek ujmować w tej ewidencji składniki wyposażenia, które przekaże do używania w 2019 r.

2. Kryteria zaliczania składników majątku do wyposażenia

Jak wcześniej wspomniano, pod pojęciem wyposażenia należy rozumieć rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o PIT, do środków trwałych. Tym samym kwalifikując składniki majątku jako wyposażenie, należy mieć na uwadze, czy wykazują one cechy środka trwałego określone w art. 22a ust. 1 updof oraz spełniają kryterium wartościowe, o którym mowa w art. 22d ust. 1 updof.

W świetle powołanych przepisów za środki trwałe podlegające amortyzacji uważa się stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Podatnicy mogą jednak nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, gdy ich wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł (do końca 2017 r. była to wartość 3.500 zł). Wówczas wydatki poniesione na nabycie takich składników majątku stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania tych składników majątku do używania. Takich składników majątku nie wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli jednak ich wartość początkowa przekracza 1.500 zł, a podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, wtedy musi je ująć w ewidencji wyposażenia.

Wartość początkową wyposażenia ustala się zgodnie z art. 22g updof, czyli na zasadach określonych m.in. dla środków trwałych. Z powołanego przepisu wynika, że za wartość początkową środków trwałych uważa się:

 • w razie odpłatnego nabycia - cenę nabycia, czyli kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania (w szczególności o koszty opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek oraz prowizji), pomniejszoną o VAT, chyba że zgodnie z odrębnymi przepisami VAT nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT (art. 22g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 updof),
   
 • w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia, czyli wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych; koszt wytworzenia nie obejmuje wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 22g ust. 1 pkt 2 i ust. 4 updof).

Ponadto cenę nabycia oraz koszt wytworzenia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego (art. 22g ust. 5 updof).

W praktyce za wyposażenie uznaje się również składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż określona w art. 22d ust. 1 updof, ale których przewidywany okres używania na potrzeby działalności gospodarczej jest krótszy niż rok. Jednak w takim przypadku należy zachować ostrożność, bowiem jeśli faktyczny okres wykorzystywania tych składników w działalności przekroczy rok, konieczne będzie ich przekwalifikowanie na środki trwałe. Wiąże się to nie tylko z obowiązkiem wykreślenia takiego składnika z ewidencji wyposażenia i ujęcia go w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ale dodatkowo taka operacja wpłynie na koszty podatkowe. Konieczne będzie wówczas zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres dotychczasowego używania danego składnika majątku. Ponadto powstanie obowiązek zapłaty odsetek, naliczonych według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej w dniu zaliczenia składnika majątku do środków trwałych. Odsetki te nalicza się za okres od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie (wytworzenie) składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok. Tak wynika z art. 22e ust. 1 updof.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.