Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Ujęcie w podatkowej księdze przychodu ze sprzedaży bezrachunkowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ujęcie w podatkowej księdze przychodu ze sprzedaży bezrachunkowej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017

W ramach działalności gospodarczej udzielam korepetycji i dokonuję tłumaczeń z języka angielskiego. Nie jestem podatnikiem VAT i nie mam obowiązku ewidencjonowania przychodów w kasie rejestrującej. Czy przychody ze sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami mogę wpisywać do podatkowej księgi jedną zbiorczą kwotą na koniec miesiąca na podstawie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej? Czy wystarczające jest wykazywanie w tej ewidencji całego dziennego przychodu jedną kwotą (sumą) czy należy zapisywać osobno kwoty uiszczane przez każdego klienta?

Skoro podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży nieudokumentowanej, do podatkowej księgi przychód z takiej sprzedaży może wpisywać jedną kwotą na koniec miesiąca. Również w ewidencji sprzedaży dzienne przychody mogą być ujmowane jedną kwotą (sumą).

Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi (art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej). U podatników niebędących podatnikami VAT i niepodlegających obowiązkowi posiadania kasy rejestrującej, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, może więc wystąpić tzw. sprzedaż nieudokumentowana. Na taką okoliczność w § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.) przewidziano dwa sposoby postępowania. I tak, w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami bądź raportami z kasy rejestrującej, zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług mogą być dokonywane:

 • raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 oraz § 30 rozporządzenia, na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazuje się wartość tych przychodów za dany dzień,
   
 • w jednej pozycji na koniec każdego miesiąca, na podstawie prowadzonej ewidencji sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

Z pytania wynika, że Czytelnik prowadzi ewidencję sprzedaży nieudokumentowanej (bezrachunkowej), co oznacza, że na jej podstawie w podatkowej księdze może wpisywać jedną kwotą przychód za dany miesiąc w kolumnie 7 "wartość sprzedanych towarów i usług".

Ewidencja sprzedaży

W myśl przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, do prowadzenia ewidencji sprzedaży nieudokumentowanej zobligowani są podatnicy, którzy:

 • zlecą prowadzenie podatkowej księgi biuru rachunkowemu (§ 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia),
   
 • prowadzą jedną podatkową księgę dla przedsiębiorstwa wielozakładowego (§ 9 ust. 3 rozporządzenia),
   
 • dokonują w podatkowej księdze zapisów na zasadach określonych dla biur rachunkowych, czyli w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (§ 30 ust. 3 rozporządzenia).

Podstawowe wymogi, jakim powinna odpowiadać ewidencja sprzedaży, zostały sformułowane w § 8 ust. 2 rozporządzenia. Z jego uregulowań wynika, że taka ewidencja powinna być zbroszurowana, a jej karty muszą być ponumerowane. W ewidencji muszą też być zawarte co najmniej następujące dane:

 • numer kolejny wpisu,
   
 • data uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami lub rachunkami,
   
 • kwota przychodu.

Ponadto, zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia, zapisu w ewidencji sprzedaży podatnik ma obowiązek dokonać raz dziennie, po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że przychody za dany dzień mogą być wykazane w ewidencji sprzedaży jedną kwotą (sumą). Przemawia za tym fakt, że przepisy nie zobowiązują podatnika do rejestrowania przychodu na bieżąco w momencie jego uzyskania ani do wykazywania danych nabywcy.

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60