Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Usługi podwykonawców - ujęcie w PKPiR
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Usługi podwykonawców - ujęcie w PKPiR

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.).

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR) jest bardzo uproszczoną formą prowadzenia ksiąg, ale mimo to przysparza w praktyce sporo problemów. Dotyczą one nie tylko kwalifikowania materiałów do podstawowych i pomocniczych albo pozostałych, ale także wpisywania usług, które są bezpośrednio związane z wyrobem gotowym (wykonaną usługą). Sprawa tym bardziej się komplikuje w przypadku usług podwykonawców, gdzie częste są przypadki wykonywania usługi z użyciem materiałów podwykonawcy. Takim typowym przykładem może być montaż okien u podatnika prowadzącego działalność deweloperską. Czy takie usługi należy wpisywać w kolumnie 10, czy 13 PKPiR? Czy należy je uwzględniać w remanencie końcowym zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o PDOF?

Zasady wykazywania w PKPiR zakupu towarów i usług wynikające z przepisów rozporządzenia

Jak wynika z objaśnień do PKPiR, kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Zgodnie zaś z definicjami zawartymi w § 3 ww. rozporządzenia:

 • materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi,
   
 • materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości,
   
 • towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

Z powyższego wynika, że w kolumnie 10 PKPiR wpisuje się, oprócz zakupów towarów handlowych, także zakup materiałów podstawowych i pomocniczych. Pojawia się pytanie, czy pod pojęciem materiałów podstawowych lub pomocniczych należy także rozumieć usługę, która staje się główną substancją wyrobu gotowego lub która oddaje bezpośrednio wyrobowi (np. robotom budowlanym) swoje właściwości.


Stanowisko organów podatkowych

Organy podatkowe wyjaśniają, że usługi obce, które stają się główną substancją wyrobu gotowego lub bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości, należy kwalifikować do materiałów podstawowych albo pomocniczych i ujmować w kolumnie 10 PKPiR. Dotyczy to m.in.:

 • obróbki obcej materiałów; Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 5 stycznia 2016 r., nr ITPB1/4511-1061/15/DP uznał, że usługi cięcia, gięcia oraz walcowania nabytych wcześniej rur stają się główną substancją (budulcem, elementem) gotowego wyrobu i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości; usługi te zaliczane są do materiałów podstawowych w rozumieniu § 3 pkt 1 lit. b) ww. rozporządzenia,
   
 • kosztów usług obcych (prac budowlanych) związanych z przystosowaniem uprzednio nabytej nieruchomości do sprzedaży; zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja indywidualna z 17 września 2014 r., nr IBPBI/1/415-723/14/AP), w kolumnie 10 PKPiR należy ująć wydatki poniesione na zakup nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, a także wydatki związane z jej przystosowaniem do użytkowania, m.in. koszty usług niezbędnych do wykonania prac budowlano-remontowych (wyrobu gotowego), tj. wydatki poniesione na przygotowanie projektów, zakup materiałów remontowych, usług remontowo-budowlanych, energii, gazu, ogrzewania zużytych w trakcie budowy (remontu) oraz wywóz nieczystości powstałych w trakcie realizacji prac remontowo-budowanych,
   
 • usług podwykonawców (np. postawienie murów, podłączenie sieci gazowej, prace kierownika budowy, montaż okien wraz z materiałami) ponoszonych przez dewelopera, stanowiących element kosztu wytworzenia (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 marca 2014 r., nr IBPBI/1/415-1255/13/ZK),
   
 • wydatków na wynajęcie sali i usługi animatorów w przypadku działalności polegającej na organizowaniu imprez dla dzieci; Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 27 lutego 2013 r., nr ILPB1/415-1145/12-2/AA uznał, że usługa zorganizowania imprezy jest wyrobem gotowym, a materiały, które są zużywane w toku świadczenia tej usługi, które stają się głównym elementem wyrobu gotowego, bądź bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości (kredki, notesy, mazaki, słodycze itp.) oraz usługi animatorów i wynajęcie sali, zaliczane są odpowiednio do materiałów podstawowych i pomocniczych, zatem podlegają wpisaniu w kolumnie 10 PKPiR.


Z wyjaśnień organów podatkowych wynika, że materiały podstawowe i pomocnicze to pojęcie szerokie, obejmuje ono oprócz rzeczy, surowców, przedmiotów, także wszelkie usługi (nie tylko z materiałem wykonawcy, ale także jego praca własna), które stają się głównym elementem wyrobu gotowego lub oddają wyrobowi bezpośrednio swoje właściwości. Zakup takich usług - zdaniem organów podatkowych - należy wpisywać w kolumnie 10 PKPiR. Natomiast pozostałe usługi w kolumnie 13 PKPiR (albo 11 - jeśli dotyczą kosztów ubocznych zakupu).

Podsumowanie i wnioski

Stanowisko organów podatkowych w sprawie ujmowania kosztów podwykonawcy w PKPiR nie wynika wprost z przepisów rozporządzenia. Analizując natomiast przepisy należy zauważyć, że zgodnie z § 29 ust. 3 ww. rozporządzenia, przy działalności usługowej i budowlanej produkcję niezakończoną wycenia się (na potrzeby wyceny spisu z natury) według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej. Z kolei za koszt wytworzenia uważa się wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, z wykonaniem usług lub pozyskaniem (wydobyciem) kopalin, z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych.

Uwzględniając powyższe, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest ujmowanie usług podwykonawców, które stają się główną substancją wyrobu gotowego lub oddają mu swoje właściwości, w kolumnie 10 PKPiR, a następnie ich uwzględnienie w spisie z natury.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60