Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Podatek od nieruchomości w PKPiR spółki cywilnej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podatek od nieruchomości w PKPiR spółki cywilnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016

Jak powinien być ujmowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR) podatek od nieruchomości w spółce cywilnej?

Podatek od nieruchomości wykazuje się w PKPiR w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" pod datą wydania decyzji ustalającej ten podatek, bez względu na sposób prowadzenia księgi (metodą uproszczoną czy memoriałową).

Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Wspólnicy spółki cywilnej jako podatnicy podatku od nieruchomości

Minister Finansów, na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przez wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, wydał interpretację ogólną z 21 października 2016 r., nr PS2.8401.2.2016, w której stwierdził, że to wspólnicy spółek cywilnych są podatnikami podatku od nieruchomości i na nich solidarnie spoczywa obowiązek uiszczenia tego podatku. Natomiast w sytuacji, gdy wspólnik wnosi do spółki wkład w postaci używania nieruchomości, wówczas obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży tylko na tym wspólniku, gdyż nieruchomość w takim przypadku nie wchodzi do majątku wspólnego wspólników.

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy o tym
w Biuletynie Informacyjnym nr 33 z 20.11.2016 r.
na str. 6-7

Podatek od nieruchomości jako koszt podatkowy

Wskazać należy, że dla uznania za koszt uzyskania przychodów podatku od nieruchomości nie ma znaczenia fakt, że to na wspólnikach ciąży obowiązek zapłaty tego podatku.

Przy zaliczaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów ma zastosowanie ogólna zasada zawarta w art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF. Zgodnie z tym przepisem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (zawierającym katalog wydatków niestanowiących kosztów podatkowych). Jeżeli zatem spółka cywilna wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomość wspólników, to udokumentowane wydatki, w tym przypadku decyzja wymierzająca ten podatek, stanowić będą koszt uzyskania przychodów wspólników proporcjonalnie do ich prawa w udziale w zysku spółki. Stosownie bowiem do art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PDOF, przychody, jak i koszty uzyskania przychodów poszczególnych wspólników spółki cywilnej ustala się proporcjonalnie do przysługującego im prawa do udziału w zysku spółki.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów poniesione wydatki zaliczają do kosztów uzyskania przychodów (z wyjątkami niedotyczącymi omawianego podatku) w dacie poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do ujęcia kosztu (art. 22 ust. 6b ustawy o PDOF).

Zatem w przypadku, o którym mowa w pytaniu, podatek od nieruchomości powinien być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w dacie wydania decyzji określającej wymiar tego podatku i pod tą datą wpisany do PKPiR. Dodajmy, że data zapłaty przez wspólników tego podatku nie ma wpływu na moment ujęcia go w kosztach podatkowych.

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60