Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Jak długo przechowywać podatkową księgę?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak długo przechowywać podatkową księgę?

Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (317) z dnia 1.03.2012

Regulacje dotyczące okresu przechowywania podatkowej księgi zawiera art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej. Stanowi on, że podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W myśl art. 3 pkt 4 Ordynacji podatkowej, księgami podatkowymi są księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy i płatnicy.

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).

Przypomnijmy, że termin płatności podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy upływa z dniem 30 kwietnia roku następującego po tym roku podatkowym.

Zwróć uwagę!

Bieg 5-letniego terminu przechowywania księgi rozpoczyna się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za rok, którego księga dotyczy.

Oznacza to, że począwszy od 2012 r. podatnik nie musi przechowywać podatkowej księgi przychodów i rozchodów za rok 2005 oraz innych związanych z jej prowadzeniem ewidencji, rejestrów i dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tej księdze. Wynika to z faktu, że zobowiązanie za ten rok uznaje się za przedawnione. Termin płatności podatku za rok 2005 upłynął bowiem 2 maja 2006 r. (30 kwietnia 2006 r. przypadł w niedzielę), a więc zobowiązanie za ten rok przedawniło się z dniem 1 stycznia 2012 r.

Podatnik obowiązany jest zatem do przechowywania podatkowej księgi dotyczącej:

 • 2006 r. do końca 2012 r.,
   
 • 2007 r. do końca 2013 r.,
   
 • 2008 r. do końca 2014 r.,
   
 • 2009 r. do końca 2015 r.,
   
 • 2010 r. do końca 2016 r.,
   
 • 2011 r. do końca 2017 r.

Zaprezentowane okresy przechowywania księgi będą miały zastosowanie pod warunkiem, że u podatnika nie będą zachodziły zdarzenia wpływające na przesunięcie wymienionych terminów. W przepisach Ordynacji podatkowej określono bowiem zdarzenia, których wystąpienie wpływa na przesunięcie w czasie przedawnienia zobowiązania podatkowego, co w rezultacie prowadzi do wydłużenia okresu przechowywania księgi. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku przerwania biegu lub zawieszenia terminu przedawnienia.

Okres przechowywania dokumentacji podatkowej wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej nie dotyczy jednak list płac, kart wynagrodzeń oraz innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty. Dokumenty te płatnik ma obowiązek przechowywać przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika (art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60