Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Planowane ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Planowane ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Kinga Romas

Podstawą rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości jest zagwarantowanie obywatelom możliwości rozwoju i wolności gospodarczej oraz ograniczenie barier gospodarczych. W ostatnich latach doszło do przyjęcia szeregu kompleksowych proprzedsiębiorczych ustaw regulujących i ułatwiających zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jednak przedsiębiorcy cały czas sygnalizują potrzeby wprowadzenia kolejnych udogodnień. Mając to na uwadze, planowane są zmiany dla przedsiębiorców, które będą stanowić kolejny krok w kierunku poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. Zmiany będą dotyczyć różnych sfer gospodarczych.

Dwa pakiety zmian proprzedsiębiorczych

W Sejmie są obecnie procedowane dwie ustawy, które przewidują szereg zmian dla przedsiębiorców (stan na dzień oddania GP do druku). Są to:

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców (druk nr EW-020-1321/23),
 • projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych - druk nr 3502.

Projektowane ustawy stanowią kolejny krok w kierunku poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. Celem zaproponowanych rozwiązań jest zmniejszenie liczby nadmiernych wymogów regulacyjnych, co w efekcie ma generować oszczędności czasowe i kosztowe po stronie przedsiębiorców. Zakładają one wprowadzenie uproszczeń odnoszących się do każdego etapu istnienia i prowadzenia przedsiębiorstwa. Zasadniczo proponowane zmiany można pogrupować w kilku komponentach, tj.:

 • ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie,
 • prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej,
 • usprawnienia na rzecz sukcesji jednoosobowych przedsiębiorstw osób fizycznych,
 • prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom.

Rezultatem zmian będą szybsze i sprawniejsze procedury administracyjne. Zdaniem projektodawców przełoży się to również na efektywność pracy administracji publicznej. W ich opinii podjęte działania będą stanowić pozytywny impuls dla przedsiębiorców oraz obywateli, istotnie wpływając na jakość życia i poprawę warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.

Początki w biznesie

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych zakłada zmiany w kwestii możliwości prowadzenia działalności nieewidencjonowanej. Obecnie działalność nierejestrową (tzn. bez konieczności rejestracji w CEIDG) może prowadzić osoba fizyczna, jeżeli:

 • przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia i
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Powyższe wynika z art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.).

Projektodawca zaproponował, aby z tej formy prowadzenia działalności mogła skorzystać każda osoba fizyczna, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w roku 9-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) i która w okresie ostatnich 24 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, zmiana w zakresie okresu branego pod uwagę przy ustalaniu dopuszczalnego limitu przychodu stanowi odpowiedź na postulaty, w których wskazywano, że aktualnie obowiązująca regulacja uniemożliwia prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej wielu osobom (np. rękodzielnikom, rzemieślnikom), które na wytworzenie określonych wyrobów potrzebują więcej czasu aniżeli miesiąc i następnie uzyskują zapłatę w kwocie wyższej niż określony aktualnie w ustawie miesięczny limit. Zmiana ta ma pozytywnie wpłynąć na zwiększenie aktywności obywateli, pozwalając wielu osobom podejmować legalnie dodatkową działalność zarobkową.

Z kolei projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców zawiera rozwiązanie, które umożliwi prowadzenie działalności nierejestrowej cudzoziemcom, bowiem obecnie obowiązujące przepisy nie odnoszą się bezpośrednio do tego zagadnienia.

Uproszczona kontrola przedsiębiorcy

Zaproponowano, aby organ kontrolny przygotował tzw. wstępną listę dokumentów i informacji, których przedstawienia może żądać w trakcie kontroli. Umożliwiłoby to przedsiębiorcy przygotowanie się do kontroli. Taki pakiet informacji przedsiębiorca miałby otrzymywać wraz z doręczeniem zawiadomienia o kontroli. Dzięki temu kontrola powinna przebiegać szybciej i sprawniej, co będzie stanowić korzyść zarówno dla samego przedsiębiorcy, jak i kontrolującego. Co ważne, taka lista nie będzie miała charakteru zamkniętego ani wyczerpującego, co oznacza, że w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych organ mógłby zażądać od przedsiębiorcy przedstawienia dokumentów i informacji innych niż te, które wymienił w informacji dołączonej do zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli.

Projektowane przepisy zawierają też wprowadzenie nowego narzędzia wzorowanego na art. 49a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), tzw. wezwania miękkiego. Na jego podstawie, bez wszczynania postępowania, organ będzie mógł zwrócić się w zakresie swojej właściwości do przedsiębiorcy o przedstawienie własnego stanowiska. Byłoby to narzędzie całkowicie dobrowolne - organ mógłby, ale nie musiałby, z niego korzystać, a adresat - mógłby, ale nie musiałby odpowiadać na wezwanie. W przypadku skorzystania z tego narzędzia będzie możliwe wyjaśnienie sprawy na samym początku, bez wszczynania postępowania.

Przedstawiono też propozycję wprowadzenia obowiązku publikowania przez organ kontroli okresowego planu kontroli oraz okresowej analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Dzięki temu podmioty, które podlegają kontroli, będą mogły sprawdzić zakres realizacji przez ten organ obowiązku okresowego planowania kontroli i przeprowadzania okresowych analiz. Aktualnie przepisy zakładają jedynie udostępnianie przez organ kontroli ogólnego schematu procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Obowiązek ten nie będzie miał zastosowania m.in. w odniesieniu do kontroli działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu.

Zarząd sukcesyjny

W zakresie przepisów dotyczących powoływania zarządcy sukcesyjnego zaproponowano m.in. większą swobodę w wyznaczaniu zarządcy sukcesyjnego i zmniejszenie formalności przy przejmowaniu firmy przez spadkobierców.

Pierwsza ze zmian przewiduje zmniejszenie liczby spadkobierców, którzy mogą powołać zarządcę sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy. Zdaniem projektodawcy dotychczasowa liczba, więcej niż 85/100 osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, okazuje się zbyt wygórowana w przypadku np. konfliktów w rodzinie. W związku z tym zaproponowano, aby zgoda na powołanie zarządcy sukcesyjnego była wymagana od powyżej 75/100 spadkobierców.

W obecnym brzmieniu przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170) przedsiębiorca ma prawo do powołania zarządcy sukcesyjnego oraz do wyznaczenia tzw. zapasowego zarządcy na wypadek śmierci tego pierwszego. Jednak w przypadku np. śmierci osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy (bez wyznaczenia zarządcy zapasowego), przedsiębiorca ten nie może powołać kolejnego zarządcy sukcesyjnego, a taka możliwość pojawia się tylko po jego śmierci. Projektowane przepisy przewidują, że przedsiębiorca będzie mógł wskazywać kolejne osoby według uznania lub konieczności. Natomiast w przypadku śmierci przedsiębiorcy uprawnienie to będzie przysługiwać jego spadkobiercom.

Zaproponowano też m.in. przyznanie dostępu do konta bankowego osoby zmarłej zarządcy, a jeżeli ten nie został jeszcze powołany - spadkobiercom. Zmiana ta ma ułatwić regulowanie bieżących zobowiązań przedsiębiorstwa. Dodatkowo jasno miałyby być uregulowane kwestie wypłaty dla osoby wykonującej zarząd sukcesyjny.

Opodatkowanie nieruchomości

W kwestii podatku od nieruchomości zaproponowano wprowadzenie nowej kategorii podmiotów zobowiązanych do regulowania podatku od nieruchomości. Zobowiązanie to ma mieć zastosowanie w odniesieniu do osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, będących dzierżawcami - z tym że miałoby to zastosowanie w sytuacji po złożeniu do organu podatkowego wniosku o przeniesienie obowiązku podatkowego na dzierżawcę. Taki dokument musiałby zostać podpisany przez dzierżawcę i wydzierżawiającego.

Poza tym w przypadku leasingu nieruchomości zobowiązanie podatkowe miałby regulować korzystający, tzn. leasingobiorca. W myśl obecnie obowiązujących przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) podatek od nieruchomości opłaca właściciel nieruchomości. Dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu leasingobiorca jako podatnik podatku od nieruchomości uzyskałby możliwość samodzielnego wskazywania podstawy opodatkowania i zapłaty tego podatku, a także możliwość występowania do organu podatkowego o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku. Miałoby to też skutkować obniżeniem dla leasingobiorców kosztów samego leasingu.

Pozostałe propozycje zmian:

- zmiana w zakresie tzw. ulgi na start, o której mowa w art. 18 ust. 1 Prawa przedsiębiorców - polegająca na skróceniu okresu "karencji" z 60 miesięcy do 24 miesięcy, które muszą upłynąć, aby przedsiębiorca mógł ponownie skorzystać z tej preferencji,
- podwyższenie limitu uprawniającego do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- umożliwienie wniesienia sprzeciwu wobec czynności kontrolnych bez jednoczesnego wstrzymania czynności kontrolnych, w przypadku gdy organ przeprowadzający kontrolę powołuje się na wyłączenia ograniczeń kontroli działalności gospodarczej,
- wzmocnienie mediacji w postępowaniu cywilnym,
- w zakresie ustawy o rzemiośle - rozszerzenie definicji rzemiosła i rzemieślnika oraz wprowadzenie możliwości zastosowania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach organów organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła,
- w zakresie Prawa budowlanego - wprowadzenie zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w odniesieniu do wolno stojącej tzw. małej elektrowni wiatrowej, której całkowita wysokość jest większa niż 3 m i nie większa niż 12 m oraz której moc nie przekracza mocy mikroinstalacji, a odległość jej usytuowania od granic działki jest nie mniejsza niż jej całkowita wysokość; taka budowa wymagałaby tylko zgłoszenia,
- w zakresie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zezwolenie na alkohol w przypadku spółki cywilnej nie wygasałoby w każdym przypadku, kiedy dochodzi do zmiany składu osobowego spółki,
- ograniczenie w posługiwaniu się pieczątką - nie będzie można wymagać i żądać od przedsiębiorcy posługiwania się pieczątką,
- w ustawie o odpadach - zaproponowano ograniczenie obowiązku ustanawiania przez posiadacza odpadów (obowiązanego do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów) zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zastępczym wykonaniem ciążących na nim obowiązków - zabezpieczenia miałyby być ustanawiane w wysokości o 1/4 mniejszej niż obecnie,
- wprowadzenie zasady odpowiedniego vacatio legis projektów ustaw, nie krótszego niż miesiąc od dnia ogłoszenia,
- możliwość czasowego wycofania z ruchu dowolnego zarejestrowanego pojazdu.

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.