Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Zmiany w korzystaniu z CEIDG
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zmiany w korzystaniu z CEIDG

Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Usługi CEIDG dla przedsiębiorców dotychczas dostępne na platformie www.ceidg.gov.pl zostały przeniesione na Biznes.gov.pl. Obecnie przedsiębiorcy wszystkie sprawy związane z działalnością firmy mogą realizować za pośrednictwem Konta Przedsiębiorcy. Poprzez Konto Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w CEIDG, urzędach centralnych, urzędach skarbowych, ZUS oraz urzędach miasta i gminy. Od grudnia 2021 r. obowiązują też nowe wzory druków składanych w CEIDG.

Dostęp do Konta Przedsiębiorcy

Aby sprawnie kontaktować się z urzędami, przedsiębiorca może utworzyć Konto Przedsiębiorcy. Do jego założenia konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Jeśli takiego konta nie chce zakładać, wówczas może zalogować się na Biznes.gov.pl profilem zaufanym lub e-dowodem. Mając konto na Biznes.gov.pl, nie trzeba za każdym razem wprowadzać swoich danych do dokumentów, które chce się wysłać. Po zalogowaniu pola z zapisanymi w systemie danymi wypełniane są automatycznie. Przez Biznes gov.pl można wysyłać do urzędów:

 • pisma ogólne, jeśli w danej sprawie nie ma specjalnego formularza,
 • gotowe formularze - wnioski w konkretnej sprawie, przygotowane w elektronicznych kreatorach.

Jeśli przedsiębiorca wybierze formę elektroniczną, urząd ma obowiązek doręczyć mu odpowiedź na Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl. Na podany przez przedsiębiorcę adres e-mail zostanie wysłane zawiadomienie o oczekującej korespondencji. Po 7 dniach system wysyła kolejne zawiadomienie, a po upływie 14 dni od otrzymania pisma (odpowiedzi) z urzędu, korespondencja zostaje uznana za doręczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli wybierze formę papierową, odpowiedź udzielona przez urząd zostanie wysłana na adres podany we wniosku. Aby móc wysyłać dokumenty do urzędów przez serwis Biznes.gov.pl, należy posiadać profil zaufany albo podpis kwalifikowany.

Na Biznes.gov.pl nie zrealizuje się usług, dla których:

 • obowiązują określone zasady składania wniosku lub podania, np. nie można korzystać z dedykowanych serwisów takich jak e-Deklaracje czy PUE ZUS,
 • występują bariery elektronizacji, na przykład przepisy nakazują złożenie wniosku na piśmie lub osobiście lub załączenie dokumentu, którego wnioskodawca nie ma w wersji elektronicznej, a załączenie skanu nie jest dopuszczalne.

Nowe formularze CEIDG

Wraz z przeniesieniem usług z platformy CEIDG na Biznes.gov.pl zmianom uległy wzory formularzy służących do wpisu w CEIDG. Aktualnie obowiązujące formularze to:

 • CEDG-1 - Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - służy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej lub świadczenia usług w zakresie samozatrudnienia; formularz ten jest właściwy również do zgłaszania zmian objętych wpisem, dokonywania zawieszenia lub wznowienia działalności, a także jej likwidacji;
 • CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej - jest to wniosek służący wykazaniu przez przedsiębiorcę dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej; wypełnia się go w razie potrzeby zgłoszenia większej liczby miejsc wykonywania działalności gospodarczej niż dostępna w formularzu CEIDG-1; w formularzu tym opisuje się również zakres działalności wykonywanej w danym miejscu zgodnie z kodami PKD 2007;
 • CEIDG-RB - należy wypełnić w razie potrzeby zgłoszenia większej liczby rachunków bankowych lub kont SKOK oraz poinformowania o więcej niż jednym numerze identyfikacyjnym uzyskanym w innych krajach;
 • CEIDG-RD - wypełnia się w razie potrzeby zgłoszenia większej liczby kodów PKD np. z powodu niewystarczającej ilości miejsca w rubryce 8.2 formularza CEIDG-1;
 • załącznik CEIDG-SC - służy do określenia udziału w więcej niż jednej spółce cywilnej - należy go złożyć jako załącznik do wniosku CEIDG-1;
 • załącznik CEIDG-PN - służy do zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku; jest kontynuacją rubryki 26.1 formularza CEIDG-1;
 • CEIDG-POPR - służy do dokonywania korekt w formularzach: CEIDG-1, CEIDG-MW, CEIDG-PN, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-ZS; jest załącznikiem do formularza CEIDG-1 i nie może zostać złożony oddzielnie;
 • CEIDG-ZS - formularz obejmujący informacje dotyczące zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorcy.

Od 5 lipca 2022 r. przedsiębiorcy będą mieć możliwość założenia adresu do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy, który ma usprawnić wymianę korespondencji z urzędami. Sekcja zawierająca dane dotyczące tego adresu znajduje się w nowym formularzu CEDG-1, nie można jej jednak jeszcze uzupełniać.

Inne dokumenty składane z wnioskiem

Składając wniosek o wpis swojej działalności do CEIDG, można złożyć oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego oraz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne albo aktualizacyjne do VAT.

Przedsiębiorca musi zgłosić się do ZUS jako ubezpieczony, dołączając do wniosku CEIDG-1 odpowiednie formularze. Dodatkowo może zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny oraz pracowników firmy i członków ich rodzin. Rolnicy mogą złożyć odpowiednie oświadczenie dla KRUS.

We wniosku o wpis do CEIDG można także podać informację o rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy mają obowiązek informować CEIDG o otwarciu i zamknięciu każdego rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeśli przedsiębiorca chce załatwiać sprawy przez pełnomocnika, może - wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG - złożyć wniosek o opublikowanie w CEIDG informacji o pełnomocniku. Opublikowanie takiej informacji jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie.

Baza przedsiębiorców

Dane dotyczące przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność jako wspólnicy spółek cywilnych znajdują się w bazie przedsiębiorców pod adresem prod.ceidg.gov.pl. Baza ta jest jawna i dostępna dla wszystkich. Każdy zainteresowany klient czy urząd znajdzie tam wpis przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG. Do wyszukiwarki wystarczy wpisać imię i nazwisko albo NIP czy REGON firmy. W bazie znajdują się również wpisy firm zawieszonych oraz zlikwidowanych.

W rejestrze CEIDG można znaleźć:

 • dane podstawowe: imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP, REGON,
 • datę rozpoczęcia działalności, ewentualnie datę jej zawieszenia i wznowienia,
 • status (przedsiębiorca aktywny, zawieszony),
 • adres,
 • rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dane kontaktowe (numer telefonu i e-mail), jeśli nie zostały zastrzeżone,
 • dane pełnomocników firmy,
 • informacje dotyczące upadłości, postępowania naprawczego, czy postępowania restrukturyzacyjnego.

Aby odnaleźć dane spółki cywilnej lub jej wspólników, należy wypełnić w wyszukiwarce CEIDG rubrykę "NIP spółki cywilnej".

Sposoby rejestracji

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub listownie - w tym przypadku konieczne jest notarialne poświadczenie podpisu. Wniosek można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie miasta lub gminy. Wszystkie wpisy dokonywane w CEIDG są wolne od opłat. Wniosek można złożyć również elektronicznie, ale konieczne jest podpisanie go profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć na różne sposoby.

» On-line - przez internet

Po wejściu na stronę główną Biznes.gov.pl należy wybrać usługę "Zarejestruj działalność gospodarczą". Następnie trzeba zalogować się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Wniosek można przygotować z pomocą kreatora wniosku i podpisać go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Jeżeli przedsiębiorca będzie jednocześnie podatnikiem podatku VAT i posiada NIP, do wniosku CEIDG-1 składanego on-line może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R. Wniosek i zgłoszenie VAT-R również należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Wniosku o wpis do CEIDG przez internet nie można złożyć przez pełnomocnika. Pełnomocnik może zarejestrować firmę tradycyjnie lub wysyłając niezbędne dokumenty pocztą.

» Przez stronę banku

Wniosek on-line można złożyć poprzez bankowość internetową niektórych banków. Należy jednak pamiętać, że za pośrednictwem banku można jedynie zarejestrować działalność. Pozostałych formalności, takich jak rejestracja w ZUS lub rejestracja jako podatnik VAT należy dopełnić tradycyjnie w urzędzie albo on-line poprzez PUE ZUS lub Portal Podatkowy.

» W urzędzie

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć osobiście w wybranym urzędzie miasta lub gminy. Nie obowiązuje w tym zakresie rejonizacja. Urzędnik potwierdza przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadza dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie należy potwierdzić swoją tożsamość.

Wniosek o wpis składany tradycyjnie do CEIDG również można przygotować na różne sposoby. Można wypełnić wniosek z pomocą kreatora wniosku i wysłać drogą elektroniczną bez podpisu elektronicznego. Po weryfikacji wniosku przedsiębiorca otrzymuje na wskazany adres e-mail kod, który musi udostępnić urzędnikowi w wybranym urzędzie miasta lub gminy. Ma na to 7 dni. Urzędnik odnajduje wskazany wniosek, który przedsiębiorca podpisuje na miejscu w urzędzie. Wniosek można też wypełnić w wersji drukowanej i podpisać własnoręcznie.

» Pocztą

Wypełniony wniosek można wysłać listem poleconym. W takim jednak przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza.

Wpis w CEIDG pojawia się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku. Jednakże działalność gospodarczą można podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. CEIDG przesyła dane wskazane we wniosku o wpis do CEIDG do urzędu skarbowego, który nadaje firmie NIP oraz informuje GUS, ZUS (lub KRUS) o wpisie firmy do CEIDG i o nadanym NIP.


Wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikami oraz instrukcją dostępny jest w Programie DRUKI Gofin.

 

Profil zaufany

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji oraz podpisać dokument w formie elektronicznej. Profil służy tylko do kontaktów z administracją publiczną (urzędami, ministerstwami) i jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego czasu można przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata. Może go założyć każdy, kto ma numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.


» Wniosek o zmianę danych w CEIDG należy złożyć, gdy zaszły zmiany w zakresie:

- danych osobowych lub obywatelstwa przedsiębiorcy,
- nazwy prowadzonej działalności gospodarczej,
- adresu do doręczeń, adresu stałego miejsca wykonywania działalności, adresu zamieszkania,
- danych kontaktowych firmy (adresu poczty elektronicznej, adresu strony internetowej, numeru telefonu),
- adresu skrzynki ePUAP,
- przedmiotu wykonywanej działalności opisanej kodami PKD, w tym przeważającego kodu PKD,
- daty rozpoczęcia działalności,
- danych zarządcy sukcesyjnego,
- danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym - o ile są wymagane,
- małżeńskiej wspólności majątkowej.

» Korzystając z wniosku o zmianę danych w CEIDG, można zgłosić:

- rachunki bankowe związane z firmą,
- wpis albo zmianę wpisu w bazie REGON,
- zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP,
- wybór prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- numery identyfikacyjne uzyskane w innych krajach do celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych,
- pełnomocnika do CEIDG,
- zarządcę sukcesyjnego do CEIDG,
- informacje dotyczące spółki cywilnej,
- dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową i adres jej przechowywania.

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.