Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Jakich zgłoszeń dokonać rejestrując jednoosobową działalność?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jakich zgłoszeń dokonać rejestrując jednoosobową działalność?

Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Kinga Romas

Osoby, które chcą prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, muszą przed jej rozpoczęciem uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu należy złożyć formularz CEIDG-1. Czy poza złożeniem wniosku trzeba dopełnić jeszcze jakichś formalności?

Jeden wniosek - wiele zgłoszeń

Obecnie proces rejestracji jednoosobowej działalności jest bardzo uproszczony. Poprzez złożenie formularza CEIDG-1 podmiot dokonuje nie tylko rejestracji w CEIDG, ale również wielu innych zgłoszeń. Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą jest jednocześnie żądaniem m.in.:

1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),

3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS/KRUS),

4) przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych bądź wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania,

5) przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na ten podatek,

6) przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu w ten sposób,

7) przyjęcia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych,

8) przyjęcia zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo umowy o prowadzenie ewidencji przychodów, a także zawiadomienia o rozwiązaniu tych umów.

Możliwości rejestracji firmy w CEIDG

» Poprzez zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
» Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (tzw. rejestracja anonimowa).
» Telefonicznie dzwoniąc pod numer 801-055-088.
» Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie.
» Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy - w tym przypadku niezbędne jest notarialne potwierdzenie podpisu.
» Za pośrednictwem pełnomocnika.

Zgłoszenia w ZUS

Zgłoszenie własnej firmy jako płatnika składek ZUS następuje automatycznie. Zaś przedsiębiorca zakładający własną działalność chcący dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego oraz swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego może dokonać tego za pośrednictwem CEIDG. Od 20 maja 2017 roku udostępniono możliwość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i /lub zdrowotnego na formularzach ZUS ZUA i/lub ZUS ZZA oraz:

  • zgłoszenia członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrowania (ZUS ZCNA),
     
  • zgłoszenia zmiany swoich danych identyfikacyjnych (ZUS ZIUA),
     
  • zgłoszenia wyrejestrowania siebie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA).

Wizyta w ZUS jest jednak konieczna, gdy przedsiębiorca chce zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z nim współpracuje przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Rejestracja VAT

Jeżeli przedsiębiorca będzie podatnikiem VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinien we właściwym urzędzie skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R. Obecnie do wniosku o wpis w CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o podatku od towarów i usług (formularz VAT-R).

W związku z wydanym przez Ministra Finansów rozporządzeniem w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, formularz VAT-R mogą dołączyć jedynie przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Warto wskazać, iż rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Jeśli jednak przedsiębiorca chce, to może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji (VAT-5), wówczas jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Przy czym zamiast potwierdzenia rejestracji na formularzu VAT-5 podatnik może też uzyskać zaświadczenie o podobnej treści. Jak wskazano bowiem w art. 96 ust. 13 ustawy o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego zobowiązany jest potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Za wydanie takiego zaświadczenia pobierana jest opłata w wysokości 21 zł.

Konsekwencją złożenia wniosku CEIDG-1 jest w szczególności:

- wpis przedsiębiorcy i jego działalności do CEIDG,
- nadanie numeru REGON,
- nadanie NIP,
- zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2.07.2017 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60